Law02_4

 1. Pro vzlet a přistání při nočních traťových letech vrtulníky pro leteckou záchrannou službu:
  platí, že mohou vzlétat i přistávat mimo schválená letiště a heliporty za předpokladu, že jsou vybaveny v souladu s příslušnými rovozními požadavky.
 2. Při nočních traťových letech musí být služba ATC nebo AFIS i na náhradním letišti
  ano
 3. Lety VFR v noci jsou lety prováděné dle:
  odpověď c) Doplnek S predpisu L2
 4. Pro lety letecké záchranné služby VFR v noci:
  lze povolit zvláštní lety
 5. Podmínky pro provádění letů VFR mezi západem a východem slunce stanoví:
  ÚCL
 6. Pokud není schváleno Úřadem pro civilní letectví jinak, lety VFR se nesmí obecně provádět nad:
  FL195, při transsonických rychlostech
 7. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, let VFR nesmí být prováděn nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než:
  300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v orkuhu 600 m od letadla
 8. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, let VFR nesmí být prováděn, mimo let nad hustě zastavěnými místy nebo shromážděním osob na volném prostranství,ve výšce nad zemí nebo vodou ne nižší než:
  150 m (500 ft)
 9. Lety VFR musí být prováděny v cestovních hladinách, které odpovídají letěné trati dle tabulky cestovních hladin, bude-li let probíhat v cestovních hladinách nad
  900 m (3000 ft) nad zemí nebo vodou nebo nad vyšší hodnotou stanovenou příslušným úřadem ATS s výjimkou, kdy je v letovém povolení uvedeno jinak nebo stanoví jinak příslušný úřad ATS
 10. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu jestliže letí ve vzdušném prostoru třídy
  B, C a D
 11. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu, jestliže
  tvoří součást letištního provozu na řízeném letišti
 12. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu, jestliže
  letí jako zvláštní let VFR
 13. Jestliže letadlo letící podle pravidel letu za viditelnosti chce přejít na pravidla letu podle přístrojů, musí, byl-li předložen letový plán, předat nezbytné změny, které mají být provedeny v platném letovém plánu nebo je-li tak požadováno, předložit letový plán příslušnému stanovišti letových provozních služeb a získat od něj povolení před přechodem na let IFR, jestliže se letadlo nachází
  v řízeném vzdušném prostor
 14. Minimální výška pro přelet hustě zastavěného místa při letu IFR je uvedena
  není zvlášť stanovena
 15. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, musí být let IFR prováděn v hladině, která není nižší než
  minimální letová nadmořská výška stanovená státem, jehož území je přelétáváno
 16. Kde není minimální letová nadmořská výška stanovena, musí být let IFR prováděn
  v hladině, která je nejméně 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla
 17. Jestliže letadlo letí podle IFR v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti nebo do nich vstoupí, nesmí zrušit svůj let podle IFR, pokud neočekává a nezamýšlí, že let bude pokračovat v nepřerušovaných meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti
  po přiměřenou dobu
 18. Předpokládaná poloha letadla při letu IFR zohledňuje navigační přesnost, které lze dosáhnout na daném úseku tratě vzhledem k navigačním zařízením použitelným
  na zemi a v letadle
 19. Letadlo, které se rozhodne změnit let IFR na let VFR, musí, byl-li podán letový plán, své rozhodnutí výslovně oznámit
  příslušnému stanovišti letových provozních služeb
 20. Letadlo, které se rozhodne změnit let IFR na let VFR musí, byl-li podán letový plán, výslovně oznámit svoje rozhodnutí příslušnému stanovišti letových provozních služeb, že
  ruší let IFR
 21. Letový plán musí být vždy předložen pro let v poradním prostoru
  kterýmkoliv IFR
 22. Použití tísňových signálů znamená, že
  letadlu hrozí vážné a bezprostřední nebezpečí a požaduje okamžitou pomoc
 23. Signál vyslaný radiotelefonicky sestávající z mluveného slova MAYDAY je
  tísňový signál
 24. Signál vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli jiným způsobem signalizace, sestávající ze skupiny písmen "SOS" (...---...) je
  tísňový signál
 25. Rakety nebo střely vydávající červené světlo, vystřelované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají signál
  tísňový
 26. Padákové světlice vydávající červené světlo znamená signál
  tísňový
 27. Pilnostní signál znamená, že
  letadlo si přeje vyslat zprávu o obtížích, které jej nutí k přistání aniž by vyžadovalo okamžitou pomoc
 28. Opakované rozsvěcování a zhasínání přistávacích světel, nebo opakované rozsvěcování a zhasínání polohových světel takovým způsobem, aby se zřetelně odlišilo od zábleskových polohových světel, znamenají signál
  pilnostní
 29. Signál vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli jiným signalizačním způsobem sestávající ze skupiny písmen "XXX" je
  pilnostní signál; letadlo chce vyslat naléhavou zprávu , týkající se bezpečnosti lodě, letadla nebo jiného vozidla nebo některé osoby na palubě nebo v dohledu
 30. Signál vyslaný radiotelefonicky, sestávající z mluvených slov "PAN, PAN" je
  pilnostní signál; letadlo chce vyslat naléhavou zprávu , týkající se bezpečnosti lodě, letadla nebo jiného vozidla nebo některé osoby na palubě nebo v dohledu
 31. Vizuální signály používané k varování letadla, které bez povolení letí nebo vlétne do omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru, jsou ve dne i v noci série světelných střel ,vydávající každá při výbuchu červené a zelené světlo nebo hvězdy. Jsou vypalované ze země v intervalech
  10s
 32. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé zelené světlo znamená
  přistání povoleno
 33. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé zelené světlo znamená
  vzlet povolen
 34. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé červené světlo znamená
  stůjte
 35. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé červené světlo znamená
  dejte přednost jinému letadlu a pokračujte po okruhu
 36. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série zelených záblesků znamená
  vraťte se na přistání
 37. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série červených záblesků znamená
  letiště není bezpečné, nepřistavejte
 38. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série zelených záblesků znamená
  pojíždění povoleno
 39. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série bílých záblesků znamená
  vraťte se do vaší výchozí polohy na letišti
 40. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série bílých záblesků znamená
  přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu
 41. Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená v signální ploše znamená
  zákaz přistání, který se pravděpodobně prodlouží
 42. Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená v signální ploše znamená
  že vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy neboz jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení na přistání a přistání provádět zvlášt opatrně
 43. Horizontální bílá činka vyložená v signální ploše znamená
  od letadel se požaduje, aby přistávala, vzlétala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
 44. Horizontální bílá činka s černými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky vyložená v signální ploše znamená
  od letadel se požaduje, aby přistávala a vzlétala pouze na drahách, ale jiné manévry nemusí být omezeny na dráhy a pojezdové dráhy
 45. Kříže v jedné nápadné barvě, žluté nebo bílé, vyložené horizontálně na drahách a pojezdových drahách nebo jejích částech, vyznačují
  plochu uzavřenou pro pohyby letadel
 46. Dvojitý bílý kříž, vyložený horizontálně v signální ploše znamená, že
  se letiště používá pro kluzáky a že lety kluzáků právě probíhají
 47. Horizontální bílé nebo oranžové přistávací "T" vyznačující směr, který mají letadla používat pro
  přistání a vzlet, který musí být rovnoběžný s dříkem T a směřovat k jeho příčnému rameni
 48. Skupina dvou číslic vyložená svisle na letištní řídící věži nebo v její blízkosti ukazuje letadlům na provozní ploše směr
  vzletu, vyjádřený v desítkách stupňů k nejbližší desítce stupňů magnetického kompasu
 49. Je-li horizontálně vyložena v signální ploše nebo na konci dráhy a nebo pásu v používání doprava lomená šipka nápadné barvy vzletové, znamená, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se
  mají provádět doprava
 50. Vertikálně umístěné černé písmeno "C" na žlutém podkladě označuje
  ohlašovnu letových provozních služeb
 51. Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed znamenají, že na letišti
  se provádějí výsadky
 52. Motory letadel jsou číslovány pro signalistu stojícího čelem k letadlu
  zprava doleva
 53. Letadlo, proti kterému zakročuje jiné letadlo, musí okamžitě plnit instrukce zakročujícího letadla, vyhodnocovat vizuální signály a odpovídat na ně a je-li to možné, uvědomit příslušné stanoviště letových provozních služeb, pokusit se navázat radiové spojení se zakročujícím letadlem nebo s příslušným stanovištěm řídícím zakročování pomocí všeobecného volání s udáním své identifikace a povahy letu na tísňovém kmitočtu
  121,5MHz
 54. Jestliže se instrukce radiem přijaté z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuálních signálů, letadlo, proti kterému je zakročováno musí žádat okamžité vysvětlení a přitom se
  i nadále řídit vizuálními instrukcemi předávanými zakročujícím letadlrm
 55. Letí-li letadlo let IFR po zeměpisné trati od 000 stupňů do 179 stupňů musí dodržovat následující cestovní letové hladiny v symbolech
  30, 90, 130, 230, 270
 56. Lety VFR ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů mohou být prováděny v letové hladině v symbolech
  45, 65, 85, 105
 57. Ve frazeologii se hladina letu vyjádřena výrazem - Altitude - rozumí
  nadmořskou výškou
 58. Lety IFR ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů mohou být prováděny v nadmořských výškách
  8000, 14000, 18000 stop
 59. Lety VFR ve směru od 000 stupňů do 179 stupňů mohou být prováděny v nadmořských výškách
  5500, 7500, 11500 stop
 60. Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být při letech v převodní nadmořské výšce nebo pod ní vyjádřeny
  nadmořskými výškami
 61. Hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být u letů po trati, jež se provádějí do 300 m (1000 ft) nad zemí vyjádřeny
  výškami nad zemí
Author
Anonymous
ID
332030
Card Set
Law02_4
Description
Milda je boss
Updated