Law02_3

 1. Letový plán se musí předložit před odletem ohlašovně letových provozních služeb nebo za letu musí být vyslán příslušnému stanovišti letových provozních služeb nebo řídící radiové stanici letadlo-země s výjimkou
  stálých letových plánů
 2. Letový plán musí být předložen před odletem nejméně
  60 min
 3. Když se letový plán předkládá za letu, musí být předložen v takovém čase, který zajistí jeho přijetí všemi příslušnými stanovišti letových provozních služeb nejméně
  10 min před tím, než letadlo dosáhne: a) zamýšleného bodu vstupu do řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru; nebo b) bodu křižování letové cesty nebo poradní tratě
 4. Letový plán musí obsahovat
  informace, týkající se těch z následujících položek, které jsou příslušným úřadem ATS považovány za důležité (identifikace letadla, pravidla letu a druh letu, počet a typ letadel, kategorie turbulence v úplavu, vybavení, letiště odletu, předpokládaný čas zahájení pojíždění, cestovní rychlost, cestovní hladina, trať, letiště určení, celková doba letu, náhradní letiště, vytrvalost letu, celkový počet osob na palubě, nouzové vybavení a vybavení pro přežití, jiné informace)
 5. Je-li letový plán podáván za letu, uvádí se místo předpokládaného času zahájení pojíždění čas
  čas nad prvním bodem tratě, k níž se letový plán vztahuje
 6. Je-li letový plán podáván za letu, uvádí se v položce letiště odletu
  místo, ze kterého je možné získat doplňující informace o letu, jsou-li požadovány
 7. Všechny změny letového plánu, podaného na let IFR nebo na řízený let VFR, musí být co možná nejdříve ohlášeny
  příslušnému stanovišti letových provozních služeb
 8. Považují se informace předložené před odletem týkající se vytrvalosti letu a celkového počtu osob na palubě a opravené v čase odletu
  za význačné změny letového plánu a musí být oznámeny
 9. Hlášení o přistání předávané letadlem musí obsahovat
  identifikaci letadla, letiště odletu, letiště určení, letiště příletu, čas přistání
 10. Ohlásit přistání co nejdříve příslušnému stanovišti letových provozních služeb na letišti příletu se musí učinit
  pro každý let, na který byl předložen letový plán, který pokryl celý let nebo jeho zbývající část k letišti určení
 11. Byl-li podán letový plán jen na část letu, jinou než zbývající část letu na letiště určení, letový plán
  musí být, pokud je tak požadováno, ukončen příslušným hlášením danému stanovišti letových provozních služeb
 12. Není-li na letišti příletu stanoviště letových provozních služeb musí, se hlášení o přistání, je-li požadováno, podat
  v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb
 13. Pokud je na letišti příletu letištní letová informační služba AFIS, pilot letadla, který na let podal letový plán
  musí hlášení o přistání, je-li požadováné, podat v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb
 14. Je-li známo, že spojovací zařízení na letišti přistání jsou nedostatečná a nebo jiný způsob hlášení přistání pozemními prostředky není k disposici, pilot letadla, který na let podal letový plán, bezprostředně před přistáním může toto ohlásit vysláním zprávy podobné hlášení o přistání příslušnému stanovišti ATS
  když se takové hlášení požaduje; normálně se takové hlášení musí oznamovat letecké stanici obsluhující stanoviště letových provozních služeb, které zodpovídá za letovou informační oblast, v níž letadlo letí
 15. Zkratka UTC vyjadřuje
  Světový koordinovaný čas (United Time Coordinated)
 16. Kontrola času se musí provést před zahájením
  řízeného letu a vždy během letu, když je to nezbytné
 17. Letové povolení na řízený let nebo na jeho část se musí získat vždy
  před jeho zahájením
 18. Jestliže letové povolení veliteli letadla nevyhovuje
  bude na jeho žádost, je-li to možné, vydáno opravené povolení
 19. Kdykoliv velitel letadla žádá přednostní povolení a příslušné stanoviště řízení letového provozu tak požaduje, musí
  svoji žádost zdůvodnit
 20. Jestliže se před odletem předpokládá, s ohledem na vytrvalost letu a možnost znovu povolení za letu, že bude rozhodnuto pokračovat na změněné letiště určení, musí o tom být uvědoměna příslušná
  stanoviště řízení letového provozu tím, že se v letovém plánu uvede informace, týkající se změněné tratě a změného letiště určení
 21. Na řízeném letišti nesmí letadlo na provozní ploše bez povolení letištní řídící věže
  pojíždět
 22. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu, musí velitel letadla co nejdříve oznámit příslušnému stanovišti řízení letového provozu, jestliže průměrná pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body se odchyluje, nebo se očekává, že se bude odchylovat od pravé vzdušné rychlosti uvedené v letovém plánu o plus nebo mínus
  0,05 (5%jQuery11010887495287939535_1496776170953?) L2 PREDPIS 3.6.2.2 odchylka od Machova čísla/pravé vzdušné rychlosti: jestliže se udržované Machovo číslo/pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině liší od platného letového plánu o plus mínus Mach 0,02 nebo více, nebo o plus mínus 19 km/h (10 kt) pravé vzdušné rychlosti nebo více, musí být informováno příslušné stanoviště letových provozních služeb.
 23. Velitel letadla musí dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu, pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí okamžitou reakci letadla. V takovém případě musí být příslušnému stanovišti řízení letového provozu oznámeno, jaká byla provedena opatření, a že tato opatření byla vynucena stavem nouze a to
  jakmile to okolnosti dovolí
 24. S výjimkou neúmyslných změn a zhoršení meteorologických podmínek pod VMC musí letadlo dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí
  okamžitou reakci letadla
 25. Pokud není schváleno příslušným úřadem ATS nebo příslušným stanovištěm řízení letového provozu nařízeno jinak, musí být řízený let při letu po trati ATS proveden
  po stanovené ose této tratě
 26. Pokud není schváleno příslušným úřadem ATS nebo příslušným stanovištěm řízení letového provozu nařízeno jinak, musí být řízený let při letu na jakékoliv jiné trati(tam, kde není zřízena trať ATS) proveden
  přímo mezi navigačními zařízeními a/nebo body, vyznačujícími takovou trať
 27. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu, musí být při odchylce od plánované tratě provedena tato opatření
  ihned opravit kurz, aby se letadlo vrátilo na trať co nejdříve
 28. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu musí být informováno příslušné stanoviště letových provozních služeb, jestliže se průměrná pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body odchyluje nebo předpokládá, že se odchýlí o plus nebo mínus
  0,05 (5%???)
 29. Žádosti o změny letového plánu při změně trati beze změny letiště určení musí obsahovat
  identifikaci letadla, pravidla letu, popis nové tratě letu včetně příslušných údajů letového plánu, počínaje polohou, z níž má být požadovaná změna zahájena, opravené předpokládané časy přeletu, jakékoli jiné vhodné informace
 30. Velitel civilního letadla, proti kterému se zakročuje musí
  dodržovat standarty popsané v Dodatku 2 L2, uposlechnout a odpovídat na vizuální signaly
 31. Jestliže je zřejmé, že let za VMC nebude možné provést v souladu s platným letovým plánem, řízený let VFR, v řízeném okrsku musí
  požádat o povolení letět jako zvláštní let VFR
 32. Pokud příslušný úřad ATS nebo příslušné stanoviště řízení letového provozu nestanoví za podmínek určených tímto úřadem jinak, řízený let musí hlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb čas a hladinu přeletu každého povinného hlásného bodu spolu se všemi dalšími požadovanými informacemi
  co možná nejdříve
 33. Letadlo, provádějící řízený let musí
  udržovat nepřetržitě poslech na příslušném hlasovém komunikačním kanálu letadlo-země
 34. Při ztrátě (hlasového) spojení musí letadlo, které tvoří součást letištního provozu na řízeném letišti mimo jiné
  sledovat takové instrukce, které mohou být vydány pomocí vizuálních signálů
 35. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, musí, dojde-li ke ztrátě spojení,
  nastavit odpovídač SSR na 7600, pokračovat v letu v meteo podmínkách VMC, přistát na nejbližším vhodném letišti a ohlásit přistání nejrychlejšími prostředky příslušnému stanovišti ŘLP nebo uváží-li za vhodné, dokončit let IFR v souladu s podmínkami s postupy se ztrátou spojení v podmínkách IMC
 36. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení mimo jiné
  pokračovat v letu podle platného letového plánu na příslušný navigační prostředek nebo fix sloužící letišti určení a požaduje-li se tak vyčkávat nad tímto prostředkem nebo fixem až do zahájení klesání
 37. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů, nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení po příletu a vyčkávání nad příslušným navigačním prostředkem nebo fixem sloužící letišti určení
  zahájit klesání v předpokládaném čase přiblížení nebo naposled přijatém a potvrzeném nebo co nejblíže tomuto času
 38. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů, nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení po zahájení klesání nad příslušným navigačním prostředkem nebo fixem
  dokončit normální postup přiblížení podle přístrojů stanovený pro uvedený navigační prostředek nebo fix
 39. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku je-li vyšší po dobu:
  7min
 40. V případě ztráty spojení, není-li na základě regionální letecké dohody stanoveno jinak, musí letadlo udržovat 7 minut poslední přidělenou hladinu nebo minimální letovou výšku v případě že je tato:
  výška vyšší než je poslední přidělená hladina (pravidla IMC)
 41. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku je-li vyšší po stanovenou dobu. Tato doba začíná:
  1) na trati bez hlásných bodů: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny nebo minimální letové výšky; b) v čase nastavení 7600; 2) na trati s hlásnými body: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny neb minimální výšky; b) v dřívr oznámeném výpočtu pilota na povinný hlásný bod; c) v čase, kdy nenastane hlášení nad povinnym hlásným bodem
 42. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku, je-li vyšší, po stanovenou dobu. Tato doba začíná:
  1) na trati bez hlásných bodů: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny nebo minimální letové výšky; b) v čase nastavení 7600; 2) na trati s hlásnými body: a) v čase fosažení poslední přidělené hladiny neb minimální výšky; b) v dřívr oznámeném výpočtu pilota na povinný hlásný bod; c) v čase, kdy nenastane hlášení nad povinnym hlásným bodem
 43. Jestliže je letadlo předmětem protiprávního činu, musí vyvinout úsilí, aby uvědomilo o této skutečnosti příslušné stanoviště řízení letového provozu, aby mu oznámilo
  jakékoliv důležité okolnosti spojené s tímto činem a jakoukoli odchylku od platného letového plánu vynucenou okolnostmi
 44. Jestliže je letadlo předmětem protiprávního činu, musí vyvinout úsilí, aby uvědomilo o této skutečnosti příslušné stanoviště řízení letového provozu. To umožní stanovišti ATS
  dát tomuto letadlu přednost a tak snížit na minimum možnost konfliktu s jinými letadly
 45. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy B letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  1500m horizontálně a 300m vertikálně
 46. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru tříd C,D,E letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  1500m horizontálně a 300m vertikálně
 47. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy G v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terénem, podle toho, co je vyšší letělo, při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  mimo oblačnost a za viditelnosti země
 48. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy D letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL než
  5 km
 49. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy B letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL než
  8 km
 50. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy G letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terénem podle toho co je vyšší než
  5 km
 51. Letová dohlednost pro lety VFR vyjma zvláštních letů VFR ve vzdušných prostorech třídy C,D,E je ve výšce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL
  8 km
 52. Letová dohlednost pro lety VFR vyjma zvláštních letů VFR ve vzdušném prostoru třídy E je ve výšce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL
  5 km
 53. Let VFR může být proveden za letové dohlednosti nižší než 5 km, ale ne nižší než l5OO m při rychlostech 140 kt a nižších, které při převládající dohlednosti poskytnou přiměřenou možnost včas spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce, nebo za okolností, při kterých pravděpodobnost setkání s jiným provozem by byla normálně malá, např. v prostorech s malou hustotou provozu při leteckých pracích v nízkých hladinách. Toto lze uplatňovat ve třídě vzdušného prostoru:
  G
 54. Zvláštní lety VFR letounů v řízeném okrsku se smí provádět vně oblaků za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti
  1500 m
 55. S výjimkou, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, není-li základna nejnižší význačné oblačnosti alespoň:
  450 m (1500 ft)
 56. S výjimkou, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, jestliže je přízemní dohlednost nižší než
  5 km
 57. Zvláštní let VFR se smí provádět:
  pouze v řízeném okrsku, ve dne, vně oblaků za stálé viditelnosti země a při minimální přízemní i letové dohlednosti 1 500 m (800 m pro vrtulníky)
 58. Vrtulníky mohou provádět zvláštní let VFR při min. přízemní i letové dohlednosti:
  800 m
 59. Lety vrtulníků (za VFR) při letové dohlednosti nižší než 1500 m, ale ne nižší než 800 m, mohou být prováděny, jestliže manévrují rychlostí, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce. Toto platí:
  pouze v prostoru třídy G
 60. Při provádění letů VFR v noci musí být u letadel, pro něž byl podán letový plán, udržováno obousměrné radiové spojení na příslušném kmitočtu ATS:
  ano, je-li k dispozici
 61. Pro vzlet a přistání při nočních traťových letech musí být využívána pouze letiště schválená pro noční provoz. Toto ustanovení:
  platí pro všechny s výjimkou vrtulníků záchranné služby
Author
Anonymous
ID
332029
Card Set
Law02_3
Description
acr jede
Updated