Law02_2

 1. Letová provozní služba je všeobecný výraz zahrnující
  letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (oblastní službu řízení, přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení)
 2. Letové povolení je oprávnění vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  stanovištěm řízení letového provozu
 3. Letový plán zahrnuje
  předepsané informace, vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím řízení letového provozu
 4. Letový provoz zahrnuje
  všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště
 5. Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti (VMC) jsou podmínky, které jsou vyjádřené
  dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší než předepsaná minima
 6. Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (IMC) jsou podmínky, které jsou hor vyjádřené
  dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než předepsaná minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti
 7. Náhradní letiště je
  letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí (tj. náhradní letiště při vzletu, náhradní letiště na trati, náhradní letiště na trati ETOPS, náhradní letiště určení)
 8. Letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními je
  platný letový plán (current flight plan)
 9. Letový plán, tak jak je podán stanovišti ATS pilotem nebo určeným zástupcem bez následných změn je
  podaný letový plán (filed flight plan)
 10. Palubní protisrážkový systém ACAS je založený na signálech
  odpovídače sekundárního přehledového radaru (SSR)
 11. Pohybová plocha je
  část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch)
 12. Prostory letových provozních služeb jsou abecedně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité druhy letů, a pro které jsou vymezena pravidla provozu a
  druhy letů a pro které jsou vymezeny letového provozní služby a pravidla provozu
 13. Provozní plocha je podle definice
  část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, s výjimkou odbavovacích ploch
 14. Předpokládaný čas příletu pro VFR lety je
  čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo přiletí na(d) letiště
 15. Předpokládaný čas zahájení pojíždění je
  předpokládaný čas, ve kterém letadlo zaháji pohyb související s odletem
 16. Převodní nadmořská výška je
  nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami
 17. Definice přízemní dohlednosti zní
  dohlednost na letišti hlášená oprávněným pozorovatelem nebo automatickými systémy
 18. Rada k vyhnutí se provozu je rada poskytnutá stanovištěm letových provozních služeb, určující manévry pomáhající pilotovi
  vyhnout se srážce
 19. Řízený let je
  jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení
 20. Řízený okrsek je
  řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky
 21. Řízený vzdušný prostor je vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru letům
  IFR a VFR
 22. Velitel letadla (Pilot-in-command) je:
  pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu
 23. Tlaková nadmořská výška je
  atmosférický tlak vyjádřený nadmořskou výškou, která odpovídá tomuto tlaku ve standardní atmosféře (dle L8)
 24. Trať je
  průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr se v kterémkoliv bodě obvykle vyjadřuje ve stupních, měřených od severu (zeměpisného, magnetického nebo síťového)
 25. Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny je
  měřená od stanovené roviny se nazývá výška
 26. Zvláštní let VFR je možno provést v
  meteorologických podmínkách horších než VMC
 27. Vyčkávací místo dráhy je mimo jiné
  stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové plochy nebo kritického/citlivého ILS/MLS prostoru, ve kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží povoleno jinak
 28. Definice zvláštního letu VFR zní
  let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC
 29. Právo rozhodnutí o provedení letu má s konečnou platností
  velitel letadla
 30. Provoz letadel za letu nebo na pohybové ploše letiště musí být v souladu s všeobecnými pravidly a navíc, pokud jde o provoz za letu, v souladu
  a) s pravidly letu za viditelnosti; nebo b) s pravidly letu podle přístrojů
 31. Odpovědnost velitele letadla
  velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí-li letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti
 32. Velitel letadla je povinen se seznámit se všemi
  dostupnými informacemi, které se týkají zamýšleného letu (meteo, palivo, náhradní plán)
 33. Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být vyjádřeny jako
  vyjádřený jako: a)letové hladiny letů v nejnižší použitelné letové hladině nebo nad ní nebo nad převodní nadmořskou výškou, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; b)nadmořské výšky při letech pod nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje
 34. Nejnižší použitelná letová hladina v ČR je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou
  1500 m (5000 ft)
 35. Shazovat jakékoliv předměty za letu nebo rozprašovat se smí jen
  za dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou oznámenou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb
 36. Letadlo smí vléci jiné letadlo nebo předmět jen
  za dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb
 37. V zakázaném prostoru, nebo v prostoru, ve kterém byla vyhlášena letecká omezení, letadlo
  nesmí letět s výjimkou dodržení podmínek omezení nebo se souhlasem státu, nad jehož územím jsou tyto prostory zřízeny
 38. Skupinové lety se smí provádět jen za podmínek stanovených
  příslušným úřadem (úřady) ATS
 39. Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost. Toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést opatření, včetně manévrů pro vyhnutí se srážce. Tyto manévry:
  včetně manévrů pro vyhnutí se srážce, které jsou založeny na radách k vyhnutí, poskytovaných zařízením ACAS, aby se co nejlépe zabránilo srážce
 40. Letadlo nesmí letět v takové blízkosti jiného letadla, která by
  vytvářela nebezpečí srážky
 41. Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost
  ano
 42. Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se nesmí
  nadlétnout, podlétnout nebo předlétnout, ledaže by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti a byl zohledněn vliv turbulence v úplavu za letadly
 43. Letadlo, které podle pravidel vyhýbání je povinno dát přednost jinému letadlu:
  letadlu, jej nesmí nadlétnout, podlétnout nebo předlétnout, ledaže by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti a byl zohledněn vliv turbulence v úplyvu za letadly
 44. Přibližují-li se dvě letadla čelně nebo přibližně čelně a existuje-li nebezpečí srážky, každé letadlo se musí vyhnout změnou kurzu
  doprava
 45. Letadlo za letu nebo pohybující se na zemi nebo vodě musí dát přednost letadlu, které
  které přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání
 46. Kluzák má přednost před motorovými letadly těžší vzduchu
  ano
 47. Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti, aby na něm přistála, musí
  letadlo ve vyšší hladině dát přednost letadlu v nižší hladině, ale letadlo v nižší hladině nesmí využít tohoto pravidla k tomu, aby se zařadilo před letadlo, které je v poslední fázi přiblížení na přistání, nebo aby takové letadlo předletělo
 48. Velitel letadla, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno nouzově přistát
  musí dát tomuto letadlu přednost
 49. Pojíždí-li dvě letadla čelně nebo přibližně čelně, piloti obou letadel musí zastavit nebo je-li to proveditelné, vyhnout se
  doprava tak, aby byla mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost
 50. Letadlo, které je předjížděné jiným letadlem po pohybové ploše má přednost a předjíždějící letadlo musí udržovat od předjížděného letadla
  dostatečnou vzdálenost
 51. V případě nebezpečí srážky mezi dvěma letadly pojíždějícími po pohybové ploše letiště v případě, že se dráhy dvou letadel sbíhají, má přednost letadlo
  pojíždějící zprava
 52. Letadlo pojíždějící na provozní ploše letiště musí dát přednost letadlu
  které je předjížděno
 53. Může letadlo v ČR po zhasnutí stop příčky pokračovat v pojíždění po provozní ploše a vstoupit na RWY i když neobdrželo povolení od TWR ?
  ne
 54. Musí letadlo v ČR obdržet povolení od TWR, aby mohlo pokračovat v pojíždění na RWY když byla zhasnuta stop příčka?
  ano
 55. Všechna letadla za letu v době mezi západem a východem slunce nebo v jiném období předepsaném příslušným úřadem (ÚCL) musí mít rozsvícena
  a) protisrážková světla určená k upoutání pozornosti na dané letadlo; a b) polohová světla vyznačující příslušný směr letadla vůči pozorovateli a jiná světla, pokud by mohla být zaměněna s těmito světly, nesmí být rozsvícena
 56. V době mezi západem a východem slunce nebo v jiném období předepsaném příslušným úřadem (ÚCL) všechna letadla na pohybové ploše letiště musí mít rozsvícena světla označující okraje jejich konstrukce, pokud
  nejsou trvale nebo jinak přiměřeně osvětlena
 57. Letadlo, které přilétává na neřízené letiště a nejsou známy parametry letištního okruhu musí
  provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu
 58. Letadlo, které je vybaveno radiostanicí, musí na neřízeném letišti a v ATZ bez ohledu na to zda je poskytována AFIS, hlásit na příslušném kmitočtu přiděleném a publikovaném pro jednotlivá letiště mimo jiné
  polohu, nadmořskou výšku a zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost
 59. Letový plán se musí předložit před letem
  a) kterýkoliv let, kde je poskytnuta služba řlp; b) IFR let v poradním vzdušném prostoru; c) let v určitých vzdušných prostorech; d) let v určitých vzdušných prostorech pro usnadnění komunikace s ATS ostatních států/armády
 60. Doplňte správné výrazy:
  „Příslušné stanoviště letových provozních služeb musí být informováno, jestliže se průměrná …………………………….rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body odchyluje nebo se předpokládá, že se odchýlí o plus nebo minus 5% ……………………..rychlosti uvedené v letovém plánu.“
  pravá vzdušná rychlost; pravé vzdušné rychlosti
 61. Pokud nebyly uplatněny postupy pro podávání stálých letových plánů, letový plán před odletem se musí předložit
  ohlašovně leteckých provozních služeb
Author
Anonymous
ID
332026
Card Set
Law02_2
Description
Mildik je king
Updated