Law02_1

 1. Soubor právních norem upravujících právní vztahy v mezinárodním civilním letectví, jež jsou zakotveny v mezinárodních smlouvách, popř. se opírají o mezinárodní obyčej, nazýváme:
  mezinárodní letecké právo
 2. Prvním mezinárodním právním dokumentem, který položil základy mezinárodního leteckého práva, jehož základní ideou se stal princip suverenity nad vzdušným prostorem, se stala:
  Pařížská úmluva (1919, Úmluva o úpravě letectví)
 3. Chicagská úmluva obsahuje ustanovení, jež ve svém souhrnu tvoří statut
  ICAO
 4. Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) je organizací
  mezinárodní vládní
 5. Základním cílem ICAO je především vypracovávání a zdokonalování standardů a doporučení, aplikovaných v praxi
  mezinárodního civilního letectví
 6. Vnitřní organizační strukturu ICAO tvoří
  Valné shromáždění, Rada ICAO, Aeronavigační komise, Letecký dopravní výbor, Právní výbor, Finanční výbor, Výbor pro společné financování leteckých provozních služeb, Výbor proti nezákonnému vměšování do činnosti civilního letectví, Sekretariát
 7. Činnost ICAO se rozvíjí ve třech základních oblastech
  technické, ekonomické a právní
 8. Standardy (normy) vydávané ICAO jsou pro členské státy
  závazné
 9. Doporučení vydávané ICAO a jejich jednotné aplikace jsou pro členské státy
  žádoucí, aby byly aplikovány
 10. Úmluva o trestních a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla se nazývá
  Tokijská úmluva (1963)
 11. Lze považovat letadla ve službách celních za státní letadla?
  ano
 12. Úmluva o mezinárodním civilním letectví se na policejní letadla
  nevztahuje
 13. Úmluva o mezinárodním civilním letectví se na letadla státní
  nevztahuje
 14. Dojde-li k letecké nehodě, tuto šetří komise
  určená ÚZPLN
 15. Letecký zákon je základním normativním aktem upravujícím
  otázky civilního letectví
 16. Výkon státní správy ve věcech civilního letectví v ČR provádí
  MD a ÚCL
 17. Českou státní příslušnost mají
  letadla zapsána do českého leteckého rejstříku
 18. Letecký rejstřík vede
  ÚCL
 19. O zápisu do leteckého rejstříku vydá Úřad
  osvědčení
 20. Letecký personál tvoří
  výkonní letci, obsluhující personál a pozemní letecký pesonál
 21. Členové leteckého personálu musí být pro výkon své činnosti
  zdravotně a odborně způsobilí
 22. Průkazy způsobilosti vydává
  ÚCL
 23. Platnost průkazu způsobilosti řídícího letového provozu vydaného jiným státem uznává
  ÚCL
 24. Řídící letového provozu jako člen leteckého personálu je lékaři při jeho návštěvě za účelem ošetření tuto skutečnost
  není povinen hlásit
 25. Povinnost ohlásit lékaři, že vykonává činnosti člena leteckého personálu, je držitel průkazu způsobilosti
  není povinen hlásit
 26. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být od data vydání starší
  3 měsíce
 27. Úřad může užívání vzdušného prostoru ČR v dohodě s Ministerstvem obrany omezit nebo zakázat nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu
  24h ve 3 po sobě jdoucích dnech
 28. Patří do leteckých služeb i poskytování letecké informační služby?
  ano
 29. Patří do leteckých služeb i poskytování meteorologické služby?
  ano
 30. Patří do leteckých služeb i služby při předletové přípravě a monitorování letu?
  ano
 31. K rekreačnímu a sportovnímu létání musí být povolení
  žádná odpověď není správná
 32. Bezpečnostní program systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy schvaluje
  MD
 33. Leteckou službu pátrání a záchrany zajišťuje
  MD ve spolupráci s MO a MV
 34. Letecké služby pro vojenské účely mohou být s leteckými službami pro civilní létání
  sloučeny
 35. Nezvěstné letadlo
  takové letadlo, které do ukončení pátrání nebylo nalezeno (ani jeho trosky)
 36. Odvolacím úřadem proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví je
  MD
 37. Státní dozor v civilním letectví může provádět
  pověřený státní zaměstnanec Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví
 38. Ukládat pořádkové pokuty v civilním letectví má právo
  MD a ÚCL
 39. Za vykonávání činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti Vám může být uložena pokuta až do výše
  500000
 40. Za vykonávání činnosti leteckého personálu je-li si fyzická osoba vědoma nemoci, která omezuje výkon této činnosti jí může být uložena pokuta až do výše
  500000
 41. Cenu za poskytování letových provozních služeb sjednává
  poskytovatel letových provozních služeb
 42. Vydávání Letecké informační příručky zabezpečuje
  MD
 43. Celková vypočítaná doba letu pro lety podle IFR je vypočítaná doba letu od vzletu
  do příletu nad stanovený bod vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájení postupu přiblížení podle přístrojů nebo, není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem na letištěi určení, předpokládaná doba příletu nad letiště
 44. Celková vypočítaná doba letu pro lety podle VFR je vypočítaná doba letu potřebná od
  vzletu do příletu nad letiště určení
 45. Hladina je
  všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu
 46. Definice hlásného bodu zní
  stanovené zeměpisné místo, vzhledem k němuž se může hlásit poloha letadla
 47. Informace o provozu je informace, kterou se pilot upozorňuje na jiný známý nebo pozorovaný letový provoz, který se může nacházet v blízkosti polohy letadla nebo jeho zamýšlené trati, a která má pilotovi pomoci vyhnout se srážce. Vydává ji
  stanoviště letových provozních služeb
 48. Cestovní hladina je
  hladina dodržovaná letadlem během značné části letu
 49. Koncová řízená oblast je
  řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť
 50. Kurz je
  směr, do něhož směřuje podélná osa letadla, vyjádřený ve stupních od severu (zeměpisného, magnetického, kompasového nebo síťového) (žádná odpověď není správná)
 51. Letecká informační příručka je
  přiručka vydaná státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace trvalého charakteru, důležité pro letecký provoz
 52. Letecká stanice (Aeronautical station) je
  pozemní stanice letecké pohyblivé služby. V některých případech může být letecká stanice umístěná např. na palubě lodi nebo na umělé plošině na moři
 53. Letištní provozní zóna slouží k ochraně letištního provozu na těch letištích, kde se
  neposkytuje služba řízení letového provozu
 54. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí
  o poloměru 3NM (5,5km) od vztažného bodu letiště
 55. Letištní provozní zóna je vertikálně vymezena
  zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000ft (1200m), pokud ÚCL nestanoví jinak
 56. Kružnice, jíž je vymezena letištní provozní zóna, má střed
  ve vztažném bodu letiště
 57. Letištní provoz je
  veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla v blízkosti letiště
 58. Definice letové dohlednosti zní
  dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu
 59. Letová hladina je
  hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hPa a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly
 60. Tlakoměrný výškoměr, který je kalibrován podle standardní atmosféry, když je nastaven na QNH zobrazí
  nadmořskou výšku
 61. Tlakoměrný výškoměr, který je kalibrován podle standardní atmosféry, když je nastaven na tlak 1013,2 hPa zobrazí
  letovou hladinu
Author
Anonymous
ID
332025
Card Set
Law02_1
Description
Milda je king
Updated