YDS3000-IFCS-A

 1. A
  • BİR.
  • There’s a waiting visitor for you.= Sizin için bekleyen bir ziyaretçi var.
 2. Abandon
  • TERK ETMEK, BIRAKMAK, UZAKLAŞMAK, YÜZÜSTÜ BIRAKMAK.
  • People often simply abandon their pets when they go abroad.= İnsanlar genellikle yurtdışına çıktıklarında evcil hayvanlarını yüzüstü bırakırlar.
 3. Abondoned
  • TERK EDİLMİŞ.
  • The child was found abandoned but unharmed.= Çocuk terk edilmiş olarak bulundu ama sağ salimdi.
 4. Ability
  • YETENEK, BECERİ, HÜNER, -EBİLME.
  • The system has the ability to run more than one program at the same time.= Sistem aynı anda bir programdan daha fazlasını çalıştırabilir.
 5. Able
  • -EBİLEN, YETENEKLİ.
  • You must be able to speak English for this job.= Bu iş için İngilizce konuşabilmelisiniz.
 6. About
  • HAKKINDA, YAKLAŞIK.
  • What do you think about YDS?.= YDS hakkında ne düşünüyorsunuz?
 7. Above
  • YUKARIDA, ÜZERİNDE.
  • Seen from above the cars looked tiny.= Arabalar yukarıdan küçücük görünüyor.
 8. Abroad
  • YURT DIŞINDA, DIŞARIDA, GURBETTE.
  • She worked abroad for a year.= O bir yıl boyunca yurt dışında çalıştı.
 9. Absence
  • YOKLUK.
  • The decision was made in my absence.= Karar benim yokluğumda alındı.
 10. Absent
  • YOK.
  • An absent expression.= Bir açıklama yok.
 11. Absolute
  • KESİN, SAF, MUTLAK, TAM.
  • Beauty cannot be measured by any absolute standard.= Güzellik herhangi bir mutlak standart tarafından ölçülemez.
 12. Absolutely
  • KESİNLİKLE.
  • You’re absolutely right.= Sen kesinlikle haklısın.
 13. Absorb
  • EMMEK.
  • Plants absorb carbon dioxide from the air.= Bitkiler havadan karbondioksiti emer.
 14. Abuse
  • KÖTÜYE KULLANMAK, SUİSTİMAL, KÖTÜYE KULLANMA, TACİZ.
  • The referee had been threatened and abused.= Hakem tehdit ve taciz edilmişti.
 15. Academic
  • AKADEMİK, BİLİMSEL.
  • An academic career.= Bir akademik kariyer
 16. Accent
  • AKSAN, ŞİVE, AĞIZ.
  • She spoke English with an accent.= O bir aksan ile İngilizce konuştu.
 17. Acceptable
  • KABUL EDİLEBİLİR, UYGUN, MAKUL.
  • Children must learn socially acceptable behaviour.= Çocuklar toplumsal olarak kabul edilebilen davranışları öğrenmeli.
 18. Accept
  • KABUL ETMEK.
  • She’s decided not to accept the job.= O, işi kabul etmemeye karar verdi.
 19. Access
  • GİRİŞ, ERİŞİM.
  • There is easy access by road.= Karayolu ile kolay erişim vardır.
 20. Accident
  • KAZA, İSTENMEYEN OLAY.
  • He was killed in an accident.= O bir kazada öldü. The accident happened at 3 p.m.= Kaza saat 3.00’te oldu.
 21. Accidental
  • TESADÜFİ, KAZARA, RASTLANTI.
  • As I turned around, I accidentally hit him in the face.= Dönerken kazara onun yüzüne vurdum.
 22. Accommodation
  • KONAKLAMA.
  • Hotel accommodation is included in the price of your holiday.= Otel konaklaması tatilinizin fiyatına dahildir.
 23. Accompany
  • EŞLİK ETMEK.
  • His wife accompanied him on the trip.= Onun karısı yolculukta ona eşlik etti.
 24. According to
  • -E GÖRE.
  • According to Mick, it’s a great movie.= Mick’e göre o mükemmel bir film. You’ve been absent six times according to our records.= Bizim kayıtlarımıza göre altı kez yoksunuz.
 25. Account
  • HESAP, AÇIKLAMA.
  • In English law a person is accounted innocent until they are proved guilty.= İngiliz kanununda bir insan suçu kanıtlanana kadar masum hesap edilir.
 26. Accurate
  • DOĞRU, TAM, KESİN.
  • The article accurately reflects public opinion.= Makale tamamıyla halkın görüşünü yansıtıyor.
 27. Accuse
  • SUÇLAMAK, İTHAM ETMEK.
  • The government was accused of incompetence.= Hükümet beceriksizlik ile suçlandı.
 28. Achieve
  • ULAŞMAK, ELDE ETMEK, BAŞARMAK.
  • He had finally achieved success.= O, sonunda başarıya ulaşmıştı.
 29. Achievement
  • BAŞARI.
  • They were proud of their children’s achievements.= Onlar çocuklarının başarısından gururluydu.
  • Acid
  • ASİT.
 30. Acknowledge
  • ONAYLAMAK, KABUL ETMEK.
  • Are you prepared to acknowledge your responsibility?.= Sorumluluğunuzu kabul etmeye hazır mısınız?
 31. Acquire
  • KAZANMAK, ELDE ETMEK.
  • He has acquired a reputation for dishonesty.= O, sahtekarlık için bir ün kazanmıştır.
 32. Across
  • KARŞISINDA, İÇİNDEN, KARŞIYA, KARŞIDAN KARŞIYA.
  • He walked across of field.= O, alanın karşısında yürüdü.
 33. Act
  • HAREKET, EYLEM, DAVRANMAK.
  • The girl’s life was saved because the doctors acted so promptly.= Doktorlar derhal harekete geçtiği için kızın hayatı kurtuldu.
 34. Action
  • EYLEM, HAREKET, FAALİYET.
  • She began to explain her plan of action to the group.= O, gruba hareket planını açıklamaya başladı. Her quick action saved the child’s life.= Onun hızlı hareketş çocuğun hayatını kurtardı.
 35. Active
  • AKTİF, ETKEN.
  • Although he’s nearly 80, he is still very active.= O neredeyse 80 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok aktif.
 36. Activity
  • ETKİNLİK, FAALİYET, AKTİVİTE.
  • The streets were noisy and full of activity.= Kaslar fiziksel etkinlik sırasında kasılır ve rahatlar.
 37. Actor
  • AKTÖR, ERKEK OYUNCU.
  • Actor Cem Yılmaz starred in many films.= Aktör Cem Yılmaz birçok filmde rol aldı.
 38. Actress
  • KADIN OYUNCU.
  • Nicole Kidman is a actress.= Nicole Kidman bir kadın oyuncudur.
 39. Actual
  • GERÇEK, ASIL, GÜNCEL.
  • The actual cost was higher than we expected.= Gerçek maliyeti beklediğimizden daha yüksekti. The wedding preparations take weeks but the actual ceremony takes less than an hour.= Düğün hazırlıkları haftalar alır fakat asıl tören bir saatten az zaman alır.
 40. Actually
  • ASLINDA, GERÇEKTEN.
  • We’re not American, actually. We’re Canadian.= Biz aslında Amerikan değiliz, biz Kanada’lıdıyız.
 41. Ad
  • İLAN, REKLAM, DUYURU.
  • We publishing an ad in the local newspaper.= Yerel gazetede bir reklam yayınlıyoruz.
 42. Adapt
  • UYARLAMAK, ADAPTE ETMEK.
  • Three of her novels have been adapted for television.= Onun romanlarından üçü televizyon için uyarlandı.
 43. Add
  • EKLEMEK, KATMAK, İLAVE ETMEK.
  • The juice contains no added sugar.= Meyve suyu ilave çeker içermez. Shall I add your name to the list?.= Sizin adınızı listeye ekleyecek miyim?
 44. Addition
  • İLAVE, EK, TOPLAMA.
  • Children learning addition and subtraction.= Çocuklar toplama ve çıkarmayı öğreniyor.
 45. Additional
  • EK, İLAVE, AYRICA.
  • Additionally, the bus service will run on Sundays, every two hours.= Ayrıca, otobüs hizmeti pazar günleri her iki saatte bir çalışacak.
 46. Address
  • ADRES, KONUŞMA, SÖYLEV, ELE ALMAK.
  • The letter was correctly addressed, but delivered to the wrong house.= Mektubun adresi doğruydu ama yanlış eve teslim edildi.
 47. Adequate
  • YETERLİ, UYGUN, ELVERİŞLİ.
  • The room was small but adequate.= Oda küçük ama yeterli. He didn’t give an adequate answer to the question.= Soruya yeterli bir cevap vermedi.
 48. Adjust
  • AYARLAMAK, DÜZELTMEK.
  • This button is for adjusting the volume.= Bu düğme ses ayarı içindir.
 49. Admiration
  • HAYRANLIK, BEĞENİ, TAKDİR.
  • I have great admiration for her as a writer.= Ben, bir yazar olarak ona büyük hayranlık besliyorum.
 50. Admire
  • HAYRAN, TAKDİR ETMEK, ÇOK BEĞENMEK.
  • I really admire your enthusiasm.= Ben gerçekten senin gayretine hayranım.
 51. Admit
  • İTİRAF ETMEK.
  • Don’t be afraid to admit to your mistakes.= Yanlışlarınızı itiraf etmeye korkmayın.
 52. Adopt
  • EVLAT EDİNMEK, BENİMSEMEK, KABUL ETMEK.
  • A campaign to encourage childless couples to adopt.= Çocuksuz çiftleri evlat edinmeye teşvik için bir kampanya. All three teams adopted different approaches to the problem.= Üç takımın hepsi problemlere karşı farklı yaklaşımları benimsedi.
 53. Adult
  • YETİŞKİN, BÜYÜMÜŞ.
  • Young people preparing for adult life.= Genç insanlar yetişkin hayatı için hazırlanıyor. The adult populationYetişkin nüfus
 54. Advance
  • İLERLEME, GELİŞME, AVANS.
  • She closed the door firmly and advanced towards the desk.= O, kapıyı sıkıca kapattı ve masaya doğru ilerledi.
 55. Advanced
  • GELİŞMİŞ, İLERİ.
  • Advanced technology.= İleri teknoloji Advanced industrial societies.= Gelişmiş sanayi toplumları.
 56. Advantage
  • AVANTAJ, FAYDA, ÇIKAR.
  • She had the advantage of a good education.= O, iyi bir eğitim için avantaja sahipti. Each of these systems has its advantages and disadvantages.= Bu sistemlerden her birinin avantajları ve dezavantajları vardır.
 57. Adventure
  • MACERA, SERÜVEN, TEHLİKELİ İŞ, RİSK.
  • When you’re a child, life is one big adventure.= Sen çocukken hayat büyük bir maceraydı. Adventure stories.= Macera hikayeleri
 58. Advert
  • İLAN, DUYURU, REKLAM, DEĞİNMEK, BAHSETMEK.
  • The adverts on television.= Televizyondaki reklamlar
 59. Advertise
  • DUYURMAK, İLAN ETMEK, REKLAMINI YAPMAK.
  • If you want to attract more customers, try advertising in the local paper.= Müşrerilerinizi daha fazla çekmek isterseniz yerel gazeteye reklam yapmayı deneyin.
 60. Advertisement
  • İLAN, REKLAM, DUYURU.
  • Put an advertisement in the local paper to sell your car.= Arabanızı satmak için yerel gazeteye bir reklam verin.
 61. Advertising
  • İLAN, REKLAMCILIK, DUYURMA.
  • A good advertising campaign will increase our sales.= İyi bir reklam kampanyası satışlarımızı arttıracak. Cigarette advertising has been banned.= Sigara reklamcılığı yasaklandı.
 62. Advice
  • NASİHAT, TAVSİYE, ÖĞÜT.
  • Follow your doctor’s advice.= Doktorunun tavsiyelerine uy.
 63. Advise
  • BİLDİRMEK, TAVSİYE ETMEK.
  • She advises the government on environmental issues.= O, çevre konularında hükümete tavsiyelerde bulunur.
 64. Affair
  • İLİŞKİ, MESELE, İŞ, OLAY.
  • Affairs of state.= Devlet işleri She wanted the celebration to be a simple family affair.= O, kutlamanın basit bir aile meselesi olmasını istedi.
 65. Affect
  • ETKİLEMEK, ARZU, HEYECAN, SEVMEK, HOŞLANMAK.
  • How will these changes affect us?.= Bu değişiklikler bizi nasıl etkileyecek. Your opinion will not affect my decision.= Sizin düşünceniz benim kararımı etkilemeyecek.
 66. Affection
  • SEVGİ, EĞİLİM, DÜŞKÜNLÜK.
  • I have a great affection for New York.= New York için muazzam bir sevgiye sahibim.
 67. Afford
  • GÜCÜ YETMEK, PARASI YETMEK, ZAMAN AYIRABİLMEK, GÖZE ALMAK.
  • Can we afford a new car?.= Yeni bir araba almaya paramız yeter mi?
 68. Afraid
  • KORKU, KORKMUŞ.
  • Don’t be afraid.= Korkma Are you afraid of spiders? Örümceklerden korkuyor musun?
 69. After
  • SONRA, ARDINDAN.
  • I could come next week, or the week after.= Ben gelecek hafta veya sonraki hafta gelebilirim.
 70. Afternoon
  • ÖĞLEDEN SONRA.
  • Where were you on the afternoon of May 21? 21 Mayıs, öğleden sonra neredeydiniz?
 71. Afterwards
  • SONRA, DAHA SONRA.
  • Let’s go out now and food eat afterwards.= Haydi şimdi dışarı çıkalım ve daha sonra yemek yiyelim.
 72. Again
  • YİNE, TEKRAR, YENİDEN, BİR DAHA.
  • When will I see you again?.= Seni bir daha ne zaman göreceğim?
 73. Against
  • KARŞI, ALEYHİNDE.
  • The evidence is against him.= Kanıtlar onun aleyhinde. The rain beat against the windows.= Yağmur pencereye karşı vuruyor.
 74. Age
  • YAŞ, ÇAĞ, DEVİR, UZUN BİR ZAMAN.
  • He left school at the age of 18.= O, 18 yaşında okulu bıraktı. When I was your age I was already married.= Ben zaten senin yaşındayken evliydim. The age of the computer.= Bilgisayar çağı Carlos left ages ago.= Carlos uzun yıllar önce ayrıldı.
 75. Aged
  • YAŞINDA, YAŞLI, İHTİYAR.
  • They have two children aged six and nine.= Onlar 6 ve 9 yaşında iki çocuğa sahip. Services for the sick and the aged.= Hizmetler hasta ve yaşlılar için
 76. Agency
  • AJANS, ACENTA, VASITA.
  • An advertising agency.= Bir reklam ajansı. International aid agencies caring for refugees.= Mülteciler için uluslararası yardım ajansları.
 77. Agent
  • AJAN, TEMSİLCİ, FAKTÖR.
  • An insurance agent.= Bir sigorta acentası.
 78. Aggressive
  • AGRESİF, SALDIRGAN.
  • He gets aggressive when he’s drunk.= O içtiği zaman agresifleşir.
 79. Ago
  • ÖNCE, EVVEL.
  • She was here just a minute ago.= O henüz bir dakika önce buradaydı.
 80. Agree
  • KABUL ETMEK, ANLAŞMAK, HEM FİKİR OLMAK.
  • Next year’s budget has been agreed.= Gelecek yılın bütçesi kabul edildi.
 81. Agreement
  • ANLAŞMA, SÖZLEŞME, UZLAŞMA.
  • International peace agreement.= Uluslararası barış anlaşması
 82. Ahead
  • ÖNDE, İLERİ, İLERDE, ÖNCEDEN.
  • The road ahead was blocked.= Yol ilerde kapandı. Our team was ahead by six points.= Bizim takımımız altı puan önde.
 83. Aid
  • YARDIM, DESTEK.
  • This feature is designed to aid inexperienced users.= Bu özellik deneyimsiz kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 84. Aim
  • AMAÇ, HEDEF.
  • We aim to be there around six.= Biz yaklaşık altı civarında orada olmayı hedefliyoruz.
 85. Air
  • HAVA, GÖKYÜZÜ.
  • Air pollution.= Hava kirliliği
 86. Aircraft
  UÇAK, MAL VE YOLCU TAŞIMAYA YARAYAN HAVA TAŞITI.
 87. Airport
  • HAVAALANI, HAVALİMANI.
  • Betül is waiting in the airport lounge.= Betül havalimanı salonunda bekliyor.
 88. Alarm
  TELAŞ, KORKU, TEHLİKE İŞARETİ, ALARM.
 89. Alarmed
  • PANİK, PANİĞE KAPILMIŞ.
  • She was alarmed at the prospect of travelling alone.= O yalnız seyahat ihtimalinde paniğe kapıldı.
 90. Alarming
  • KORKUTUCU, ENDİŞE VERİCİ.
  • The rainforests are disappearing at an alarming rate.= Yağmur ormanları korkutucu bir oranda azalıyor.
 91. Alcohol
  • ALKOL.
  • He never drinks alcohol.= O asla alkol almaz.
 92. Alcoholic
  ALKOLİK.
 93. Alive
  • CANLI, SAĞ.
  • We don’t know whether he’s alive or dead.= Onun canlı veya ölü olup olmadığını bilmiyoruz. Is your mother still alive?.= Anneniz hala yaşıyor mu?
 94. All
  • TÜM, HEP, BÜTÜN, HEPSİ, TAMAMEN.
  • He lives all alone.= O hep yalnız yaşar. The coffee went all over my skirt.= Kahve tamamen üzerime döküldü.
 95. Allied
  • MÜTTEFİK, BAĞLAŞIK, AKRABA.
  • Many civilians died as a result of allied bombing.= Müttefik bombalamasının bir sonucu olarak birçok sivil öldü.
 96. Allow
  • İZİN VERMEK.
  • We do not allow smoking in the hall.= Biz salonda sigara içilmesine izin vermeyiz.
 97. All Right
  • TAMAM, PEKİ, FENA DEĞİL, OLUR, ANLAŞILDI MI.
  • ‘I’m really sorry.’ ‘That’s all right, don’t worry.’.= ‘Ben gerçekten üzgünüm’ ‘Peki, tamam, endişelenme’
 98. Ally
  • MÜTTEFİK, DOST, BİRLEŞMEK, İTTİFAK.
  • The prince allied himself with the Scots.= Prens İskoçlar ile ittifak kurdu.
 99. Almost
  • NEREDEYSE, HEMEN HEMEN.
  • Dinner’s almost ready.= Akşam yemeği neredeyse hazır. Their house is almost opposite ours.= Onların evi bizimkinin hemen hemen karşısında. They’ll eat almost anything.= Biz neredeyse hiçbir şey yemeyeceğiz.
 100. Alone
  • TEK BAŞINA, YALNIZ.
  • He lives alone.= O yalnız yaşar. The shoes alone cost £200.= Ayakkabı maliyeti yalnız 200 sterlin.
 101. Along
  • BOYUNCA, İLERİYE, BİRİSİ İLE.
  • We’re going for a swim. Why don’t you come along?.= Biz yüzmeye gidiyoruz. Niçin bizimle gelmiyorsunuz?
 102. Alongside
  • YANINDA, YANI SIRA.
  • Traditional beliefs still flourish alongside a modern urban lifestyle.= Modern kentsel yaşam tarzının yanında geleneksel inançlar gelişim halinde.
 103. Aloud
  • YÜKSEK SESLE.
  • The teacher listened to the children reading aloud.= Öğretmen yüksek sesle okuyan çocukları dinledi.
 104. Alphabet
  • ALFABE, İLKELER, ESASLAR.
  • Alpha is the first letter of the Greek alphabet.= Alfa Yunan alfabesinin ilk harfidir.
 105. Alphabetical
  • ALFABETİK.
  • The names on the list are in alphabetical order.= Listedeki isimler alfabetik olarak listelenmiştir.
 106. Already
  • ZATEN, ÖNCEDEN.
  • ‘Lunch?’ ‘No thanks, I’ve already eaten.’.= Öğle yemeği? Hayır, teşekkürler, ben zaten yedim.
 107. Also
  • AYRICA, -DE -DA, KEZA, ÜSTELİK.
  • She’s fluent in French and German. She also speaks a little Italian.= O Fransızca ve Almancada akıcıdır. Ayrıca İtalyancayı da biraz konuşur.
 108. Alter
  • DEĞİŞTİRMEK, DEĞİŞMEK.
  • Prices did not alter significantly during 2007.= Fiyatlar 2007 boyunca önemli ölçüde değişmedi.
 109. Alternative
  • ALTERNATİF, DEĞİŞİK.
  • Do you have an alternative solution?.= Alternatif bir çözümünüz var mı?
 110. Alternatively
  • ALTERNATİF OLARAK.
  • The agency will make travel arrangements for you. Alternatively, you can organize your own transport.= Acenta sizin için seyahat düzenlemeleri yapacak. Alternatif olarak kendi taşımanızı organize edebilirsiniz.
 111. Although
  • RAĞMEN, KARŞIN, OLDUĞU HALDE.
  • Although small, the kitchen has been well designed.= Küçük olmasına rağmen mutfak iyi dizayn edilmiş.
 112. Altogether
  • TAMAMEN, BÜSBÜTÜN, HEPTEN.
  • The train went slow until it stopped altogether.= Tren tamamen durana kadar yavaş gitti.
 113. Always
  • DAİMA, HER ZAMAN.
  • Always lock your car.= Daima arabanızı kitleyin. She always arrives at 7.30.= O daima 7.30’da varır.
 114. a.m.
  • GECE YARISI 12 İLE ÖĞLEN 12 ARASI.
  • Football match will start at 10 a.m.= Futbol maçı sabah saat 10’da başlayacak.
 115. Amaze
  ŞAŞIRTMAK, HAYRETE DÜŞÜRMEK, SÜRPRİZ.
 116. Amazed
  ŞAŞIRMIŞ, HAYRET ETMİŞ.
 117. Amazing
  • ŞAŞIRTICI, İLGİNÇ, HAYRET VERİCİ.
  • An amazing achievementdiscoverysuccessperformance .= Şaşırtıcı bir başarı.= keşif.= sonuç.= performans
 118. Ambition
  • HIRS, TUTKU.
  • She was intelligent but suffered from a lack of ambition.= O zekiydi ama hırs eksikliğden zarar gördü.
 119. Ambulance
  AMBULANS, CAN KURTARAN, HASTA VEYA YARALI İNSANLARI HASTANEYE TAŞIMAK İÇİN ÖZEL EKİPMANLARLA HAZIRLANMIŞ ARAÇ.
 120. Among
  • ARASINDA, İÇİNDE.
  • A house among the trees.= Ağaçlar içinde bir ev
 121. Amount
  MİKTAR, ANLAMINA GELMEK.
 122. Amuse
  • EĞLENDİRMEK, NEŞELENDİRMEK, GÜLDÜRMEK.
  • This will amuse you.= Bu sizi eğlendirecek.
 123. Amused
  • GÜLDÜRMEK, NEŞELENDİRMEK.
  • Janet was not amused.= Janet neşeli değildi.
 124. Amusing
  • EĞLENCELİ, KOMİK, GÜLÜNÇ.
  • An amusing storygameincident .= Eğlendirici bir hikaye.= oyun.= olay She writes very amusing letters.= O, çok eğlendirici mektuplar yazar.
 125. Analyse
  • ANALİZ ETMEK, ÇÖZÜMLEMEK.
  • He tried to analyse his feelings.= O duygularını analiz etmeye çalıştı.
 126. Analysis
  • ANALİZ, ÇÖZÜMLEME, İNCELEME.
  • The book is an analysis of poverty and its causes.= Kitap fakirlik ve nedenlerinin bir analizidir. At the meeting they presented a detailed analysis of twelve schools in a London borough.= Toplantıda bir Londra kasabasındaki 12 okulun detaylı analizini sundular.
 127. Ancient
  • ESKİ, ÇOK ESKİ, ESKİDEN KALMA.
  • Ancient historycivilization .= Eski tarih.= medeniyet Ancient Greece .= Eski Yunan
 128. And
  • VE, İLE, DE.
  • A table and two chairs .= Bir masa ve iki sandalye Bread and butter.= Ekmek ve tereyağı
 129. Anger
  • ÖFKE, KIZGINLIK.
  • Jan slammed her fist on the desk in anger.= Jan kızgınlığında masaya yumruk attı.
 130. Angle
  • AÇI, KÖŞE, ÇARPITMAK, OLTA İLE BALIK TUTMAK.
  • A 45° angle.= 45 derecelik bir açı The photo was taken from an unusual angle.= Fotoğraf sıradışı bir açıdan çekilmiştir.
 131. Angry
  • ÖFKELİ, KIZGIN, HİDDETLİ.
  • Her behaviour really made me angry.= Onun davranışı gerçekten beni kızdırdı.
 132. Animal
  • HAYVAN.
  • A small furry animal.= Küçük tüylü bir hayvan
 133. Ankle
  • AYAK BİLEĞİ.
  • My ankles have swollen.= Benim ayak bileklerim şişmiş.
 134. Anniversary
  • YIL DÖNÜMÜ.
  • He was died on the anniversary of his wife’s death.= O karısının ölümünün yıl dönümünde öldü.
 135. Announce
  • DUYURMAK, BİLDİRMEK, İLAN ETMEK.
  • The government yesterday announced to the media plans to create a million new jobs.= Hükümet dün bir milyon yeni iş kurmak için planlarını medyaya duyurdu.
 136. Annoy
  • KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, RAHATSIZ ETMEK.
  • I’m sure she does it just to annoy me.= Eminim o sadece beni kızdırmak için yapıyor.
 137. Annoyed
  KIZGIN, RENCİDE.
 138. Annoying
  • CAN SIKICI.
  • This interruption is very annoying.= Bu kesinti çok can sıkıcı
 139. Annual
  • YILLIK.
  • An annual meetingeventreport .= Bir yıllık toplantı.= etkinlik.= rapor
 140. Annually
  • YILLIK, YILDA BİR KEZ, HER YIL.
  • The exhibition is held annually.= Sergi her yıl düzenlenmektedir.
 141. Another
  • BAŞKA, FARKLI, BİR BAŞKA.
  • We need another computer.= Bizim bir başka bilgisayara ihtiyacımız var.
 142. Answer
  • YANIT, CEVAP.
  • I repeated the question, but she didn’t answer.= Ben soruyu tekrarladım, fakat o cevap vermedi.
 143. Anti-
  • KARŞI, ZIT, MUHALİF, ANTİ, ÖNLEMEK.
  • Antisocial.= Toplum düzenini reddeden Antifreeze.= Donmayı önleyici
 144. Anticipate
  • TAHMİN ETMEK, BEKLEMEK, ÖNGÖRMEK.
  • Our anticipated arrival time is 8.30.= Varış süresinin 8.30 olduğunu tahmin ediyoruz.
 145. Anxiety
  • KAYGI, ENDİŞE.
  • If you’re worried about your health, share your anxieties with your doctor.= Sağlığınızdan endişe ederseniz kaygılarınızı doktorunuzla paylaşın.
 146. Anxious
  • ENDİŞELİ, KAYGILI.
  • Parents are naturally anxious for their children.= Ebeveynler doğal olarak çocukları için endişelenir.
 147. Any
  • HERHANGİ BİRİ, HİÇ, HER.
  • He wasn’t any good at French.= O Fransızcada hiç iyi değildi.
 148. Anybody
  • HERHANGİ BİRİ, KİMSE, HİÇ KİMSE.
  • Is there anybody who can help me?.= Bana yardım edebilecek herhangi biri var mı?
 149. Anyone
  • KİMSE, HERHANGİ BİRİ, HİÇ KİMSE.
  • Is anyone there?.= Orada kimse var mı? Did anyone see you?.= Siz hiç kimseyi gördünüz mü?
 150. Anything
  • BİR ŞEY, HERHANGİ BİR ŞEY, HİÇBİR ŞEY, HER ŞEY.
  • Would you like anything else?.= Başka bir şey ister misiniz?
 151. Anyway
  • ZATEN, NEYSE, NASIL OLSA, YİNE DE, HER HALÜKARDA.
  • It’s too expensive and anyway the colour doesn’t suit you.= O çok pahalı ve zaten rengi size uygun değil The water was cold but I took a shower anyway.= Su soğuktu ama ben yine de bir duş aldım.
 152. Anywhere
  • HERHANGİ BİR YERE, HİÇBİR YERDE.
  • I can’t see it anywhere.= Ben onu hiçbir yerde göremem. He’s never been anywhere outside Britain.= O İngiltere dışında hiçbir yerde bulunmadı.
 153. Apart
  • AYRI, ARASI (UZAKLIK VEYA ZAMAN).
  • We’re living apart now.= Biz şimdi ayrı yaşıyoruz.
 154. Apart From
  • HARİÇ, EK OLARAK, BAŞKA.
  • Apart from their house in London, they also have a villa in Spain.= Londra’daki evlerinden başka, onların bir de İspanya’da villaları var.
 155. Apartment
  • DAİRE, APARTMAN DAİRESİ.
  • You can visit the whole palace except for the private apartments.= Özel daireler hariç tüm sarayı ziyaret edebilirsiniz.
 156. Apologize
  • ÖZÜR DİLEMEK.
  • Why should I apologize?.= Neden özür dilemeliyim? We apologize for the late departure of this flight.= Bu uçuşun geç kalkışı için özür dileriz.
 157. Apparent
  • AÇIK, BARİZ, AŞİKAR, BELLİ.
  • It was apparent from her face that she was really upset.= Onun yüzünden belliydi gerçekten üzgün olduğu.
 158. Apparently
  • GÖRÜNÜŞE GÖRE, BELLİ Kİ, ANLAŞILAN.
  • Apparently they will divorced soon.= Görünüşe göre onlar yakında boşanmış olacak.
 159. Appeal
  • İTİRAZ, BAŞVURU, TEMYİZ.
  • The company is appealing against the ruling.= Şirket, karara karşı itiraz ediyor.
 160. Appearance
  • GÖRÜNÜŞ, KILIK KIYAFET.
  • Judging by appearances can be misleading.= Görünüşe bakarak yargılamak yanıltıcı olabilir.
 161. Appear
  • GÖRÜNMEK, GÖZÜKMEK.
  • He appears a perfectly normal person.= O Gayet normal bir insan olarak görünür.
 162. Apple
  • ELMA.
  • A garden with three apple trees.= Üç elma ağacı ile bahçeler.
 163. Application
  • UYGULAMA, BAŞVURU, DİLEKÇE.
  • A passport application.= Bir pasaport uygulaması
 164. Apply
  • UYGULAMAK, BAŞVURMAK, KULLANMAK.
  • He has applied to join the army. .= Orduya katılmak için başvurdu.
 165. Appoint
  • ATAMAK, BELİRLEMEK, TAYİN ETMEK.
  • They have appointed a new head teacher at my son’s school.= Oğlumun okuluna yeni bir baş öğretmen atadılar.
 166. Appointment
  • RANDEVU, ATAMA, TAYİN.
  • Do you have an appointment?.= Bir randevunuz var mı? I’ve got a dental appointment at 3 o’clock.= Saat 3’te bir diş randevum var.
 167. Appreciate
  • TAKDİR ETMEK, BEĞENMEK.
  • Her family doesn’t appreciate her.= Ailesi onu takdir etmez.
 168. Approach
  YAKLAŞIM, GİRİŞİM, YOL, TEŞEBBÜS.
 169. Appropriate
  • UYGUN, YERİNDE.
  • He questioned the appropriateness of their methods.= Onların yöntemlerinin uygunluğunu sorguladı. Jeans are not appropriate for a formal party.= Kot resmi bir parti için uygun değildir.
 170. Approval
  • ONAY, KABUL, ONAYLAMA.
  • She desperately wanted to win her father’s approval.= Umutsuzca babasının onayını kazanmak istedi.
 171. Approve
  • ONAYLAMAK, KABUL ETMEK.
  • Do you approve of my idea?.= Benim fikrimi onaylıyor musunuz? The committee unanimously approved the plan.= Komite oy birliği ile planı onayladı.
 172. Approximate
  • YAKLAŞIK, YAKIN, BENZER.
  • The cost given is only approximate.= Sadece yaklaşık fiyat verildi.
 173. Approximately
  • YAKLAŞIK OLARAK, TAKRİBEN.
  • The journey took approximately seven hours.= Yolculuk yaklaşık olarak yedi saat sürdü. The two buildings were approximately equal in size.= İki bina yaklaşık olarak aynı boyutta.
 174. April
  • NİSAN.
  • She was born in April.= O, nisanda doğdu. We went to Japan last April.= Geçen nisanda Japonya’ya gittik.
 175. Area
  • ALAN, BÖLGE.
  • Desert areas.= Çöl bölgeleri There is heavy traffic in the downtown area tonight.= Kent merkezinde bu gece yoğun bir trafik vardır.
 176. Argue
  • TARTIŞMAK, İDDİA ETMEK.
  • My brothers are always arguing.= Kardeşlerim sürekli tartışıyor.
 177. Argument
  • TARTIŞMA, İDDİA, MÜNAKAŞA.
  • After some heated argument a decision was finally taken.= Hararetli bir tartışmadan sonra nihayet bir karar alındı.
 178. Arise
  • ORTAYA ÇIKMAK, DOĞMAK, KAYNAKLANMAK.
  • A new crisis has arisen.= Yeni bir kriz ortaya çıkmış.
 179. Arm
  • KOL, DAL, SİLAH.
  • The country was arming against the enemy.= Ülke düşmana karşı silahlanıyor.
 180. Armed
  • SİLAHLI, ZIRHLI, ATEŞLİ.
  • An international armed conflict.= Uluslararası silahlı bir çatışma An armed robbery.= Silahlı bir hırsız
 181. Army
  • ORDU.
  • Her husband is in the army.= Onun kocası orduda After leaving school, Mike went into the army.= Mike okuldan ayrıldıktan sonra orduya girdi.
 182. Around
  • ÇEVRESİNDE, ETRAFINDA.
  • They walked around the lake.= Onlar göl çevresinde yürüdü
 183. Arrange
  • DÜZENLEMEK, AYARLAMAK, ORGANİZE ETMEK.
  • Can I arrange an appointment for Monday?.= Pazartesi için bir randevu ayarlayabilir miyiz? She arranged the flowers in vase.= O, vazodaki çiçekleri düzenledi.
 184. Arrangement
  • DÜZENLEME, ANLAŞMA, TERTİP.
  • She’s happy with her unusual living arrangements.= O sıradışı yaşam düzenlemeleri ile mutlu. We can come to an arrangement over the price.= Biz fiyatlar üzerinde bir düzenlemeye gidebiliriz.
 185. Arrest
  • TUTUKLAMAK.
  • She was arrested on suspicion of murder.= O, cinayet şüphesi ile tutuklandı.
 186. Arrival
  • VARIŞ, GELİŞ.
  • There are 120 arrivals and departures every day.= Her gün 120 varış ve geliş vardır. The first arrivals at the concert got the best seats.= Konserde ilk gelenler en iyi koltukları alır.
 187. Arrive
  • VARMAK, ULAŞMAK, BAŞARMAK, GELMEK.
  • I’ll wait until they arrive.= Ben onlar ulaşana kadar bekleyeceğim. A letter arrived for you this morning.= Bu sabah sizin için bir mektup geldi.
 188. Arrow
  • OK, OK İŞARETİ.
  • Use the arrow keys to move the cursor.= İmleci hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın.
 189. Art
  • SANAT, SANATSAL, HÜNER, USTALIK.
  • Contemporary art.= Çağdaş sanat Collection of art and antiques.= Sanat ve antika koleksiyonu
 190. Article
  • MAKALE, MADDE, EŞYA, NESNE, SÖZLEŞMEYLE BAĞLANMAK.
  • Have you seen that article about young fashion designers?.= Genç moda tasarımcıları hakkındaki makaleyi gördünüz mü? Articles of clothing.= Giyim eşyaları
 191. Artificial
  • YAPAY, SUNİ.
  • Job interview is a very artificial situation.= İş görüşmesi çok yapay bir durumdur.
 192. Artist
  • SANATÇI, RESSAM.
  • A graphic artist.= Bir grafik sanatçısı
 193. Artistic
  • SANATSAL, SANATÇI RUHLU, GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ.
  • The artistic works of the period.= Dönemin sanatsal eserleri She comes from a very artistic family.= O çok sanat ruhlu bir aileden geliyor.
 194. As
  • OLARAK, GİBİ, KADAR, İKEN, OLDUĞU GİBİ.
  • As she grew older she gained in confidence.= O yaşlanırken güven kazandı. She’s very tall, as is her mother.= O annesi gibi uzun.
 195. Ashamed
  MAHCUP, UTANMIŞ.
 196. Aside
  • BİR TARAFA, BİR YANA.
  • She pulled the curtain aside.= O bir tarafa perde çekti.
 197. Aside from
  -DEN BAŞKA, DIŞINDA.
 198. Ask
  • SORMAK, İSTEMEK, RİCA ETMEK.
  • Can I ask a question?.= Ben bir soru sorabilir miyim? All the students were asked to complete a questionnaire.= Bütün öğrencilerin bir anket doldurmaları istendi.
 199. Asleep
  • UYKUDA, UYUMUŞ.
  • The police found him asleep in a garage.= Polis onu garajda uyurken buldu.
 200. Aspect
  • GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜŞ, YÖN, CEPHE.
  • The book aims to cover all aspects of city life.= Kita şehir hayatının bütün yönlerini kapsıyor.
 201. Assistance
  • YARDIM, DESTEK.
  • He can walk only with the assistance of crutches.= O yalnız koltuk değneklerinin yardımı ile yürüyebilir.
 202. Assistant
  • YARDIMCI, ASİSTAN, TEZGAHTAR.
  • Assistant Attorney General William Weld.= Yardımcı başsavcı William Weld
 203. Assist
  • YARDIM, DESTEK, SAYI YAPMA PASI.
  • Anyone willing to assist can contact with this number.= Yardımcı olmayı isteyen herkes bu numara ile irtibat kurabilir.
 204. Associate
  • ORTAK, ARKADAŞ, DOST, BİRLEŞTİRMEK, ÇAĞRIŞTIRMAK, BAĞDAŞTIRMAK, İLİŞKİLENDİRMEK.
  • I always associate the smell of baking with my childhood.= Fırının kokusu bana daima çocukluğumu çağrıştırır. Most people immediately associate addictions with drugs, alcohol and cigarettes.= İnsanların çoğu uyuşturucu, alkol ve sigarayı bağımlılık ile ilişkilendirir.
 205. Associated
  • İLİŞKİLİ, BİRLEŞMİŞ.
  • Salaries and associated costs have risen substantially.= Maaşlar ve ilişkili maliyetler önemli ölçüde artmıştır.
 206. Association
  • DERNEK, ORTAKLIK, İŞ BİRLİĞİ.
  • Football Association.= Futbol derneği
 207. Assume
  • ÜSTLENMEK, FARZ ETMEK, SAYMAK, VARSAYMAK.
  • In the story the god assumes the form of an eagle.= Hikayede tanrı bir kartal şeklinde varsayılır. The court assumed responsibility for the girl’s.= Mahkeme kızın sorumluluğunu üstlendi.
 208. Assure
  • SAĞLAMAK, TEMİN ETMEK, GARANTİ ETMEK.
  • This achievement has assured her a place in the history books.= Bu başarı onun tarih kitaplarındaki yerini garanti etti.
 209. At
  • -DE, -DA, -YE, -YA, -E, -A, SAVAŞÇI, ASKER.
  • At the corner of the street.= Caddenin köşesinde They arrived late at the airport.= Onlar havaalanına geç geldi. We left at 2 o’clock.= Biz saat 2’de ayrıldık.
 210. Atmosphere
  • ATMOSFER.
  • Pollution of the atmosphere.= Atmosfer kirliliği Saturn’s atmosphere.= Satürnün atmosferi
 211. Atom
  • ATOM, ZERRE, ÇOK AZ MİKTAR.
  • The splitting of the atom.= Atom bölme
 212. Attach
  EKLEMEK, BAĞLAMAK, TAKMAK, İLİŞTİRMEK.
 213. Attached
  • BAĞLI, EKLİ, TAKILI.
  • I’ve never seen two people so attached to each other.= Ben birbirine öyle bağlı iki insan görmemiştim. The research unit is attached to the university.= Araştırma ünitesi üniversiteye bağlıdır.
 214. Attack
  • SALDIRI, ATAK, HÜCUM.
  • A woman was attacked and robbed by a gang of youths.= Genç bir çete tarafından bir kadın saldırıya uğradı ve soyuldu. The man attacked him with a knife.= Adam bir bir bıçakla ona saldırdı.
 215. Attempt
  • GİRİŞİM, TEŞEBBÜS, DENEMEK.
  • I will attempt to answer all your questions.= Bütün sorularınızı cevaplamayı deneyeceğim. The prisoners attempted to escape, but failed.= Mahkumlar kaçmaya çalıştı, fakat başarısız oldu.
 216. Attempted
  • TEŞEBBÜS ETMEK, DENEMEK, KALKIŞMAK.
  • We were shocked by his attempted suicide.= Biz onun intihar girişiminden şok olduk.
 217. Attend
  • KATILMAK, DEVAM ETMEK, BİR YERE GİTMEK, HAZIR BULUNMAK, HİZMET ETMEK.
  • Our children will attend the same school.= Çocuklarımız aynı okula gidecek. The meeting was attended by 90% of shareholders.= Hissedarların % 90’ı toplantıya katıldı.
 218. Attention
  • DİKKAT, İLGİ, ÖZEN.
  • She tried to attract the waiter’s attention.= O garsonun dikkatini çekmeye çalıştı.
 219. Attitude
  • TUTUM, TAVIR, DAVRANIŞ.
  • If you want to pass your exams you’d better change your attitude!.= Sınavlarınızı geçmek istiyorsanız tavırlarınızı değiştirseniz daha iyi olur.
 220. Attorney
  • AVUKAT.
  • Attract
  • ÇEKMEK, CEZBETMEK.
  • The exhibition has attracted thousands of visitors.= Sergi binlerce ziyaretçi çekti.
 221. Attraction
  • CAZİBE, ÇEKİCİLİK.
  • Buckingham Palace is a major tourist attraction.= Buckingham sarayı önemli bir turist çekim merkezidir.
 222. Attractive
  • CAZİP, İLGİ ÇEKİCİ.
  • I like John but I don’t find him attractive physically.= Ben John’u beğenirim ama fiziksel olarak onu çekici bulmuyorum.
 223. Audience
  • İZLEYİCİ, DİNLEYİCİ, SEYİRCİ.
  • The audience clapping for 10 minutes.= Seyirci 10 dakikadır alkışlıyor. Movie audiences.= Film izleyicileri
 224. August
  AĞUSTOS.
 225. Aunt
  • TEYZE, HALA, YENGE.
  • My aunt lives in Canada.= Teyzem Kanada’da yaşıyor.
 226. Author
  • YAZAR.
  • Who is your favourite author?.= En sevdiğiniz yazar kim?
 227. Authority
  • OTORİTE, YETKİ, UZMAN, BİLİRKİŞİ.
  • in a position of authority.= bilirkişi pozisyonunda Only the manager has the authority to sign cheques.= Sadece yönetici çekleri imzalama yetkisine sahiptir.
 228. Automatic
  • OTOMATİK, KENDİ KENDİNE OLAN.
  • A fully automatic driverless train.= Tam otomatik sürücüsüz tren Automatic transmission.= Otomatik vites
 229. Autumn
  • SONBAHAR, GÜZ.
  • in the autumn of 2013.= 2013’ün sonbaharında It’s been a very mild autumn this year.= Bu yıl sonbahar çok ılıman oldu.
 230. Available
  • MEVCUT, GEÇERLİ, HAZIR, MÜSAİT.
  • We’ll send you a copy as soon as it becomes available. .= Hazır olur olmaz size bir kopya göndereceğiz.
 231. Average
  • ORTALAMA.
  • The average of 4, 5 and 9 is 6.= 4, 5 ve 9’un ortalaması 6’dır.
 232. Avoid
  • ÖNLEMEK, KAÇINMAK.
  • The name was changed to avoid confusion with another firm.= Başka bir firma ile karışıklığı önlemek için adı değiştirildi.
 233. Awake
  • UYANIK, FARKINA VARMAK.
  • I was still awake when he came to bed.= O yatağa gittiği zaman ben hâlâ uyanıktım.
 234. Award
  • ÖDÜL, KARAR, HÜKÜM, VERMEK.
  • The judges awarded equal points to both finalists. .= Uzmanlar her iki finalisti eşit puanla ödüllendirdi.
 235. Aware
  • FARKINDA, HABERDAR, UYANIK.
  • He was aware of the problem.= O, sorunun farkındaydı.
 236. Away
  • UZAK, UZAKTA, DEPLASMANDA.
  • The beach is a mile away.= Sahil bir mil uzakta.
 237. Awful
  • KORKUNÇ, BERBAT, MÜTHİŞ, OLDUKÇA BÜYÜK.
  • The weather last summer was awful.= Geçen yaz hava berbattı.
 238. Awfully
  • ÇOK, SON DERECE, MÜTHİŞ BİR ŞEKİLDE.
  • I’m awfully sorry for this problem.= Ben bu problem için çok üzgünüm.
 239. Awkward
  • GARİP, BECERİKSİZ, SAKAR, TERS, KULLANIŞSIZ.
  • There was an awkward silence.Bir garip sessizlik vardı. Don’t ask awkward questions. Garip sorular sorma.
Author
Zedablue
ID
331893
Card Set
YDS3000-IFCS-A
Description
SON
Updated