ATM7_10_FINALS_RLP_v.1.0

 1. Rozstupy mezi zvlastnimi lety VFR navzajem se
  "zajistuji kdyz je tak predepsano prislusnym uradem ATS, mezi vsemi zvlastnimi lety VFR v souladu s minimy rozstupu predepsanymi timto uradem"
 2. Mezi zvlastnimi lety VFR a lety IFR musi byt
  "musi byt zajisten rozstup v souladu s minimy rozstupu v Hlavach 5 a 6,"
 3. "Dovoluji-li to provozni podminky, smi se povolit zvlastni lety VFR se souhlasem stanoviste, ktere poskytuje:"
  priblizovaci sluzbu rizen
 4. Zvlastnim letum VFR se smi vstoupit do CTR za ucelem pristani neni-li prizemni dohlednost mensi nez
  1500 metru
 5. Svetla vizualni sestupove soustavy patri do
  Priblizovaci svetla
 6. Stop pricky patri do svetel:
  Svetla pojezdove drahy
 7. O ziskani identifikace pilot
  musi byt informovan
 8. Kriticky bod (Hot Spot) je misto na:
  "na pohybove plose letiste, na kterem v minulosti doslo nebo u ktereho existuje potencialni riziko srazky nebo naruseni drahy, a kde je nutna zvysena pozornost pilotu/ridicu."
 9. "Uplatnovani identifikacnich postupu pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem porovnani pozorovane indikace radarove polohy s letadlem o nemz je znamo, ze prave vzletlo je mozne za predpokladu, ze identifikace je ziskana do vzdalenosti"
  2 km (1NM) od konce pouzite drahy
 10. Patri do minimalnich pozadavku na informace ziskane z radaru informace radarove mapy?
  ANO
 11. Pri uplatnovani identifikacnich postupu pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem porovnani konkretni indikace radarove polohy hlasene letadlem nad bodem tento
  ", ktery je zobrazeny na situacnim zobrazeni nebo zamerenim a vzdalenosti od tohoto bodu a overenim, zda tatoradarova poloha souhlasi s trati letadla nebo hlasenym kurzem."
 12. Informace o poloze predavane letadlum se musi udavat nasledujici formou
  "a) jako dobre znama zemepisna poloha; b) magnetickou trati a vzdalenosti k vyznacnemu bodu, navigacnimu prostredku na trati nebo pribli?ovacimu prostredku; c) smerem (pou?itim hlavnich smeru kompasu) a vzdalenosti od zname polohy; d) vzdalenosti k bodu dotyku, je-li letadlo na konecnem pribli?eni; nebo e) vzdalenosti a smerem od osy trate ATS"
 13. "Je-li letadlo na konecnem priblizeni, informace o poloze se musi udavat"
  vzdalenosti k bodu dotyku
 14. Lze pouzit jako identifikacni postup pomoci SSR rozpoznani identifikace ve formulari (labelu)?
  Ano
 15. "Jestlize i po potvrzeni o spravnem nastaveni tlaku neni zobrazena informace o hladine predavana modem C v rozmezi povolene tolerance, provede ridici podle okolnosti toto opatreni"
  "a) po?adat pilota, aby ukoncil vysilani modu C nebo vysilani udaju o vysce z ADS-B, za predpokladu, ?e to nezpusobi ztratu informaci o poloze a identite, a informovat o provedenych opatrenich nasledujici ridici pracoviste nebo stanoviste ATC, ktere se bude letadlem zabyvat; nebo b) informovat pilota o nesrovnalosti a po?adat jej, aby udr?oval relevantni zarizeni v cinnosti, aby nedoslo ke ztrate informace o poloze a identite letadla, a, kdy? je tak schvaleno prislusnym uradem ATS, prepsat zobrazovanou informaci o hladine na hladinu hlasenou pilotem. Oznamit provedena opatreni nasledujicimu ridicimu pracovisti nebo st"
 16. "Jestlize letadlo udrzuje hladinu mimo vzdusny prostor RVSM, pak hladina pridelena letadlu se povazuje za udrzovanou, jestlize informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky nevykazuje rozdil od pridelene hladiny vice nez"
  • " 90 m (300ft) s vyjimkou, kdy prislusny urad ATS stanovi mensi
  • hodnotu, ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi."
 17. "Jestlize bylo letadlu leticimu mimo vzdusny prostor RVSM povoleno opustit hladinu, povazuje se jeho manevr za zahajeny a drive obsazena hladina za uvolnenou, pokud informace o hladine odvozena tlakove nadmorske vysky vykazuje v ocekavanem smeru od drive pridelene hladiny vice nez"
  90 m (300ft)
 18. "Hladina povolena letadlu leticimu mimo vzdusny prostor RVSM se povazuje za dosazenou, jestlize informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky nevykazuji vetsi rozdil nez 300 stop. Tyto informace musi byt"
  "odvozene z tlakove nadmorske vysky behem doby tri po sobe jdoucich aktualizaci zobrazeni, tri po sobe jdoucich aktualizaci ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, ktery cas je delsi,"
 19. "Jestlize je stanoveno mensi kriterium pro urcovani obsazene hladiny pri vyuzivani Informaci o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky, nesmi byt toto vsak nizsi nez"
  60 m (200ft)
 20. "Tolerance odchylky, urcujici zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky je presna musi byt mimo vzdusny prostor RVSM"
  • "300 ft 90 m ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi. Informace o geometricke vysce nesmi byt
  • pou?ita pro zajistovani rozstupu."
 21. "Jestlize je letadlo vybaveno modem S se schopnosti vysilat identifikaci letadla, musi v pripade, ze na let neni podan letovy plan vysilat"
  poznavaci znacku letadla.
 22. Seridit situacni zobrazeni a overovat jeho presnost v souladu s technickymi instrukcemi ma povinnost
  ridici v souladu s technickymi instrukcemi predepsanymi prislusnym uradem(ucl) pro toto zarizeni
 23. "Pokud se provadi identifikacni postup pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem zjisteni kurzu letadla a naslednym sledovanim jeho trate, musi se letadlu prikazat provest jednu nebo vice zmen kurzu a porovnanim pohybu konkretni indikace radarove polohy s provedenim vydanych a letadlem potvrzenych instrukci. Zmeny kurzu musi byt o"
  o 30?
 24. "Letadlu, kteremu se poskytovala prehledova sluzba ATS formou vektorovani a kteremu byl vydan pokyn k prechodu na vlastni navigaci"
  "a jestli?e vydane pokyny odvedly letadlo z drive pridelene trati, predat mu prislusne instrukce a polohu letadla"
 25. "Je-li provadeno vektorovani nesmi byt letadlo vyjma, kdy je uskutecnovano predani rizeni,vektorovano blize k hranici vzdusneho prostoru za ktery ridici odpovida nez"
  "4,6 km (2,5 NM) od hranice vzdusneho prostoru, za ktery ridici odpovida; nebo tam, kde je stanovene minimum rozstupu vetsi ne? 9,3 km (5 NM), nesmi byt letadlo vektorovano bli? ne? do vzdalenosti rovnajici se polovine predepsaneho minima, pokud neni mistnimi dohodami zajisteno, ?e mezi letadly v sousednich vzdusnych prostorech bude existovat rozstup;"
 26. "ridici musi vydavat pri vektorovani takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu bude dodrzena predepsana bezpecna vyska nad prekazkami, dokud pilot nedoleti na bod, ve kterem prejde na vlastni navigaci.Toto ustanoveni se tyka"
  pri vektorovani letu IFR a pokud mu je povolena prima trat vedouci letadlo mimo trate ATS
 27. "ridici musi vydavat pri vektorovani takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu bude dodrzena predepsana bezpecna vyska nad prekazkami, dokud pilot nedoleti na bod, ve kterem prejde na vlastni navigaci.Tyka se toto ustanoveni i pripadu, kdy byla letadlu povolena prima trat a neni vektorovano?"
  ano
 28. Jestlize pilot zada navigacni pomoc
  "od stanoviste rizeni letoveho provozu poskytujiciho prehledove slu?by ATS, musi uvest duvod (napr. vyhnout se oblastem neprizniveho pocasi nebo nespolehlive smerove pristroje) a poskytnout za danych okolnosti co nejvice mo?nych informaci."
 29. Radarove rozstupy se musi obecne uplatnovat
  "S vyjimkou stanovenou v ust. 8.7.2.8, 8.7.2.9 a 8.8.2.2 se minima rozstupu specifikovana v ust. 8.7.3 musi uplatnovat pouze mezi identifikovanymi letadly, kdy? je primerena jistota, ?e identifikace bude udr?ena."
 30. "Je-li tak schvaleno prislusnym uradem ATS, radarove rozstupy zalozene na pouziti RPS a/nebo PSR se musi uplatnovat tak, aby predepsane minimum rozstupu bylo mezi"
  "stredy symbolu poloh a/nebo stop PSR, ktere reprezentuji polohy uva?ovanych letadel, nebyla nikdy mensi ne? predepsane minimum"
 31. "Neni-li tak schvaleno prislusnym uradem ATS, radarove rozstupy zalozene na pouziti PSR stop a odpovedi SSR se musi uplatnovat tak, aby predepsane minimum rozstupu bylo mezi"
  "stredem stopy PSR a nejbli?sim okrajem odpovedi SSR (nebo stredem, kde je tak schvaleno prislusnym uradem ATS) nebyla nikdy mensi ne? stanovene minimum."
 32. Okraje indikaci radarovych poloh se
  • "se nesmi za zadnych okolnosti dotknout nebo prekryvat, dokud mezi dotycnymi letadly neni zajisten vertikalni
  • rozstup, bez ohledu na typ zobrazovanych indikaci
  • polohy a uplatnene minimum rozstupu"
 33. Smi se uplatnit radarovy rozstup mezi odletavajicim letadlem a letadlem ktere vzleta a neni jeste identifikovano?
  • "Ano, za predpokladu, ?e je
  • oduvodnena jistota, ?e odletavajici letadlo bude
  • identifikovano do 2 km (1 NM) od konce drahy a ?e
  • v tomto case bude po?adovany rozstup existovat. "
 34. Mezi vyckavajicimi letadly nad stejnym vyckavacim bodem je
  zakazano uplatnovat radarovy rozstup
 35. Pouziti radaru v letovych provoznich sluzbach se musi omezit na
  "na stanovene prostory kryti a musi se pritom dodr?ovat jina pripadna omezeni, ktera byla stanovena prislusnym uradem ATS. "
 36. Za serizeni situacni zobrazeni a za overeni jeho presnosti v souladu s technickymi instrukcemi odpovida
  Ridici musi nastavit zobrazeni a provest patricne provereni jeho presnosti v souladu s instrukcemi predepsanymi prislusnym uradem odpovednym za zobrazeni ADS-C nebo dany integrovany zobrazovaci system.
 37. Jakmile je identita letadla zjistena
  pilot o tomto musi byt informovan.
 38. Dojde-li ke ztrate identifikace
  "musi se to pilotovi oznamit a, pokud je to mo?ne, vydat mu prislusne pokyny."
 39. "Jsou-li pozorovany dve nebo vice indikaci radarovych poloh (pri pouziti PSR) v tesne blizkosti nebo se pozoruji podobne pohyby ve stejnem case nebo existuje-li pochybnost o identifikaci radarove polohy z jineho duvodu, melo by se"
  "naridit nebo opakovat tolik zmen kurzu, kolik je treba, nebo by se mely pou?it dalsi zpusoby identifikace, dokud se nevylouci vsechna nebezpeci omylu pri identifikovani."
 40. Informace o poloze predavane letadlum nesmi mit nasledujici formu
  • "MUSI mit takovouto formu: a) jako dobre znama zemepisna poloha;
  • b) magnetickou trati a vzdalenosti k vyznacnemu
  • bodu, navigacnimu prostredku na trati nebo
  • pribli?ovacimu prostredku;
  • c) smerem (pou?itim hlavnich smeru kompasu)
  • a vzdalenosti od zname polohy;
  • d) vzdalenosti k bodu dotyku, je-li letadlo na
  • konecnem pribli?eni; nebo
  • e) vzdalenosti a smerem od osy trate ATS."
 41. Informace o poloze predavana letadlu na konecnem priblizeni musi mit formu
  vzdalenosti k bodu dotyku
 42. "Letadlo, kteremu je poskytovana prehledova sluzba ATS se pri preletu povinnych hlasnych bodu"
  ohlasit a udat svou polohu a cas preletu dalsiho bodu
 43. "Pri vektorovani letadla by mel ridici, kdykoliv je to proveditelne"
  "letadla musi byt vektorovana po tratich, na kterych mu?e pilot monitorovat polohu letadla vzhledem ke svym palubnim prostredkum (toto sni?uje na minimum potrebu poskytovani navigacni pomoci a zmirnuje nasledky pri poruse prehledoveho systemu ATS);"
 44. Da-li ridici pri vektorovani letadlu vektor odvadejici ho z drive pridelene trate
  "pilot musi byt informovan o ucelu takoveho prikazu a musi byt stanovena jeho mez (napr. do ? poloha, pro ? pribli?eni);"
 45. "Pri vektorovani letu IFR musi ridici vydavat takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu"
  "?e po celou dobu bude dodr?ena predepsana bezpecna vyska nad preka?kami, dokud letadlo nedoleti do bodu, ve kterem pilot prejde na vlastni navigaci."
 46. "Kdyz pilot obdrzel prikaz nastavit odpovidac na urcity kod nebo zmenit kod a kod zobrazeny na situacnim zobrazeni je rozdilny od toho, ktery byl letadlu pridelen, musi byt"
  "musi byt pilot pozadan, aby potvrdil nastaveny kod a, jestlize to situace umoznuje (napr. nejedna se o pripad protipravniho cinu), aby znovu nastavil spravny kod."
 47. "V pripade , ze letadlo je, nebo se jevi, ze je v jakemkoliv stavu nouze, ridici musi poskytnout letadlu vsechnu moznou pomoc"
  a postupy zde predepsane se smi podle situace zmenit
 48. "Prubeh letu identifikovaneho letadla v nouzi se musi sledovat a (pokud je to mozne) zaznamenavat na situacnim zobrazeni, dokud letadlo nevyleti z dosahu prehledoveho systemu ATS, a informace o poloze letadla se musi poskytnout"
  "vsem stanovistim letovych provoznich slu?eb, ktera by mohla letadlu pomoci. Predani sousednim sektorum se musi take uskutecnit, kdy? je to vhodne."
 49. V udobi nouze muze pilot nastavit odpovidac na mod A kod
  7700
 50. "Tolerance odchylky, urcujici, zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky a zobrazena ridicimu je presna, musi byt plus, minus"
  • "200 ft v RVSM vzdusnem prostoru, vjinem prostoru +-300 ft, s vyjimkou, kdy prislusny urad ATS stanovi mensi
  • hodnotu, ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi. Informace o geometricke vysce nesmi byt
  • pou?ita pro zajistovani rozstupu."
 51. "Pilot letadla, jehoz informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky je v rozmezi povolene tolerance"
  se nemusi takove overeni oznamit
 52. "Jestlize zobrazena informace hladiny neni v rozmezi povolene tolerance, musi se to pilotovi onamit a musi byt pozadan, aby"
  overil nastaveni tlaku a potvrdil hladinu letadla
 53. "Jestlize i po potvrzeni o spravnem nastaveni tlaku rozdil stale existuje, mela by se podle okolnosti nasledujici opatreni"
  "a) po?adat pilota, aby ukoncil vysilani modu C nebo vysilani udaju o vysce z ADS-B, za predpokladu, ?e to nezpusobi ztratu informaci o poloze a identite, a informovat o provedenych opatrenich nasledujici ridici pracoviste nebo stanoviste ATC, ktere se bude letadlem zabyvat; nebo b) informovat pilota o nesrovnalosti a po?adat jej, aby udr?oval relevantni zarizeni v cinnosti, aby nedoslo ke ztrate informace o poloze a identite letadla, a, kdy? je tak schvaleno prislusnym uradem ATS, prepsat zobrazovanou informaci o hladine na hladinu hlasenou pilotem. Oznamit provedena opatreni nasledujicimu ridicimu pracovisti nebo stanovisti ATC, ktere se bude letadlem zabyvat."
 54. Minimum podelneho radaroveho rozstupu je
  "5 NM 9,3 km"
 55. "Kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS, muze byt tam, kde to schopnosti radaroveho zarizeni na danem miste dovoluji, minimum radaroveho rozstupu snizeno, ne vsak pod"
  "3 NM 5,6 km"
 56. "Kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS, muze byt tam, kde to schopnosti radaroveho zarizeni na danem miste dovoluji, minimum radaroveho rozstupu, mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na stejne trati konecneho priblizeni ve vzdalenosti do 10 NM od konce drahy, snizeno ne vsak pod"
  "2,5 NM 4,6 km"
 57. "Jestlize se uplatnuje schvalene snizene minimum radaroveho rozstupu mezi za sebou leticimi letadly, usazenymi na trati konecneho priblizeni, lze toto minimum uplatnovat"
  "prumerny cas obsazeni drahy pristavajicimi letadly je overen zpusoby, jako jsou udaje o statistickem shroma?dovani udaju, analyzou a metodami zalo?enymi na teoretickem modelovani, a nepresahuje 50 sekund; ii) brzdici ucinek je hlaseny jako dobry a casy obsazeni drahy nejsou nepriznive ovlivneny znecistenim jejiho povrchu, jako rozbredly snih, snih nebo led; iii) se pou?iva prehledovy system ATS s primerenou rozlisovaci schopnosti ve vzdalenosti a v azimutu s obnovou informaci ka?dych 5 sekund nebo mene v kombinaci s vhodnymi displeji; iv) letistni ridici je schopen pozorovat vizualne nebo prostrednictvim pojezdoveho radaru (SMR), MLAT systemu nebo pomoci systemu pro vedeni a rizeni pohybu po zemi (SMGCS) drahu v pou?ivani a k nim pripojene vstupy a vystupy pojezdovych drah; v) se neuplatnuji vzdalenostni minima rozstupu podle turbulence v uplavu v ust. 8.7.3.4 ni?e nebo jak mohou byt predepsana prislusnym uradem ATS (napr. urcite typy letadel); vi) pribli?ovaci rychlosti letadel jsou pozorne sledovany ridicim a v pripade potreby upraveny tak, aby se rozstup nesni?il pod minimum; vii) kdykoliv se uplatnuje sni?ene minimum rozstupu na konecnem pribli?eni, provozovatele letadel a piloti byli upozorneni na nutnost urychleneho uvolnovani drahy; viii)postupy tykajici se uplatnovani sni?eneho minima jsou publikovany v leteckych informacnich priruckach."
 58. Jestlize se pouziva schvalene snizene minimum radaroveho rozstupu mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na trati konecneho priblizeni musi byt pouzivan radarovy system s obnovou informaci
  kazdych 5 sekund nebo mene v kombinaci s vhodnymi displeji
 59. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely v FL 250 a vyse byt vyjadreny pravym Machovym cislem v nasobcich hodnoty
  "0,01 M"
 60. Stanovene upravy pri rizeni dopredne rychlosti jsou zalozene na
  "Pro docileni po?adovaneho rozstupu mezi dvema nebo vice za sebou leticimi letadly by mel ridici nejdrive bud sni?it rychlost posledniho letadla, nebo zvysit rychlost prvniho letadla a potom upravit rychlost (rychlosti) ostatnich letadel ve sledu"
 61. "Pozoruje-li se, ze identifikovany let, letici mimo rizeny vzdusny prostor je konfliktni s trati jineho letadla, pilot by mel byt informovan, aby v pripade nutnosti mohl zahajit manevr k vyhnuti se srazce. Jedna se o let podle"
  pravidel IFR
 62. Je mozne pouzit informaci o hladine odvozene z modu C i kdyz tato neni overena k poskytnuti informace o nebezpeci srazky?
  "Ano, i kdyz neni overena, mela by se v pripade nebezpeci srazky pouzit."
 63. "Pokud dojde k poruse radioveho vysilace na letadle a prijimac letadla je funkcni, muze se k potvrzovani povoleni u letadla vybaveneho SSR pouzit"
  zmen kodu SSR / vysilani ADS-B nebo vysilanim IDENT k ziskani potvrzeni o povolenich vydanych letadlu.
 64. "Kdyz rizene letadlo s uplnou ztratou spojeni leti v prostoru a v letovych hladinach, kde se uplatnuji radarove rozstupy"
  smi se v pou?ivani rozstupu (5nm)pokracova
 65. "Jestlize dojde k poruse odpovidace SSR po vzletu a letadlo leti jeste v prostoru TMA ve kterem je vybaveni provozuschopnym odpovidacem s urcitymi schopnosti povinne, radarovy ridici"
  by mel zajistit pokracovani letu na prvni letiste zamysleneho pristani v souladu s letovym planem.
 66. "Jestlize dojde k poruse radaroveho zarizeni napr. v FL 230 a neni mozne ihned zajistit neradarovy rozstup, je mozno pouzit jako nouzoveho opatreni, letovych hladin oddelenych od sebe minimalne"
  polovinu predepsaneho vertikalniho rozstupu.
 67. "Ridici musi oznamit letadlu, ktere je vektorovano pro pristrojove priblizeni jeho polohu, nejmene"
  jednou pred zahajenim konecneho pribli?eni.
 68. Povoleni k vizualnimu priblizeni se vydava
  "a? pilot ohlasi, ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi. V tomto case by melo byt obvykle vektorovani ukonceno."
 69. "Jestlize je letadlo vektorovano na konecne priblizeni, musi zaverecny vektor umoznit letadlu se usadit v hladine letu na trati konecneho priblizeni pred naletenim stanovene nebo nominalni sestupove drahy a mel by zajistit naleteni uhlu trate konecneho priblizeni pod uhlem"
  45? nebo mensim
 70. "Letadlu vektorovanemu k naletnuti konecneho priblizeni na prostredek vybrany pilotem, se musi prikazat aby ohlasil"
  kdy? je usazeno na trati konecneho pribli?eni
 71. Pri vektorovani pro konecne priblizeni na prostredek vybrany pilotem by povoleni k priblizeni melo byt vydano
  "pred tim, ne? letadlo ohlasi, ?e je usazeno, pokud okolnosti vydani povoleni v takovem case nebrani"
 72. Pri vektorovani pro vizualni priblizeni bude vydano povoleni k vizualnimu priblizeni az pilot ohlasi
  ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi. V tomto case by melo byt obvykle vektorovani ukonceno.
 73. "Vektorovani pro vizualni priblizeni by obvykle melo byt ukonceno v case, kdy pilot ohlasi"
  ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi
 74. "Ridici provadejici radarova priblizeni, musi mit k dispozici pro druhy priblizeni informace tykajici se"
  tykajici se bezpecnych nadmorskych vysek / vysek nad preka?kami stanovenych pro tyto druhy pribli?en
 75. Minimum podelneho radaroveho rozstupu je
  "5 NM 9,3 km"
 76. Jestlize se ma uplatnovat snizeny radarovy rozstup 2.5 NM mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na stejne trati konecneho priblizeni je nutno brat v uvahu typy letadel s ohledem na turbulenci v uplavu
  ANO
 77. "Neni-li jinak predepsano prislusnym uradem ATS, radarovy ridici by mel oznamit letistnimu ridicimu, kdyz je letadlo provadejici priblizeni rizene radarem v priblizne vzdalenosti od bodu dotyku"
  "15 km (8 NM) od bodu dotyku. Neobdr?i-li v te dobe povoleni k pristani, nasledna informace by mela byt predana pribli?ne v 8 km (4 NM) od bodu dotyku a melo by byt vy?adano povoleni k pristani."
 78. "Jestlize radarovy ridici neobdrzel od letistniho ridiciho povoleni k pristani pro letadlo provadejici priblizeni rizene radarem priblizne ve vzdalenosti 8 NM, nasledna informace a vyzadani povoleni k pristani by mela byt predana priblizne ve vzdalenosti"
  8 km (4 NM) od bodu dotyku a melo by byt vy?adano povoleni k pristani.
Author
Anonymous
ID
331826
Card Set
ATM7_10_FINALS_RLP_v.1.0
Description
rlp
Updated