ATM1_10_FINALS_RLP_v.1.0

 1. "Zakladni dokument obsahujici informace trvaleho charakteru, ktere maji provozni vyznam pro bezpecne rizeni letoveho provozu ve vzdusnem prostoru CR je"
  AIP
 2. Letecka informacni prirucka musi obsahovat platne informace serazene takto
  "GEN (0. - Uvod, zaznamy; 1. - Narodni pravidla a pozadavky; 2. - Tabulky a kody; 3. - Sluzby; 4. - Poplatky za pouziti letist/heliportu a za letove navigacni sluzby), ENR (0. - Obsah; 1. - Vseobecna pravidla a postupy; 2. - Vzdusny prostor letovych provoznich sluzeb; 3. - Trate letovych provoznich sluzeb; 4. - Radionavigacni zarizeni/systemy; 5. - Navigacni vystrahy; 6. - Tratove mapy), AD (0. - Obsah, 1. - Letiste/heliporty - uvod; 2. - Letiste; 3. - Heliporty)"
 3. "Oznameni obsahujici informaci o zrizeni, stavu nebo zmene nejakeho leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu nebo informace o nebezpeci jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky zapojene do leteckeho provozu jsou publikovany v"
  NOTAMu
 4. "Oznaceni omezeneho, zakazaneho nebo nebezpecneho prostoru se sklada z pismen a cisla. Napr. LKR 20. Pismeno R znamena"
  Restricted (omezeny)
 5. "Informace, ktere neodpovidaji podminkam pro vydani NOTAMU nebo publikovani v AIPu, ale vztahuji se k bezpecnosti letu, leteckemu provozu nebo se tykaji otazek technickych, administrativnich nebo pravnich, jsou publikovany v"
  AIC (Letecky informacni obeznik)
 6. "Nebezpecne podminky na pohybove plose, zpusobene snehem, ledem, tajicim snehem nebo stojici vodou puvodem ze snehu, tajiciho snehu nebo ledu, nebo jejich pominuti,v zimnim obdobi jsou publikovany v"
  snowtamu
 7. AIP Supplement se vydava jestlize
  "docasne zmeny casove delsiho charakteru (3 mesice a vice), obsahujici rozsahly text nebo graficke znazorneni"
 8. Poletove informace podavane posadkami se tykaji
  stavu a provozu leteckych zarizeni nebo letovych provoznich sluzeb; vyskytu ptactva
 9. Informace rozsirovane AIRAC musi dosahnout prijemce pred datem ucinnosti nejmene
  28 dni
 10. Jako jednotka pro rychlost prizemniho vetru je v CR stanovena
  uzly (m/s)
 11. Jako jednotka pro vertikalni rychlost je v CR stanovena
  feet/min
 12. V CR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze pouzit
  uzel (km/h)
 13. "Drahova dohlednost je vzdalenost, na kterou muze pilot letadla nachazejici se na ose RWY videt"
  denni drahove oznaceni nebo navestidla ohranicujici RWY nebo vyznacujici jeji osu
 14. ATIS je
  automaticka informacni sluzba v koncove rizene oblasti; automaticke poskytovani platnych beznych informaci priletavajicim a odletavajicim letadlum nepretrzite nebo v urcenem casovem intervalu
 15. Letecka pevna sluzba je telekomunikacni sluzba mezi
  stanovenymi pevnymi body
 16. Letecka pohybliva sluzba je sluzba mezi
  "leteckymi a letadlovymi stanicemi nebo mezi letadlovymi stanicemi navzajem, jiz se mohou ucastnit i stanice zachrannych prostredku a stanice radiovych navestidel"
 17. Letistni sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  letistni provoz
 18. Letistni provoz je
  veskery provoz na provozni plose letiste a vsechna letadla letici v blizkosti letiste
 19. Letova provozni sluzba je vyraz zahrnujici
  "letovou informacni sluzbu, pohotovostni sluzbu, letovou poradni sluzbu a sluzbu rizeni letoveho provozu (ACC, APP, TWR)"
 20. Letova informacni oblast je vzdusny prostor stanovenych rozmeru v nemz ktereho se poskytuje
  letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba
 21. "Letove povoleni je opravneni, vydane veliteli letadla provest let nebo v letu pokracovat za podminek urcenych"
  stanovistem rizeni letoveho provozu
 22. Mez povoleni je bod
  ke kteremu bylo letadlu udeleno letove povoleni
 23. Letiste odletu muze byt pro dany let
  i nahradnim letistem na trati nebo nahradnim letistem urceni
 24. "Nasledne povoleni je povoleni vydane letadlu stanovistem rizeni letoveho provozu, ktere v danem case toto letadlo"
  neridi
 25. "NOTAM je oznameni rozsirovane telekomunikacnimi prostredky obsahujici informace o zrizeni, stavu nebo zmene kterehokoli leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu nebo o nebezpeci, jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky, kteri se zabyvaji"
  letovym provozem
 26. Oblastni sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  rizene lety v rizenych oblastech
 27. Ohlasovna letovych provoznich sluzeb je stanoviste zrizene
  k prijimani hlaseni tykajicich se letovych provoznich sluzeb a letovych planu predkladanych pred odletem
 28. "Palubni protisrazkovy system (ACAS) je system zalozeny na signalech odpovidace sekundarniho radaru , ktery pracuje"
  "nezavisle na pozemnim zarizeni a poskytuje pilotovi upozorneni na mozne nebezpeci srazky letadel, ktera jsou vybavena odpovidacem SSR"
 29. "Pohotovostni sluzba je sluzba za ucelem vyrozumivani prislusnych organizaci o letadlech, kterym se ma poskytnout"
  patraci a zachranna sluzba a asistence temto organizacim podle potreby
 30. Priblizovaci sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  rizene lety priletavajicich a odletavajicich letadel
 31. Rizena oblast je rizeny vzdusny prostor
  sahajici nahoru od stanovene vysky nad zemi
 32. Rizena oblast v CR je rizeny vzdusny prostor
  "C, D, E"
 33. "Rizene letiste je letiste, na kterem je letistnimu provozu poskytovana"
  sluzba rizeni letoveho provozu
 34. "Rizeny let je jakykoliv let, ktery je"
  predmetem letoveho povoleni
 35. Rizeny okrsek je
  "rizeny vzdusny prostor, sahajici od povrchu zeme do stanovene vysky"
 36. Sluzba rizeni letoveho provozu je sluzba poskytovana za ucelem
  zabranovat srazkam mezi letadly a na provozni plose mezi letadly a prekazkami a pro udrzovani rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 37. Sluzba usporadani provozu na odbavovaci plose je sluzba poskytovana za ucelem usporadani cinnosti a pohybu
  letadel a vozidel na odbavovaci plose
 38. Stanoviste letovych provoznich sluzeb je vyraz zahrnujici stanoviste
  "rizeni letoveho provozu, letove informacni stredisko nebo ohlasovnu letovych provoznich sluzeb"
 39. Stanoviste rizeni letoveho provozu je vyraz zahrnujici
  "oblastni stredisko rizeni, priblizovaci stanoviste rizeni a letistni ridici vez"
 40. "Trat letovych provoznich sluzeb je stanovena trat urcena k usmernovani toku letoveho provozu, pro potreby poskytovani"
  letovych provoznich sluzeb
 41. "Udobi nejistoty je situace, kdy je"
  nejistota o bezpecnosti letadla a osob na jeho palube
 42. "Udobi pohotovosti je situace, kdy je"
  duvodna obava o bezpecnost letadla a osob na jeho palube
 43. "Udobi tisne je situace, kdy je"
  "urcita jistota, ze letadlu a osobam na jeho palube hrozi vazne bezprostredni nebezpeci nebo ze potrebuji okamzitou pomoc"
 44. INCERFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  nejistoty
 45. ALERFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  pohotovosti
 46. DETRESFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  tisne
 47. Letove provozni sluzby maji za ukol
  zabranovat srazkam mezi letadly a na provozni plose mezi letadly a prekazkami a pro udrzovani rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 48. Letove provozni sluzby zahrnuji
  "sluzba rizeni letoveho provozu, letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba"
 49. "Ty casti vzdusneho prostoru, o nichz bylo rozhodnuto, ze v nich bude poskytovana letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba se musi oznacit jako"
  letove informacni oblasti
 50. "Jako rizena letiste se oznacuji ta letiste, o nichz bylo rozhodnuto, ze budou poskytovat letistnimu provozu"
  sluzbu rizeni letoveho provozu
 51. Kde jsou v letove informacni oblasti zrizeny rizene oblasti a rizene okrsky
  musi tvorit soucast teto letove informacni oblasti
 52. "Ty casti vzdusneho prostoru,o nichz bylo rozhodnuto, ze sluzba rizeni letoveho provozu bude poskytovana letum VFR musi byt oznaceny jako tridy vzdusneho prostoru"
  "B, C nebo D"
 53. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny jen lety IFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se mezi nimi rozstupy. Je to vzdusny prostor tridy
  A
 54. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, a letum IFR se zajistuji rozstupy vuci jinym letum IFR a letum VFR. Letum VFR se zajistuji rozstupy od letu IFR a poskytuji se jim informace o provozu o jinych letech VFR. Je to vzdusny prostor tridy"
  C
 55. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, pri cemz letum IFR se zajistuji rozstupy vuci jinym letum IFR a poskytuji se jim informace o provozu o letech VFR; letum VFR se poskytuji informace o provozu o vsech ostatnich letech. Je to vzdusny prostor tridy"
  D
 56. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letum IFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se jim rozstupy vuci jinym letum IFR. Vsem letum se, poskytuji informace o provozu, pokud je to proveditelne. Je to vzdusny prostor tridy"
  E
 57. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letum IFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se jim rozstupy vuci jinym letum IFR. Vsem letum se, poskytuji informace o provozu, pokud je to proveditelne. Je to vzdusny prostor tridy"
  E
 58. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum IFR se poskytuje letova poradni sluzba; vsem letum se na vyzadani poskytuje letova informacni sluzba. Je to vzdusny prostor tridy
  F
 59. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum se na vyzadani poskytuje letova informacni sluzba. Je to vzdusny prostor tridy
  G
 60. K poskytovani letove informacni sluzby a pohotovostni sluzby uvnitr letovych informacnich oblasti musi byt ustanovena
  Letova informacni strediska
 61. "Tam, kde vzdusne prostory letovych provoznich sluzeb spolu sousedi vertikalne, t.j. jsou jeden nad druhym, musi lety provadene ve spolecne hladine vyhovovat pozadavkum"
  mene omezujici tridy vzdusneho prostoru
 62. Ma na stanoveni druhu RNP vliv uroven poskytovanych letovych provoznich sluzeb?
  "Stanovena navigacni specifikace musi byt primerena urovni spojeni, navigace a poskytovanych LPS v danem prostoru."
 63. "K poskytovani sluzby rizeni letoveho provozu, letove informacni sluzby a pohotovostni sluzby v rizenych oblastech, rizenych okrscich a na rizenych letistich musi byt zrizena stanoviste"
  rizeni letoveho provozu
 64. "Letove informacni oblasti se musi vymezit tak, aby pokryly:"
  cele usporadani letovych trati techto letovych informacnich oblasti
 65. "Rizene oblasti, vcetne letovych cest a koncovych rizenych oblasti musi byt vymezeny tak, aby obsahly dostatecny vzdusny prostor, pro drahy tech letu ..................... nebo jejich casti, kde je pozadovano poskytovani ATS, prihlednutim k vlastnostem obvykle pouzivanych navigacnich prostredku v dane oblasti."
  IFR
 66. Spodni hranice rizene oblasti musi byt stanovena ve vysce nad zemi nebo vodou nejmene
  200m (700ft)
 67. "Pro umozneni vetsi volnosti letu VFR pod rizenou oblasti by se mela stanovit spodni hranice rizene oblasti, je-li to proveditelne a zadouci ve vetsi vysce nez je minimum"
  ktere je predepsano
 68. "Jestlize je spodni hranice rizene oblasti ve vysce vetsi nez 900 m MSL(3000 ft), mela by byt shodna"
  s cestovni hladinou VFR
 69. Horni hranice rizene oblasti se musi stanovit jestlize se nad touto hranici
  nebude poskytovat sluzba rizeni letoveho provozu
 70. Horizontalni hranice rizeneho okrsku musi sahat do vzdalenosti nejmene
  "9,3km (5NM) od stredu letiste nebo dotycnych letist ve smerech, z nichz mohou provadet priblizeni"
 71. Muze rizeny okrsek zahrnovat dve nebo vice letist ?
  ano
 72. Horni hranice rizeneho okrsku se smi stanovit:
  "vyse, nez je spodni hranice rizene oblasti, ktera jej prekryva (je-li to zadouci)"
 73. Oblastni stredisko rizeni by se melo oznacit
  nazvem nejblizsiho mesta nebo zemepisneho mista
 74. Letistni ridici vez nebo priblizovaci stanoviste rizeni by se mela oznacit
  "nazvem letiste, na kterem jsou umisteny"
 75. "Rizeny okrsek, rizena oblast a letova informacni oblast by se mely oznacovat"
  "nazvem stanoviste, pod jehoz pravomoc takovy vzdusny prostor spada"
 76. "Pocet znaku, pozadovanych pro slozeni oznaceni trate ATS by mel byt pokud je to mozne omezen nejvyse na"
  5
 77. Zakladni oznaceni trati letovych provoznich sluzeb je slozeno z jednoho pismene abecedy nasledovaneho cislem od 1 do
  999
 78. "Pro oznacovani trati, ktere jsou soucasti oblastni site trati ATS a nejsou tratemi prostorove navigace se pouzivaji pismena"
  "A, B, G, R"
Author
Anonymous
ID
331820
Card Set
ATM1_10_FINALS_RLP_v.1.0
Description
rlp
Updated