Geo

 1. Nämn de två olika huvudtyperna av jord
  • Mineraljord
  • Organisk jord
  • Eller
  • Friktionsjord (sand,grus)
  • Kohesionsjord (lera)
 2. Ange de sex fraktionerna för jord samt de kornstorlekar som utgör gränsen mellan dessa fraktioner
  • Lera: < 0,002
  • Silt: 0,002-0,063
  • Sand: 0,063-2
  • Grus: 2-60
  • Sten: 60-600
  • Block: > 600
 3. Hur definieras mineral?
  Ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierad genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur
 4. Nämn några av de vanligaste bergartsbildande mineralen samt vilka grundämnen de innehåller.
  Fältspalt, kvarts och glimmer. Dessa innehåller Syre och Kisel
 5. Ange definitionen av malm.
  När en mineral, ur en ekonomisk synvinkel är brytvärd för framställning av metall kallas det malm.
 6. Nämn några viktiga malmmineral.
  Oxider, Sulfider och Sulfater
 7. Ange de 3 huvudtyperna av bergarter samt minst 2 exempel på varje typ.
  • Sedimentär: Sandsten, Kalksten
  • Magma: Diabas, Basalt
  • Metamorfa: Gnejs
 8. Vad menas med metamorfos?
  Betyder att ett berg genomgår en omvandling. Om ett sedimentär eller magma bergart utsetts för högt tryck eller hög temperatur kan en metamorfos ske. Då ombildas strukturen och bildar en ny bergart.
 9. Redogör för bergartscykeln.
  Interaktionen mellan de olika typerna av bergarter, magmatiska, sedimentära och metamorfa kan illustreras med bergartscykeln, som är en beskrivning av bergarternas bildning och det geologiska kretsloppet.
 10. Ange två olika bergklassificeringssystem
  • RQD-Rock Quality Designation Index
  • Q-Värdes systemet
 11. Diskutera för- och nackdelar med två olika bergklassificeringssystem : Q-metoden och RQD-index.
  Ingen jävla aning
 12. Ange ett bergklassificeringssystem som har en koppling till bergförstärkning samt förklara de ingående parametrarna i systemet
  Anus
 13. Definiera RQD-värdet
  RQD-värdet definieras som summan av längden av ostörda kärnbitar >10 cm räknat i procent av den teoretiska, totala längden (1-2 m) av kärnan inkl. eventuella kärnförluster.
 14. Förklara vad som avses med ras respektive skred samt i vilka jordarter de uppträder.
  Ras – förflyttning av enstaka eller ett måttligt antal lösa enskilda klippblock eller stenar utför en bergsluttning eller bergstup. Sker i friktionsjord.

  Skred – förflyttning av sammanhängande materialmassa nedför en mer eller mindre brant sluttning. Sker i kohesionsjord och mellanjord.
 15. Ange två huvudtyper av glidytor samt deras förhållande i längd/höjdled.
  Plana glidytor – långsträckta och flacka

  Krökt glidyta – korta och branta, längden är ungefär lika med släntens höjd.
 16. Nämn två metoder att beräkna plan glidyta.
  Odränerad analys: schaktning i tät jord - en sådan slänt kan anses vara odränerad under en relativt lång tid efter schaktens utförande.

  Dränerad analys: tillslut utjämnas portrycket och schaktväggen övergår i dränerat tillstånd.
 17. Ange två metoder för att beräkna släntstabilitet för cirkulärcylindriska glidytor
  Direktmetoden (dränerat/odränerad analys)

  Lamellmetoden
 18. Ange principen för uttrycket av säkerhetsfaktorn mot släntbrott
  F = Mothållande krafter / pådrivande krafter
 19. Ange storleken på säkerhetsfaktorn (som man vanligen antar) samt vad säkerhetsfaktorn är vid brott.
  F = 1,2 (minst)
 20. Ange vad säkerhetsfaktorn är vid brott i slänt.
  Anus
Author
Fredrikshahin
ID
331812
Card Set
Geo
Description
Geo
Updated