VA Teknik

 1. Hur fungerar ett kombinerat ledningsnät?
  • Dagledning+spillvatten i en ledning
  • Fördel=Billigt
  • Nackdel=Översvämningsrisk
 2. Duplicerat ledningsnät?
  • Spillvatten och dagvatten i separata rör.
  • Fördel=ingen översvämningsrisk
  • Nackdel=dyrt
 3. Vilka är de huvudsakliga reningstegen i ett avloppsreningsverk, samt vilken funktion har de?
  • Steg 1: Mekanisk rening->Avlägsna fasta föremål (skräp)
  • Steg 2: Biologisk rening->Avlägsna näringsämnen (N)
  • Steg 3: Kemisk rening-> Avlägsna (P) m.h.a flockningskemikalier-
 4. Vem skall organisera hanteringen av allmänna vattentjänster i sverige, och hur kn man ta betalat för detta, enligt lagen om allmänna vattentjänster?
  • Kommunen ansvarar för allmänna vattentjänster. 
  • Betalning sker dels genom anslutningsavgift och dels genom en rörlig taxa (förbrukningsavgift) och en fast årsavgift.
 5. Förklara hur infodring fungerar
  • Infodring med tex flexibelt eller formpassat inlägg innebär att man mha vinsch drar in ett inre fode i befintligt rör och sedan mha värme och tryck( tex ånga) trycker fodret på plats i röret.
  • Kostnadseffektiv metod som inte orsakar alltför stora ingrepp i miljön/omgivningen. )schaktfri metod, endast mindre grop vid början och slutet krävs. Kort driftstopp.
 6. Förklara hur rörspräckning fungerar, när är det lämpligt (inom VA-tekniken) att använda metoden
  Uppsprickning av gamla ledningar och installationer av nya ledningar.

  Den tryckslutsfria slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintliga ledningar. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen dras framåt med ett vajerspel.

  Försiktig i områden som är känsliga för vibrationer
 7. Styrd borrning är en schaktfri metod som kan användas för att bygga ledningar. Beskriv hur metoden fungera och en lämplig tillämpning. Rita gärna en skiss.
  Tekniken klarar av att borra långa och krokiga hål. Främst avsedd för lera och sant. Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämd linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras media röret in i det borrande hålet

  Används till skyddsrör eller media rör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten,
 8. Vilka är nackdelarna med ett cirkulationsnät och vad kan vi göra för att undvika problemen
  Alla ledningar är sammankopplade så att vattnet kan cirkulera och även byta flödesriktning

  Dyrare att anlägga eftersom att den totala ledningslängden är längre och antal avstängningsventiler blir fler.

  Har högre driftsäkerhet, färre brukare blir då utan vatten vid avstängning.
 9. Under vilken tidsperiod byggdes de flesta reningsverken ut i Sverige?
  1800-talet
 10. Vad händer i naturen om vi släpper ut avloppsvatten orenat?
  De föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt.
 11. I en stad kan det ibland vara svårt eller omöjligt att gräva upp vatten eller avloppsledning. Beskriv en metod för att renovera eller byta en ledning utan att gräva. Nämn någon specifik fördel med denna metod.
  • Det nya röret vrängs in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Därefter härdar man det med UV-ljus. Klart!
  • Fördelar:
  • Snabb metod: du får upp till 200 meter nya rör per dag
  • Miljöanpassad, säker och snabb härdning med UV-ljus
 12. Vad är fklockning
  Flockning är en process som används inom vattenrening. När flockning genomförs ska humus och oorganiska partiklar sammanfogas för att kunna avskiljas från vattnet
 13. Ge ett exempel på när flockning används inom VA-Tekniken
  Flockning används både i avloppsvattenrening och i dricksvattenrening, främst i rening av avloppsvatten men är även en viktig process i rening av dricksvatten.
 14. Vilken var den största enskilda anledningen till att vi började bygga vatten- och avloppsledningar i våra städer.
  Innan dess var invånarna uteslutande hänvisade till att ur brunnar, pumpar och sjöar hämta sitt dricks- och bruksvatten, medan avloppen huvudsakligen bestod av diken och rännstenar.
 15. Vilka restprodukter finns från ett avloppsreningsverk, nämn ett sätt att återanvända en restprodukt?
  När vi renar avloppsvattnet bildas slam. Varje dag, dygnet runt, året runt. Avloppsslam är mycket mer spännande än vad det kan låta. Det är en restprodukt, men det är också en resurs - som vi förädlar och återanvänder i ett fascinerande och viktigt kretslopp. Det kan till exempel bli gödsel av slammet. Vid reningsverken produceras också biogas och fjärrvärme.
 16. Hur avleds spillvatten och dagvatten i ett separerat duplikatsystem för avlopp? Nämn en fördel och en
  nackdel med denna typ av system.
  • I separat duplikatsystem så leds spillvatten i en egen ledning vidare ut till avloppsreningsverket medan dagvatten och dränvatten leds vidare till recipieten.
  • Fördel= det är mindre risk för bäddning som vid kombinerat ledningsystem där blandat spillvatten kommer ut till recipiten.
  • Nackdel=Dyrare att läga och underhålla detta system.
 17. Infodring med flexibla foder (strumpa) är en vanlig metod för att schaktfritt renovera ledningar.
  Beskriv hut metoden fungerar och en lämplig tillämpning.
  Det nya röret vrängs in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Därefter härdar man det med UV-ljus. Klart! Denna metod är bra vid lagning av befintliga ledningar.
 18. Vad avses med huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar i ett
  distributionsnät för vatten?
  Vattnet går från vattenverken ut till områdena där de ska användas i stora huvudledningar. Där delas vattnet upp i mindre distributionsledningar som sedan delar sig till servisledningar och går vidare in till fastigheterna
 19. Förklara cirkulationsnät
  • I ett cirkulationsnät är alla ledningar bundna med varandra och vattnet kan cirkulera runt, även byta riktning.
  • Nackdelen med denna är att den är dyr och vid stängning blir alla brukare utan vatten.
  • Fördel=Bra driftsäkerhet
 20. Fördelningssystem
  • Ledningar förgrenas och är ej helt ''bundna'' med varandra utan avslutas.
  • Fördel är att detta är ett billigare system då det finns färre avstängningsventiler och kortare ledningar, och vid avstängnin av en ventil blir ej alla brukare utan vatten. 
  • Nackdel: Dålig diftsäkerhet.
 21. Både ytvatten och grundvatten kan användas för vattenförsörjning. Beskriv viktigaste skillnaden i
  sammansättning mellan ytvatten och grundvatten samt vilka skillnader i reningsprocessen som behövs
  för att rena ytvatten respektive grundvatten.
Author
Fredrikshahin
ID
331769
Card Set
VA Teknik
Description
VA Teknik
Updated