Fysisk planering

 1. Vad menas med allmänt intresse och vad menas med enskilt intresse
  Allmänt intresse-Natur och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, som tas i hänsyn vid planläggning och där det finns ett gemensamt intresse för området. Enskilt intresse-Övriga juridiska personers intresse för mark och vattenområden
 2. Vid vilka tillfällen måste en Detaljplan göras enligt plan och bygglagen.
  • Ny sammanhållen bebyggelse
  • Bebyggelse ska ändras eller bevars
  • Ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov eller kommer får betydande inverkar på omgivningen eller miljön ska uppföras.
 3. Inom vilka tidsgränser kan en detaljplans genomförandetid variera och när börjar den vanliga att löpa
  Minst 5 år och högst 15 år. Genomförandetiden börjar gälla från och med att detaljplanen vunnit laga kraft.
 4. Vad menas med tekniskt samråd enligt PBL
  Samråd mellan byggnadsnämnden och byggare i det fall kontrollansvarig krävs, i fall BH har begärt samråd eller i det fall det inte är uppenbart obehövligt.
 5. Definiera begreppet fastighetsreglering och fastighetsbildningslagen.
  Fastighetsreglering är ett sätt att ombilda en fastighet. Detta kan man göra exempelvis genom att överföra mark från en fastighet eller samfällighet till en annan. Fastighetsbildningslagen är en svensk lag som reglerar hur indelningen av marken i fastigheter får förändras och under vilka omständigheter, hur marken får byta ägare med mera.
 6. Vad är avstyckning enligt fastighetsbildningslagen och vad kallas de olika områdena på marken som avstyckningen omfattar
  Avstyckning är ett sätt för fastigheter att nybildas. Viss ägodel av fastighet eller fastighets del i samfällighet avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning. Den delen som avstycks kallas styckningslott och fastigheten som blir kvar stamlott.
 7. Definiera begreppet samfällighet
  Mark som tillhör flera fastigheter samtidigt
 8. Beskriv stadstypen stenstad utifrån dess användning och fysiska form
  Kvarter med gemensamt formspråk. Fasadytor i puts eller sten. Stenstaden innehåller handel, intuitioner och bostäder, byggnader, torg och parker. Sammanhängande bebyggelse av sten och tegelhus. 5-7 våningars höjd på husen.
 9. Vad menas med det kommunala planmonopolet
  Det innebär att det är kommunens angelägenhet att planlägga anvädning av mark och vatten.
 10. Hur stor omfattningen på marken har en översiktsplan
  Översiktsplanen omfattar marken i hela kommunen
 11. Redogör för planprocessen vid detaljplaneläggning enligt PBL
  • Planbesked
  • Underlag
  • Samråd
  • Planförslag
  • Kungörelse och granskning
  • Redovisning och ställningstagande
  • Föreläggande om anspråk på ersättning 
  • Antagande
  • Berörda parter informeras
  • Laga kraft
 12. Ge två exempel på vad som kan reglera i områdesbestämmelser
  Gränser för allmän platsmark, kvartersmark och vattenområden. Användning av kvartersmark och vattenområden
 13. Vilka typer av lov finns det i PBL och vad innebär dessa.
  • Bygglov – krävs vid ny, om och tillbyggnad 
  • Rivningslov – krävs för rivning av hel eller del av byggnad som krävt bygglov vid uppförandet
  • Marklov – krävs vid schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget på en tomt eller för mark inom allmän plats
 14. Vad kallas mark som inte är kvartersmark i en detaljplan. Vilken typ av linje avgränsar dessa ytor från varandra enligt PBL
  Allmän platsmark   ------.------.------ anvädnignsgräns.
 15. Ge tre exempel tekniska egenskapskrav enligt PBL
  Brandsäkert

   Bullerskydd

   Lämpligt för avsett ändamål

  Tillräcklig bärförmåga, stadga och beständighet

   Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

  Tillgängligt med avseende personer med nedsatt rörelseförmåga
 16. Vad menas med 
  Enskilt intresse
  Kontrollplan
  Byggherre
  Kvalitetsansvarig
  Enskilt intresse- Övriga intressenter (kan visas av tex grannarna) fastigheter och badplats.

  Kontrollplan-Plan som upprättas av BH och som ska innehålla alla nödvändiga punkter för att en bygg-eller rivningsåtgärd kontrolleras korrekt och kontinuerligt genom hela genomförandet. Är det samlade dokument som BH lämnar in med bygghandling till byggnadsnämnden.

  Byggherre-Beställaren, äger det färdiga byggnadsverket.

  Kvalitetsansvarig-Kvalitetsansvarig heter i den nya PBL för kontrollansvarig.  Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
 17. Beskriv stadstypen trädgårdsstad utifrån dess fysiska form och olika användningars placering i den byggda miljön.
  Kvarterstadst med blandade hustyper 2-3 våningar. Ofta privata trädgårdar men ibland gemensamma gårdar. Gatorna är vanlige i nätstruktur och parkering kan ske i vissa fall längs gatan. Men de flesta hus har en egen parkering, i vissa byggnader kan det finnas affärer i bottenplan.
 18. Vad innebär det för en fastighetsägare inom ett detaljplanområde att planens genomförandtid inte gått ut
  Att fastighetsägaren fortfarande kan bygga och utföra byggnadsverket. Kommunen får varken ändra eller upphäva detaljplanen.
 19. Vad är lagfart
  Den som har lagfart på fastigheten anses vara ägare. Fysiskt papper till inskrivningsmyndigheten samt registrering på internet som anger ägandeskap.
 20. Ge exempel på tre tillbehör till en fastighet
  Byggnad, Ledningar, stängsel, på rot stående träd, andra anläggningar som anbragts för stadigvarande bruk.
 21. På vilka sätt kan fastigheter nybildas? Ange begreppen och förklara vad de innebär i praktiken
  • Fastigheter kan nybildas antingen via avstyckning eller klyvning.
  • Avstyckning är då en viss ägodel av en fastighet eller fastighets del i en samfällighet avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning. Delen som avstycks kallas styckningslott och fastigheten som blir kvar kallas stamlott. Hänsyn måste tas till tomträtt, servitut samfällighet.
  • Klyvning är då en ägare av en fastighet i en samäganderätt begär att få sin del utbruten till en egen ny fastighet. Hänsyn måste tas till byggnader, tomträtter etc och får endast utföras om olägenhet ej uppkommer.
  • Sammanläggning: Fastigheter, avstycknings- och klyvningslotter med samma ägare och som innehas med lika rätt kan sammanläggas till en och samma fastighet.  Hänsyn måste tas till ev tomträtt.
 22. Ange tre tekniska egenskapskrav på en byggnad
  Brandsäkert, bullerskydd, tillräcklig bärförmåga och beständighet, skyyd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
 23. Vad kallas den karta som beskriver nuläget på marken och som är underlag för bygglov och vad kallas den karta som är underlag för en detaljplan.
  Underlag för bygglov=Nybbygnadskarta Underlag för detaljplan=Grundkarta
 24. Ytan på fastigheten Hobby 1:1 omfattar efter en fastighetsbildningsåtgärd Hobby 1:1 och Hobby 1:12. Vilken fastighetsbildningsåtgärd har genomförts?
  Avstyckning
 25. En fastighet ges rätt till en tillfart över en grannfastighet, för att kunna användas på ett långsiktigt lämpligt sätt. Vilken fastighetsbildningsåtgärd har gjorts?
  Servitut
 26. Nämn fyra planhandlingar som ingår i en detaljplan.
  Grundkarta – norrpil, skalstock, höjdskillnad.. - Plankarta - Planbestämmelser  - Planbeskrivning – förutsättningar, syfte, genomförande, överväganden etc.. - Illustrationsmaterial – planillustration, modell, perspektiv etc.. - Ev. Miljökonsekvensbeskrivning
 27. Ge fyra exempel på vad som krävs vad avser ett byggnadsverks tekniska egenskaper enligt PBL.
  Brandsäkerhet, bullerskydd, bärförmåga, skydd med hänsyn till miljö, hälsa och hygien, tillgängligt med avseende personer med nedsatt rörelseförmåga, lämpligt för avsett ändamål.
 28. Vilken innebörd har följande begrepp?
  lagfart
  det kommunala planmonopolet
  genomförandetid
  förhandsbesked
  servitut
  kontrollansvarig
  • Lagfart Den som har lagfart anses vara ägare av fastigheten.
  • Det kommunala planmonopolet- Betyder att kommunen bestämmer hur mark skall bebyggas och användas inom kommunen.
  • Genomförandetid Genomförandetiden skall bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år
  • Förhandsbesked- Byggnadsnämnden kan ge ett förhandsbesked gällande en bygglovspliktig åtgärd om den som avser vidta åtgärden begär det. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande är bindande under 2 år vid den kommande bygglovsansökningen.
  • Servitut-Rätten för en fastighetsägare att på ett bestämt sätt använda en viss del av en annan fastighet för behov av stadigvarande betydelse.
  • Kontrollansvarig- Den ansvarige som ser till att kontrollerna utförs enligt planen.
 29. Vad är skillnaden mellan avstyckning och klyvning?
  Precis som vid avstyckning innebär klyvning att en fastighet delas i två eller flera delar. Skillnaden ligger i att vid klyvning krävs att flera personer gemensamt äger fastigheten med bestämda andelar, dvs. med samäganderätt.
 30. Vilken myndighet inrättar en gemensamhetsanläggning?
  Lantmäteriet
 31. Hur ofta ska en översiktsplan aktualiseras?
  Kommunfullmäktige ska åtminstone 1 gång under mandatperioden kontrollera om planen är aktuell i förhållande till gällande krav
 32. Ge fyra exempel på vad som krävs vad avser ett byggnadsverks tekniska utformning.
  Bärförmåga, bullerskydd, brandsäkerhet, skydd med hänsyn till miljö, hälsa, hygien, lämpligt för avsett ändamål, tillgänglighet för de med nedsatt rörelseförmåga.
 33. Vilka moment tillkommer vid utökat planförande moment vid standardförande då en detaljplan tas fram.
  Kungörelse, samråd, samrådredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, laga kraft.
 34. Vad gäller vad avser huvudmanskap för allmänna platser i detaljplan enligt huvudregeln.
  Kommunen skall vara huvudman för allmänna platser om det finns särskilda skäl kan någon annan var huvudman.
 35. Byggrätt kan regleras i en detaljplan
  ja
 36. placering av byggnad kan regleras i en detaljplan
  ja
 37. hyresrätt som upplåtelseform kan regleras i en detaljplan
  nej
 38. Avstyckning är ombildning av fastighet en fastighetsbildningslagen
  nej
 39. genomförandetid börjar vanligen gälla då detaljplanen vunnit laga kraft
  ja
 40. en marksamfällighet består av mark som är gemensam för flera fastigheter
  nej
 41. bygglov krävs vid ändring från kontorsanvändning till bostadsanvänding för en byggnad som ligger utanför planlagt område
  nej
 42. en huvudgata i en detaljplan är avsedd främst för genomfartstrafik
  nej
 43. Planbeskrivning räknas som en detaljplanehandling
  Ja
 44. Förändrad användning på ett hus utanför detaljplan kräver bygglov
  Ja
 45. En marksamfällighet består av mark som är gemensam för flera fastigheter
  Ja
 46. En bod på max 10 kvadratmeter ingår vid försäljning av fastigheten om inget annat avtalats vid
  överlåtelsen.
  Ja
 47. Områdesbestämmelser är rättsligt bindande
  Ja
 48. Planbeskrivningen bör innehålla information om plangenomförande i bland annat tekniskt
  avseende.
  Ja
Author
Fredrikshahin
ID
331766
Card Set
Fysisk planering
Description
Vätgeknik
Updated