Svårt VT17

 1. Vilka övergripande mål finns det i PBL?
  Att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Allt detta medan vi tar hänsyn till den enskilda människans frihet.
 2. Ge tre exempel på vad som FÅR regleras i en detaljplan.
  • Vegetation, markytans utformning
  • Placering av parkeringsplatser
  • Största/minsta storlek på fastigheter
 3. Vad menas med startbesked?
  Startbesked - behövs för att få påbörja ett arbete som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. 

  Här fastställs kontrollplanen, till exempel om man anser att byggarens egenkontroll inte räcker till kan man besluta att en kontrollant ska tillsättas.
 4. Beskriv i punktform de viktigaste stegen då en detaljplan blir till vid utökat förfarande.
  • Kungörelse i tidningen
  • Samråd
  • Samrådsredogörelse (vilka åsikter tar vi hänsyn till och inte)
  • Underrättelse och granskning 
  • Granskningsutlåtande
  • Antagande
  • Laga kraft
 5. Vad SKA regleras i en detaljplan?
  • Gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden
  • Användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för
  • Användningen av kvartersmark och vattenområden
 6. Vad skall planbeskrivningen innehålla för "info"?
  • 1. Planeringsförutsättningar
  • 2. Planens syfte
  • 3. Genomförandeplan
  • 4. Motiveringar och övervägningar
  • 5. Om planen avviker från Översiktsplan, och i så fall hur och varför
 7. Vilka ”lämplighetsvillkor” finns det vad avser planläggning och bygglov i PBL?
  • Man ska bygga på mark som är lämplig med hänsyn till: 
  • Hälsa och säkerhet
  • Tillgänglig infrastruktur (VA, avfall etc)
  • Vatten- och luftföroreningar, buller
  • Risk för olyckor, översvämningar, erosion
 8. Vilka ”faciliteter” ska finnas vid planläggning för sammanhållen bebyggelse?
  • Gator och vägar
  • Torg
  • Parker
  • Lekplats/motionsplats
  • Möjlighet att fixa rimlig samhällsservice och kommersiell service
 9. Vilka övergripande mål vad avser planläggning finns det i PBL?
  Planläggning ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter.

  Tillgänglighet.

  Ändamålsenlig och estetisk.

  Främja ekonomisk tillväxt.
 10. Beskriv i punktform de viktigaste stegen då en detaljplan blir till vid standardförfarande.
  • Samråd
  • Underrättelse
  • Granskning
  • Granskningsutlåtande
  • Antagande
  • Laga kraft
 11. Vilka grundläggande bestämmelser finns det för utformning och placering av
  bebyggelse och byggnadsverk?
  • Smälta in i stadsbilden
  • Skydd mot olyckor/krig
  • Tillgång till energi och vatten
  • Sophämtning
  • Tillgänglighet
  • Trafik
 12. Beskriv hur dessa olika sätt används och i vilka praktiska situationer?
  Klyvning: Används ofta om man gemensamma fastighetsägare är osams. Då vill man sälja sin nya fastighet för att inte få sin fiende som granne. 

  Avstyckning sker ofta om någon köpt en bit mark för att bygga ett hus. 

  Sammanläggning: Två eller flera fastigheter slås ihop. Ska ha samma ägare, eller om det är flera ägare ska de ha samma fördelning av andelar i de fastigheter som ska läggas samman.


  • Ombildning:
  • En byggnad/anläggning förs över till en annan fastighet. 
  • Ett servitut skapas eller tas bort
  • En marksamfällighet skapas, ändras eller tas bort
 13. Redogör för lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen.
  • Fastigheter som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål. Tillgång till vägar viktigt. 
  • Tillgång till vatten/avlopp om man ska bygga där.
  • Fastighetsbildning får inte ske om ändamålet kan tillgodoses på något annat sätt.
  • 3D-fastighet får bildas bara om det är bättre än andra åtgärder.
 14. Bedömningsfaktorer vid beslut om markanvändningen?
  • Läge
  • Egenskaper
  • Tillgång
  • Påverkan utifrån
  • Påverkan på omgivningen
 15. Rättslig vs social ytindelning?
  AGE resp POG.
 16. Regionplanen, denne ovanlige typ. Vad står det där egentligen?
  • Vägledning för översiktsplaner och detaljplaner. 
  • Grov indelning av användning för mark och vatten.
 17. Olika sätt att visuellt vägleda föraren?
  • Bygg förutsägbara vägar. 
  • Kurva som börjar innan krön och fortsätter åt samma håll efter krönet är bra. Motsatsen kan vara farlig. 
  • Använda "delmål", att en kurva siktar in sig på t ex en kyrka långt bort.
  • Följ naturliga variationer i landskapet. 
  • Undvik långa högerkurvor. (Försvårar omkörningar.)
  • Undvik långa monotona raksträckor. (Tröttande)
  • Korsningar bör inte ligga på ett krön, utan i en "dal".
 18. Vad är makrotextur?
  Synbar textur på slitlagret. Dålig makrotextur kan skapa vibrationer och skada både fordon och vägkonstruktion.
 19. Hur lagar vi spårbildningsskador? Och säg två sådana.
  Vi fräser bort och asfalterar om. Dubbdäcksslitage och belastningsdeformation från tung trafik.
 20. 5 olika skador på väg?
  • Slaghål
  • Sprickor
  • Åldring
  • Blödning
  • Söndergrävning
 21. De tre skikten i vägens funktioner? Och vad består de av?
  Slitlagret - Ska ge vägen en yta där trafiken säkert kan ta sig fram. Ska erbjuda friktion, vara tillräckligt hållbart och stå emot klimatet. Består av asfaltsbetong eller cementbetong (salt också, på grusvägar, för att binda damm). Stenstorlek 0-16 mm. 

  Bärlagret: Ska bära trafiken, alltså ta upp och fördela de laster den tunga trafiken bidrar med. Tjocklek bestäms av dimensionerande last. Består av grus upp till 64 mm. 

  Förstärkningslagret: Fördelar lasterna på undergrunden. Sten upp till 125 mm. Utgörs av obundna material.
 22. Definiera avloppsvatten, dräneringsvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Avloppsvatten: Summan av de andra tre. 
  • Spillvatten: Förorenat vatten från toa och disk och så. 
  • Dräneringsvatten: Grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten som avleds i dräneringsrör eller dike.
  • Dagvatten: Regn- och smältvatten som rinner på ytor som tak och vägar.
 23. De tre huvudsakliga reningsstegen i ett avloppsreningsverk? Och vad gör dessa?
  Mekanisk rening: Fångar upp skräp

  Biologisk rening: Renar vattnet från syreförbrukande material

  Kemisk rening: Avlägsnar fosfor mha flockningskemikalier
 24. Infodring med flexibla foder (strumpa) är en vanlig metod för att schaktfritt renovera ledningar.
  Beskriv hur metoden fungerar och en lämplig tillämpning.
  Det flexibla fodret består av filt, väv eller glasfiber som är indränkt med polyestermassa. Fodret vinschas in i befintlig ledning eller vrängs in med hjälp av vattenpelare, tryckluft eller ånga. När fodret är på plats härdas det med UV-ljus, varmvatten eller ånga.
 25. Nämn alla rubriker på Planbestämmelser, inkl vad som är underrubrik till vad.
  • 1.DETALJPLANEBESTÄMMELSER (jur. bindande)
  • 2. Gränser
  • 2. Användning
  • 3. Kvartersmark
  • 3. Allmän platsmark
  • 2. Egenskaper
  • 2. Administrativa bestämmelser
  • 1. ILLUSTRATIONSBETECKNINGAR (ej jur. bind)
 26. Hur lyder den inledande texten under rubriken DETALJPLANEBESTÄMMELSER?
  Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
 27. Vilka är huvuddragen när man söker bygglov?
  • Sök
  • Prövning och besked
  • Eventuellt tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Arbetsplatsbesök
  • Eventuellt slutsamråd
  • Slutbesked
 28. 3 huvudtyper av vattenledningar?
  • Intagsledning
  • Transportledning
  • Distributionsledningar
 29. Vilka slags distributionsledningar finns för VA?
  Huvudledning, distributionsledning och servisledning in till det enskilda huset.
 30. Både ytvatten och grundvatten kan användas för vattenförsörjning. Beskriv viktigaste skillnaden i sammansättning mellan ytvatten och grundvatten samt vilka skillnader i reningsprocessen som behövs för att rena ytvatten respektive grundvatten.
  • Grundvatten: Oftast färglöst, smak- och luktfritt. Kan ha höga halter av järn och mangan. 
  • Ytvatten: Brunt, grumligt, inte så gott. Ofta höga halter av mikrobiologiska föroreningar. 
  • Rena grundvatten: Luftning, oxidation, avhärdning, minska nitrat och fluorid. 
  • Rena ytvatten: Silning, kemisk fällning med flockningskemikalier, sedimentering, reducera lukt och smak.
 31. Hur avleds spillvatten och dagvatten i ett separerat duplikatsystem för avlopp? Nämn en fördel och en
  nackdel med denna typ av system.
  Duplikatsystem betyder att dagvatten och spillvatten avleds i separata ledningar. Dräneringen ansluter till dagvattenledningen.

  En fördel är att risken för källaröversvämning vid skyfall försvinner. En nackdel är att det blir dyrare att dra dubbla ledningar.
 32. Vad är kamflex?
  Vita linjer på vägen med "tänder". För bra retroreflektion.
 33. Vad säger fjärdepotensregeln?
  Att 1 sopbil bryter ner vägen lika mycket som 10 000 personbilar.
 34. Var kan vi hitta plastiska deformationer i vägen? (Där det inte bara är nerböjt, utan även uppböjt)
  Busshållplatser. Byt mot betong!
 35. Vad innebär brott i vägsammanhang?
  När kraven inte längre uppfylls.
 36. Vad är slipvärdet?
  Den volym hos stenmaterialet som nöts bort i en standardiserad slipapparat.
 37. Vad påverkar en kurvas radie i projekteringen?
  Friktion, lutning, hastighet, centrifugalkraft.
 38. Image Upload 1
  • 1. Undergrund
  • 2. Underbyggnad
  • 3. Terrass
  • 4. Överbyggnad
  • 5. Släntkappa
  • 6. Släntkil (dåligt fyllmaterial)
 39. Ge fyra principiellt skilda exempel på vad som krävs enligt plan- och bygglagen vad gäller ett byggnadsverks tekniska egenskaper.
  • Lämplig för ändamålet
  • Brandsäker
  • Tillgänglig för rörelsehindrade
  • Hushålla med vatten och avfall
 40. Var hittar vi fastighetslagstiftningen?
  I jordabalken.
Author
trummistobbe
ID
331686
Card Set
Svårt VT17
Description
adöflkj
Updated