Fältmätningsteknik

 1. Vilka typer av geografisk information finns tillgänglig?
  • Kartor
  • Flygbilder
  • Satellitbilder
  • Fastighetsregistret
 2. Vad är en höjdfix?
  Rör i asfalten eller i naturen med bestämd höjd utifrån referensplushöjden.
 3. Vad är geodesi?
  Läran om uppmätning av jorden.
 4. Vilka aktörer finns inom geodesi?
  • Lantmäteriet
  • Kommuner
  • Konsulter 
  • Entreprenörer
 5. Hur sker geodetisk inmätning?
  Med mätinstrument på marken och GNSS-teknik.
 6. Vad innebär ett egocentriskt kartesiskt koordinatsystem?
  Att origo är placerat i mitten av jordellispoiden och axlarna x, y och z utgår därifrån.
 7. Vilka matematiska begrepp används för geografiska uträkningar?
  • Avståndsformeln
  • Trigonometri
  • Den icke rätvinkliga triangeln.
 8. Vad är geografiska koordinater?
  Longitud och latitud, höjd.
 9. Vad är kartesiska koordinater?
  X, y, z, eller N, E och z
 10. Vilka kartprojektioner finns?
  • Azimutal (plan över polen)
  • Cylindrisk
  • Konisk
 11. Vilka typer av projektioner finns?
  Vinkelriktig och ytriktig.
 12. Vilket kartsystem har vi i Sverige?
  Transverala mercatorprojektionen, med ett geodetiskt, svenskt referenssystem där E utgår från ekvatorn och N från en plats i Nordsjön.
 13. Vilka fundamentala jordytor finns - hur definieras de?
  • Geoiden - havets yta, enkelt beskrivet.
  • Den fysiska ytan
  • Ellipsoiden (matematisk modell)
 14. Vad innebär inmätning?
  Att man tar reda på koordinaterna för en befintlig punkt.
 15. Vad innebär utsättning?
  Att man utifrån koordinater bestämmer en fysisk punkt.
 16. Vad är stommätning?
  Att man mäter in noggranna referenspunkter som kan fungera som utgångspunkt för detalmätningar.
 17. Vad är definitionen på bäring?
  Vinkeln mellan norriktningen och riktningen på en sträcka.
 18. Vad är polära utsättningsdata?
  Bäring och sträcka från en punkt till en annan.
 19. Hur går inbindning till?
  Man har två kända punkter och sätter ut en tredje genom att mäta sträckorna mellan den tredje punkten och de båda kända punkterna. Genom beräkningar kan man sedan räkna ut den tredje punktens koordinater.
 20. Hur går skärbindning till?
  Genom två vinklar och en sida kan resten av vinklarna och sidorna beräknas genom sinussatsen.
 21. Varför mäts vinklar i två helsatser?
  För att det systematiska felet i totalstationen ska elimineras.
 22. Vad kallas höjden mellan geoid och jordellipsoid?
  Geoidhöjden.
 23. Vad är skillnaden mellan absolut och relativ mätning med GNSS?
  Absolut positionering sker ingen korrigering, exaktheten är inte så stor, osäkerhet ca 19 m. Relativ positionering kräver dyrare utrustning med referensmottagare. Exaktheten blir 20 mm
 24. Vilka segment krävs för GNSS?
  • Rymd - satelliter
  • Kontroll - spårstationer och ledningscentraler som beräknar banparameterar och position för satelliterna.
  • Mottagare - mobiler eller mer exakta instrument. Alla har antenn, mottagare och batteri.
 25. Hur mäts signalerna i GNSS?
  Med kodmätning. För mer noggrann precision krävs fasmätning.
 26. Vilka felkällor finns vad gäller GNSS?
  • Satelliter (banparametrar, klockfel, fördröjning/hårdvara)
  • Signalutbredningsfel (jonosfär, stratosfär, flervägsfel/studsande signaler)
  • Mottagarfel (brus, antennfel)
 27. Hur kan felkällorna inom GNSS elimineras?
  Satellits och signalutbredningsfel kan elimineras genom relativ mätning. Mottagarfel kan elimineras genom kalibrering av mottagare och genom långa mätserier.
 28. Varför mäts nya höjdpunkter in i Sverige?
  • Pga landhöjningen
  • Eftersom man bygger på nya ställen och behöver ett förtätat nät av utsatta punkter.
 29. Vilken uppgift har trefoten vid uppställning av en totalstation?
  Centrering och horistontering.
 30. Vad är synkroniseringsfel och hur avhjälps detta?
  Sträckorna mellan satellit och mottagare mäts med hjälp av tidur. För att eliminera fel, framförallt hos mottagare används en fjärde satellit som kan beräkna detta fel, som är konstant.
 31. Vilka internationella GNSS-system finns?
  • GPS
  • Glonass
  • Beidou
  • Galileo
 32. Hur många satelliter behövs för att ett system ska täcka hela jorden.
  24 stycken, 4 över horisonten då man gör en mätning.
 33. Vad innebär konfidensintervall?
  Det intervall som innehåller alla mätningar som kan anses vara så pass korrekta att de med, oftast 95% sannolikhet är säkra.
 34. Vad är utvidgad standardosäkerhet?
  Dubbla standardosäkerheten för medeltalet.
Author
msae
ID
331659
Card Set
Fältmätningsteknik
Description
Fältmätningsteknik
Updated