CAD instuderingsfrågor

 1. Ange en fördel med att använda sig av annotativa texter och måttsättningar?
  De följer text, måttsättning och skalor vid ändring.
 2. Redogör för hur man använder externa refersenser i ett typiskt byggprojekt. Ange spciellt varför man använder sig av externa refersenser och vilka saker som är viktiga att tänka på i ett projekt där man nyttjar externa refernser ( och som oftast finns reglerat i projktets CAD/BIM-manual)
  • Man använder sig av xreferenser för att kunna ta del av andras ritningar och använda dem som underlag till dina egna ritningar som ett overlay eller attatch.
  • Overlay = Om man använder sig av overlay i en xref så kommer inte arktitektsritningen inte synas senare i den filen.
  • Attatch = Här kommer den istället synas i senare filer.
 3. Du får i projekt en ritningdefinitions-fil med filnamnet V-75_1-201 (i namnrutan står det V-57.1-201) vem är ansvarig för filen och vad kan den tänkas innehålla?
  • 1. Gå in i cad
  • 2. Klicka på layers
  • 3. Klicka på "boken" och välj attribut som stämmer överens med filnamnet. 
  • V = vvs
 4. Vad är en ctb-fil för något?
  En Ctb-fil är en standardfil som man använder sig utav när man gör ritningar. Exempelvis använder vi oss utav CTB-fil som heter  ”Aec Generic (SVE Ctb). Filen bestämmer vilka tjocklekar och färger ritningen ska ha på linjer.
 5. Du blir ombedd att göra och skriva ut en ritning som redovisar en sektion med bärande väggar. Hur gör du för att det ska se ut som den högra väggen i fuguren så att tex armeringen syns tydligt?
  Jag väljer att hatcha väggen i färgen nummer 11 och går in i plot. Då får jag upp ett fönster. Längst ner i fönstrets högra hörn finns en pil. Jag trycker på den. Sedan trycker jag  på den rutan till höger i plot style table för att komma in på inställningarna för all färger i plot style väljer jag color 11 och i properties får jag till Screening oh ändrar från 100 till 20 för att vid utskrift få väggen i en mer fgrå nyans.
 6. Vad är en ritningsdefinitionsfil för något?
  Det är den fil som används vid Layout. Med andra ord. Man tar med sig sin modellfil till en ny layout med tex.  ritram, namnruta och skalstock.
 7. Varför brukar CAD-manualer innehålla anvisningar om  att sökvägar till externa referenser skall infogas via Overlay-alternativet?
  CAD-manualer innehåller anvisningar om att externa referenser skall infogas via Overlay-alternativ ör att det ska bli rätt då man ska börja rita i ritningen. (endast halvt rätt)
 8. Varför brukar CAD-manualer innehålla anvisningar om  att sökvägar till externa referenser skall vara relativa?
  Sökvägarna till externa referender skall vara relativa för att om man exempelvis jobba i grupp så kan exempel en Arkitekt och en Konsult som jobbar med samma ritning se förändringarna efter man sparat ritningen.   (Endast halvt rätt)
 9. Varför brukar CAD-manualer ange att man skall följa en lagerstandard enligt BSAB96
  Det innebär att alla, exempelvis Arkitekter och Konsulter , kan förså vilken ritning som är vad genom att alla byggdelar har koder . Detta gör även att man har samma penntjocklek på olika färger som man ritar med i CAD och deet gör att man får likadana ritningar vid utskrift i ex Sverige om man använder sig utav den svenska standarden BSAB96
 10. En mallfil (dwt-fil, förr kallad prototypritning) är viktig att använda för att snabba upp arbetet. Därför är det vanligt att man gör mallfiler för specifika projekt. Ge tre exempel på vad som kan finna i en mallfil
  I en mallfil kan det finnas olika lager insatta redan ex om man ska börja ett helt nytt projekt. Det kan finnas inställningar gjorda i mallen som gör att man lättare kan använda sig utav dem.
 11. Vad innebär direkt respektive speglad parallellprojektion?
  Direkt = ser det uppifrån. Kan se de streckade linjerna Parallell = Ser genom och speglas tillbaka (ser underifrån) Streckade linjer blir heldragna och syns
 12. I Sverige anävnder man sig av en ISO-standard kombinerad med BSAB-systemet för att få systematik i dokumentation av byggprojekt. Redogör för hur detta  återspeglas i lagernamn i en DWG-fil.
  tex kan en ritning innehålla bokstäver och siffror (kod). Detta görs för att det inte skall ske några missförtånd.
 13. Heldragen linje ________     =
  Objekt som syns
 14. Streckad linje- - - - -
  Dold objekt, bakom snittplanet
 15. Streck-prickad _ , _ , _ , _ , _
  Skärningslinje.
 16. Dubbelpunkstreckas - ,, - ,, - ,,
  samma som punkt streckad fast dold.
 17. Lager kan låsas. Vad innebär detta?
  Att de inte kan förändras.
 18. Lager kan frysas? upptinas?
  Fryst lager så syns det inte och räknas inte med. Den plottas inte.  Upptinas. Lagret räknas och syns.
 19. Lager plot no plot?
  Syns men skrivs inte ut.
 20. Lager Släckt / tänt
  Syns inte. Syns.
 21. Varför är det viktigt att använda sig av standarder för namngivning av ritnings-filer och lager-namn?
  Alla som har tillgång til lfilerna ska kunna veta vad de betyder.
 22. Skillnad mellan ”line” och ”pline”.  Fördel med pline?
  line = 1 linje.      Pline = uppbyggt av flera linjer. Fördel med pline är att när man ritar ex en kvadrat med pline så blir alla linjerna ETT objekt. Med ”line” så blir det 4 linjer.
 23. Ange minst två fördelar med att använda sig av block?
  Det är lättare att upprepa/återanvända blocket. Det sparas i biblioteket och lättare för revidering.
 24. Du arbetar med en DWG-fil som har filen A-40_1-324.dwg som underlag via xref-teknik. I denna ritning finns ett lager som har namnet A-40_1-324|A-43CB--E-E. Vad är det ritat för något på detta lager?
  Kolla i CAD
 25. Någon annan har arbetat med ritningen i punkt 2 ovan. Du ska fortsätta att rita på denna ritning. När du tittar i lagerförteckningen ovan så har lagret ovan bytt namn till A-40_1-324$0$A-43CB--E-E. Varför har lagret bytt namn?
  Du har bindat xrefen i den modellfil du jobbar i. xrefen har blivit ett block.
Author
Anonymous
ID
331633
Card Set
CAD instuderingsfrågor
Description
Cad instuderingsfrågor ALA trulsis
Updated