Respiratory herbs

 1. Asthma and wheezing
  • San Zhi Yang Qin Tang (Acute white sputum)
  • Ding Chuan Tang (Acute yellow sputum.  Phelgm-heat.  Liver qi stag.)
  • Gui Zhi Tang (Tai Yang wind strike)
  • Zhi Sou San (Tai Yang with phelgm)
  • Ma Huang Tang (Tai Yang Wind-cold)
  • Wu Ling San (Tai Yang Water)
  • Xiao Qing Long Tang (Tai Yang /w phlegm-water)
  • DA Qing long tang / Ding Chuan Tang (Tai Yang /w internal heat)
  • Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang / Chai Ge Jie Ji (Tai yang/yang ming)
  • Da Qing Qi tang (yang ming fu)
  • Xiao Chai Hu Tang (Shao Yang)
  • Wu Mei Tang (Jue Yin cold heat)
  • Ma Xing Shi Gan / Qing Jiao Jiu Fei (Wei: WH attack lungs)
  • Qing Jiao Jiu Fei (Wei: Dryness attack lungs)
  • Zhu Ye Shi Gao (Qi: Lung and stomach heat)
  • San Zhi Yang Qin (Phlegm-cold in lungs)
  • Qing Qi Hua Tang (Phlegm-heat in lungs)
  • Su Zi Jiang Qi (Phlegm-damp in lungs, Tai Yin)
  • Bei Mu Guo lou (Dry Phlegm)
  • Yu Ping Feng (Lung qi xu)
  • Bai He Gu Jin (Lung yin xu)
  • Shen Ling Bai Zhu San (Lung/sp qi xu /w damp)
  • Mai MEn dong tang (Lu/st yin xu)
  • Ma Zi Ren Tang (LI heat)
  • Da Qing Qi Tang (Severe LI HEAT)
  • Ping Wei San (Damp from sp xu)
  • Xiao Jian Zhongg (sp/st cold)
  • Zhen Wu Tang (sp/kd yang xu)
  • Xuan Fu Dai Zhe (St qi xu w/ Turbid phlegm obstruction)
  • Wen Dan Tang (Phlegm-fire disturbing heart)
  • Ling Gui Zhu Gan (water qi attacking heart)
  • Sheng Mai San (Heart/sp qi xu)
  • Xiao Yao San (Liver qi stag)
  • Ban Xia Hou Po tang (liver qi stag /w phlegm)
  • Da Chai Hu tang (Liver fire attack lungs)
  • Qi Ju Di Huant (lv/kd yin xu)
  • You Gui / Shen Qi (Kd yang xu)
  • Zhi Gan Cao Tang (Qi/Bld/Yin xu)
  • Xue Fu Zhu Yu (Blood stasis)
  • Dang Gui Bu Xie (Blood xu)
  • Bao He Wan (Food stagnation)
  • Long Dan Xi Gan (Damp-heat in mj)
 2. Bronchitis
  • Gui Zhi Tang (Tai Yang Wind)
  • Ren Shen Bai Du San (Tai Yang /w damp)
  • Zhi Sou san (Tai yang /w phlegm)
  • Ma Huang Tang (Tai Yang cold)
  • She Gan Ma Huang Tang (Tai yang cold /w damp)
  • Wu Ling San / Xiao Qing Long (Tai yang water)
  • Da Qing Long / Ding Chuan (Tai yang heat)
  • Ding Chuang (Tai yang w/ phelgm-heat)
  • Ge Gen Huang Lian Huang Qin (Tai Yang + Yang Ming)
  • Chai Hu Gui Zhi Tang (Tai Yang + Shao Yang)
  • Xiao Chai Hu Tang (Shao Yang Fu)
  • Si Ni Tang / Zhen Wu Tang (Shao Yin Cold)
  • Ma Xing Shi Gan / Yin Qiao San (Wei heat)
  • Zhu Ye Shi Gao (Qi: Lung  + St)
  • San zi yang qin (phlegm-cold obstruct lungs)
  • Qing Qi Hua Tan (phlegm-heat obstruct lungs)
  • Yu Ping Feng (Lung qi xu)
  • Bai He Gu Jin (Lung yin xu)
  • Sheng mai san (Lung qi + yin xu.  Lung/hrt qi xu)
  • Shen Ling Bai Zhu (Lung/sp qi xu)
  • Mai Men Dong Tang (Lung/st yin xu)
  • Di Huang wan (Lung/kd yin xu)
  • Liu Jun Zi Tang (sp qi xu /w damp)
  • Bu ZHong Yi Qi tang (sinking qi)
  • Li Zhong wan (sp yang xu)
  • Zhen Wu tang (Sp/kd yang xu.  Water attack lungs)
  • Wen Dan Tang (Phlegm-fire attack heart)
  • Ban Xia Hou Pou (Qi and Phlegm stagnation)
  • Xie Bai San (liver-fire attack lungs)
  • Shen Qi (Kd yang xu)
  • Yang he tang (Kd yang xu /w cold)
  • Bao He tang (Food stagnation)
  • Er Chen tang (Profuse sputum)
 3. Fever
  • gui Zhi Tang (Tai yang wind)
  • Zhi Sou Tang (tai yang wind /w damp)
  • ma huang tang (tai yang cold)
  • Xiao qing long tang / wu ling san (tai yang water)
  • Da qing long tang (tai yang heat)
  • Ge Gan Huang Lian Huang Qin tang (yai yang+yang ming)
  • Bai Hu tang (Yang ming channel)
  • Da Qing Qi Tang (yang ming bowel)
  • Xiao Chai Hu Tang (Shao yang channel)
  • Da Chai Hu tang (Shao yang fu)
  • Huang Lian E Jiao / Zhu Ling Tang (Shao yin heat)
  • Wu Mei Tang (Jue yin hot and cold)
  • Si Ne san (Jue yin hot)
  • Yin Qiao San / Ma Xing Shi Gan (Wei qi attack lungs)
  • Sang Ju Yin (Wei qi dryness)
  • Qing Wen Bai Du yin (Qi lung heat)
  • Zhu Ye Shi Gao (Qi st heat)
  • Da Qing Qi tang (Qi Li heat)
  • Liang Ge tang (Qi Lr heat)
  • Qing Ying Tang (Ying heat)
  • Xi Jiao Di Huang (blood heat w/ bleeding)
  • Ling Jiao Gou Teng (Blood heat into wind)
 4. Cold
  Si Ni Tang (Shao yin cold)
 5. Cough
Author
Oberon911
ID
331522
Card Set
Respiratory herbs
Description
respiratory
Updated