ATM_FINALS_RLP_v.1.0

 1. "Zakladni dokument obsahujici informace trvaleho charakteru, ktere maji provozni vyznam pro bezpecne rizeni letoveho provozu ve vzdusnem prostoru CR je"
  AIP
 2. Letecka informacni prirucka musi obsahovat platne informace serazene takto
  "GEN (0. - Uvod, zaznamy; 1. - Narodni pravidla a pozadavky; 2. - Tabulky a kody; 3. - Sluzby; 4. - Poplatky za pouziti letist/heliportu a za letove navigacni sluzby), ENR (0. - Obsah; 1. - Vseobecna pravidla a postupy; 2. - Vzdusny prostor letovych provoznich sluzeb; 3. - Trate letovych provoznich sluzeb; 4. - Radionavigacni zarizeni/systemy; 5. - Navigacni vystrahy; 6. - Tratove mapy), AD (0. - Obsah, 1. - Letiste/heliporty - uvod; 2. - Letiste; 3. - Heliporty)"
 3. "Oznameni obsahujici informaci o zrizeni, stavu nebo zmene nejakeho leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu nebo informace o nebezpeci jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky zapojene do leteckeho provozu jsou publikovany v"
  NOTAMu
 4. "Oznaceni omezeneho, zakazaneho nebo nebezpecneho prostoru se sklada z pismen a cisla. Napr. LKR 20. Pismeno R znamena"
  Restricted (omezeny)
 5. "Informace, ktere neodpovidaji podminkam pro vydani NOTAMU nebo publikovani v AIPu, ale vztahuji se k bezpecnosti letu, leteckemu provozu nebo se tykaji otazek technickych, administrativnich nebo pravnich, jsou publikovany v"
  AIC (Letecky informacni obeznik)
 6. "Nebezpecne podminky na pohybove plose, zpusobene snehem, ledem, tajicim snehem nebo stojici vodou puvodem ze snehu, tajiciho snehu nebo ledu, nebo jejich pominuti,v zimnim obdobi jsou publikovany v"
  snowtamu
 7. AIP Supplement se vydava jestlize
  "docasne zmeny casove delsiho charakteru (3 mesice a vice), obsahujici rozsahly text nebo graficke znazorneni"
 8. Poletove informace podavane posadkami se tykaji
  stavu a provozu leteckych zarizeni nebo letovych provoznich sluzeb; vyskytu ptactva
 9. Informace rozsirovane AIRAC musi dosahnout prijemce pred datem ucinnosti nejmene
  28 dni
 10. Jako jednotka pro rychlost prizemniho vetru je v CR stanovena
  uzly (m/s)
 11. Jako jednotka pro vertikalni rychlost je v CR stanovena
  feet/min
 12. V CR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze pouzit
  uzel (km/h)
 13. "Drahova dohlednost je vzdalenost, na kterou muze pilot letadla nachazejici se na ose RWY videt"
  denni drahove oznaceni nebo navestidla ohranicujici RWY nebo vyznacujici jeji osu
 14. ATIS je
  automaticka informacni sluzba v koncove rizene oblasti; automaticke poskytovani platnych beznych informaci priletavajicim a odletavajicim letadlum nepretrzite nebo v urcenem casovem intervalu
 15. Letecka pevna sluzba je telekomunikacni sluzba mezi
  stanovenymi pevnymi body
 16. Letecka pohybliva sluzba je sluzba mezi
  "leteckymi a letadlovymi stanicemi nebo mezi letadlovymi stanicemi navzajem, jiz se mohou ucastnit i stanice zachrannych prostredku a stanice radiovych navestidel"
 17. Letistni sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  letistni provoz
 18. Letistni provoz je
  veskery provoz na provozni plose letiste a vsechna letadla letici v blizkosti letiste
 19. Letova provozni sluzba je vyraz zahrnujici
  "letovou informacni sluzbu, pohotovostni sluzbu, letovou poradni sluzbu a sluzbu rizeni letoveho provozu (ACC, APP, TWR)"
 20. Letova informacni oblast je vzdusny prostor stanovenych rozmeru v nemz ktereho se poskytuje
  letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba
 21. "Letove povoleni je opravneni, vydane veliteli letadla provest let nebo v letu pokracovat za podminek urcenych"
  stanovistem rizeni letoveho provozu
 22. Mez povoleni je bod
  ke kteremu bylo letadlu udeleno letove povoleni
 23. Letiste odletu muze byt pro dany let
  i nahradnim letistem na trati nebo nahradnim letistem urceni
 24. "Nasledne povoleni je povoleni vydane letadlu stanovistem rizeni letoveho provozu, ktere v danem case toto letadlo"
  neridi
 25. "NOTAM je oznameni rozsirovane telekomunikacnimi prostredky obsahujici informace o zrizeni, stavu nebo zmene kterehokoli leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu nebo o nebezpeci, jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky, kteri se zabyvaji"
  letovym provozem
 26. Oblastni sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  rizene lety v rizenych oblastech
 27. Ohlasovna letovych provoznich sluzeb je stanoviste zrizene
  k prijimani hlaseni tykajicich se letovych provoznich sluzeb a letovych planu predkladanych pred odletem
 28. "Palubni protisrazkovy system (ACAS) je system zalozeny na signalech odpovidace sekundarniho radaru , ktery pracuje"
  "nezavisle na pozemnim zarizeni a poskytuje pilotovi upozorneni na mozne nebezpeci srazky letadel, ktera jsou vybavena odpovidacem SSR"
 29. "Pohotovostni sluzba je sluzba za ucelem vyrozumivani prislusnych organizaci o letadlech, kterym se ma poskytnout"
  patraci a zachranna sluzba a asistence temto organizacim podle potreby
 30. Priblizovaci sluzba rizeni je sluzba rizeni letoveho provozu pro
  rizene lety priletavajicich a odletavajicich letadel
 31. Rizena oblast je rizeny vzdusny prostor
  sahajici nahoru od stanovene vysky nad zemi
 32. Rizena oblast v CR je rizeny vzdusny prostor
  "C, D, E"
 33. "Rizene letiste je letiste, na kterem je letistnimu provozu poskytovana"
  sluzba rizeni letoveho provozu
 34. "Rizeny let je jakykoliv let, ktery je"
  predmetem letoveho povoleni
 35. Rizeny okrsek je
  "rizeny vzdusny prostor, sahajici od povrchu zeme do stanovene vysky"
 36. Sluzba rizeni letoveho provozu je sluzba poskytovana za ucelem
  zabranovat srazkam mezi letadly a na provozni plose mezi letadly a prekazkami a pro udrzovani rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 37. Sluzba usporadani provozu na odbavovaci plose je sluzba poskytovana za ucelem usporadani cinnosti a pohybu
  letadel a vozidel na odbavovaci plose
 38. Stanoviste letovych provoznich sluzeb je vyraz zahrnujici stanoviste
  "rizeni letoveho provozu, letove informacni stredisko nebo ohlasovnu letovych provoznich sluzeb"
 39. Stanoviste rizeni letoveho provozu je vyraz zahrnujici
  "oblastni stredisko rizeni, priblizovaci stanoviste rizeni a letistni ridici vez"
 40. "Trat letovych provoznich sluzeb je stanovena trat urcena k usmernovani toku letoveho provozu, pro potreby poskytovani"
  letovych provoznich sluzeb
 41. "Udobi nejistoty je situace, kdy je"
  nejistota o bezpecnosti letadla a osob na jeho palube
 42. "Udobi pohotovosti je situace, kdy je"
  duvodna obava o bezpecnost letadla a osob na jeho palube
 43. "Udobi tisne je situace, kdy je"
  "urcita jistota, ze letadlu a osobam na jeho palube hrozi vazne bezprostredni nebezpeci nebo ze potrebuji okamzitou pomoc"
 44. INCERFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  nejistoty
 45. ALERFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  pohotovosti
 46. DETRESFA je kodovy vyraz oznacujici udobi
  tisne
 47. Letove provozni sluzby maji za ukol
  zabranovat srazkam mezi letadly a na provozni plose mezi letadly a prekazkami a pro udrzovani rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 48. Letove provozni sluzby zahrnuji
  "sluzba rizeni letoveho provozu, letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba"
 49. "Ty casti vzdusneho prostoru, o nichz bylo rozhodnuto, ze v nich bude poskytovana letova informacni sluzba a pohotovostni sluzba se musi oznacit jako"
  letove informacni oblasti
 50. "Jako rizena letiste se oznacuji ta letiste, o nichz bylo rozhodnuto, ze budou poskytovat letistnimu provozu"
  sluzbu rizeni letoveho provozu
 51. Kde jsou v letove informacni oblasti zrizeny rizene oblasti a rizene okrsky
  musi tvorit soucast teto letove informacni oblasti
 52. "Ty casti vzdusneho prostoru,o nichz bylo rozhodnuto, ze sluzba rizeni letoveho provozu bude poskytovana letum VFR musi byt oznaceny jako tridy vzdusneho prostoru"
  "B, C nebo D"
 53. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny jen lety IFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se mezi nimi rozstupy. Je to vzdusny prostor tridy
  A
 54. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, a letum IFR se zajistuji rozstupy vuci jinym letum IFR a letum VFR. Letum VFR se zajistuji rozstupy od letu IFR a poskytuji se jim informace o provozu o jinych letech VFR. Je to vzdusny prostor tridy"
  C
 55. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, pri cemz letum IFR se zajistuji rozstupy vuci jinym letum IFR a poskytuji se jim informace o provozu o letech VFR; letum VFR se poskytuji informace o provozu o vsech ostatnich letech. Je to vzdusny prostor tridy"
  D
 56. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letum IFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se jim rozstupy vuci jinym letum IFR. Vsem letum se, poskytuji informace o provozu, pokud je to proveditelne. Je to vzdusny prostor tridy"
  E
 57. "Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letum IFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu a zajistuji se jim rozstupy vuci jinym letum IFR. Vsem letum se, poskytuji informace o provozu, pokud je to proveditelne. Je to vzdusny prostor tridy"
  E
 58. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum IFR se poskytuje letova poradni sluzba; vsem letum se na vyzadani poskytuje letova informacni sluzba. Je to vzdusny prostor tridy
  F
 59. Ve vzdusnem prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; vsem letum se na vyzadani poskytuje letova informacni sluzba. Je to vzdusny prostor tridy
  G
 60. K poskytovani letove informacni sluzby a pohotovostni sluzby uvnitr letovych informacnich oblasti musi byt ustanovena
  Letova informacni strediska
 61. "Tam, kde vzdusne prostory letovych provoznich sluzeb spolu sousedi vertikalne, t.j. jsou jeden nad druhym, musi lety provadene ve spolecne hladine vyhovovat pozadavkum"
  mene omezujici tridy vzdusneho prostoru
 62. Ma na stanoveni druhu RNP vliv uroven poskytovanych letovych provoznich sluzeb?
  "Stanovena navigacni specifikace musi byt primerena urovni spojeni, navigace a poskytovanych LPS v danem prostoru."
 63. "K poskytovani sluzby rizeni letoveho provozu, letove informacni sluzby a pohotovostni sluzby v rizenych oblastech, rizenych okrscich a na rizenych letistich musi byt zrizena stanoviste"
  rizeni letoveho provozu
 64. "Letove informacni oblasti se musi vymezit tak, aby pokryly:"
  cele usporadani letovych trati techto letovych informacnich oblasti
 65. "Rizene oblasti, vcetne letovych cest a koncovych rizenych oblasti musi byt vymezeny tak, aby obsahly dostatecny vzdusny prostor, pro drahy tech letu ..................... nebo jejich casti, kde je pozadovano poskytovani ATS, prihlednutim k vlastnostem obvykle pouzivanych navigacnich prostredku v dane oblasti."
  IFR
 66. Spodni hranice rizene oblasti musi byt stanovena ve vysce nad zemi nebo vodou nejmene
  200m (700ft)
 67. "Pro umozneni vetsi volnosti letu VFR pod rizenou oblasti by se mela stanovit spodni hranice rizene oblasti, je-li to proveditelne a zadouci ve vetsi vysce nez je minimum"
  ktere je predepsano
 68. "Jestlize je spodni hranice rizene oblasti ve vysce vetsi nez 900 m MSL(3000 ft), mela by byt shodna"
  s cestovni hladinou VFR
 69. Horni hranice rizene oblasti se musi stanovit jestlize se nad touto hranici
  nebude poskytovat sluzba rizeni letoveho provozu
 70. Horizontalni hranice rizeneho okrsku musi sahat do vzdalenosti nejmene
  "9,3km (5NM) od stredu letiste nebo dotycnych letist ve smerech, z nichz mohou provadet priblizeni"
 71. Muze rizeny okrsek zahrnovat dve nebo vice letist ?
  ano
 72. Horni hranice rizeneho okrsku se smi stanovit:
  "vyse, nez je spodni hranice rizene oblasti, ktera jej prekryva (je-li to zadouci)"
 73. Oblastni stredisko rizeni by se melo oznacit
  nazvem nejblizsiho mesta nebo zemepisneho mista
 74. Letistni ridici vez nebo priblizovaci stanoviste rizeni by se mela oznacit
  "nazvem letiste, na kterem jsou umisteny"
 75. "Rizeny okrsek, rizena oblast a letova informacni oblast by se mely oznacovat"
  "nazvem stanoviste, pod jehoz pravomoc takovy vzdusny prostor spada"
 76. "Pocet znaku, pozadovanych pro slozeni oznaceni trate ATS by mel byt pokud je to mozne omezen nejvyse na"
  5
 77. Zakladni oznaceni trati letovych provoznich sluzeb je slozeno z jednoho pismene abecedy nasledovaneho cislem od 1 do
  999
 78. "Pro oznacovani trati, ktere jsou soucasti oblastni site trati ATS a nejsou tratemi prostorove navigace se pouzivaji pismena"
  "A, B, G, R"
 79. "Pro oznacovani trati prostorove navigace, ktere jsou soucasti oblastni site trati ATS se pouzivaji pismena"
  "L, M, N, P"
 80. "Pro oznacovani trati, ktere nejsou soucasti oblastni site trati letovych provoznich sluzeb a nejsou tratemi prostorove navigace se pouzivaji pismena"
  "H, J, V, W"
 81. "Pro oznacovani trati prostorove navigace, ktere nejsou soucasti oblastni site ATS se pouzivaji pismena"
  "Q, T, Y, Z"
 82. "K oznaceni trate pro nizke hladiny, zrizene hlavne pro vrtulniky, se pouziva pismeno"
  K
 83. "K oznaceni, ze trat nebo jeji cast je zavedena v hornim vzdusnem prostoru se pouziva pismeno"
  U
 84. "K oznaceni, ze trate ATS se pouzivaji pro nizke hladiny, zrizene hlavne pro vrtulniky se oznacuji"
  K
 85. "K oznaceni, ze na trati nebo jeji casti se poskytuje pouze poradni sluzba, se pouziva pismeno"
  F
 86. "K oznaceni, ze na trati nebo jeji casti se poskytuje pouze letova informacni sluzba, se pouziva pismeno"
  G
 87. "K oznaceni trate RNP 1 v a nad FL 200 kdy vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru 22, 5 NM se pouziva pismeno"
  Y
 88. "K oznaceni trate RNP 1 v a pod FL 190 kdy vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru 15 NM se pouziva pismeno"
  Z
 89. "Je-li za zakladni oznaceni trate ATS RNP 1 v a pod FL 190 pouzito pismeno Z, znamena to, ze vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru"
  15NM
 90. "Je-li za zakladni oznaceni trate ATS RNP 1 v a nad FL 200 pouzito pismeno Y, znamena to, ze vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru"
  "22,5NM"
 91. Pri hlasovem spojeni se zakladni pismeno oznaceni trate ATS musi vyslovit
  v souladu s hlaskovaci abecedou ICAO
 92. "Pokud se pouziji pri hlasovem spojeni k oznaceni trate ATS pismena K, U a S musi se vyslovit"
  "Kopter, Upper, Supersonic"
 93. Vyznacne body se musi zrizovat k vymezeni trati ATS nebo postupu pristrojoveho priblizeni a/nebo ve vztahu k pozadavkum letovych provoznich sluzeb na ziskani informaci
  o prubehu letu letadla
 94. Vyznacne body musi byt oznaceny
  ve vztahu k zjistitelnemu a pokud mozno znamemu zemepisnemu mistu
 95. V CR pouzivana specifikace B-RNAV je:
  odpovida zakladni RNAV. Pozadavky na B-RNAV jsou shodne s pozadavky na RNAV 5.
 96. CR pouzivana specifikace P-RNAV je:
  "(presna RNAV), Pozadavky na specifikaci P-RNAV jsou z hlediska presnosti stejne jako na RNAV 1, ale specifikace RNAV 1 neumoznuje pro prostorovou navigaci pouzivat systemy zalozene na VOR/DME."
 97. Specifikace RNAV 1 systemy pro prostorovou navigaci zalozene na VOR/DME:
  neumoznuje pouzivat tyto systemy
 98. "Letadlu, o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je v nouzi, vcetne letadla, ktere je predmetem protipravniho cinu,musi byt venovana co nejvetsi pozornost, pomoc a priorita"
  "pred ostatnimi letadly, jak to okolnosti vyzaduji"
 99. "Letadlo vybavene odpovidacem SSR, muze pro oznaceni stavu nouze vyuzit toto zarizeni nasledovne"
  "v modu A - kod 7700 nebo 7500, aktivovat prislusnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zpravu prostrednictvim CPDLC"
 100. "Letadlo vybavene odpovidacem SSR, muze pro oznaceni stavu nouze vyuzit toto zarizeni nasledovne"
  "v modu A - kod 7700 nebo 7500, aktivovat prislusnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zpravu prostrednictvim CPDLC"
 101. "Jako specialni oznaceni, ze letadlo je predmetem protipravniho cinu se u letadla vybaveneho odpovidacem SSR vyuziva toto zarizeni nasledovne"
  7500
 102. "Jestlize je znamo, nebo se predpoklada, ze letadlo se stalo predmetem protipravniho cinu, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb"
  "pohotove odpovidat na zadosti z letadla. Musi se pokracovat ve vysilani informaci, ktere se tykaji bezpecneho provedeni letu a musi byt prijata opatreni pro urychleni vsech fazi letu a zejmena bezpecneho pristani letadla."
 103. "Letadlo, ktere se vyznacne odchylilo od zamyslene trati nebo ktere hlasi, ze nezna svou polohu, nazyvame"
  bloudici
 104. "Jakmile je stanovisti letovych provoznich sluzeb znamo, ze letadlo bloudi, musi provest vsechna potrebna opatreni aby"
  aby pomohlo letadlu a poskytlo ochranu jeho letu.
 105. "Neni-li poloha letadla znama, stanoviste letovych provoznich sluzeb musi mimo jine"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, pokud takove spojeni jiz neexistuje; b) pouzit vsech dosazitelnych prostredku k urceni polohy letadla; c) informovat stanoviste ATS, do jejichz prostoru odpovednosti letadlo zabloudilo nebo muze zabloudit, pricemz musi byt brany v uvahu vsechny cinitele, ktere by za danych podminek mohly ovlivnit navigacni vedeni letadla; d) informovat v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy prislusna vojenska stanoviste a poskytnout jim prislusny letovy plan a dalsi udaje o bloudicim letadle; e) vyzadovat od stanovist uvedenych pod c) a d) a od jinych letadel za letu veskerou pomoc pri navazova"
 106. "Neni-li poloha letadla znama, stanoviste letovych provoznich sluzeb musi mimo jine"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, pokud takove spojeni jiz neexistuje; b) pouzit vsech dosazitelnych prostredku k urceni polohy letadla; c) informovat stanoviste ATS, do jejichz prostoru odpovednosti letadlo zabloudilo nebo muze zabloudit, pricemz musi byt brany v uvahu vsechny cinitele, ktere by za danych podminek mohly ovlivnit navigacni vedeni letadla; d) informovat v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy prislusna vojenska stanoviste a poskytnout jim prislusny letovy plan a dalsi udaje o bloudicim letadle; e) vyzadovat od stanovist uvedenych pod c) a d) a od jinych letadel za letu veskerou pomoc pri navazova"
 107. "Jakmile je stanovisti letovych provoznich sluzeb znamo, ze v jeho prostoru je neidentifikovane letadlo, musi usilovat"
  "usilovat o zjisteni jeho totoznosti, jestlize je to nutne pro poskytovani letovych provoznich sluzeb nebo je tak pozadovano prislusnym vojenskym stanovistem v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy."
 108. "Stanoviste letovych provoznich sluzeb musi informovat, je-li to nezbytne, prislusne vojenske stanoviste, jakmile zjisti totoznost letadla"
  ihned
 109. "Jakmile se stanoviste letovych provoznich sluzeb dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi se mimo jineho pokusit navazat obousmerne spojeni s letadlem pomoci jakychkoliv dostupnych prostredku, vcetne nouzoveho radioveho kmitoctu"
  "121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano;"
 110. Stanoviste letovych provoznich sluzeb musi pouzivat Svetovy koordinovany cas pro ktery pouzivame zkratku
  UTC
 111. Kontrola casu se musi provadet k nejblizsi
  Pul minute?
 112. Letum IFR je sluzba rizeni letoveho provozu poskytovana ve vzdusnych prostorech trid
  ABCDE
 113. Vsem letum VFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu ve vzdusnych prostorech trid
  BCD
 114. Sluzba rizeni letoveho provozu musi byt poskytovana
  "a) vsem letum IFR ve vzdusnych prostorech trid A, B, C, D a E; b) vsem letum VFR ve vzdusnych prostorech trid B, C a D; c) vsem zvlastnim letum VFR; d) veskeremu letistnimu provozu na rizenych letistich."
 115. Sluzba rizeni letoveho provozu musi byt poskytovana na rizenych letistich
  veskeremu letistnimu provozu
 116. Oblastni sluzbu rizeni krome oblastniho strediska muze poskytovat z hlediska predpisu L11:
  "stanovistem poskytujicim priblizovaci sluzbu rizeni v rizenem okrsku nebo rizene oblasti omezenych rozmeru, ktere je urceno predevsim pro poskytovani priblizovaci sluzby rizeni, kde neni zrizeno oblastni stredisko rizeni."
 117. Priblizovaci sluzbu rizeni muze krome priblizovaciho stanoviste rizeni poskytovat:
  "letistni ridici vezi nebo oblastnim strediskem rizeni, je-li nutne nebo zadouci, sloucit pod odpovednost jednoho stanoviste cinnosti priblizovaci sluzby rizeni s cinnostmi letistni sluzby rizeni nebo oblastniho strediska rizeni;"
 118. Muze poskytovat priblizovaci sluzbu rizeni krome priblizovaciho stanoviste rizeni i letistni ridici vez?
  ano
 119. Muze poskytovat letistni sluzbu rizeni krome letistni ridici veze priblizovaci stanoviste rizeni?
  ne
 120. "Stanoviste rizeni letoveho provozu, aby mohlo poskytovat sluzbu rizeni letoveho provozu, musi dostavat informace o zamyslenych pohybech kazdeho letadla nebo jejich zmenach a platne informace o skutecnem prubehu letu kazdeho letadla, urcovat z prijatych informaci"
  "vzajemne polohy znamych letadel; c) vydavat letova povoleni a informace s cilem zabranit srazkam letadel jim rizenych a urychlovat a udrzovat sporadany tok letoveho provozu; d) je-li nezbytne, koordinovat letova povoleni s jinymi stanovisti: 1) kdykoliv by se mohlo nektere letadlo jim rizene dostat do konfliktni situace s provozem rizenym jinym stanovistem; 2) pred predanim r"
 121. "Stanoviste rizeni letoveho provozu, aby mohlo poskytovat sluzbu rizeni letoveho provozu, musi vydavat letova povoleni a informace s cilem"
  zabranit srazkam letadel jim rizenych a urychlovat a udrzovat sporadany tok letoveho provozu;
 122. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi vsemi lety ve vzdusnych prostorech trid
  AB
 123. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi lety IFR ve vzdusnych prostorech trid
  CDE
 124. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi lety IFR a VFR ve vzdusnem prostoru tridy
  C
 125. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi
  "vsemi lety (AB), lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvlastni lety VFR, zvlastni lety VFR "
 126. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu v CR musi zajistovat rozstupy
  "vsemi lety (AB), lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvlastni lety VFR, zvlastni lety VFR "
 127. "V pripadech, kdy je predepsano zajistit mezi letadly IFR rozstup a kdy letadlo pozada, jestlize je tak predepsano uradem ATS, smi se mu vydat povoleni k letu bez zajisteni rozstupu po urcitou cast letu, probihajici v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti ve vzdusnych prostorech trid"
  DE
 128. "Jeden z druhu rozstupu mezi letadly, ktery musi zajistit stanoviste rizeni letoveho provozu je horizontalni rozstup. Tento rozstup se uplatnuje mezi letadly leticimi na"
  "na stejnych, sbihajicich se nebo protismernych tratich;"
 129. Slozeny rozstup je kombinace
  "vertikalniho rozstupu a jedne z dalsich forem rozstupu (pricneho rozstupu, podelneho rozstupu)"
 130. "Rizeny let smi byt rizen, v kteremkoliv case, vzdy"
  jen jednim stanovistem RLP
 131. Odpovednost za rizeni vsech letadel v dane casti vzdusneho prostoru musi mit vzdy jen
  jedno stanoviste RLP
 132. "Odpovednost za rizeni letadla predava stanoviste poskytujici oblastni sluzbu rizeni v rizene oblasti jinemu stanovisti, poskytujicimu oblastni sluzbu rizeni v sousedni rizene oblasti"
  "v case preletu spolecnych hranic rizenych oblasti, vypocitanem oblastnim strediskem rizeni, ktere letadlo ridi, nebo v jinem bode nebo v case, na nemz se obe stanoviste dohodla"
 133. Odpovednost za rizeni letadla musi predavat stanoviste poskytujici oblastni sluzbu rizeni stanovisti poskytujicimu priblizovaci sluzbu rizeni a naopak
  v bode nebo case dohodnutem mezi temito dvema stanovisti.
 134. Letova povoleni se musi zakladat vyhradne na pozadavcich pro poskytovani
  sluzby RLP
 135. Letova povoleni musi obsahovat
  • "a) identifikaci letadla, jak je uvedena v letovem planu; b) mez letoveho povoleni; c) trat letu; d) hladinu (hladiny) letu pro celou trat nebo jeji cast a zmeny hladin, pozaduji-li se; e) vsechny nezbytne prikazy nebo informace, jako
  • napr. o ostatnich skutecnostech tykajicich se
  • zpusobu priblizeni nebo odletu, spojeni a cas
  • uplynuti platnosti letoveho povoleni."
 136. "Pohyby osob nebo mobilnich prostredku, vcetne vlecenych letadel na provozni plose musi ridit"
  "letistni ridici vez tak, aby nevzniklo nebezpeci pro osoby a prostredky nebo letadla, ktera pristavaji, pojizdeji a vzletaji."
 137. "Pohotovostnim mobilnim prostredkum jedoucim na pomoc letadlu v tisni, musi byt zajistena prednost pred"
  veskerymi pohyby
 138. "Letova informacni sluzba musi byt poskytovana vsem letadlum, kterym mohou informace prospet a letadlum, kterym se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, nebo jinak znamym"
  prislusnym stanovistim letovych provoznich sluzeb.
 139. "Pred poskytnutim letove informacni sluzby ma prednost, poskytnuti"
  "sluzby rizeni letoveho provozu prednost, kdykoliv to poskytovani sluzby rizeni letoveho provozu vyzaduje."
 140. Letova informacni sluzba poskytovana letum musi navic k zakladnim informacim zahrnovat poskytovani informaci tykajicich se hlasenych nebo predpovidanych meteorologickych podminek na
  letistich urceni a nahradnich letistich;
 141. "Letova informacni sluzba poskytovana letum VFR musi navic k zakladnim informacim zahrnovat poskytovani dostupnych informaci, tykajicich se provoznich a meteorologickych podminek"
  "na trati letu, ktere mohou znemoznit provedeni letu podle pravidel letu za viditelnosti."
 142. "Meteorologicke informace a provozni informace tykajici se navigacnich prostredku a letist, ktere jsou zahrnuty v letove informacni sluzbe musi byt, kdykoliv jsou k disposici, poskytovany"
  poskytovany provozne ucelenym zpusobem.
 143. "Kdykoliv se poskytuje hlasovy ATIS, vysilane informace, jakmile dojde k vyznacne zmene musi byt obnoveny"
  ihned
 144. "Kdykoliv se poskytuje hlasovy ATIS, jednotlive zpravy musi byt oznacovany formou"
  pismene ICAO hlaskovaci abecedy. Oznaceni pridelovane za sebou jdoucim zpravam musi byt v abecednim poradku;
 145. "Informace obsazene v platnem vysilani ATIS, jehoz prijem byl prislusnym letadlem potvrzen, nemusi byt zahrnuty do primeho vysilani letadlu s vyjimkou udaju"
  "nastaveni vyskomeru, ktere musi byt poskytovano v souladu s ust. 4.3.6.1f)."
 146. "Zprava ATIS - rozhlasoveho vysilani hlasem, by nemela, je-li to mozne, prekrocit dobu"
  30 s
 147. Obsah ATIS by mel byt
  co nejstrucnejsi
 148. "Jestlize letadlo potvrdi prijem ATIS, ktere jiz neni platne postupuje ridici letoveho provozu takto"
  "kterykoli prvek informace, ktery potrebuje obnovu, musi byt letadlu vyslan bez zdrzeni."
 149. Pohotovostni sluzba musi byt poskytovana
  "a) vsem letadlum, kterym se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu; b) pokud je to proveditelne, vsem ostatnim letadlum, ktera maji podany letovy plan nebo letadlum, jinak znamym letovym provoznim sluzbam; a c) kteremukoliv letadlu, o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je predmetem protipravniho cinu."
 150. "Jako ustredi pro shromazdovani informaci a predavani techto informaci o udobi nouze letadel leticich v letove oblasti nebo rizene oblasti, ktere se to tyka a za predavani takovych informaci prislusnemu zachrannemu koordinacnimu stredisku musi slouzit"
  Letova informacni strediska nebo oblastni strediska rizeni
 151. "Dojde-li ke stavu nouze u letadla v dobe, kdy je rizeno letistni ridici vezi nebo priblizovacim stanovistem rizeni, musi toto stanoviste ihned o tom uvedomit prislusne"
  "zachranne koordinacni stredisko, ktere okamzite uvedomi oblastni stredisko rizeni letoveho provozu Praha nebo stanoviste poskytujici letove provozni sluzby na nejblizsim verejnem letisti, vyjma, kdy se uvedomeni zachranneho koordinacniho strediska nebo oblastniho strediska rizeni letoveho provozu Praha nepozaduje, protoze povaha nouze je takova, ze by to bylo nadbytecne."
 152. "Kdyz nedosla zadna zprava z letadla behem 30 minut po case, kdy mela byt prijata nebo od doby, kdy byl ucinen prvni neuspesny pokus o navazani spojeni s takovym letadlem, podle toho, co nastane drive, nebo kdyz letadlo nepriletelo do 30 minut, od vypocitaneho casu priletu naposledy oznameneho nebo vypocitaneho stanovistem letovych provoznich sluzeb, podle toho co nastane pozdeji s vyjimkou, kdy neni pochyb o bezpecnost letadla a vsech osob na palube, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb uvedomit zachranna koordinacni strediska a oznamit jim udobi"
  nejistoty
 153. "Kdyz po udobi nejistoty, nasledne pokusy o navazani spojeni s letadlem byly neuspesne a dotazy na jine zdroje, neprinesly nove zpravy o letadle, nebo kdyz, letadlo, ktere obdrzelo povoleni pristat, nepristalo behem peti minut od vypocitaneho casu pristani a spojeni s nim nebylo znovu navazano, nebo kdyz byla prijata informace, ktera naznacuje ze provozni zpusobilost letadla se zhorsila, ale ne do te miry, aby bylo pravdepodobne vynucene pristani, vyjma, kdy existuje dukaz, ktery zmirnuje obavy o bezpecnost letadla a vsech osob na palube, nebo kdyz je znamo nebo se predpoklada, ze letadlo je predmetem protipravniho cinu musi stanoviste letovych provoznich sluzeb ihned uvedomit zachranna koordinacni strediska a oznamit jim udobi"
  pohotovosti
 154. "Kdyz se predpoklada, ze palivo na palube je vycerpano a jeho zasoba nepostacuje letadlu k bezpecnemu dokonceni letu musi se vyhlasit udobi"
  tisne
 155. "Kdyz dosla zprava, ktera udava, ze provozni zpusobilost letadla se zhorsila natolik, ze je pravdepodobne vynucene pristani musi se vyhlasit udobi"
  tisne
 156. "Kdyz letadlo, ktere obdrzelo povoleni pristat, nepristalo behem peti minut od vypocitaneho casu pristani a spojeni s nim nebylo znovu navazano musi se vyhlasit udobi"
  pohotovosti
 157. Letadlo obdrzelo povoleni pristat v 1400. Doba letu nad prah RWY je 3 minuty. Udobi pohotovosti pokud letadlo nepristane a spojeni s nim nebude znovu navazano musi byt vyhlaseno v case
  0.586805556
 158. Oznameni zachrannemu koordinacnimu stredisku musi jako prvni bod obsahovat oznaceni prislusne danemu udobi v tomto poradi
  "a) INCERFA, ALERFA nebo DETRESFA, ktere je prislusne danemu udobi nouze; b) sluzebna a osoba, ktera vola; c) povaha nouze; d) dulezite informace z letoveho planu; e) stanoviste, ktere naposledy udrzovalo spojeni, cas a pouzite prostredky; f) posledni hlasena poloha a jak byla urcena; g) barva a charakteristicke znaky letadla; h) nebezpecne zbozi prepravovane jako naklad; i) jakakoliv opatreni, ktera ucinila ohlasujici sluzebna; a j) dalsi souvisejici poznamky"
 159. "Udaje, jez musi obsahovat oznameni o udobi nouze zachrannemu koordinacnimu stredisku a ktere nejsou k dispozici v dobe, kdy se podava oznameni, by se stanoviste letovych provoznich sluzeb melo snazit ziskat drive, nez se vyhlasi udobi"
  "tisne, je-li primerena jistota, ze k nemu dojde."
 160. "Stanoviste letovych provoznich musi podle potreby pouzit vsech dostupnych spojovacich zarizeni, ve snaze navazat a udrzet spojeni s letadlem ktere je"
  ve stavu nouze a pozadovat dalsi zpravy o letadle.
 161. "Jakmile oblastni stredisko rizeni nebo letove informacni stredisko rozhodne, ze letadlo je v udobi nejistoty nebo v udobi pohotovosti, musi, je-li to proveditelne, nez to oznami zachrannemu koordinacnimu stredisku oznamit to drive"
  provozovateli
 162. "Je-li letadlo v udobi tisne, musi to oblastni stredisko rizeni nebo letove informacni stredisko oznamit zachrannemu koordinacnimu stredisku"
  • "Bez ohledu na to, jake dalsi okolnosti tomu nasvedcuji, ze takove oznameni je vhodne,. Kdy? 1) po udobi pohotovosti, dalsi neuspesne
  • pokusy navazat spojeni s letadlem a rozsahle
  • dotazy ukazuji, ze letadlo je pravdepodobne
  • v tisni; nebo
  • 2) se predpoklada, ze palivo na palube je
  • vycerpano a jeho zasoba nepostacuje letadlu
  • k bezpecnemu dokonceni letu; nebo
  • 3) dosla zprava, ktera udava, ze provozni
  • zpusobilost letadla se zhorsila natolik, ze je
  • pravdepodobne vynucene pristani; nebo
  • 4) dosla zprava nebo je primerene jiste, ze
  • letadlo hodla provest nebo provedlo
  • vynucene pristani, vyjma, kdy je primerene
  • jiste, ze letadlu a vsem osobam na palube
  • nehrozi vazne bezprostredni nebezpeci
  • a nepozaduji okamzitou pomoc."
 163. "Vsechny informace, ktere oblastni stredisko rizeni nebo letove informacni stredisko predava zachrannemu koordinacnimu stredisku, se musi tez bez zdrzeni predavat je-li to proveditelne"
  provozovateli
 164. "Kdyz bylo stanovistem letovych provoznich sluzeb stanoveno, ze letadlo je ve stavu nouze, ostatni letadla o nichz se vi, ze jsou v jeho blizkosti, musi jim byt, poskytnuta informace o povaze teto nouze s vyjimkou pokud se jedna o protipravni cin"
  "kdy zadna informace o povaze nouze nesmi byt predana na spojeni letadlo-zeme do te doby, nez dotycne letadlo se samo jako prvni o povaze nouze nezmini a je jistota, ze takova informace nezhorsi situaci"
 165. "Spojovaci zarizeni letadlo - zeme musi umoznovat prime, rychle, trvale obousmerne pojeni bez statickeho ruseni mezi letistni ridici vezi a prislusne vybavenymi letadly leticimi ve vzdalenosti"
  do 45 km (25 NM) od daneho letiste
 166. Letove informacni stredisko musi mit v prostoru sve pusobnosti zarizeni pro spojeni s nasledujicimi stanovisti
  "a) oblastnim strediskem rizeni, pokud neni slouceno, b) priblizovacimi stanovisti rizeni, c) letistnimi ridicimi vezemi."
 167. "Oblastni stredisko rizeni, krome toho, ze ma spojeni s letovym informacnim strediskem, musi mit zarizeni pro spojeni s nasledujicimi stanovisti, ktere poskytuji sluzby v prostoru jeho odpovednosti"
  "a) priblizovacimi stanovisti rizeni, b) letistnimi ridicimi vezemi, c) ohlasovnami letovych provoznich sluzeb, jsou-li zrizeny samostatne"
 168. "Priblizovaci stanoviste rizeni, krome toho, ze ma spojeni s letovym informacnim strediskem a oblastnim strediskem rizeni musi mit zarizeni pro spojeni"
  " s pridruzenymi letistnimi ridicimi vezemi a s ohlasovnou (ohlasovnami) letovych provoznich sluzeb, jsou-li zrizeny samostatne"
 169. "Letistni ridici vez, krome toho, ze ma spojeni s letovym informacnim strediskem, oblastnim strediskem rizeni a priblizovacim strediskem rizeni musi mit zarizeni pro spojeni s"
  "s pridruzenymi ohlasovnami letovych provoznich sluzeb, jsou-li zrizeny samostatne"
 170. Standardni odletova trat ma kodove oznaceni ACD 2 A. Cislo 2 znamena
  "Znak platnosti DVA (2) vyjadruje, ze byla provedena zmena z predchazejici verze JEDNA (1) na nyni platnou versi DVA (2)"
 171. "Standardni odletova trat ma kodove oznaceni ACD 2 A. ACD znamena, ze trat"
  Oznaceni trate ALPHA (A) urcuje jednu z nekolika trati zrizenou ve vztahu ke ACD a je specifickym znakem pridelenym teto trati.
 172. "Standardni priletova trat ma kodove oznaceni PAP 3 B. PAP znamena, ze trat"
  "Zakladni znak musi byt nazev nebo kodovy nazev vyznacneho bodu, v nemz konci standardni odletova trat nebo zacina standardni priletova trat."
 173. Pro predani letadlu pri hlasovem spojeni standardni priletove trate kodoveho oznaceni PAP 3 B
  se musi pouzivat pouze oznaceni v otevrene reci.
 174. Omezeni rychlosti ve tride ?C? vzdusneho prostoru pro let IFR pod FL 100 je
  neuplatnuje
 175. Omezeni ve tride ?D? vzdusneho prostoru pro let VFR nad FL 100 je
  neuplatnuje
 176. Letistni provozni zona je vymezena kruznici o polomeru
  "3 NM (5,5km) od vztazneho bodu letiste"
 177. Letistni provozni zona je vertikalne vymezena
  zemskym povrchem a nadmorskou vyskou 4000 ft (1200m)
 178. V letistni provozni zone se poskytuje
  "Sluzba AFIS, coz je jedna z kategorii letovych provoznich sluzeb"
 179. V letectvi musi byt jako horizontalni referencni system pouzivan svetovy geodeticky system. Tento system ma oznaceni:
  WGS-84
 180. V letectvi musi byt jako vertikalni referencni system pouzivana:
  "stredni hladina more (MSL), ktera udava vztah vysky merene podel svislice (vysky nad morem) k povrchu znamemu jako geoid."
 181. Navestni svetlometkou musi byt
  vybavena ridici vez kazdeho letiste s rizenym provozem.
 182. Navestni svetlometka musi byt schopna vydavat
  "cervene, zelene a bile navesti (a umoznovat: a) rucni zamereni na jakykoli cil; b) vydavat po kterekoliv barve navest v kterekoliv z ostatnich dvou barev; a c) v kterekoliv barve vydavat zpravu v Morseove kodu rychlosti nejmene ctyr slov za minutu."
 183. Pouzitelna delka vzletu (TODA) je
  "pouzitelne delka rozjezdu zvetsena o delku predpoli, pokud je zrizeno. (TORA+Clearway)"
 184. Pouzitelna delka preruseneho vzletu (ASDA) je
  "pouzitelna delka rozjezdu zvetsena o delku dojezdove drahy, pokud je zrizena. (TORA+Stopway)"
 185. Predpoli (CWY) navazuje na
  pouzitelnou delku rozjezdu? Na konec drahy
 186. Delka dojezdove drahy (SWY) je zahrnuta do
  ASDA
 187. Ktery predpis obsahuje ustanoveni upravujici pozadovane fyzicke vlastnosti a prekazkove roviny letist ?
  L-14
 188. Do bezprekazkoveho prostoru mohou zasahovat
  "...nezasahuje zadna pevna prekazka, krome prekazek krehkych o nizke hmotnosti, nutnych pro ucely letecke navigace"
 189. Dotykova zona (Touchdown zone) je
  "Cast RWY za jejim prahem, na niz je predpokladan prvni dotyk pristavajiciho letounu."
 190. Draha (RWY) je
  Vymezena pravouhla plocha na pozemnim letisti upravena pro pristani a vzlety letadel.
 191. Drahovy pas/pas RWY (Runway strip) je zrizen a urcen k
  "Vymezena plocha vcetne RWY a dojezdove drahy, pokud je zrizena, urcena: a) ke snizeni nebezpeci poskozeni letadla v pripade jeho vyjeti z RWY a b) k zajisteni bezpecnosti letadla leticiho nad pasem RWY pri vzletu nebo pristani."
 192. Koncova bezpecnostni plocha (RESA) je urcena
  ...urcena predevsim ke snizeni nebezpeci poskozeni letounu v pripade jeho predcasneho dosednuti nebo vyjeti za konec RWY.
 193. Pohybova plocha (Movement area) se sklada z
  "Provozni plochy a odbavovaci plochy. (Cast letiste urcena pro vzlety, pristani a pojizdeni letadel, sestavajici z provozni plochy a odbavovaci plochy (ploch).)"
 194. Provozni plocha (Manoeuvring area) se sklada z
  "RWY a TWY. (Cast letiste urcena pro vzlety, pristani a pojizdeni letadel s vyjimkou odbavovacich ploch.)"
 195. Stani letadel (Aircraft stand) je
  Vymezena plocha na odbavovaci plose urcena pro parkovani letadla.
 196. Kodove znaceni letist se sklada z
  "kodove cislo a pismeno - pro ucely projektovani letiste musi byt urceno v souladu s vlastnostmi letounu, pro ktery je vybaveni urceno. (L-14 1.6.1)"
 197. Kontrola pohybove plochy musi byt na letisti kodoveho cisla 3 nebo 4 musi byt provedena
  nejmene 4x denne. (2.9.3)
 198. V pripade vyskytu vody na RWY musi byt k dispozici popis vcetne hodnoceni vrstvy vody v rozsahu:
  • "VLHKA (DAMP) - povrch vykazuje zmenu barvy v dusledku vlhkosti.
  • MOKRA (WET) - povrch je nasycen, ale nestoji na nem voda.
  • STOJICI VODA (STANDING WATER) - pro ucely vykonnosti letounu, draha, kde je vice nez 25 procent plochy povrchu drahy (at uz se jedna nebo nejedna o odloucene plochy) v ramci pozadovane vyuzite delky a sirky pokryto vodou o hloubce vrstvy vetsi nez 3 mm.
  • 2.9.5 Musi byt k dispozici informace o tom, ze RWY nebo jeji cast muze byt za mokra kluzka."
 199. Zavazne informace o fyzikalnich vlastnostech drahoveho systemu jsou publikovany v
  "v AIP, AD 2.12"
 200. Standardni rozmery pracovni plochy pro radiovyskomer jsou
  "min. 300m pred prah drahy, 60m na kazdou stranu od osy RWY (ojedinele lze zmensit na 30m) L-14 3.8"
 201. Pracovni plocha radiovyskomeru musi byt zrizena
  pred prahem drahy pro presne priblizeni
 202. "Vyckavaci misto RWY musi byt zrizeno tak, ze"
  pojizdejici letadlo nebo mobilni prostredek nemohou narusit (nenarusi) prekazkovou plochu nebo rusit provoz radionavigacnich prostredku (L14 3.12.3)
 203. Zavazne informace o fyzikalnich vlastnostech TWY jsou publikovany
  "v AIP, AD 2.8"
 204. Unosnost pojezdove drahy musi byt nejmene
  "stejna jako unosnost RWY, jiz slouzi, a to proto, ze pojezdova draha bude vystavena vetsi hustote provozu a v dusledku pomalu pojizdejicich nebo stojicich letounu vetsimu zatizeni nez RWY, jiz slouzi."
 205. "Znaceni TWY, obratiste a stani letadel musi byt barvy"
  zlute
 206. Znaceni RWY musi byt barvy
  bile
 207. Vystrazne znaceni se musi skladat
  a) z bileho napisu b) z cerveneho pozadi c) ze ?luteho okraje (mysleno ze vsech tri)
 208. V pripade rovnobeznych RWY musi byt poznavaci cislo kazde RWY doplneno dale uvedenym pismen/em/y v poradi zleva doprava pri pohledu ze smeru priblizeni
  • "- pro dve paralelni RWY: ?L? ?R?;
  • - pro tri paralelni RWY: ?L? ?C? ?R?;
  • - pro ctyri paralelni RWY: ?L? ?R? ?L? ?R?;
  • - pro pet paralelnich RWY: ?L? ?C? ?R? ?L? ?R?
  • nebo ?L? ?R? ?L? ?C? ?R?; a
  • - pro sest paralelnich RWY: ?L? ?C? ?R? ?L? ?C? ?R?."
 209. Bezpecnostni znaceni odbavovaci plochy musi byt barvy
  "mit napadnou barvu, ktera kontrastuje s barvou stani letadla, prednostne cervenou."
 210. Svetelna sestupova soustava pro vizualni priblizeni musi byt zrizena jako pomucka pro priblizeni na RWY
  • "bez ohledu na to, zda je RWY vybavena jinymi vizualnimi nebo nevizualnimi pomuckami, jestlize je splnena jedna nebo vice nasledujicich podminek:
  • a) RWY je pou?ivana proudovymi letouny nebo jinymi letouny s obdobnymi po?adavky na jejich vedeni;
  • b) pilot kterehokoliv typu letounu mu?e mit poti?e pri rozhodnuti pri pribli?eni nasledkem:
  • 1) nevyhovujiciho vizualniho vedeni, ktere se vyskytuje pri pribli?eni nad vodni plochou nebo nad nevyraznym terenem za dne nebo pri nedostatecnem okolnim osvetleni v priblizovacim prostoru za noci; nebo
  • 2) klamne informace vyvolane vlivem okolniho terenu nebo sklonu RWY;
  • c) pritomnost objektu v pribli?ovacim prostoru muze vyvolat va?ne nebezpeci, sestupuje - li letoun pod stanovenou sestupovou rovinou, zejmena neexistuji-li zadne nevizualni nebo jine vizualni prostredky poskytujici vystrahu o takovych objektech,
  • d) fyzicke podminky u obou koncu RWY predstavuji vazne nebezpeci v pripade dosednuti letounu pred prahem drahy nebo jeho vyjeti za konec RWY;
  • e) teren nebo prevladajici meteorologicke podminky jsou takove, ze letoun muze byt behem priblizeni vystaven neobvykle turbulenci."
 211. Standardni uhel sestupu je
  3?
 212. Denni prekazkove znaceni objektu se sklada
  jQuery11010289830118451335_1494629067820?cervene a bile barvy???
 213. "Prekazkova navestidla umistena na mobilnich prostredcich, souvisejicich s pohotovosti"
  "typu C, musi vydavat zablesky modre barvy (a ostatni umistena na jinych mobilnich prostredcich zablesky zlute barvy.)"
 214. "Prekazkova navestidla umistena na ostatnich mobilnich prostredcich, souvisejicich s obsluhou na stani/FOLLOW ME"
  "???musi byt nizke svitivosti typu D pro Follow me, Typu A pro mosty, typu C pro ostatni mobilni prostredky???"
 215. Znaceni nepouzitelnosti RWY musi byt
  • "7.1.2 Znaceni nepouzitelnosti musi byt umisteno na docasne uzavrene RWY nebo pojezdove draze nebo jejich casti s vyjimkou pripadu jejich kratkodobeho uzavreni, pricemz vsak je sluzbami rizeni letoveho provozu zajistena dostatecna vystraha.
  • 7.1.2.1 Znacky nepouzitelnosti musi byt umisteny na docasne uzavrene nezpevnene RWY nebo pojezdove draze nebo jejich casti s vyjimkou pripadu jejich kratkodobeho uzavreni, pricemz vsak jezajistena dostatecna vystraha jinym zpusobem.
  • Umisteni
  • 7.1.3 Na RWY musi byt znaceni nepouzitelnosti umisteno na kazdem konci RWY, nebo jeji casti
  • vyhlasene za uzavrenou a doplnkove znaceni musi byt umisteno tak, aby vzdalenosti mezi znacenim neprekrocily 300 m. Na pojezdove draze musi byt znaceni nepouzitelnosti umisteno nejmene na kazdem konci pojezdove drahy, nebo jeji uzavrene casti.
  • 7.1.3.1 Na nezpevnene RWY musi byt znacky nepouzitelnosti umisteny na kazdem konci RWY nebo jeji casti vyhlasene za uzavrenou. Na pojezdove draze musi byt znacky nepouzitelnosti umisteny nejmene na kazdem konci pojezdove drahy, nebo jeji uzavrene casti."
 216. Znaceni nepouzitelnosti TWY musi byt
  • "7.1.2 Znaceni nepouzitelnosti musi byt umisteno na docasne uzavrene RWY nebo pojezdove draze nebo jejich casti s vyjimkou pripadu jejich kratkodobeho uzavreni, pricemz vsak je sluzbami rizeni letoveho provozu zajistena dostatecna vystraha.
  • 7.1.2.1 Znacky nepouzitelnosti musi byt umisteny na docasne uzavrene nezpevnene RWY nebo pojezdove draze nebo jejich casti s vyjimkou pripadu jejich kratkodobeho uzavreni, pricemz vsak jezajistena dostatecna vystraha jinym zpusobem.
  • Umisteni
  • 7.1.3 Na RWY musi byt znaceni nepouzitelnosti umisteno na kazdem konci RWY, nebo jeji casti
  • vyhlasene za uzavrenou a doplnkove znaceni musi byt umisteno tak, aby vzdalenosti mezi znacenim neprekrocily 300 m. Na pojezdove draze musi byt znaceni nepouzitelnosti umisteno nejmene na kazdem konci pojezdove drahy, nebo jeji uzavrene casti.
  • 7.1.3.1 Na nezpevnene RWY musi byt znacky nepouzitelnosti umisteny na kazdem konci RWY nebo jeji casti vyhlasene za uzavrenou. Na pojezdove draze musi byt znacky nepouzitelnosti umisteny nejmene na kazdem konci pojezdove drahy, nebo jeji uzavrene casti."
 217. Letistni pohotovostni plan musi byt sestaven pro
  kazde letiste. (Letistni pohotovostni plan musi zajistovat koordinaci cinnosti potrebnych v pripade vyskytu mimoradne udalosti na letisti nebo v jeho okoli.)
 218. Letistni pohotovostni plan musi byt overovan provadenim
  • "a) celoletistniho cviceni mimoradnych udalosti v intervalech nepresahujicich dva roky a dilcimi cvicenimi mimoradnych udalosti v prubehu roku k zajisteni, aby jakekoliv nedostatky zjistene behem celoletistniho cviceni mimoradnych udalosti byly odstraneny; nebo
  • b) serii modulovych zkousek zahajenych behem prvniho roku a vyustujicich v celoletistni cviceni mimoradnych udalosti v intervalu nepresahujicim tri roky;
  • A vyhodnocovan nasledne, nebo po skutecne mimoradne udalosti, tak, aby byly odstraneny
  • jakekoliv nedostatky zjistene behem takovych cviceni nebo skutecnych udalosti"
 219. Kategorie letiste pro zachrannou a pozarni sluzbu musi byt odvozena od
  9.2.5 Kategorie letiste musi byt stanovena z Tab. 9-1 a musi byt odvozena od nejdelsich letounu bezne pouzivajicich letiste a sirky jejich trupu.
 220. Zasahovy cas na kteroukoliv cast provozovane RWY nesmi presahnout
  3 minuty
 221. Poloha nejmene jednoho ukazatele smeru vetru musi byt vyznacena
  • "kruznici o prumeru 15 m se sirkou cary nejmene 0,5 m. Kruznice musi mit stred v miste nosice ukazatele smeru vetru a barva musi byt kontrastni vuci okoli, prednostne bila. Pro zvyseni bezpecnosti je zadouci, aby ukazatel smeru vetru byl umisten ve vzdalenosti max. 600 m od prahu
  • RWY."
 222. Pro dosazeni potrebneho kontrastu ukazatele smeru vetru musi byt pouzita kombinace barev
  "oranzove a bile, nebo cervene a bile, a to v peti stridavych pruzich, pricemz prvni a posledni pruh musi byt tmavsi barvy."
 223. Kazde letiste musi byt vybaveno
  nejmene jednim ukazatelem smeru vetru.
 224. Ukazatel smeru vetru musi byt umisten
  "tak, aby byl viditelny z leticich letadel nebo z letadel na pohybove plose a aby pri tom nebyl ovlivnovan vzdusnymi viry, vyvolanymi blizkymi objekty."
 225. RWY pro nepresne pristrojove priblizeni je
  RWY vybavena vizualnimi prostredky a nevizualnimi prostredky urcena pro pristani po pristrojovem priblizeni typu A za dohlednosti ne mensi nez 1 000 m.
 226. RWY pro presne priblizeni I. kategorie je
  RWY vybavena vizualnimi prostredky a nevizualnimi prostredky urcena pro pristani po pristrojovem priblizeni typu B s vyskou rozhodnuti (DH) ne mensi nez 60 m (200 ft) a bud s dohlednosti ne mensi nez 800 m anebo s drahovou dohlednosti ne mensi nez 550 m.
 227. Postupy za podminek nizke dohlednosti (LVP) jsou
  "Postupy za nizkej dohladnosti (Low Visibility Precedures) su subory podmienok, ktore nastanu a subory podmienok, ktore sa musia vytvorit k zaisteniu bezpecnej prevadzky pri vzletoch za nizkej dohladnosti, pri priblizeni na pristatie II. a III. kategorie podla klasifikacie ICAO a pri pristati. LVP tiez charakterizujeme ako podmienky zabezpecenia opatreni pre bezpecnu a plynulu prevadzku aj pri stazenych meteorologickych podmienkach. "
 228. ICAO definuje poskytovani AIS a leteckych map v:
  Annex 4 a annex 15
 229. ICAO Annex 4 definuje povinnosti statu v oblasti:
  Leteckych map
 230. Ucelem AIS je:
  "poskytovani leteckych dat a leteckych informaci potrebnych pro bezpecnost, pravidelnost a hospodarnost letoveho provozu, Dockal: Zajistit tok informaci a dat a zajistit vymenu dat mezi AISy, Zajistit informace adekvatni, kvalitni a vcasne. A publikovat informace pro stat."
 231. Integrovany soubor leteckych informaci se sklada z nasledujicich casti:
  "NOTAM, PIB, AIP, AIC, checklisty"
 232. ICAO Doc 8400 obsahuje:
  zkratky a kody
 233. AIP ma tyto casti:
  "GEN, ENR, AD"
 234. Informace o uzavreni RWY na dva dny (bez grafiky) bude zverejnena v:
  NOTAMu
 235. AIRAC je:
  "regulovany system rizeni leteckych informaci, jehoz ucelem je v casovem predstihu informovat o udalostech zpusobujicich vyznacne zmeny v provozni praxi"
 236. Datum uvadene na strankach AIP je:
  datum ucinnosti
 237. Informace o LDA je uvedena v AIP casti:
  AD 2.13
 238. Informace o provozni dobe letiste je publikovana v AIP casti:
  AD 2.3
 239. Informace o mericich jednotkach je uvedena v AIP casti
  GEN 2.1
 240. "Zakazane, omezene a nebezpecne prostory jsou publikovany v AIP casti:"
  ENR 5.1
 241. NOTAM je urcen k oznameni informaci:
  "o zrizeni, stavu nebo zmene kterehokoli leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu, nebo o nebezpeci, jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky, kteri se zabyvaji letovym provozem"
 242. NOTAM Kod (Q) je urcen pro:
  "8 policek pro lepsi trideni, aby to PC zvladl lepe zpracovat"
 243. Docasna zmena informace uvedene v AIP je ucinna od 18 SEP do 20 JUL nasledujiciho roku bude publikovana jako:
  AIP Supplement
 244. Predletovy informacni bulletin je:
  prehled informaci provozniho vyznamu pripraveny pred vzletem z platnych NOTAMu
 245. V AIP je uvedena provozni doba AD od 07:00 UTC do 21:00 UTC. Ucinny NOTAM uvadi provozni dobu stejneho AD od 06:00 UTC do 20:00 UTC. Provozni doba AD je:
  dle NOTAM
 246. Spravne dekodovani NOTAM polozky D) ?0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN? je:
  "Cas platnosti je 0500-1400, krome casu 10-13 a sobot a nedeli?"
 247. Z pohledu delky platnosti delime data/informace AIS na:
  staticka a dynamicka
 248. Komunikacni frekvence TWR je publikovana v AIP casti:
  AD
 249. Tabulka vychodu/zapadu slunce je publikovana v AIP cast:
  GEN 2.7
 250. Seznam tratovych radionavigacnich zarizeni je publikovan v AIP cast:
  GEN 2.5
 251. SNOWTAM je:
  "NOTAM zvlastni serie oznamujici stanovenou formou nebezpecne podminky na pohybove plose zpusobene snehem, ledem, tajicim snehem nebo stojici vodou puvodem ze snehu, tajiciho snehu nebo ledu nebo jejich odstraneni"
 252. Oblastni sluzbu rizeni musi poskytovat
  Sluzba rizeni letoveho provozu pro rizene lety v rizenych oblastech.
 253. Pohotovostni sluzbu v rizenem vzdusnem prostoru a na rizenych letistich poskytuje
  stanoviste letovych provoznich sluzeb?
 254. Letovou informacni sluzbu v rizenem vzdusnem prostoru a na rizenych letistich poskytuje
  stanoviste rizeni letoveho provozu?
 255. "Letovy plan by mel byt opraven nebo podle vhodnosti predlozen novy, presahne-li zdrzeni vypocitaneho casu zahajeni pojizdeni rizeneho letu o"
  30min
 256. "Rizeni odletavajiciho letadla musi predavat stanoviste poskytujici letistni sluzbu rizeni stanovisti poskytujicimu priblizovaci sluzbu rizeni v pripade, ze prevladaji v blizkosti letiste meteorologicke podminky pro let podle pristroju"
  • "1) ihned po vzletu, nebo 2) kdyz je letadlo v predepsanem bode nebo hladine, nebo jak je uvedeno v dohodach o spolupraci nebo
  • stanoveno mistnimi postupy. "
 257. "Stanoviste poskytujici priblizovaci sluzbu rizeni musi prevzit rizeni priletavajicich letadel, za predpokladu, ze mu byla predana"
  "po dosazeni dohodnuteho bodu, hladiny nebo casu pro predani rizeni a musi je ridit po celou dobu priblizeni k letisti."
 258. Odpovednost za rizeni letadla musi byt predana stanovistem poskytujicim oblastni sluzbu rizeni v rizene oblasti stanovisti poskytujicimu oblastni sluzbu rizeni v sousedni rizene oblasti
  "po dosazeni dohodnuteho bodu, hladiny nebo casu pro predani rizeni a musi je ridit po celou dobu priblizeni k letisti."
 259. "Letovy plan by mel byt opraven nebo podle vhodnosti predlozen novy, presahne-li zdrzeni vypocitaneho casu zahajeni pojizdeni nerizeneho letu o"
  60 minut
 260. Letova povoleni se vydavaji vyhradne pro
  • "urychleni toku a zajisteni rozstupu letoveho provozu
  • a zakladaji se na znamych provoznich podminkach,
  • ktere ovlivnuji bezpecnost provozu letade"
 261. "Neni-li letove povoleni pro velitele letadla vhodne, muze"
  "letova posadka mu?e ?adat a, je-li to proveditelne, obdr?et opravene povoleni."
 262. "Jsou-li na letisti odletu podany letadlem letove plany pro ruzne useky letu s mezipristanim, nove letove povoleni pro kazdou nasledujici cast letu"
  musi byt vydano
 263. Jsou-li na letisti odletu podany letadlem letove plany pro ruzne useky letu s mezipristanim muze byt vydano letove povoleni na cely let
  avsak pouze po vzajemne koordinaci mezi dotcenymi oblastnimi stredisky rizeni
 264. "Stanoviste rizeni letoveho provozu musi vydavat takova letova povoleni, ktera jsou nezbytna pro"
  zabraneni sra?ek a udrzeni rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 265. Provozni podminky na jejichz zaklade se vydava letove povoleni
  stanovuje stanoviste RLP
 266. Letove povoleni
  je opravneni vydane veliteli letadla provest let nebo v letu pokracovat za podminek stanovenych stanovistem RLP
 267. "Jestlize je hladina letadla hlasena vzhledem ke QNH, pak slovo ?METRU? nebo ?STOP? za cislicemi"
  "nasleduje, jak je to vhodne."
 268. "Je-li v letovem planu uvedeno, ze pocatecni cast letu bude nerizeny let a ze nasledujici cast tohoto letu bude predmetem ATC, musi se letadlu oznamit, aby si od tohoto stanoviste ATC, v jehoz prostoru bude rizeny let zahajen"
  vyzadal letove povoleni.
 269. "Letadlum, v jejichz letovych planech se stanovi, ze prvni cast letu bude predmetem ATC a ze nasledujici cast bude nerizenym letem, musi se, za normalnich okolnosti, letadlu vydat povoleni"
  "k bodu, nad nim? rizeny let skonci."
 270. Mez povoleni se musi vyjadrit nazvem
  prislusneho vyznacneho bodu nebo letiste nebo hranici rizeneho prostoru.
 271. "Jestlize provozni podminky nedovoluji povolit pozadovanou zmenu letoveho planu, musi se"
  "pou?it slova ?NEJSEM SCHOPEN? (?UNABLE?). Jestli?e to okolnosti dovoluji, mela by se nabidnout alternativa trate nebo hladiny."
 272. "Fraze ""POVOLENO PO TRATI LETOVEHO PLANU"" se smi pouzit k vyjadreni kterekoliv trate nebo jeji casti za predpokladu, ze"
  "?e trat nebo jeji cast je toto?na s tou, ktera je uvedena v letovem planu, a jsou udany dostatecne podrobnosti o smerovani, aby bylo zaruceno, ?e letadlo poleti po takto stanovene trati. Jestli?e prislusny urad ATS zavedl a v letecke informacni prirucce publikoval standardni odletove nebo priletove trate, smi se pou?ivat frazi ?povoleno po odletove trati (oznaceni)? nebo ?povoleno po priletove trati (oznaceni)?."
 273. ATC tratova povoleni musi letova posadka
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 274. "Vsechna povoleni a prikazy pro vstup, pristani, vzlet z/od, vyckavani v blizkosti krizovani a zpetne pojizdeni po draze musi"
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 275. "Prikazy tykajici se hladin, kurzu a rychlosti musi letova posadka"
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 276. "Je nutne, aby letova posadka opakovala drahu v pouzivani bez ohledu na to, zda byla prijata ATISem?"
  "Musi zopakovat bez ohledu na to, ze je obsazena v ATIS"
 277. Rizeni dopredne rychlosti na konecnem priblizeni by se nemelo provadet po bodu ve vzdalenosti
  4 NM (7km) od prahu
 278. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely byt v hladinach pod FL 250 vyjadreny v nasobcich hodnoty:
  10 uzlu (20km/h) na zaklade IAS
 279. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely v FL 250 a vyse byt vyjadreny Machovym cislem v nasobcich hodnoty :
  "0,01 Mach"
 280. Stanovene upravy pri rizeni dopredne rychlosti v hladinach pod 7600m (FL 250) jsou zalozene na
  kt IAS
 281. Je mozne narizovat upravy rychlosti letadel pri vstupu do vyckavaciho obrazce?
  Ne
 282. Je mozne narizovat upravy rychlosti je-li letadlo usazeno ve vyckavacim obrazci?
  Ne
 283. V hladinach pod FL 250 se upravy rychlosti vyjadruji
  nasobcich hodnoty 20kmh (10uzlu) na zaklade IAS
 284. Je mozne uplatnovat rizeni vertikalni rychlosti mezi letadly ktera jsou usazena ve vyckavacim obrazci?
  ano?
 285. Prikazy obsahujici caste zmeny rychlosti stoupani/klesani
  Prikazy obsahujici caste zmeny rychlosti stoupani/klesani by se nemely uplatnovat.
 286. "Mel by se ridici, pokud naridi rychlost stoupani, ujistit do ktere hladiny muze stoupajici letadlo tuto rychlost udrzovat?"
  • "Ano, a musi zajistit, bude-li to treba, ?e vcas
  • pou?ije nahradni zpusob pro udr?eni rozstupu.Ridici potrebuji znat vykonove
  • charakteristiky letadel a omezeni s ohledem na
  • soucasne uplatnovani horizontalnich a vertikalnich
  • omezeni rychlosti.
  • "
 287. "Zmena letu IFR na let VFR je akceptovatelna, jen kdyz zprava iniciovana velitelem letadla stanovisti ATS obsahuje specifickou frazi"
  ?RUSIM LET IFR? (?CANCELLING MY IFR FLIGHT?)
 288. Pri povoleni ke vstupu do letistniho okruhu musi byt letadlu poskytnut mimo jine
  "a) draha, ktera bude pouzita; b) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacneho kolisani; c) QNH pro nastaveni vyskomeru a bud na zaklade mistnich dohod, nebo na zadost letadla QFE pro nastaveni vyskomeru."
 289. Pouzit slovo ?tezka? musi letadla kategorie turbulence v uplavu ?tezka? pouzit bezprostredne za volacim znakem pri prvnim radiotelefonnim spojeni
  se stanovisti ATS.
 290. Udaje pro nastaveni vyskomeru se zaokrouhluji
  na nejblizsi nizsi cely hektopascal.
 291. Pri letech v CR v blizkosti letist se musi vertikalni poloha letadel pri letu v prevodni vysce nebo pod ni vyjadrovat
  nadmorskymi vyskami
 292. Pri letech v CR v blizkosti letist se musi vertikalni poloha letadel pri letu v prevodni hladine a nad ni vyjadrovat
  letovymi hladinami.
 293. Pri letech v CR uvnitr koncovych rizenych oblasti se musi vertikalni poloha letedel pri letu v prevodni hladine a nad ni vyjadrovat
  letovymi hladinami.
 294. Pri pruletu prevodni vrstvou se vertikalni polohy letadel vyjadruji pri stoupani
  letovymi hladinami.
 295. Pri pruletu prevodni vrstvou se vertikalni polohy letadel pri klesani vyjadruji
  nadmorskymi vyskami
 296. Prevodni hladina musi byt
  • "Prevodni hladina musi byt nejni?si pou?itelna letova hladina nad prevodni nadmorskou vyskou stanovenou pro letiste, ktereho (kterych) se to tyka.; Prevodni hladina musi byt poskytnuta
  • letove posadce dostatecne vcas pred jejim dosa?enim
  • behem klesani. Mu?e se predavat hlasovou
  • komunikaci, vysilanim ATIS nebo datovym spojem."
 297. "Prevodni hladinu, ktera se ma pouzit v blizkosti letiste musi stanovit"
  prislusne stanoviste ATS
 298. Udaj QNH se vztahuje k
  "kdyz je nastaven vyskomer na QNH, ukazuje nadmorskou vysku;"
 299. Hlaseni o poloze musi krome jineho obsahovat
  "prvky 4), 5) a 6) mohou byt vynechany z hlaseni poloh predavanych radiotelefonicky, kdy? je tak predepsano na zaklade regionalnich postupu ICAO: 1) identifikaci letadla; 2) polohu; 3) cas; HLAVA 4 PREDPIS L 4444 11.12.2014 4 - 9 Oprava c. 1/CR 4) letovou hladinu nebo nadmorskou vysku vcetne proletavane hladiny a povolene hladiny, jestli?e povolena hladina neni udr?ovana; 5) pristi polohu a cas jejiho preletu; a 6) nasledujici vyznacny bod"
 300. Od pozadavku hlaseni poloh preletu kazdeho povinneho hlasneho bodu nebo intervalu mohou byt lety osvobozeny za podminek stanovenych
  • "prislusnym uradem ATS a pri teto
  • aplikaci by se melo prihlednout
  • k meteorologickemu po?adavku na provadeni hlaseni
  • pravidelnych pozorovani z letadel.
  • "
 301. Prislusne stanoviste letovych provoznich sluzeb
  Prislusne stanoviste ATS mu?e vy?adovat dalsi hlaseni v kratsich casovych intervalech.
 302. "Pri obdrzeni mimoradneho hlaseni meteorologickych informaci prijatych z letadla hlasovym spojenim, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb predat tyto bez zdrzeni jejich"
  pridru?enym meteorologickym vystra?nym slu?bam
 303. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi
  "a) mezi vsemi lety ve vzdusnem prostoru trid A a B; b) mezi lety IFR ve vzdusnem prostoru trid C, D, a E; c) mezi lety IFR a lety VFR ve vzdusnem prostoru tridy C; d) mezi lety IFR a zvlastnimi lety VFR; a e) mezi zvlastnimi lety VFR, kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS;"
 304. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi lety IFR a VFR
  BC
 305. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi lety VFR a lety IFR
  BC
 306. "Letadlu leticimu podle pravidel letu IFR muze byt vydano, za denniho svetla, povoleni ke stoupani nebo klesani podminene dodrzovanim vlastnich rozstupu za VMC jen"
  v prostorech trid D a E
 307. IFR letu muze byt vydano povoleni pro stoupani nebo klesani podminene dodrzovanim vlastnich rozstupu
  za podminek VMC v prostorech tridy D a E
 308. "Minimum vertikalniho rozstupu (VSM) pod letovou hladinou 290 ve vzdusnem prostoru, jez neni predmetem regionalni dohody je"
  300 m (1000 ft)
 309. Minimum vertikalniho rozstupu nad letovou hladinou 290 ve vzdusnem prostoru jez je predmetem regionalni dohody do FL 410 je
  300 m (1000 ft)
 310. Pokud je regionalni dohodou stanoveno minimum vertikalniho rozstupu 1000 ft je mozno tento rozstup pouzit
  pod FL 410 (ne vcetne)
 311. "Vertikalni rozstup se zajistuje pozadavkem, aby letadla pouzivajici predepsane postupy pro nastaveni vyskomeru"
  "letala v ruznych hladinach vyjadrenych jako letove hladiny nebo nadmorske vysky v souladu s Hlavou 4, ust. 4.10."
 312. "Pokud je to proveditelne, cestovni hladiny letadel leticich na stejne cilove letiste"
  musi byt pridelovany zpusobem odpovidajicim priblizovacimu sledu na cilovem letisti.
 313. "Letadlu se smi pridelit hladina drive obsazena jinym letadlem po tom, kdy"
  "jakmile toto letadlo oznamilo jeji opusteni, vyjma kdyz: a) je znam vyskyt silne turbulence; b) letadlo letici vyse je v cestovnim stoupani; nebo c) rozdil mezi vykony letadel je takovy, ze by mohl vyustit ve snizeni pouzitelneho minima rozstupu; v tomto pripade musi byt vydani takoveho letoveho povoleni pozdrzeno, dokud letadlo opoustejici hladinu neohlasi dosazeni nebo prulet dalsi hladiny, ktera je separovana pozadovanym minimem rozstupu."
 314. "Ukoly letovych provoznich sluzeb nezahrnuji povinnosti predchazet srazce s terenem vyjma, kdy"
  je letadlo vektorovano
 315. "ACC obvykle musi povolit letadlu jen jednu cestovni hladinu letadlu za hranici sve rizene oblasti, to je tu cestovni hladinu"
  "v niz letadlo vstoupi do dalsi rizene oblasti, at sousedici, nebo nikoli. Je odpovednosti prijimajiciho stanoviste ATC vydat PREDPIS L 4444 HLAVA 5 29.8.2011 5 - 2 povoleni pro nasledne stoupani podle vhodnosti. V pripade potreby se letadlu oznami, aby si na trati vyzadalo jakekoli pozadovane zmeny cestovni hladiny."
 316. "Letadlo nesmi byt povoleno do hladiny, ktera byla predtim obsazena jinym letadlem, jakmile toto letadlo oznamilo jeji opusteni, je-li znamo, ze v teto hladine se vyskytuje"
  silne turbulence;
 317. "Pilotum letadel, kteri maji mezi sebou prime spojeni, muze byt povoleno udrzovat stanoveny vertikalni rozstup mezi jejich letadly behem stoupani nebo klesani. Toto povoleni muze byt vydano pouze"
  s jejich souhlasem
 318. "Pricny rozstup pri pouziti stejneho navigacniho zarizeni se zajistuje pozadavkem, aby letadla letela na stanovenych tratich, ktere jsou rozdilne o minimalni hodnoty prislusne pouzitemu navigacnimu prostredku. Pokud je pouzite navigacni zarizeni VOR, je tato minimalni hodnota"
  obe letadla jsou usazena na radialech rozbihajicich se nejmene o 15 stupnu a alespon jedno letadlo je ve vzdalenosti 28 km (15 NM) nebo vetsi od zarizeni (viz Obr. 5-4);
 319. Letadla odletavajici od zarizeni VOR jsou usazena na radialech rozdilnych o 20 stupnu. Aby byl zajisten pricny rozstup 15 NM musi byt vzdalena od zarizeni
  cca 44 NM (predpis L4444 5-18)
 320. Letadla odletavaji od zarizeni NDB a jsou na tratich rozdilnych o 30 stupnu. Aby byl zajisten pricny rozstup musi byt alespon jedno ve vzdalenosti nejmene
  15 NM (28km)
 321. Jestlize se pro zajisteni pricneho rozstupu pouziva trati jez jsou leteny na zaklade navigace vypoctem musi se tyto rozbihat nejmene o
  15??
 322. Mohou byt podelne rozstupy mezi letadly leticimi po stejnych tratich udrzovany uplatnovanim metody Machova cisla?
  Ano
 323. Mohou byt podelne rozstupy mezi letadly leticimi na sbihajicich se tratich udrzovany metodou Machova cisla?
  Ne
 324. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla. Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Podelny casovy rozstup je zajisten, je-li mezi letadly minimalni casovy interval"
  "10 minut, dovoluji-li navigacni prostredky caste urceni polohy a rychlosti"
 325. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla, ktera odletela ze stejneho letiste. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 20 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  5 minut
 326. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla, ktera odletela ze stejneho letiste. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 40 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  3 minuty
 327. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati leti za sebou dve letadla, ktera se hlasila nad stejnym, presne stanovenym vyznacnym bodem. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 40 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  3 minuty
 328. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati leti za sebou dve letadla, ktera se hlasila nad stejnym, presne stanovenym vyznacnym bodem. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 20 kt nez letadlo vzadu. Minimu podelneho casoveho rozstupu je"
  5 minut
 329. "Protismerne trate jsou trate opacnych smeru a protinajici se trate nebo jejich casti, jejichz uhlovy rozdil je vetsi nez"
  "135 stupnu, avsak mensi nez 225 stupnu a jejichz ochranne prostory se prekryvaji."
 330. "Stejne trate jsou trate stejnych smeru, protinajici se trate nebo jejich casti, jejichz uhlovy rozdil je mensi nez"
  45 stupnu nebo vetsi nez 315 stupnu a jejichz ochranne prostory se prekryvaji.
 331. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na stejne trati. Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 332. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na krizujicich se tratich.Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 333. "Klesajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na stejne trati. Zmena hladiny se zahaji do deseti minut od okamziku, kdy druhe letadlo ohlasi prelet presne stanoveneho hlasneho bodu. Minimalni podelny casovy rozstup je"
  5 minut
 334. Klesajici letadlo proletava hladinu obsazenou jiny letadlem. Obe letadla jsou na krizujicich se tratich Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 335. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem na protismernych tratich. Minimum podelneho casoveho rozstupu pred vypocitanym casem minuti je
  10 minut
 336. "Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu mezi letadly ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za predpokladu, ze rozstup je overovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel v kratkych intervalech, aby se zajistilo neporuseni tohoto minima, je"
  20 NM
 337. "Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu mezi letadly, kdy PVR letadla vpredu je nejmene o 20 kt vyssi nez PVR letadla vzadu, ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za predpokladu, ze kazde letadlo pouziva stanic DME na trati a rozstup je overovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel v takovych intervalech aby se zajistilo neporuseni tohoto minima je"
  10 NM
 338. Dve letadla letici na protismernych tratich pouzivajici DME na trati se minula. Klesani jednoho letadla do hladiny druheho letadla je mozno povolit jsou-li letadla od sebe vzdalena nejmene
  10 NM
 339. Dve letadla letici na protismernych tratich pouzivajici DME na trati se minula. Prulet hladinou druheho letadla je mozno povolit jsou-li letadla od sebe vzdalena nejmene
  10 NM
 340. "Stoupajici letadlo proletava hladinou obsazenou jinym letadlem na stejne trati. Pri pruletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdalenostniho rozstupu za predpokladu, ze kazde letadlo pouziva stanic DME na trati a rozstup je zajistovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel"
  10 NM
 341. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 9 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.02 M
 342. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,02 Machova cisla nez letadlo vzadu"
  9 minut
 343. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 8 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.03 M
 344. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,03 Machova cisla nez letadlo vzadu je"
  8 minut
 345. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 7 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.04 M
 346. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,04 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  7 minut
 347. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 6 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.05 M
 348. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,05 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  6 minut
 349. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 6 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez letadlo vzadu o"
  0.05 M
 350. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,06 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  5 minut
 351. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 5 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez letadlo vzadu o"
  0.06 M
 352. "Uplatnuje-li se 10- ti minutove minimum podelneho rozstupu na stejne trati zalozene na metode Machova cisla, musi letadlo vpredu udrzovat prave Machovo cislo"
  musi letadlo vpredu udrzovat prave Machovo cislo stejne nebo vyssi nez letadlo vzadu.
 353. Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu s pouzitim RNAV a techniky Machova cisla je
  80 NM (150 km)
 354. Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu 80 NM s pouzitim RNAV a techniky Machova cisla lze uplatnovat na stejnych tratich namisto podelneho casoveho rozstupu
  10 minut
 355. "Minima podelneho vzdalenostniho rozstupu v prostredi RNP RNAV. Pro letadla udrzujici hladinu, stoupajici nebo klesajici na stejne trati se muze pri dodrzeni stanovenych podminek pouzivat pri RNP 10 rozstup"
  50 NM (93 km)
 356. "Jestlize odletavajici letadla leti po tratich, rozbihajicich se nejmene o 45 stupnu ihned po vzletu tak, aby byl pricny rozstup zajisten, je minimum rozstupu"
  1 minuta
 357. "Provadi-li priletavajici letadlo prime priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletet v kteremkoliv smeru"
  nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu;
 358. "Minimum rozstupu mezi vzlety, jestlize obe letadla poleti po stejne trati je"
  "5 minut nebo dve minuty, pokud letadlo vpredu je nejmene o 40 kt rychlejsi nez letadlo vzadu"
 359. "Minimum rozstupu 2 minuty mezi vzlety, jestlize obe poleti po stejne trati je za predpokladu, ze prvni letadlo je rychlejsi nejmene o"
  40 kt
 360. Pri uplatnovani rozstupu mezi odletavajicimi letadly kdy se uvazuje s rozdilem rychlosti se uplatnuje
  pokud obe letadla leti po stejne trati/ je mezi nimi dve minuty
 361. "Provadi-li priletavajici letadlo uplne pristrojove priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletnout v kteremkoliv smeru"
  nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu;
 362. "Provadi-li priletavajici letadlo prime priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletet"
  "odchylenem nejmene o 45 stupnu od obraceneho smeru priblizeni priletavajiciho letadla: 1) nejpozdeji tri minuty pred vypocitanym priletem letadla nad zacatek pristrojove drahy (viz Obr. 5-40); nebo 2) drive, nez priletavajici letadlo preleti stanoveny fix na trati priblizeni; umisteni takoveho fixu stanovi prislusny urad ATS po konzultaci s provozovateli."
 363. "Priletavajici letadlo provadi prime priblizeni. Rozstup je zajisten, kdyz odletavajici letadlo vzleta ve smeru"
  "a) v kteremkoli smeru nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu; b) ve smeru odchylenem nejmene o 45 stupnu od obraceneho smeru priblizeni priletavajiciho letadla: 1) nejpozdeji tri minuty pred vypocitanym priletem letadla nad zacatek pristrojove drahy (viz Obr. 5-40); nebo 2) drive, nez priletavajici letadlo preleti stanoveny fix na trati priblizeni; umisteni takoveho fixu stanovi prislusny urad ATS po konzultaci s provozovateli."
 364. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem kategorie TEZKYM musi uplatnovat nasledujici minima neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 365. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem kategorie STREDNI musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 366. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie STREDNI, pristavajici za letadlem kategorie TEZKYM musi uplatnovat nasledujici minima neradaroveho rozstupu"
  2 minuty
 367. Pro LEHKE letadlo vzletajici za TEZKYM se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 368. Pro STREDNI letadlo vzletajici za TEZKYM se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 369. "Pri vzletu STREDNIHO letadla za TEZKYM, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 370. "Mezi LEHKYM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nizke nebo nezdarene priblizeni a lehci letadlo pouziva pro vzlet protismerne RWY, se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 371. "Mezi STREDNIM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nizke nebo nezdarene priblizeni a lehci letadlo pouziva pro vzlet protismernou RWY, se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 372. "Mezi STREDNIM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nezdarene priblizeni a lehci letadlo pristava na stejnou drahu v opacnem smeru se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 373. "Jestlize odletavajici letadlo LEHKE nasleduje za priletem TEZKEHO letadla, je minimum neradaroveho rozstupu pri pouziti drahy s posunutym prahem"
  2 minuty
 374. Jestlize priletavajici letadlo STREDNI nasleduje za odletem TEZKEHO letadla je minimum neradaroveho rozstupu pri pouziti drahy s posunutym prahem
  "2 minuty, jestli se predpoklada, ze planovane drahy jejich letu se protnou"
 375. "Pro priletavajici lety VFR, ktere pristavaji na stejnou drahu jako vpredu letici letadlo Kategorie TEZKA; od stanoviste ATC se"
  Od stanoviste ATC nesmi byt pozadovano uplatnovat minima rozstupu pouzivana pri turbulenci v uplavu:
 376. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem A 380-800 musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 377. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie STREDNI, pristavajici za letadlem A 380-800 musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 378. Pro STREDNI letadlo vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  3 minuty
 379. Pro LEHKE letadlo vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  3 minuty
 380. Pro TEZKE letadlo /vyjma letadla A 380-800/ vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 381. "Pri vzletu STREDNIHO letadla za letadlem A 380-800, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 382. "Pri vzletu LEHKEHO letadla za letadlem A 380-800, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 383. "Mezi STREDNIM letadlem a letadlem A 380-800, kdyz A 380-800 provadi nezdarene priblizeni a STREDNI letadlo pristava na stejnou drahu v opacnem smeru se musi uplatnovat rozstup minimalne"
  3 minuty
 384. Povoleni na let s vlastnim dodrzenim rozstupu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti se vydava
  "a) takove povoleni se musi vztahovat pro vymezenou cast letu v nebo pod 3050 m (10000 ft) behem stoupani nebo klesani a musi se podminit dalsimi omezenimi, jsou-li predepsana na zaklade regionalnich postupu ICAO; b) jestlize je moznost, ze let za meteorologickych podminek pro let za viditelnosti by se mohl stat neproveditelnym, musi se letu IFR vydat nahradni prikazy, jimiz se bude ridit v pripade, ze nebude moci dodrzet let za meteorologickych podminek pro let za viditelnosti (VMC) po dobu platnosti takoveho povoleni; c) pozoruje-li pilot letu IFR, ze podminky se zhorsuji, a predpoklada-li, ze let za VMC se stane nemoznym, musi informovat ATC pred vstupem do meteorologickych podminek pro let podle pristroju (IMC) a musi pokracovat v letu v souladu s prijatymi nahradnimi prikazy."
 385. "Vyda-li se letu VFR povoleni, aby letel s dodrzenim vlastnich rozstupu za VMC naznacuje to, ze po dobu platnosti takoveho povoleni sluzba RLP"
  nezajistuje sluzba rizeni letoveho provozu tomuto letu rozstupy od ostatnich letadel.
 386. "Povoleni letet s dodrzenim vlastnich rozstupu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti, muze stanoviste ATC vydat, za stanovenych podminek, rizenemu letu ve vzdusnem prostoru trid"
  DE
 387. "Vyznacny provoz je ten rizeny provoz, jemuz ma ATC zajistovat rozstupy, ale"
  mezi nimz a ostatnim rizenym provozem neni nebo nebude dodrzeno minimum prislusneho rozstupu.
 388. Let IFR muze s letem VFR vytvorit vyznacny provoz ve vzdusnem prostoru tridy
  BC
 389. Let VFR s jinym letem VFR
  B
 390. Informace o vyznacnem provozu musi mimo jine obsahovat
  a) smer letu dotycneho letadla; b) typ a kategorii turbulence v uplavu (pokud je to dulezite) dotycneho letadla; c) cestovni hladinu dotycneho letadla; a 1) vypocitany cas preletu hlasneho bodu nejblizsiho mistu pruletu hladiny; nebo 2) relativni zamereni dotycneho letadla ve vyrazech 12hodinoveho ciselniku a vzdalenost konfliktniho provozu; nebo 3) soucasnou nebo predpokladanou polohu dotycneho letadla.
 391. Letet a stoupat s vlastnim dodrzenim rozstupu za VMC se odletavajicimu letadlu muze povolit na zadost velitele letadla a s dodrzenim dalsich stanovenych podminek
  jsou-li predepsana na zaklade regionalnich postupu ICAO;
 392. "Povoleni pro odletavajici letadla musi stanovit, je-li to nutne pro rozstupy letadel"
  "smer vzletu a zatacku po vzletu; kurz nebo trat, kterou musi letadlo proletet pred tim, nez naletne na povolenou odletovou trat; hladinu, kterou musi udrzovat pred stoupanim do pridelene hladiny; cas, bod a/nebo rychlost, s jakou musi byt zmena hladiny provedena; a jakekoliv jine nezbytne manevry odpovidajici bezpecnemu provozu letadla"
 393. Minimum pricneho nebo podelneho rozstupu se smi snizit v blizkosti letist
  "a) letistni ridici nepretrzite vidi kazde letadlo a muze tak zajistit odpovidajici rozstupy; nebo b) letove posadky nepretrzite vidi vsechna ostatni letadla a ohlasi, ze sami mohou dodrzovat vlastni rozstupy; nebo c) leti-li dve letadla za sebou a letova posadka zadniho hlasi, ze druhe letadlo je v dohledu a ze muze udrzovat rozstup."
 394. Letove povoleni pro odletavajici letadla musi krome jineho obsahovat
  "a) identifikaci letadla; b) mez povoleni, za normalnich okolnosti letiste urceni; c) oznaceni pridelene SID, pokud se aplikuje; d) pocatecni hladinu, s vyjimkou pripadu, kdy je tento udaj zahrnut v popisu SID; e) prideleny kod SSR; f) jakekoli dalsi nezbytne instrukce nebo informace, ktere nejsou obsazeny v popisu SID, napr. instrukce tykajici se zmeny kmitoctu."
 395. Za vyznacny mistni provoz se musi povazovat
  "jakekoli letadlo, mobilni prostredek nebo personal na provozni plose nebo v jeji blizkosti nebo provoz letici v blizkosti letiste, ktery muze vytvaret nebezpeci pro letadlo, ktereho se to tyka."
 396. Za vyznacny mistni provoz se musi povazovat
  "jakekoli letadlo, mobilni prostredek nebo personal na provozni plose nebo v jeji blizkosti nebo provoz letici v blizkosti letiste, ktery muze vytvaret nebezpeci pro letadlo, ktereho se to tyka."
 397. "IFR letu se smi povolit provest vizualni priblizeni za predpokladu, ze pilot muze udrzovat vizualni reference vzhledem k terenu a pilot ohlasi v hladine pocatecniho priblizeni ze"
  "ze meteorologicke podminky jsou takove, ze je primerena jistota provest vizualni priblizeni a pristani."
 398. "Ohlasi-li velitel letadla, ze nezna postup priblizeni podle pristroju, musi se mu predat mimo jine"
  "musi se mu predat hladina pocatecniho priblizeni, bod (v minutach od prislusneho hlasneho bodu), v nemz se zahajuje zakladni nebo predpisova zatacka, hladina, v niz se predpisova zatacka provadi, a trat konecneho priblizeni."
 399. "Jestlize se jevi stanovisti ATC zrejmym, ze velitel letadla nezna postup priblizeni podle pristroju, musi mu predat mimo jine"
  "Ohlasi-li pilot, ze nezna postup priblizeni podle pristroju, nebo se to stanovisti ATC jevi zrejmym, musi se mu predat hladina pocatecniho priblizeni, bod (v minutach od prislusneho hlasneho bodu), v nemz se zahajuje zakladni nebo predpisova zatacka, hladina, v niz se predpisova zatacka provadi, a trat konecneho priblizeni. Letadlu, kteremu bylo povoleno prime priblizeni, se predava pouze trat konecneho priblizeni. Kdyz je to nutne, musi se predat kmitocty navigacnich prostredku, ktere maji byt pouzity, a rovnez tak postup nezdareneho priblizeni."
 400. "Jestlize bylo dosazeno vizualni orientace s terenem pred dokoncenim postupu priblizeni podle pristroju, musi se presto provest uplny postup,"
  pokud letadlo nepozada a neobdrzi povoleni k vizualnimu priblizeni.
 401. Letadlo by melo za normalnich podminek vyckavat nad
  "urcenym vyckavacim fixem. Musi byt zajisteno pozadovane minimum vertikalnich, pricnych nebo podelnych rozstupu od ostatnich letadel. Kriteria a postupy pro soucasne pouzivani sousednich vyckavacich obrazcu musi byt stanoveny mistnimi pokyny."
 402. "Mezi letadly vyckavajicimi za letu a ostatnimi letadly, bud priletavajicimi, odletavajicimi nebo na trati musi byt zajisten vertikalni rozstup od hranice vyckavaciho prostoru kdykoliv jsou letadla kterych se to tyka ve vzdalenosti"
  "do 5 minut letu od vyckavaciho prostoru nebo ve vzdalenosti predepsane prislusnym uradem (UCL) (viz Obr. 5-36), s vyjimkou, kdy je zajisten pricny rozstup."
 403. "Je mozne letadlu pro udrzeni bezpecneho a sporadaneho toku letoveho provozu naridit, aby krouzilo ve sve soucasne nebo jakekoli jine poloze?"
  "Pro udrzeni bezpecneho a sporadaneho toku provozu muze byt letadlu narizeno, aby krouzilo ve sve soucasne nebo jakekoli jine poloze za predpokladu, ze je zajistena pozadovana bezpecna vyska nad prekazkami."
 404. "Oznami-li pilot letadla, ktere provadi priblizeni ve sledu umysl vyckavat na zlepseni pocasi nebo z jinych duvodu, zatim co ostatni letadla vyjadruji umysl pokracovat v priblizeni na pristani, pilotovi, ktery si preje vyckavat se vyda povoleni"
  • "se vyda povoleni na sousedni bod vyckavani, aby tam vyckaval na zmenu pocasi nebo presmerovani. Jinou moznosti je vydat letadlu povoleni zaradit se do nejvyssi hladiny ve sledu
  • priblizeni tak, aby ostatnim vyckavajicim letadlum
  • bylo umozneno pristat. Kdyz se tak pozaduje, musi se
  • provest koordinace se sousednim stanovistem ATC
  • nebo ridicim sektorem, aby se zabranilo konfliktu
  • s provozem pod pravomoci tohoto stanoviste nebo
  • sektoru. "
 405. "Pri postupech pro casove vymezena priblizeni se musi stanovit vhodny bod na draze priblizeni a letadlum se musi udavat cas, kdy maji preletet stanoveny bod ve smeru k letisti, ktery stanovuje stanoviste poskytujici"
  "poskytujicim priblizovaci sluzbu rizeni a oznamen letadlu dostatecne vcas, aby to umoznilo pilotovi prislusne upravit drahu letu."
 406. "Predpokladany cas priblizeni je cas, ve kterem ATC ocekava, ze priletavajici letadlo po zdrzeni"
  opusti vyckavaci fix k dokonceni sveho priblizeni na pristani.
 407. "Cas, ve kterem ATC ocekava, ze priletavajici letadlo po zdrzeni opusti vyckavaci bod k dokonceni sveho priblizeni na pristani je"
  predpokladany cas priblizeni
 408. "Opravy predpokladaneho casu priblizeni se musi vysilat letadlu bez zdrzeni, kdykoliv se tento lisi od drive oznameneho o"
  "kdykoliv se tento lisi od drive oznameneho o 5 minut nebo vice nebo o takovou kratsi dobu, jaka byla stanovena prislusnym uradem ATS nebo dohodnuta mezi dotycnymi stanovisti ATS"
 409. "Predpokladany cas priblizeni musi byt vyslan letadlu nejrychlejsim zpusobem, kdykoliv se predpoklada, ze letadlo bude zadano vyckavat"
  "kdykoli se predpoklada, ze letadlo bude zadano vyckavat 30 minut nebo vice."
 410. "Mezi prvky informaci , ktere musi vyslat priletavajicim letadlum stanoviste poskytujici priblizovaci sluzbu rizeni, patri"
  • "a) druh priblizeni a draha v pouzivani; b) nasledujici meteorologicke informace: 1) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacnych odchylek; 2) dohlednost a, kde je uplatnovana, drahova dohlednost (RVR); 3) soucasne pocasi; 4) oblacnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyssi minimalni sektorovou nadmorskou vyskou podle toho, ktera je vetsi; cumulonimby; vertikalni dohlednost, pokud je k dispozici, jestlize je obloha zatazena; 5) teplota vzduchu; 6) teplota rosneho bodu, je-li tak urceno na zaklade regionalnich postupu ICAO; 7) nastaveni vyskomeru (vyskomeru); 8) jakekoliv dostupne informace o vyznacnych meteorologickych jevech v prostoru priblizeni; a 9) predpoved pro pristani typu TREND, pokud je k dispozici. Poznamka: Vyse uvedene meteorologicke informace jsou shodne s temi, ktere jsou pozadovany pro rozhlasove vysilani ATIS priletavajicim letadlum v souladu s Predpisem L 11, ust. 4.3.6 j) az r), a jsou vybrany z mistnich meteorologickych pravidelnych a mimoradnych hlaseni, v souladu s Hlavou 11, ust. 11.4.3. c) platne podminky povrchu drahy v pripade srazek nebo jinych docasnych nebezpeci; d) zmeny provozniho stavu vizualnich a jinych nez vizualnich prostredku, nezbytnych pro priblizeni a
  • pristani."
 411. "Mezi informace, ktere se musi vyslat letadlu pri zahajeni konecneho priblizeni, patri"
  "a) vyznacne zmeny smeru a rychlosti prumerneho prizemniho vetru; Poznamka: Vyznacne zmeny stanovuje Predpis L 3, Hlava 4. Ma-li vsak ridici k dispozici informace o vetru ve forme slozek, vyznacnymi zmenami se rozumi: ? hlavni celni slozka vetru: 19 km/h (10 kt) ? hlavni zadni slozka vetru: 4 km/h (2 kt) ? hlavni bocni slozka vetru: 9 km/h (5 kt) b) nejnovejsi informace, jestlize jsou k dispozici, o strihu vetru a/nebo turbulenci v prostoru konecneho priblizeni; c) platna hodnota dohlednosti ve smeru priblizeni a pristani nebo, poskytuje-li se, platna hodnota (hodnoty) drahove dohlednosti a jeji (jejich) trend. 6.6.5 Behem konecneho priblizeni se musi letadlu vyslat bez zdrzeni nasledujici informace: a) nahly vyskyt nebezpeci (napr. neschvaleny provoz na draze); b) vyznacne vychylky platneho prizemniho vetru vyjadrene minimalnimi a maximalnimi hodnotami; c) vyznacne zmeny podminek povrchu drahy; d) zmeny provozniho stavu pozadovanych vizualnich nebo jinych nez vizualnich prostredku; e) pozorovane zmeny hodnoty (hodnot) RVR v souladu s pouzivanou stupnici nebo zmeny dohlednosti ve smeru priblizeni a pristani."
 412. "Ma-li ridici k dispozici informace o vetru ve forme slozek, pak vyznacna zmena hlavni celni slozky se rozumi"
  hlavni celni slozka vetru: 19 km/h (10 kt)
 413. "Ma-li ridici k dispozici informace o vetru ve forme slozek, pak vyznacna zmena hlavni bocni slozky se rozumi"
  ? hlavni bocni slozka vetru: 9 km/h (5 kt)
 414. "Ma-li ridici k dispozici informace o vetru ve forme slozek, pak vyznacna zmena hlavni zadni slozky se rozumi"
  hlavni zadni slozka vetru: 4 km/h (2 kt)
 415. "Letistni ridici vez musi oznamit priblizovacimu stanovisti rizeni, oblastnimu stredisku rizeni nebo letovemu informacnimu stredisku, nebo zachrannemu koordinacnimu stredisku jestlize letadlo, ktere bylo predano letistni ridici vezi"
  "Jestlize se letadlo po predani letistni ridici vezi neohlasilo nebo se ohlasilo, ale ztratilo radiove spojeni, a v zadnem z techto pripadu nepristalo do peti minut od predpokladaneho casu pristani,"
 416. "V pripade prekazky, kterou ridici zpozoruje a ktera by mohla ohrozit bezpecnost odletavajiciho nebo priletavajiciho letadla, musi v pripade ze letadlo nezahajilo rozjezd"
 417. "Kdykoliv to bezpecnost vyzaduje, smi byt nektere nebo vsechny lety podle VFR na letisti nebo v jeho blizkosti preruseny"
  "kterymkoli z nasledujicich stanovist, osob nebo uradu: a) priblizovacim stanovistem rizeni nebo prislusnym oblastnim strediskem rizeni; b) letistni ridici vezi; c) prislusnym uradem ATS"
 418. Letistni ridici musi nepretrzite sledovat
  "veskery letovy provoz na letisti a v jeho blizkosti, stejne tak jako provoz mobilnich prostredku a personalu na provozni plose. Sledovani musi byt zajisteno vizualnim pozorovanim, ktere je v podminkach nizke dohlednosti rozsireno sledovanim prehledovym systemem ATS, je-li k dispozici. Provoz musi byt rizen v souladu s postupy zde stanovenymi a vsemi pouzitelnymi pravidly stanovenymi prislusnym uradem ATS. Jestlize jsou v rizenem okrsku dalsi letiste, provoz na vsech letistich se v takovem rizenem okrsku musi koordinovat tak, aby provozni okruhy nebyly konfliktni."
 419. "Vyrazu ""draha v pouzivani"" se pouziva k oznaceni drahy"
  "nebo drah, ktere jsou po urcitou dobu povazovany letistni ridici vezi za nejvhodnejsi pro pristani a vzlety ocekavanych typu letadel na letisti"
 420. Informace o vyznacnem mistnim provozu musi byt predana
  "5.10.1.2 Kdykoli rizene lety vytvori navzajem vyznacny provoz,"
 421. "Nese letistni ridici odpovednost za to, ze vzdy vyda upozorneni na nebezpeci zpusobene turbulenci v uplavu?"
  "Kdykoli je odpovednost za vyhnuti se turbulenci v uplavu na veliteli letadla, letistni ridici musi, v pouzitelnem rozsahu, upozornit letadlo na ocekavany vyskyt nebezpeci zpusobeneho turbulenci v uplavu."
 422. Letistni ridici musi upozornit letadlo na ocekavany vyskyt nebezpeci zpusobeneho turbulenci v uplavu
  "Kdykoli je odpovednost za vyhnuti se turbulenci v uplavu na veliteli letadla, letistni ridici musi, v pouzitelnem rozsahu, upozornit letadlo na ocekavany vyskyt nebezpeci zpusobeneho turbulenci v uplavu."
 423. "Mel by letistni ridici vzit v uvahu pri vydavani povoleni nebo instrukci vzletajicim, pristavajicim nebo pojizdejicim letadlum, nebezpeci zpusobene spalinami proudovych motoru a proudem vzduchu za vrtulovymi letadly?"
  "zejmena, kdyz jsou pouzivany krizujici se drahy, a mobilnim prostredkum a personalu pohybujicim se po letisti, by meli ridici letoveho provozu vzit v uvahu nebezpeci zpusobena spalinami proudovych motoru a proudem vzduchu za vrtulovymi motory."
 424. Pred pojizdenim na vzlet se musi letadlu krome jineho predat
  "poradi s vyjimkou tech, o kterych je znamo, ze je letadlo jiz prijalo: a) draha, ktera bude pouzita; b) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne z toho vznikleho vyznacneho kolisani; c) QNH pro nastaveni vyskomeru a bud na zaklade mistnich dohod, nebo na zadost letadla QFE pro nastaveni vyskomeru. d) teplota vzduchu pro drahu, ktera bude pouzita, pro letadla s turbinovymi motory; e) hodnota dohlednosti ve smeru vzletu a pocatecniho stoupani, je-li mensi nez 10 km, HLAVA 7 PREDPIS L 4444 29.8.2011 7 - 3 nebo, kde je to pouzitelne, hodnota (hodnoty) RVR pro drahu, ktera ma byt pouzita; f) spravny cas"
 425. Pred vzletem se letadlu musi mimo jine oznamit
  "a) vyznacne zmeny smeru a rychlosti prizemniho vetru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) dohlednosti nebo RVR predavane v souladu s ust. 7.4.1.2.1; b) vyznacne meteorologicke podminky v prostoru vzletu a stoupani, s vyjimkou, kdy je znamo, ze letadlo jiz takove informace prijalo."
 426. "Pred vstupem do letistniho okruhu musi byt letadlu mimo jine poskytnuty, pokud neni znamo, ze letadlo jiz takovou informaci prijalo"
  "a) draha, ktera bude pouzita; b) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacneho kolisani; c) QNH pro nastaveni vyskomeru a bud na zaklade mistnich dohod, nebo na zadost letadla QFE pro nastaveni vyskomeru."
 427. Muze ridici letoveho provozu predat letadlu udaj QFE na jeho zadost pouziva-li se ve FIR QNH?
  ano
 428. Jednopilotnim vrtulnikum by nemel byt vydavan prikaz ke zmene kmitoctu
  behem vznaseni nebo pojizdeni ve vzduchu
 429. Letadlum se smi povolit pojizdet po draze v pouzivani
  "Za ucelem urychleni letoveho provozu smi byt letadlum povoleno pojizdet po draze v pouzivani za predpokladu, ze to nebude mit za nasledek zadne zdrzeni nebo nebezpeci pro ostatni letadla. Kde rizeni pojizdejiciho letadla je provadeno ridicim pojizdeni a provoz na draze letistnim ridicim, povoleni k pojizdeni po draze musi byt koordinovano a schvaleno prislusnym letistnim ridicim. Ridici pojizdeni by mel predat letadlo na spojeni letistnimu ridicimu pred vstupem letadla na drahu."
 430. "Jestlize bylo letadlo pozadano aby ohlasilo uvolneni drahy, toto hlaseni smi byt predano az kdyz letadlo minulo vyckavaci misto"
  "Hlaseni musi byt predano az tehdy, kdyz cele letadlo minulo vyckavaci misto pro prislusnou drahu."
 431. "Jestlize letistni ridici vysle vozidlu pohybujicimu se na provozni plose rizeneho letiste svetelny signal - cervene zablesky, znamena to"
  Opustte pristavaci plochu nebo pojezdovou drahu a divejte se po letadle
 432. "Jestlize letistni ridici vysle vozidlu pohybujicimu se na provozni plose rizeneho letiste svetelny signal - bile zablesky, znamena to"
  Uvolnete provozni plochu v souladu s mistnimi instrukcemi
 433. "Zablesky drahovych nebo pojezdovych svetel jsou-li pouzity jako navesti, musi mit nasledujici vyznam, jsou-li pouzity TWR"
  Uvolnete drahu (pojezdovou drahu) a pozorujte vez pro svetelny signal
 434. Zablesky drahovych nebo pojezdovych svetel se jako navesti pouziji
  V nouzovych podminkach nebo pokud nebyly signaly vizualni zpozorovany
 435. Obvykle se nemusi pozadovat obousmerne radiove spojeni pri pohybu po provozni plose podle predem schvaleneho planu TWR jedna-li se o pohyb
  ktery je pouzivan jen zridka a je doprovazen mobilnim prostredkem s pozadovanou schopnosti spojeni + vyuzivan podle predem stanoveneho planu schvaleneho letistni ridici vezi
 436. Minima rozstupu mezi letadly na letistnim okruhu se nezajistuji
  "a) letadlum ve skupine se rozstupy nezajistuji s ohledem na ostatni letadla tehoz letu; b) letadla letici v ruznych prostorech nebo na ruzne drahy na letistich, ktera jsou vhodna pro soucasna pristani nebo vzlety, jsou vyjmuta ze zajistovani minim rozstupu; c) letadlum plnicim vojenske ukoly v souladu s Hlavou 16, ust. 16.1 se rozstupy nezajistuji."
 437. Vstoupi-li letadlo do letistniho okruhu bez prislusneho povoleni
  "musi se mu pristani dovolit, jestlize jeho pocinani naznacuje, ze si to preje. Vyzaduji-li to okolnosti, ridici smi naridit letadlu, se kterym ma spojeni, aby uvolnilo cestu, aby se co mozna nejdrive odstranilo nebezpeci vyvolane takovym nepovolenym provozem. V zadnem pripade se nesmi vydani povoleni k pristani zdrzovat."
 438. Musi byt dana prednost letadlum zapojenych do patrani a zachrany?
  Ano
 439. Pri vydavani povoleni s ohledem na prednost pouzijete toto poradi
  "a) typy letadel a jejich vykony; b) trate po vzletu; c) jakykoli stanoveny minimalni odletovy interval mezi vzlety; d) nutnost aplikovat minima rozstupu podle turbulence v uplavu; e) letadla, kterym by mela byt dana prednost; a f) letadla, ktera jsou predmetem ATFM pozadavku."
 440. "Odletavajicimu letadlu nebude obvykle povoleno zahajit vzlet z RWY v pouzivani, dokud predchazejici odletavajici letadlo"
  nepreleti konec drahy v pouzivani nebo nezahaji zatacku nebo dokud vsechna pristavajici letadla neuvolnila drahu v pouzivani.
 441. Snizene minimum rozstupu mezi letadly vyuzivajici stejnou drahu muze stanovit pri splneni danych podminek:
  "a) musi byt uplatnovana minima rozstupu podle turbulence v uplavu; b) dohlednost musi byt nejmene 5 km a zakladna oblacnosti nesmi byt nize nez 300 m (1 000 ft); c) slozka zadniho vetru nesmi prekrocit 5 kt; d) musi byt k dispozici prostredky, jako jsou vhodne orientacni body, slouzici ridicimu letoveho provozu k urcovani vzdalenosti mezi letadly. Muze byt vyuzivan pozemni prehledovy system poskytujici ridicimu letoveho provozu informaci o poloze letadla, za predpokladu, ze schvaleni pro provozni vyuziti takoveho zarizeni zahrnuje vyhodnoceni bezpecnosti, aby bylo zajisteno, ze vsechny potrebne provozni a vykonnostni pozadavky jsou splneny; e) minimum rozstupu nadale existuje mezi dvema odletavajicimi letadly okamzite po vzletu druheho letadla; f) informace o provozu musi byt poskytovany letove posadce nasledujiciho letadla, ktereho se to tyka; a g) brzdici ucinky nesmi byt nepriznive ovlivneny znecistenim drahy, jako napr. ledem, rozbredlym snehem, snehem, vodou atd."
 442. "Snizena minima rozstupu na drahu, jsou-li povoleny je mozno pouzivat"
  pouze za denniho svetla od 30 minut po mistnim vychodu Slunce do 30 minut pred mistnim zapadem Slunce.
 443. V kategorii 2 jsou jednomotorova vrtulova letadla s maximalni schvalenou vzletovou hmotnosti
  "nez 2 000 kg, avsak nizsi nez 7 000 kg; a dvoumotorova vrtulova letadla s maximalni povolenou vzletovou hmotnosti nizsi nez 7 000 kg;"
 444. Mohou byt pouzita snizena minima mezi odletavajicim letadlem a predchazejicim priletavajicim letadlem
  Snizena minima rozstupu na drahu nesmi byt pouzivana mezi odletavajicim letadlem a predchazejicim pristavajicim letadlem.
 445. Pri uplatnovani snizenych minim rozstupu na drahu musi byt dodrzeny tyto meteorologicke podminky
  • "dohlednost musi byt nejmene 5 km a zakladna oblacnosti nesmi byt nize nez 300 m (1 000 ft); c) slozka zadniho vetru nesmi prekrocit 5 kt;brzdici ucinky nesmi byt nepriznive ovlivneny
  • znecistenim drahy, jako napr. ledem, rozbredlym
  • snehem, snehem, vodou atd."
 446. H Pri uplatnovani snizenych minim rozstupu na drahu nesmi slozka zadniho vetru prekrocit :
  5 kt
 447. "Na letisti je vybudovana draha 06/24. Musi byt stanoveny pro drahu 06 zvlast a pro 24 rovnez zvlast snizena minima rozstupu pro drahu, pokud tato chceme pouzivat?"
  ANO
 448. "Pouzivaji se snizena minima na drahu pro pristani. Nasledujici pristavajici letadlo Kategorie 1 muze minout prah RWY, jestlize predchazejici letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a ktere pristalo nebo minulo bod nejmene:
  • ................. a je v pohybu a uvolni RWY bez pojizdeni zpet po draze"
  • 600 metru od prahu RWY
 449. "Pouzivaji se snizena minima na drahu pro pristani. Nasledujici pristavajici letadlo Kategorie 2 muze minout prah RWY, jestlize predchazejici letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejmene"
  1500 metru od prahu RWY
 450. "Pouzivaji se snizena minima na drahu pro pristani. Nasledujici pristavajici letadlo Kategorie 2 muze minout prah RWY, jestlize predchazejici letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a ktere pristalo nebo minulo bod nejmene: .............. a je v pohybu a uvolni RWY bez pojizdeni zpet po draze"
  1500 metru od prahu RWY
 451. "Pouzivaji se snizena minima na drahu pro pristani. Nasledujici pristavajici letadlo muze minout prah RWY, jestlize predchazejici letadlo je Kategorie 3 a ktere pristalo nebo minulo bod nejmene: .............a je v pohybu a uvolni RWY bez pojizdeni zpet po draze"
  2400 metru od prahu RWY
 452. "Kdyz se pred vzletem vyzaduje letove povoleni, povoleni ke vzletu se"
  "nesmi vydat, dokud letove povoleni nebylo dotycnemu letadlu predano a jim potvrzeno"
 453. "Pri prijeti povoleni k okamzitemu vzletu pred vstupem na drahu, letadlo"
  musi letadlo z pojizdeni vjet na drahu a vzletet bez zastaveni.
 454. Povoleni ke vzletu ze stejne RWY nebude obvykle vydano dokud odletavajici letadlo nepreleti
  konec drahy v pouzivani nebo nezahaji zatacku nebo dokud vsechna pristavajici letadla neuvolnila drahu v pouzivani.
 455. "Snizeni hlukove zateze nesmi byt urcujicim faktorem pro stanoveni drahy, kdyz je zakladna vyznacne oblacnosti nizsi nez:"
  kdy je zakladna vyznacne oblacnosti nizsi nez 150 m (500 ft) nad letistem
 456. "Snizeni hlukove zateze nesmi byt urcujicim faktorem pro stanoveni drahy pro vzlet, kdyz je dohlednost nizsi nez:"
  mensi nez 1900 m
 457. "Snizeni hlukove zateze nesmi byt urcujicim faktorem pro stanoveni drahy, kdyz je bocni slozka vetru, vcetne narazu vetsi nez:"
  15 kt (28kmh)
 458. "Snizeni hlukove zateze nesmi byt urcujicim faktorem pro stanoveni drahy, kdyz je zadni slozka vetru vcetne narazu vetsi nez:"
  5 kt (9kmh)
 459. Po prijeti povoleni k okamzitemu vzletu letadlo pred vstupem na drahu musi
  musi letadlo z pojizdeni vjet na drahu a vzletet bez zastaven
 460. "Patri mezi faktory, ktere by mely byt brany v uvahu ve vztahu k poradi na odlet i typy letadel a jejich a vykony?"
  Ano
 461. Pristavajicimu letadlu se obvykle nepovoli preletet prah drahy pri jeho konecnem priblizeni dokud
  dokud predchozi odletavajici letadlo nepreletelo konec drahy v pouzivani nebo nezahajilo zatacku nebo dokud vsechna predchozi pristavajici letadla neopustila drahu v pouzivan
 462. Povoleni pro pristani
  "se smi povolit pristat, je-li oduvodnena jistota, ze rozstup v ust. 7.10.1 nebo predepsany v souladu s ust. 7.11 bude existovat, kdyz letadlo preleti prah drahy, za predpokladu, ze povoleni k pristani nebude vydano, dokud predchozi pristavajici letadlo nepreletelo prah drahy. Pro snizeni moznosti nedorozumeni musi povoleni k pristani obsahovat oznaceni drahy pro pristani."
 463. Muze se od letadla kategorie HEAVY pozadovat aby pristalo za dotykovou zonou drahy?
  Ne
 464. Muze se od letadla kategorie STREDNI pozadovat aby pristalo za dotykovou zonou drahy?
  Ano
 465. TWR musi zajistit zaznam o pohybech vozidel a osob na provozni plose
  "a pro zajisteni bezpecnosti provozu na teto plose vest tento zaznam po celou dobu uplatnovani techto postupu, a to pred tim, nez se zacnou uplatnovat postupy za nizke dohlednosti."
 466. "Prislusny urad ATS musi stanovit pravidla pro zahajeni a pokracovani provozu presneho priblizeni kategorie II/III a rovnez pro provadeni za podminek, kdy RVR je nizsi"
  550 m
 467. Provoz za nizke dohlednosti musi byt zahajen
  letistni ridici vezi nebo jejim prostrednictvim.
 468. "Kdykoliv se prerusi vsechny lety VFR na letisti, letistni ridici vez musi mimo jine"
  "a) pozdrzet vsechny VFR odlety; b) vyzvat vsechny mistni lety letici podle VFR k navratu nebo ziskat souhlas k provedeni zvlastnich letu VFR; c) oznamit prijata opatreni priblizovacimu stanovisti nebo oblastnimu stredisku rizeni; d) oznamit vsem provozovatelum nebo jejich urcenym zastupcum duvod takoveho opatreni, je-li to nutne nebo je tak pozadovano"
 469. Rozstupy mezi zvlastnimi lety VFR navzajem se
  "zajistuji kdyz je tak predepsano prislusnym uradem ATS, mezi vsemi zvlastnimi lety VFR v souladu s minimy rozstupu predepsanymi timto uradem"
 470. Mezi zvlastnimi lety VFR a lety IFR musi byt
  "musi byt zajisten rozstup v souladu s minimy rozstupu v Hlavach 5 a 6,"
 471. "Dovoluji-li to provozni podminky, smi se povolit zvlastni lety VFR se souhlasem stanoviste, ktere poskytuje:"
  priblizovaci sluzbu rizen
 472. Zvlastnim letum VFR se smi vstoupit do CTR za ucelem pristani neni-li prizemni dohlednost mensi nez
  1500 metru
 473. Svetla vizualni sestupove soustavy patri do
  Priblizovaci svetla
 474. Stop pricky patri do svetel:
  Svetla pojezdove drahy
 475. O ziskani identifikace pilot
  musi byt informovan
 476. Kriticky bod (Hot Spot) je misto na:
  "na pohybove plose letiste, na kterem v minulosti doslo nebo u ktereho existuje potencialni riziko srazky nebo naruseni drahy, a kde je nutna zvysena pozornost pilotu/ridicu."
 477. "Uplatnovani identifikacnich postupu pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem porovnani pozorovane indikace radarove polohy s letadlem o nemz je znamo, ze prave vzletlo je mozne za predpokladu, ze identifikace je ziskana do vzdalenosti"
  2 km (1NM) od konce pouzite drahy
 478. Patri do minimalnich pozadavku na informace ziskane z radaru informace radarove mapy?
  ANO
 479. Pri uplatnovani identifikacnich postupu pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem porovnani konkretni indikace radarove polohy hlasene letadlem nad bodem tento
  ", ktery je zobrazeny na situacnim zobrazeni nebo zamerenim a vzdalenosti od tohoto bodu a overenim, zda tatoradarova poloha souhlasi s trati letadla nebo hlasenym kurzem."
 480. Informace o poloze predavane letadlum se musi udavat nasledujici formou
  "a) jako dobre znama zemepisna poloha; b) magnetickou trati a vzdalenosti k vyznacnemu bodu, navigacnimu prostredku na trati nebo pribli?ovacimu prostredku; c) smerem (pou?itim hlavnich smeru kompasu) a vzdalenosti od zname polohy; d) vzdalenosti k bodu dotyku, je-li letadlo na konecnem pribli?eni; nebo e) vzdalenosti a smerem od osy trate ATS"
 481. "Je-li letadlo na konecnem priblizeni, informace o poloze se musi udavat"
  vzdalenosti k bodu dotyku
 482. Lze pouzit jako identifikacni postup pomoci SSR rozpoznani identifikace ve formulari (labelu)?
  Ano
 483. "Jestlize i po potvrzeni o spravnem nastaveni tlaku neni zobrazena informace o hladine predavana modem C v rozmezi povolene tolerance, provede ridici podle okolnosti toto opatreni"
  "a) po?adat pilota, aby ukoncil vysilani modu C nebo vysilani udaju o vysce z ADS-B, za predpokladu, ?e to nezpusobi ztratu informaci o poloze a identite, a informovat o provedenych opatrenich nasledujici ridici pracoviste nebo stanoviste ATC, ktere se bude letadlem zabyvat; nebo b) informovat pilota o nesrovnalosti a po?adat jej, aby udr?oval relevantni zarizeni v cinnosti, aby nedoslo ke ztrate informace o poloze a identite letadla, a, kdy? je tak schvaleno prislusnym uradem ATS, prepsat zobrazovanou informaci o hladine na hladinu hlasenou pilotem. Oznamit provedena opatreni nasledujicimu ridicimu pracovisti nebo st"
 484. "Jestlize letadlo udrzuje hladinu mimo vzdusny prostor RVSM, pak hladina pridelena letadlu se povazuje za udrzovanou, jestlize informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky nevykazuje rozdil od pridelene hladiny vice nez"
  • " 90 m (300ft) s vyjimkou, kdy prislusny urad ATS stanovi mensi
  • hodnotu, ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi."
 485. "Jestlize bylo letadlu leticimu mimo vzdusny prostor RVSM povoleno opustit hladinu, povazuje se jeho manevr za zahajeny a drive obsazena hladina za uvolnenou, pokud informace o hladine odvozena tlakove nadmorske vysky vykazuje v ocekavanem smeru od drive pridelene hladiny vice nez"
  90 m (300ft)
 486. "Hladina povolena letadlu leticimu mimo vzdusny prostor RVSM se povazuje za dosazenou, jestlize informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky nevykazuji vetsi rozdil nez 300 stop. Tyto informace musi byt"
  "odvozene z tlakove nadmorske vysky behem doby tri po sobe jdoucich aktualizaci zobrazeni, tri po sobe jdoucich aktualizaci ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, ktery cas je delsi,"
 487. "Jestlize je stanoveno mensi kriterium pro urcovani obsazene hladiny pri vyuzivani Informaci o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky, nesmi byt toto vsak nizsi nez"
  60 m (200ft)
 488. "Tolerance odchylky, urcujici zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky je presna musi byt mimo vzdusny prostor RVSM"
  • "300 ft 90 m ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi. Informace o geometricke vysce nesmi byt
  • pou?ita pro zajistovani rozstupu."
 489. "Jestlize je letadlo vybaveno modem S se schopnosti vysilat identifikaci letadla, musi v pripade, ze na let neni podan letovy plan vysilat"
  poznavaci znacku letadla.
 490. Seridit situacni zobrazeni a overovat jeho presnost v souladu s technickymi instrukcemi ma povinnost
  ridici v souladu s technickymi instrukcemi predepsanymi prislusnym uradem(ucl) pro toto zarizeni
 491. "Pokud se provadi identifikacni postup pomoci PSR bez pouziti SSR zpusobem zjisteni kurzu letadla a naslednym sledovanim jeho trate, musi se letadlu prikazat provest jednu nebo vice zmen kurzu a porovnanim pohybu konkretni indikace radarove polohy s provedenim vydanych a letadlem potvrzenych instrukci. Zmeny kurzu musi byt o"
  o 30?
 492. "Letadlu, kteremu se poskytovala prehledova sluzba ATS formou vektorovani a kteremu byl vydan pokyn k prechodu na vlastni navigaci"
  "a jestli?e vydane pokyny odvedly letadlo z drive pridelene trati, predat mu prislusne instrukce a polohu letadla"
 493. "Je-li provadeno vektorovani nesmi byt letadlo vyjma, kdy je uskutecnovano predani rizeni,vektorovano blize k hranici vzdusneho prostoru za ktery ridici odpovida nez"
  "4,6 km (2,5 NM) od hranice vzdusneho prostoru, za ktery ridici odpovida; nebo tam, kde je stanovene minimum rozstupu vetsi ne? 9,3 km (5 NM), nesmi byt letadlo vektorovano bli? ne? do vzdalenosti rovnajici se polovine predepsaneho minima, pokud neni mistnimi dohodami zajisteno, ?e mezi letadly v sousednich vzdusnych prostorech bude existovat rozstup;"
 494. "ridici musi vydavat pri vektorovani takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu bude dodrzena predepsana bezpecna vyska nad prekazkami, dokud pilot nedoleti na bod, ve kterem prejde na vlastni navigaci.Toto ustanoveni se tyka"
  pri vektorovani letu IFR a pokud mu je povolena prima trat vedouci letadlo mimo trate ATS
 495. "ridici musi vydavat pri vektorovani takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu bude dodrzena predepsana bezpecna vyska nad prekazkami, dokud pilot nedoleti na bod, ve kterem prejde na vlastni navigaci.Tyka se toto ustanoveni i pripadu, kdy byla letadlu povolena prima trat a neni vektorovano?"
  ano
 496. Jestlize pilot zada navigacni pomoc
  "od stanoviste rizeni letoveho provozu poskytujiciho prehledove slu?by ATS, musi uvest duvod (napr. vyhnout se oblastem neprizniveho pocasi nebo nespolehlive smerove pristroje) a poskytnout za danych okolnosti co nejvice mo?nych informaci."
 497. Radarove rozstupy se musi obecne uplatnovat
  "S vyjimkou stanovenou v ust. 8.7.2.8, 8.7.2.9 a 8.8.2.2 se minima rozstupu specifikovana v ust. 8.7.3 musi uplatnovat pouze mezi identifikovanymi letadly, kdy? je primerena jistota, ?e identifikace bude udr?ena."
 498. "Je-li tak schvaleno prislusnym uradem ATS, radarove rozstupy zalozene na pouziti RPS a/nebo PSR se musi uplatnovat tak, aby predepsane minimum rozstupu bylo mezi"
  "stredy symbolu poloh a/nebo stop PSR, ktere reprezentuji polohy uva?ovanych letadel, nebyla nikdy mensi ne? predepsane minimum"
 499. "Neni-li tak schvaleno prislusnym uradem ATS, radarove rozstupy zalozene na pouziti PSR stop a odpovedi SSR se musi uplatnovat tak, aby predepsane minimum rozstupu bylo mezi"
  "stredem stopy PSR a nejbli?sim okrajem odpovedi SSR (nebo stredem, kde je tak schvaleno prislusnym uradem ATS) nebyla nikdy mensi ne? stanovene minimum."
 500. Okraje indikaci radarovych poloh se
  • "se nesmi za zadnych okolnosti dotknout nebo prekryvat, dokud mezi dotycnymi letadly neni zajisten vertikalni
  • rozstup, bez ohledu na typ zobrazovanych indikaci
  • polohy a uplatnene minimum rozstupu"
 501. Smi se uplatnit radarovy rozstup mezi odletavajicim letadlem a letadlem ktere vzleta a neni jeste identifikovano?
  • "Ano, za predpokladu, ?e je
  • oduvodnena jistota, ?e odletavajici letadlo bude
  • identifikovano do 2 km (1 NM) od konce drahy a ?e
  • v tomto case bude po?adovany rozstup existovat. "
 502. Mezi vyckavajicimi letadly nad stejnym vyckavacim bodem je
  zakazano uplatnovat radarovy rozstup
 503. Pouziti radaru v letovych provoznich sluzbach se musi omezit na
  "na stanovene prostory kryti a musi se pritom dodr?ovat jina pripadna omezeni, ktera byla stanovena prislusnym uradem ATS. "
 504. Za serizeni situacni zobrazeni a za overeni jeho presnosti v souladu s technickymi instrukcemi odpovida
  Ridici musi nastavit zobrazeni a provest patricne provereni jeho presnosti v souladu s instrukcemi predepsanymi prislusnym uradem odpovednym za zobrazeni ADS-C nebo dany integrovany zobrazovaci system.
 505. Jakmile je identita letadla zjistena
  pilot o tomto musi byt informovan.
 506. Dojde-li ke ztrate identifikace
  "musi se to pilotovi oznamit a, pokud je to mo?ne, vydat mu prislusne pokyny."
 507. "Jsou-li pozorovany dve nebo vice indikaci radarovych poloh (pri pouziti PSR) v tesne blizkosti nebo se pozoruji podobne pohyby ve stejnem case nebo existuje-li pochybnost o identifikaci radarove polohy z jineho duvodu, melo by se"
  "naridit nebo opakovat tolik zmen kurzu, kolik je treba, nebo by se mely pou?it dalsi zpusoby identifikace, dokud se nevylouci vsechna nebezpeci omylu pri identifikovani."
 508. Informace o poloze predavane letadlum nesmi mit nasledujici formu
  • "MUSI mit takovouto formu: a) jako dobre znama zemepisna poloha;
  • b) magnetickou trati a vzdalenosti k vyznacnemu
  • bodu, navigacnimu prostredku na trati nebo
  • pribli?ovacimu prostredku;
  • c) smerem (pou?itim hlavnich smeru kompasu)
  • a vzdalenosti od zname polohy;
  • d) vzdalenosti k bodu dotyku, je-li letadlo na
  • konecnem pribli?eni; nebo
  • e) vzdalenosti a smerem od osy trate ATS."
 509. Informace o poloze predavana letadlu na konecnem priblizeni musi mit formu
  vzdalenosti k bodu dotyku
 510. "Letadlo, kteremu je poskytovana prehledova sluzba ATS se pri preletu povinnych hlasnych bodu"
  ohlasit a udat svou polohu a cas preletu dalsiho bodu
 511. "Pri vektorovani letadla by mel ridici, kdykoliv je to proveditelne"
  "letadla musi byt vektorovana po tratich, na kterych mu?e pilot monitorovat polohu letadla vzhledem ke svym palubnim prostredkum (toto sni?uje na minimum potrebu poskytovani navigacni pomoci a zmirnuje nasledky pri poruse prehledoveho systemu ATS);"
 512. Da-li ridici pri vektorovani letadlu vektor odvadejici ho z drive pridelene trate
  "pilot musi byt informovan o ucelu takoveho prikazu a musi byt stanovena jeho mez (napr. do ? poloha, pro ? pribli?eni);"
 513. "Pri vektorovani letu IFR musi ridici vydavat takova povoleni, ktera zajisti, ze po celou dobu"
  "?e po celou dobu bude dodr?ena predepsana bezpecna vyska nad preka?kami, dokud letadlo nedoleti do bodu, ve kterem pilot prejde na vlastni navigaci."
 514. "Kdyz pilot obdrzel prikaz nastavit odpovidac na urcity kod nebo zmenit kod a kod zobrazeny na situacnim zobrazeni je rozdilny od toho, ktery byl letadlu pridelen, musi byt"
  "musi byt pilot pozadan, aby potvrdil nastaveny kod a, jestlize to situace umoznuje (napr. nejedna se o pripad protipravniho cinu), aby znovu nastavil spravny kod."
 515. "V pripade , ze letadlo je, nebo se jevi, ze je v jakemkoliv stavu nouze, ridici musi poskytnout letadlu vsechnu moznou pomoc"
  a postupy zde predepsane se smi podle situace zmenit
 516. "Prubeh letu identifikovaneho letadla v nouzi se musi sledovat a (pokud je to mozne) zaznamenavat na situacnim zobrazeni, dokud letadlo nevyleti z dosahu prehledoveho systemu ATS, a informace o poloze letadla se musi poskytnout"
  "vsem stanovistim letovych provoznich slu?eb, ktera by mohla letadlu pomoci. Predani sousednim sektorum se musi take uskutecnit, kdy? je to vhodne."
 517. V udobi nouze muze pilot nastavit odpovidac na mod A kod
  7700
 518. "Tolerance odchylky, urcujici, zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky a zobrazena ridicimu je presna, musi byt plus, minus"
  • "200 ft v RVSM vzdusnem prostoru, vjinem prostoru +-300 ft, s vyjimkou, kdy prislusny urad ATS stanovi mensi
  • hodnotu, ne vsak mene ne? ?60 m (?200 ft), je-li to
  • vhodnejsi. Informace o geometricke vysce nesmi byt
  • pou?ita pro zajistovani rozstupu."
 519. "Pilot letadla, jehoz informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky je v rozmezi povolene tolerance"
  se nemusi takove overeni oznamit
 520. "Jestlize zobrazena informace hladiny neni v rozmezi povolene tolerance, musi se to pilotovi onamit a musi byt pozadan, aby"
  overil nastaveni tlaku a potvrdil hladinu letadla
 521. "Jestlize i po potvrzeni o spravnem nastaveni tlaku rozdil stale existuje, mela by se podle okolnosti nasledujici opatreni"
  "a) po?adat pilota, aby ukoncil vysilani modu C nebo vysilani udaju o vysce z ADS-B, za predpokladu, ?e to nezpusobi ztratu informaci o poloze a identite, a informovat o provedenych opatrenich nasledujici ridici pracoviste nebo stanoviste ATC, ktere se bude letadlem zabyvat; nebo b) informovat pilota o nesrovnalosti a po?adat jej, aby udr?oval relevantni zarizeni v cinnosti, aby nedoslo ke ztrate informace o poloze a identite letadla, a, kdy? je tak schvaleno prislusnym uradem ATS, prepsat zobrazovanou informaci o hladine na hladinu hlasenou pilotem. Oznamit provedena opatreni nasledujicimu ridicimu pracovisti nebo stanovisti ATC, ktere se bude letadlem zabyvat."
 522. Minimum podelneho radaroveho rozstupu je
  "5 NM 9,3 km"
 523. "Kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS, muze byt tam, kde to schopnosti radaroveho zarizeni na danem miste dovoluji, minimum radaroveho rozstupu snizeno, ne vsak pod"
  "3 NM 5,6 km"
 524. "Kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS, muze byt tam, kde to schopnosti radaroveho zarizeni na danem miste dovoluji, minimum radaroveho rozstupu, mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na stejne trati konecneho priblizeni ve vzdalenosti do 10 NM od konce drahy, snizeno ne vsak pod"
  "2,5 NM 4,6 km"
 525. "Jestlize se uplatnuje schvalene snizene minimum radaroveho rozstupu mezi za sebou leticimi letadly, usazenymi na trati konecneho priblizeni, lze toto minimum uplatnovat"
  "prumerny cas obsazeni drahy pristavajicimi letadly je overen zpusoby, jako jsou udaje o statistickem shroma?dovani udaju, analyzou a metodami zalo?enymi na teoretickem modelovani, a nepresahuje 50 sekund; ii) brzdici ucinek je hlaseny jako dobry a casy obsazeni drahy nejsou nepriznive ovlivneny znecistenim jejiho povrchu, jako rozbredly snih, snih nebo led; iii) se pou?iva prehledovy system ATS s primerenou rozlisovaci schopnosti ve vzdalenosti a v azimutu s obnovou informaci ka?dych 5 sekund nebo mene v kombinaci s vhodnymi displeji; iv) letistni ridici je schopen pozorovat vizualne nebo prostrednictvim pojezdoveho radaru (SMR), MLAT systemu nebo pomoci systemu pro vedeni a rizeni pohybu po zemi (SMGCS) drahu v pou?ivani a k nim pripojene vstupy a vystupy pojezdovych drah; v) se neuplatnuji vzdalenostni minima rozstupu podle turbulence v uplavu v ust. 8.7.3.4 ni?e nebo jak mohou byt predepsana prislusnym uradem ATS (napr. urcite typy letadel); vi) pribli?ovaci rychlosti letadel jsou pozorne sledovany ridicim a v pripade potreby upraveny tak, aby se rozstup nesni?il pod minimum; vii) kdykoliv se uplatnuje sni?ene minimum rozstupu na konecnem pribli?eni, provozovatele letadel a piloti byli upozorneni na nutnost urychleneho uvolnovani drahy; viii)postupy tykajici se uplatnovani sni?eneho minima jsou publikovany v leteckych informacnich priruckach."
 526. Jestlize se pouziva schvalene snizene minimum radaroveho rozstupu mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na trati konecneho priblizeni musi byt pouzivan radarovy system s obnovou informaci
  kazdych 5 sekund nebo mene v kombinaci s vhodnymi displeji
 527. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely v FL 250 a vyse byt vyjadreny pravym Machovym cislem v nasobcich hodnoty
  "0,01 M"
 528. Stanovene upravy pri rizeni dopredne rychlosti jsou zalozene na
  "Pro docileni po?adovaneho rozstupu mezi dvema nebo vice za sebou leticimi letadly by mel ridici nejdrive bud sni?it rychlost posledniho letadla, nebo zvysit rychlost prvniho letadla a potom upravit rychlost (rychlosti) ostatnich letadel ve sledu"
 529. "Pozoruje-li se, ze identifikovany let, letici mimo rizeny vzdusny prostor je konfliktni s trati jineho letadla, pilot by mel byt informovan, aby v pripade nutnosti mohl zahajit manevr k vyhnuti se srazce. Jedna se o let podle"
  pravidel IFR
 530. Je mozne pouzit informaci o hladine odvozene z modu C i kdyz tato neni overena k poskytnuti informace o nebezpeci srazky?
  "Ano, i kdyz neni overena, mela by se v pripade nebezpeci srazky pouzit."
 531. "Pokud dojde k poruse radioveho vysilace na letadle a prijimac letadla je funkcni, muze se k potvrzovani povoleni u letadla vybaveneho SSR pouzit"
  zmen kodu SSR / vysilani ADS-B nebo vysilanim IDENT k ziskani potvrzeni o povolenich vydanych letadlu.
 532. "Kdyz rizene letadlo s uplnou ztratou spojeni leti v prostoru a v letovych hladinach, kde se uplatnuji radarove rozstupy"
  smi se v pou?ivani rozstupu (5nm)pokracova
 533. "Jestlize dojde k poruse odpovidace SSR po vzletu a letadlo leti jeste v prostoru TMA ve kterem je vybaveni provozuschopnym odpovidacem s urcitymi schopnosti povinne, radarovy ridici"
  by mel zajistit pokracovani letu na prvni letiste zamysleneho pristani v souladu s letovym planem.
 534. "Jestlize dojde k poruse radaroveho zarizeni napr. v FL 230 a neni mozne ihned zajistit neradarovy rozstup, je mozno pouzit jako nouzoveho opatreni, letovych hladin oddelenych od sebe minimalne"
  polovinu predepsaneho vertikalniho rozstupu.
 535. "Ridici musi oznamit letadlu, ktere je vektorovano pro pristrojove priblizeni jeho polohu, nejmene"
  jednou pred zahajenim konecneho pribli?eni.
 536. Povoleni k vizualnimu priblizeni se vydava
  "a? pilot ohlasi, ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi. V tomto case by melo byt obvykle vektorovani ukonceno."
 537. "Jestlize je letadlo vektorovano na konecne priblizeni, musi zaverecny vektor umoznit letadlu se usadit v hladine letu na trati konecneho priblizeni pred naletenim stanovene nebo nominalni sestupove drahy a mel by zajistit naleteni uhlu trate konecneho priblizeni pod uhlem"
  45? nebo mensim
 538. "Letadlu vektorovanemu k naletnuti konecneho priblizeni na prostredek vybrany pilotem, se musi prikazat aby ohlasil"
  kdy? je usazeno na trati konecneho pribli?eni
 539. Pri vektorovani pro konecne priblizeni na prostredek vybrany pilotem by povoleni k priblizeni melo byt vydano
  "pred tim, ne? letadlo ohlasi, ?e je usazeno, pokud okolnosti vydani povoleni v takovem case nebrani"
 540. Pri vektorovani pro vizualni priblizeni bude vydano povoleni k vizualnimu priblizeni az pilot ohlasi
  ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi. V tomto case by melo byt obvykle vektorovani ukonceno.
 541. "Vektorovani pro vizualni priblizeni by obvykle melo byt ukonceno v case, kdy pilot ohlasi"
  ?e letiste nebo predchazejici letadlo vidi
 542. "Ridici provadejici radarova priblizeni, musi mit k dispozici pro druhy priblizeni informace tykajici se"
  tykajici se bezpecnych nadmorskych vysek / vysek nad preka?kami stanovenych pro tyto druhy pribli?en
 543. Minimum podelneho radaroveho rozstupu je
  "5 NM 9,3 km"
 544. Jestlize se ma uplatnovat snizeny radarovy rozstup 2.5 NM mezi za sebou leticimi letadly usazenymi na stejne trati konecneho priblizeni je nutno brat v uvahu typy letadel s ohledem na turbulenci v uplavu
  ANO
 545. "Neni-li jinak predepsano prislusnym uradem ATS, radarovy ridici by mel oznamit letistnimu ridicimu, kdyz je letadlo provadejici priblizeni rizene radarem v priblizne vzdalenosti od bodu dotyku"
  "15 km (8 NM) od bodu dotyku. Neobdr?i-li v te dobe povoleni k pristani, nasledna informace by mela byt predana pribli?ne v 8 km (4 NM) od bodu dotyku a melo by byt vy?adano povoleni k pristani."
 546. "Jestlize radarovy ridici neobdrzel od letistniho ridiciho povoleni k pristani pro letadlo provadejici priblizeni rizene radarem priblizne ve vzdalenosti 8 NM, nasledna informace a vyzadani povoleni k pristani by mela byt predana priblizne ve vzdalenosti"
  8 km (4 NM) od bodu dotyku a melo by byt vy?adano povoleni k pristani.
 547. "Povoleni k pristani, kdyz letadlo provadi priblizeni rizene radarem, prijate od letistniho ridiciho by melo byt obvykle predano letadlu pred tim, nez dosahne od bodu dotyku vzdalenosti"
  vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku
 548. Pri provadeni priblizeni prehledovym radarem radarovy ridici musi oznamit pilotovi
  "a) prikazat provest nezdarene pribli?eni za nasledujicich okolnosti: i) kdy? se letadlo jevi, ?e je v nebezpecne poloze na konecnem pribli?eni; nebo ii) z duvodu provoznich konfliktu; nebo iii) neobdr?i-li se povoleni k pristani od proceduralniho ridiciho do doby, kdy letadlo dosahne vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo jine takove vzdalenosti, ktera byla dohodnuta s letistni ridici ve?i; nebo iv) podle instrukci letistniho ridiciho; nebo b) doporucit provest nezdarene pribli?eni za nasledujicich okolnosti: i) kdy? letadlo dosahne polohy, z ni? se jevi, ?e uspesne pribli?eni nemu?e byt dokonceno; nebo ii) neni-li letadlo videt na situacnim zobrazeni po urcitou dobu behem poslednich 4 km (2 NM) pribli?eni; nebo iii) jsou-li pochybnosti o poloze nebo identifikaci letadla v kterekoliv casti konecneho pribli?eni."
 549. Minima radarovych rostupu podle turbulence v uplavu se musi uplatnovat kdyz letadlo leti bezprostredne za jinym letadlem ve stejne nadmorske vysce nebo mene nez
  1000 ft (300m)
 550. uplatnovat minima radarovych rozstupu podle turbulence v uplavu kdyz letadlo krizuje trat jineho letadla za nim ve stejne nadmorske vysce:
  1000 ft (300m)
 551. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie tezka a nasledujici letadlo kategorie tezka, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  4 NM
 552. "Pro letadla, ktera jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie tezka a nasledujici letadlo kategorie stredni, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  "5 NM 9,3 km"
 553. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie tezka (jine nez A 380-800), toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  6 NM
 554. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie lehka, toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  8 NM
 555. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie stredni, toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  7 NM
 556. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni nebo vzletu leti bezprostredne za jinym letadlem a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie tezke, radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 557. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni nebo vzletu leti bezprostredne za jinym letadlem a obe pouzivaji stejnou drahu, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie stredni, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 558. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni krizuje trat jineho letadla za nim ve stejne nadmorske vysce se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie lehke, radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  5 NM
 559. "Informace o tom, ze letadlo pravdepodobne vleti do prostoru neprizniveho pocasi"
  "by mela byt predana dostatecne vcas, aby se pilot mohl rozhodnout, jaka opatreni ucini, vcetne vy?adani si rady, jak nejlepe prostor neprizniveho pocasi obletet, jestli?e se tak rozhodne"
 560. "Leti-li LEHKE letadlo bezprostredne za STREDNIM ve stejne nadmorske vysce a ve fazi priblizeni, musi se zajistit nejmene toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  5 NM
 561. "Leti-li STREDNI letadlo bezprostredne za LEHKYM ve stejne nadmorske vysce a ve fazi vzletu, musi se zajistit nejmene toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 562. "Letadlu, jemuz byla prehledova sluzba ATS ukoncena, se musi ukonceni oznamit"
  ihned
 563. "Dojde-li ke ztrate obousmerneho spojeni s letadlem, ridici by mel"
  "zjistit, zda prijimac letadla je funkcni ci nikoliv, tim, ?e prika?e letadlu na kanalu do te doby pou?ivanem potvrdit prikaz provedenim urciteho manevru, a sledovanim trate letadla nebo prikazem letadlu zapnout IDENT nebo menit kody SSR a/nebo vysilani ADS-B."
 564. "Ridici musi oznamit letadlu, ktere je vektorovano pro pristrojove priblizeni jeho polohu"
  nejmene jednou pred zahajenim konecneho pribli?eni.
 565. Letadlu provadejicimu radarove priblizeni nachaz-li se na konecnem priblizeni
  "pripomenuto, aby proverilo, zda je podvozek vysunut a zajisten."
 566. Letadlu provadejicimu radarove priblizeni by se melo prikazat provest postup nezdareneho priblizeni
  • "i) kdy? se letadlo jevi, ?e je v nebezpecne poloze
  • na konecnem pribli?eni; nebo
  • ii) z duvodu provoznich konfliktu; nebo
  • iii) neobdr?i-li se povoleni k pristani od
  • proceduralniho ridiciho do doby, kdy letadlo
  • dosahne vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu
  • dotyku nebo jine takove vzdalenosti, ktera byla
  • dohodnuta s letistni ridici ve?i; nebo
  • iv) podle instrukci letistniho ridiciho; nebo"
 567. "Letadlu, provadejicimu radarove priblizeni se musi pred zahajenim konecneho priblizeni oznamit"
  "bod, ve kterem bude pribli?eni prehledovym radarem ukonceno"
 568. Informace zobrazene na situacnim zobrazeni se pri pouzivani prehledovych systemu ATS v letove informacni sluzbe vysilaji
  "tykajici se jakehokoliv letadla pozorovaneho na trati, ktera je konfliktni s trati identifikovaneho letadla, a navrhy nebo rady k vyhnuti; b) informace o poloze vyznacneho pocasi a, pokud je to proveditelne, rady letadlum, jak nejlepe obletet takove prostory neprizniveho pocasi (viz poznamka v ust. 8.6.9.2); c) informace pomahajici letadlu pri navigaci."
 569. Schvali-li tak prislusny urad ATS smi se pouzivat prehledoveho radaru v letistni sluzbe rizeni k zajistovani radarovych rozstupu
  mezi za sebou odletavajicimi letadly
 570. Zvlastni lety VFR za normalnich okolnosti
  "nesmi byt vektorovany, pokud si to nevynuti zvlastni okolnosti, jakymi jsou napriklad nouze."
 571. SIGMET informace predavane letadlum z iniciativy zeme by mely pokryt
  "cast trati az hodinu letoveho casu pred letadlem, vyjma, kdyz byla na zaklade regionalnich postupu ICAO stanovena jina doba."
 572. AIRMET informace predavane letadlum z iniciativy zeme by mely pokryt
  "cast trati az hodinu letoveho casu pred letadlem, vyjma, kdyz byla na zaklade regionalnich postupu ICAO stanovena jina doba."
 573. "Schopnost deleni 8,33 kHz se v poli vybaveni ve formulari letoveho planu uvede pod pismenem:"
  Y
 574. Schopnost RVSM se v poli vybaveni uvede ve formulari letoveho planu pod pismenem:
  W
 575. Doplnkove zpravy zahrnuji
  zpravy zadosti o letovy plan; ? zpravy zadosti o doplnek letoveho planu; ? zpravy doplnku letoveho planu;
 576. Koordinacni zpravy zahrnuji
  zpravy platneho letoveho planu; ? zpravy o predpokladanem case preletu; ? koordinacni zpravy; ? zpravy o souhlasu; ? zpravy o logickem potvrzeni;
 577. Zpravy podaneho letoveho planu zahrnuji
  "FPL, CHG, CNL, DLA, DEP ARR"
 578. Kategorie zprav o pohybech a rizeni letadel zahrnuje
  zpravy podaneho letoveho planu; ? zpravy o zdrzeni; ? zpravy o zmene; ? zpravy o zruseni letoveho planu; ? zpravy o odletu; ? zpravy o pristani
 579. Letadlo proletava vice letovymi informacnimi oblastmi a neni vybaveno vhodnym obousmernym radiovym spojenim. Odpovednost za koordinaci pohotovostni sluzby ma ATS letove informacni oblasti
  "ve ktere letadlo letelo v case posledniho radioveho spojeni letadlo-zeme + do nize letadlo melo vstoupit, kdyz v case spojeni letadlo-zeme bylo spojeni navazano na hraniccih nebo v blizkosti hranic"
 580. "Uplatnuji-li se v case predani rizeni radarova minima rozstupu, predani hlasoveho spojeni letadlo ? zeme z predavajiciho na prebirajici ATC se musi uskutecnit"
  "ihned potom, kdy prebirajici stanoviste ATC souhlasi s prevzetim rizeni."
 581. "ACC smi po koordinaci s APP predat letadlo primo TWR, jestlize bude cele priblizeni provedeno za"
  v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti
 582. "APP musi ihned predavat na ACC opravu predpokladaneho casu priblizeni vydaneho ACC, kdyz se predpokladany cas priblizeni vypocitany APP lisi o"
  pet minut nebo o jiny cas dohodnuty mezi temito dvema stanovisti ATC;
 583. Informace o priletavajicich letadlech musi ACC predavat APP pred predpokladanym casem priletu nejmene
  15 minut pred predpokladanym casem priletu a tyto informace se musi podle potreby opravovat.
 584. Zpravy ATS se deli na tri zakladni kategorie
  Zpravy o nouzi + Zpravy o pohybech a rizeni + zpravy letovych informaci
 585. Zpravy o rizeni zahrnuji
  zpravy o povoleni; ? zpravy o rizeni toku; ? hlaseni polohy a hlaseni z letadel
 586. Kategorie zprav letovych informaci zahrnuje zpravy
  a) zpravy obsahujici informace o provozu (FF); b) zpravy obsahujici meteorologicke informace (FF nebo GG); c) zpravy tykajici se provozu leteckych zarizeni (GG); d) zpravy obsahujici podstatne informace o letisti (GG); e) zpravy tykajici se hlaseni incidentu v letovem provozu (FF).
 587. Zpravy ATS predavane po AFTN musi obsahovat
  "a) informaci o prednosti, s jakou ma byt zprava vysilana, a o adresatech, jimz ma byt dorucena, a oznaceni data a casu jejiho podani u prislusne letecke pevne stanice a oznaceni odesilatele (viz ust. 11.2.1.2.5); b) udaje letovych provoznich sluzeb, kterym v pripade potreby predchazi doplnujici informace k oznaceni adresata predepsana v ust. 11.2.1.2.6 a ktere jsou sestaveny podle Doplnku 3. Tyto udaje budou vysilany jako text zpravy AFTN."
 588. "Prednosti poradi l, 2, 3 maji nasledujici prednostni znacky"
  1. SS 2. DD; FF 3. GG; KK
 589. "Je-li adresatem vojenska sluzba nebo vojensky organ, uvadi se na pate az sedme pozici adresy pismena"
  YXY
 590. V adrese pro zpravy tykajici se letu IFR se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZQZ
 591. V adrese pro zpravy tykajici se letu VFR se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZFZ
 592. V adrese pro zpravy letistni ridici vezi se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZTZ
 593. V adrese pro zpravy ARO se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZPZ
 594. Cas podani v adrese musi byt slozen z ciselne skupiny tvorene
  sesticiselne skupiny datum-cas udavajici datum a cas podani zpravy pro vysilani dotycnou leteckou pevnou stanici.
 595. "Pri ustnim predavani zprav mezi stanovisti ATS je dukazem, ze zprava byla prijata"
  "musi ustni potvrzeni tvorit prukazne prijeti zpravy. Potvrzeni v pisemne forme primo mezi ridicimi se proto nemusi vyzadovat. Potvrzeni koordinace zpusobem vymeny zprav mezi automatizovanymi systemy se musi vyzadovat, pokud neni mezi stanovisti, jichz se to tyka, uzavrena zvlastni dohoda."
 596. Zakladni udaje letoveho planu pro rizeni toku tvori
  "podany letovy plan, nebo jako staly letovy plan predany postou ve forme formulare seznamu stalych letovych planu nebo jinym mediem vhodnym pro systemu elektronickeho zpracovani udaju"
 597. "Zakladni udaje letoveho planu, ktere jsou nezbytne pro ucely rizeni letoveho provozu musi byt predlozeny prvnimu stredisku rizeni na trati nejmene"
  30 minut pred letem
 598. Oznameni o letu se pri koordinaci musi predat prostrednictvim zpravy
  "zpravy platneho letoveho planu, ktera obsahuje vsechny pro ATS dulezite udaje, nebo zpravy o predpokladanem case preletu, ktera obsahuje navrzene podminky predani. Zprava o predpokladanem case preletu se muze pouzit pouze tehdy, kdyz prebirajici stanoviste jiz ma k dispozici aktualizovane zakladni udaje letoveho planu, tj. zpravu podaneho letoveho planu a prirazenou aktualizacni zpravu (zpravy), ktere jiz byly odeslany predavajicim stanovistem."
 599. Platne meteorologicke informace predavane priletavajicim letadlum musi obsahovat nasledujici informace v tomto poradi
  "1) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacnych odchylek; 2) dohlednost a, kde je uplatnovana, drahova dohlednost (RVR); 3) soucasne pocasi; 4) oblacnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyssi minimalni sektorovou nadmorskou vyskou podle toho, ktera je vetsi; cumulonimby; vertikalni dohlednost, pokud je k dispozici, jestlize je obloha zatazena; 5) teplota vzduchu; 6) teplota rosneho bodu, je-li tak urceno na zaklade regionalnich postupu ICAO; 7) nastaveni vyskomeru (vyskomeru); 8) jakekoliv dostupne informace o vyznacnych meteorologickych jevech v prostoru priblizeni; a 9) predpoved pro pristani typu TREND, pokud je k dispozici"
 600. "Zprava DLA se musi vyslat, jakmile odlet letadla, pro nejz byly zaslany zakladni udaje FPL nebo RPL, je zdrzen od EOBT obsazeneho v zakladnich udajich letoveho planu o vice jak :"
  15 minut
 601. Informace o vyskytu vody na draze
  "musi byt z iniciativy ridiciho vyslana kazdemu letadlu, ktereho se muze tykat, s pouzitim nasledujicich vyrazu: VLHKY ? povrch vykazuje zmenu barvy nasledkem vlhkosti. MOKRY ? povrch je nasycen vodou, ale neni na nem stojata voda. STOJICI VODA (STANDING WATER) ? pro ucely vykonnosti letounu, draha, kde je vice nez 25 procent plochy povrchu drahy (at uz se jedna nebo nejedna o odloucene plochy) v ramci pozadovane vyuzite delky a sirky pokryto vodou o hloubce vrstvy vetsi nez 3 mm."
 602. Informace o vyskytu vody na draze musi byt vyslana
  ".- ,,-"
 603. Zpravy tykajici se provozu leteckych zarizeni se musi vysilat letadlum
  "z jejichz letoveho planu je zrejme, ze provozni stav dotycneho zarizeni muze ovlivnit provedeni letu. Zpravy musi obsahovat prislusne udaje o stavu daneho zarizeni, a je-li zarizeni mimo provoz, musi se uvest, kdy bude obnoven stav normalniho provozu."
 604. "Vsechna povoleni ke vstupu, pristani, vzletu a zpetnemu pojizdeni po draze"
  musi byt pilotem zopakovana
 605. "Letadlo muze byt pozadano frazi ""CEKEJTE ""na kmitoctu, kdyz"
  "zamysli, ze spojeni zanedlouho zahaji stanoviste ATS, a nebo ?MONITORUJTE? kmitocet, kdyz jsou informace na tomto kmitoctu vysilany rozhlasovym zpusobem"
 606. "Na frazi ?STUJTE RUSIM, OPAKUJI, RUSIM VZLET? pilot odpovi"
  zastavuji
 607. Fraze ZADAM 15 NM NA FINALE znamena
  "po?aduje-li pilot, aby byl priveden do urcite vzdalenosti od bodu dotyku"
 608. "Letadlu,o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je ve stavu nouze, vcetne protipravniho cinu se"
  se musi dat prednost pred vsemi ostatnimi letadly.
 609. Jestlize pilotovi letadla nachazejiciho se ve stavu nouze naridila ATC predtim zapnout odpovidac na urcity kod
  "tento kod a/nebo mod budou za normalnich okolnosti udrzovany, pokud se pilot za zvlastnich okolnosti nerozhodne jinak nebo se mu jinak neoznami. Kde ATC nepozadovalo nastaveni kodu nebo nouzoveho modu, pilot nastavi odpovidac na mod A, kod 7700 a/nebo na prislusny ADS-B nouzovy mod."
 610. "Od letadla vybaveneho odpovidacem SSR se ocekava, ze v pripade, kdy je vystaveno protipravnimu cinu tento"
  "nastavi na mod A, kod 7500, aby presne oznacilo, ze je vystaveno protipravnimu cinu. Letadlo vsak muze nastavit odpovidac na mod A, kod 7700, aby naznacilo, ze mu hrozi vazne a bezprostredni nebezpeci a ze zada okamzitou pomoc"
 611. "Kdykoliv je znamo nebo podezreni na protipravni cin vuci letadlu nebo hrozba bombou, stanoviste ATS musi"
  • "urychlene venovat pozornost pozadavkum nebo predvidanym potrebam letadla, vcetne zadosti o dulezite informace vztahujici se k navigacnim zarizenim, postupum a sluzbam na trati letu a na jakemkoli letisti zamysleneho pristani, a musi prijmout takova opatreni, ktera jsou nezbytna k urychlenemu
  • provedeni vsech casti letu."
 612. "Predpoklada se, ze letadlo, ktere prijme rozhlasove vysilani o klesani jineho letadla ve stavu nouze opusti stanovene prostory a zustane na poslechu na prislusnem radiovem kmitoctu a"
  a vycka dalsich povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu.
 613. "Stanoviste rizeni letoveho provozu (ACC, APP nebo TWR) jichz se to tyka, musi vsem dotcenym letadlum predavat"
  • "predavat dalsi povoleni tykajici se dodatecnych postupu, ktere se maji dodrzovat behem nouzoveho klesani a po jeho ukonceni. Dotcena stanoviste ATS musi krome toho take informovat
  • ostatni stanoviste ATS a ridici pracoviste, ktera
  • mohou byt timto dotcena.
  • "
 614. "Velitel letadla letu IFR v tride D pri ztrate spojeni, leti-li za VMC, pokracuje v letu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti a"
  2) pristane na nejblizsim vhodnem letisti; a 3) ohlasi svuj prilet nejrychlejsim zpusobem prislusnemu stanovisti rizeni letoveho provozu; nebo
 615. "Velitel letadla letu IFR pri ztrate spojeni za IMC pokracuje podle platneho letoveho planu na prislusne urcene navigacni zarizeni slouzici letisti priletu, bude vyckavat nad timto prostredkem a zahaji klesani"
  "zahaji klesani z navigacniho prostredku co nejblize predpokladanemu casu priblizeni naposled prijatemu a potvrzenemu nebo, jestlize nebyl predpokladany cas priblizeni prijat a potvrzen, v case nebo co nejblize vypocitanemu casu priletu vyplyvajicimu z platneho letoveho planu"
 616. "Jakmile je znamo, ze letadlo letici v prostoru odpovednosti stanoviste letovych provoznich sluzeb zjevne ztratilo radiove spojeni, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb o ztrate spojeni"
  "nformovat vsechna dotcena stanoviste letovych provoznich sluzeb na trati letu. To oblastni stredisko rizeni, v jehoz prostoru se nachazi letiste urceni, musi podniknout kroky k ziskani informaci o nahradnim letisti (nahradnich letistich) a dalsich dulezitych informaci uvedenych v podanem letovem planu, nejsou-li takove informace k dispozici."
 617. Neohlasi-li se letadlo do 30 minut po predpokladanem casu priletu oznamenym pilotem
  "musi se prislusne informace o tomto letadle predat provozovatelum nebo jejich urcenym zastupcum a velitelum vsech letadel, jichz se to tyka. Normalni postupy rizeni se obnovi, jestlize to tito pozaduji. Je odpovednosti provozovatelu letadel nebo jejich zastupcu a velitelu letadel rozhodnout, zda obnovi normalni provoz nebo podniknou jine opatreni."
 618. "Pokud je prijata hrozba bombou nebo jinym vybusnym zarizenim, stanoviste ATS ktere hrozbu prijalo"
  "a) pokud ma prime spojeni s letadlem, neprodlene informovat letovou posadku o hrozbe a o dalsich okolnostech tykajicich se hrozby; nebo b) pokud nema prime spojeni s letadlem, informovat letovou posadku co nejrychleji pres jine stanoviste ATS nebo jinymi zpusoby"
 619. "Pri prijmuti rozhlasoveho vysilani o nouzovem klesani se predpoklada, ze velitel letadla"
  opusti stanovene prostory a zustane na poslechu na prislusnem radiovem kmitoctu a vycka dalsich povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu.
 620. "Pokud se nachazi let VFR v nepriznivych meteorologickych podminkach, mel by byt pilot pozadan o urcite informace. Zahrnuji tyto informace i dotaz na zkusenosti pilota?"
  ANO
 621. Pokud pilot letu VFR hlasi problemy s udrzovanim VMC o minimalni letove nadmorske vysce by
  "mel byt informovan v prostoru, kde se letadlo nachazi nebo se predpoklada, ze se tam nachazi. "
 622. Radarova pomoc letu VFR by mela byt poskytnuta pouze na zadost nebo se souhlasem pilota
  "ANO a druh sluzby, ktera by mela byt poskytnuta, by mel byt dohodnut s pilotem."
 623. Pokud letadlo leti v rizenem vzdusnem prostoru a pozaduje vypousteni paliva hladina letu by nemela byt nizsi nez
  • "6000 ft (1800m) a trat letu, trat letu, ktera by pokud mozno mela vest mimo
  • mesta, prednostne nad vodou a mimo oblasti, kde
  • jsou hlaseny nebo ocekavany bourky;
  • "
 624. Pokud letadlo leti v rizenem vzdusnem prostoru a pozaduje vypousteni paliva trat letu by mela pokud mozno vest prednostne
  "prednostne nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlaseny nebo ocekavany bourky; a mela by vest pokud mozno mimo mesta"
 625. "Ostatni znamy provoz musi byt , pokud je to proveditelne, separovan od letadla vypoustejici palivo, ale ne za nim, horizontalne nejmene"
  10 NM (19km)
 626. "Ostatni znamy provoz musi byt , pokud je to proveditelne, horizontalne separovan od letadla vypoustejici palivo nejmene"
  "10 NM, ale ne za letadlem vypoustejicim palivo"
 627. Vertikalni rozstup musi byt za letadlem vypoustejici palivo zajisten do vzdalenosti minimalne
  15 minut letu nebo 93 km (50 NM): 1) nejmene 300 m (1000 ft) nad letadlem vypoustejicim palivo; a 2) nejmene 900 m (3000 ft) pod letadlem vypoustejicim palivo.
 628. Minimalni vertikalni rozstup pod letadlem vypoustejici palivo musi byt
  300 m (1000ft) do vzdalenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 629. Minimalni vertikalni rozstup nad letadlem vypoustejici palivo musi byt
  900 m (3000ft) do vzdalenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 630. "Jestlize dojde k poruse pozemniho radia nebo k zablokovani provozniho kmitoctu, muze ridici pouzit k navazani spojeni s letadlem nouzoveho kmitoctu 121,5 Mhz."
  • "ANO. ) bez zdrzeni o poruse informovat vsechna
  • sousedni vhodna ridici pracoviste nebo stanoviste
  • ATC;
  • c) seznamit takova pracoviste nebo stanoviste se
  • soucasnou provozni situaci;
  • d) pokud je to proveditelne, pozadat o jejich pomoc
  • s ohledem na letadla, ktera by mohla navazat
  • spojeni s temito pracovisti nebo stanovisti pri
  • zajistovani rozstupu mezi letadly a udrzovat rizeni
  • takovych letadel; a
  • e) instruovat sousedni ridici pracoviste nebo
  • stanoviste ATC, aby vsechny rizene lety mimo
  • prostor odpovednosti pracoviste nebo stanoviste
  • ATC, ktere ma poruchu, vyckavala nebo byla
  • presmerovana az do doby, kdy muze byt
  • obnoveno normalni poskytovani sluzeb."
 631. "Jestlize behem nouzove situace neni mozno vydat instrukce, ktere zajisti dodrzovani horizontalniho rozstupu mohou byt pouzity nouzove. Tyto maji hodnotu:"
  "500 ft v RVSM prostoru a 1000 ve vzdusnem prostoru, kde se pouziva min vertiknalni rostup 2000 ft"
 632. Pokud je pouzivan nouzovy rozstup
  "musi byt dotycne letove posadky informovany o tom, ze je pouzivan nouzovy rozstup, a dale musi byt informovany o aktualne pouzivanem minimu rozstupu. Navic musi byt vsechny dotycne letove posadky informovany o vyznacnem provozu."
 633. V pripade generovani STCA u rizeneho letu musi ridici
  "bez prodleni vyhodnotit situaci a, pokud je to nezbytne, uskutecnit kroky zajistujici, ze pouzivane minimum rozstupu nebude poruseno nebo bude obnoveno"
 634. Funkce STCA sleduje radarova data u letadel vybavenych odpovidaci s mody
  schopnymi hlasit tlakove nadmorske vysky (tedy mod C a S)
 635. "Kdyz pilot hlasi, ze provadi manevr v souladu s radou k vyhnuti ACAS, ridici"
  "se nesmi pokouset upravovat prubeh drahy letu az do okamziku, kdy pilot oznami ?MIMO KONFLIKT?."
 636. "V okamziku, kdyz se letadlo v dusledku rady k vyhnuti odchyli od sveho povoleni, ridici prestava mit odpovednost za zajisteni rozstupu mezi timto letadlem a jakymikoli jinymi letadly"
  • "kterych se to v dusledku manevrovani na zaklade RA tyka. Ridici musi znovu prevzit
  • odpovednost za zajistovani rozstupu vsech dotycnych
  • letadel, kdyz: a) ridici potvrdi hlaseni letove posadky, ze letadlo
  • opet pokracuje v souladu s platnym povolenim;
  • nebo
  • b) ridici potvrdi hlaseni letove posadky, ze letadlo
  • opet pokracuje v souladu s platnym povolenim,
  • a vyda nahradni povoleni, ktere letova posadka
  • potvrdi."
 637. Je-li letadlo vektorovano a ridicimu bylo generovano MSAW musi byt
  "instruovano, aby okamzite stoupalo do pouzitelne bezpecne hladiny, a je-li to nezbytne pro vyhnuti se terenu, musi mu byt pridelen novy kurz;"
 638. Stale letove plany se mohou pouzivat jen pro
  IFR provozovane pravidelne ve stejny den (dny) po sobe jdoucich tydnu a alespon v deseti pripadech nebo kazdy den po dobu alespon deseti po sobe jdoucich dnu. Prvky kazdeho letoveho planu musi mit vysoky stupen stalosti.
 639. "Stale letove plany se mohou pouzivat jen pro lety IFR, ktere se provozuji pravidelne"
  ve stejny den (dny) po sobe jdoucich tydnu a alespon v deseti pripadech nebo kazdy den po dobu alespon deseti po sobe jdoucich dnu. Prvky kazdeho letoveho planu musi mit vysoky stupen stalosti.
 640. "V pripade nahodile zmeny identifikace letadla, letiste odletu, trati a/nebo letiste urceni"
  se musi RPL pro dany den zrusit a predlozit letovy plan pro jednotlivy let.
 641. RPL musi pokryvat
  "cely let z letiste odletu az na letiste urceni. RPL postupy se musi pouzivat pouze tehdy, kdyz vsechny dotcene urady ATS souhlasi s prijimanim RPL"
 642. AIREP je
  Hlaseni z letadla za letu sestavene ve shode s pozadavky na hlaseni polohy a provozni a/nebo meteorologicka hlaseni.
 643. AIREP SPECIAL je
  mimoradn hlaseni z letadla
 644. Pokud budete vyplnovat formular mimoradneho hlaseni z letadla pak pro bourku bez krup pouzijete zkratku
  TS
 645. Pokud budete vyplnovat formular mimoradneho hlasni z letadla pak pro bourku s kroupami pouzijete zkratku
  TSGR
 646. "Vyraz ""neidentifikovane letadlo"" v predpisu L 4444 znamena letadlo, ktere bylo zpozorovano nebo doslo hlaseni, ze leti v danem prostoru, ale"
  ale jehoz identita nebyla ziskana.
 647. "Kdyz je poloha bloudiciho letadla zjistena, musi stanoviste ATS"
  a) oznamit letadlu jeho polohu a instrukce pro opravu letu; a b) v pripade potreby predat jinym stanovistim ATS a prislusnym vojenskym stanovistim nezbytne informace tykajici se bloudiciho letadla a vsech letadlu poskytnutych rad.
 648. "Jakmile se stanoviste ATS dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi krome jineho"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, proti nemuz je zakrocovano, na kteremkoliv pouzitelnem kmitoctu, vcetne tisnoveho kmitoctu 121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano; b) informovat pilota letadla, proti nemuz je zakrocovano, o zakrocovani; c) navazat spojeni se stanovistem ridicim zakrocovani, ktere udrzuje obousmerne spojeni se zakrocujicim letadlem, a poskytnout mu dostupne informace tykajici se letadla, proti nemuz je zakrocovano; d) je-li to nezbytne, predavat zpravy mezi zakrocujicim letadlem nebo stanovistem ridicim zakrocovani a letadlem, proti nemuz je zakrocovano; e) v tesne spolupraci se stanovistem ridicim zakrocovani prijmout nezbytna opatreni k zajisteni bezpecnosti letadla, proti nemuz je zakrocovano; f) informovat stanoviste ATS sousednich letovych informacnich oblasti, jestlize se jevi, ze letadlo zabloudilo z techto letovych informacnich oblasti."
 649. "Jakmile se stanoviste ATS dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi se pokusit navazat obousmerne spojeni s letadlem, proti nemuz je zakrocovano"
  "na kteremkoliv pouzitelnem kmitoctu, vcetne tisnoveho kmitoctu 121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano;"
 650. Identifikace letadla ve formulari letoveho planu je mozno vyjadrit
  "max 7 znaku; a) ICAO provozovatel letadla+oznaceni letu (KLM511), b) znacka statni prislusnosti/rejstrikova znacka (OKDSM); "
 651. Druh letu ve formulari letoveho planu se vyjadri pismenem
  "S (pravidelna), N (nepravidelna), G (vseobecne letectvi), M (military), X (jine)"
 652. Pravidla letu ve formulari letoveho planu se vyjadri pismenem
  "I (IFR), V (VFR), Y (IFR-VFR), Z (VFR-IFR)"
 653. Pismenem H se ve formulari letoveho planu vyjadruje kategorie turbulence v uplavu
  "tezka, nad 136000kg"
 654. "Ve formulari letoveho planu pismeno S v poli ?VYBAVENI? znamena standardni vybaveni, a to je"
  "standardni provozuschopne COM/NAV/priblizovaci vybaveni (VHF, RTF, VOR, ILS)"
 655. "Pismenem L ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI? se vyjadri, ze na palube je k dispozici"
  ILS
 656. "Skutecnost, ze zarizeni na palube vyhovuje pozadavkum typu RNP pro danou trat, se vyjadri v poli ?VYBAVENI? pismenem"
  R
 657. "Pismenem O ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI? se vyjadri, ze na palube je k dispozici"
  VOR
 658. "Pismeno P uvedene ve formulari letovem planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  "Mod S zahrnujici schopnost hlasit tlakovou nadmorskou vysku, ale bez schopnosti hlasit identifikaci letadla"
 659. "Pismeno I uvedene ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  Inercni navigace
 660. "Pismeno S uvedene ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  "Mod S zahrnujici schopnost hlasit jak tlakovou nadmorskou vysku, tak identifikaci letadla"
 661. "Ve formulari letoveho planu pismena ZZZZ v poli letiste odletu znamenaji, ze"
  letiste nema pridelenou smerovaci znacku
 662. Cestovni rychlost ve formulari letoveho planu je
  "prava vzdusna rychlost pro prvni nebo celou cestovni cast letu vyjadrenou v: km/h (K), kt (N), Mach(M)"
 663. Pismenem N v poli ?TRAT? ve formulari letoveho planu se vyjadruje cestovni rychlost v
  uzlech
 664. V poli ?TRAT? ve formulari letoveho planu se cestovni rychlost v kilometrech za hodinu vyjadri pismenem
  K
 665. Cestovni letova hladina se muze ve formulari letoveho planu vyjadrit pismenem
  "F(letova hladina), S(metricka hladina v desitkach metru), A(nadmorska vyska ve stovkach stop), M(nadmorska vyska v desitkach metru)"
 666. Nadmorska vyska se ve formulari letoveho planu vyjadruje pismenem
  "A(stovky stop), M(desitky metru)"
 667. "Zapis ""BODAL/N0450F290"" v poli ?TRAT? formulare letoveho planu znamena planovanou zmenu"
  rychlosti na 450kt a vysky na FL290 na bode BODAL
 668. Za zkratkou REG v poli ?JINE INFORMACE? formulare letoveho planu se uvadi
  "znacka statni prislusnosti nebo spolecna a rejstrikova znacka letadla, pokud je odlisna od identifikace v poli 7"
 669. Vytrvalost letu se ve formulari letoveho planu uvadi
  mnozstvi paliva v hodinach a minutach
 670. "Poznavaci znacka letadla, je-li jina nez identifikace letadla uvedena v poli 7, se uvede v poli 18 za zkratkou"
  REG
 671. Udaje trate k zmenenemu letisti urceni se mohou uvadet v poli l8 za zkratkou RIF/. Urcete spravny zapis
  "RIF/DTA HEC KLAX; podrobne udaje o trati na zmenene letiste urceni, ICAO znacka letiste"
 672. Vytrvalost letu v poli 19 se udava podle mnozstvi paliva v
  hodinach a minutach
 673. Za zkratkou PER se v letovem planu uvadi
  "udaje o vykonu letadla oznacene jedinym pismenem, je-li predepsano uradem ATS"
 674. Pokud je v letovem planu uvedena v poli 18 zkratka CODE tato znamena
  adresa letadla (6 alfanumericky kod)
 675. "Jestlize letadlo udrzuje hladinu v RVSM vzdusnem prostoru, pak hladina pridelena letadlu se povazuje za udrzovanou, jestlize informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky nevykazuje rozdil od pridelene hladiny vice nez"
  200 ft 60 m
 676. "Jestlize bylo letadlu, v RVSM vzdusnem prostoru, povoleno opustit hladinu, povazuje se jeho manevr za zahajeny a drive obsazena hladina za uvolnenou, pokud informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky vykazuje v ocekavanem smeru od drive pridelene hladiny vice nez"
  300 ft 90 m
 677. "Jestlize letadlo, v RVSM vzdusnem prostoru, proletava hladinu pri stoupani nebo klesani, pak se hladina letadla povazuje za proletenou, kdyz informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky vykazuje, ze tato hladina byla proletena v pozadovanem smeru o vice nez"
  300 ft 90 m
 678. "Hladina povolena letadlu leticimu v RVSM vzdusnem prostoru se povazuje za dosazenou, jestlize informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky nevykazuji vetsi rozdil nez 200 stop. Tyto informace musi byt"
  "behem doby tri po sobe jdoucich aktualizaci zobrazeni, tri po sobe jdoucich aktualizaci ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, ktery cas je delsi, v prislusnych tolerancich pridelene hladiny"
 679. "Tolerance odchylky v RVSM vzdusnem prostoru, urcujici zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky je presna, musi byt"
  .+-200 ft 60 m
 680. "U nepresneho priblizeni se pilot rozhodne, zda pristane nebo provede postup nezdareneho priblizeni nejpozdeji"
  "Bud v MDA/H, resp. Nesmi proklesat OCH/A a v te muze pokracovat az do MAPt"
 681. Useky priblizeni podle pristroju zacinaji a konci
  v navrzenych fixech nebo bodech
 682. "V pripade nepresneho priblizeni podle pristroju se prime priblizeni povazuje za prijatelne tehdy, jestlize uhel mezi trati konecneho priblizeni a prodlouzenou osou RWY je"
  30? nebo mene
 683. Minimalni sektorove nadmorske vysky MSA jsou stanoveny pro kazde letiste a zajistuji vysku nad prekazkami nejmene
  "nejmene 300 m (1000 ft) v okruhu 46 km (25 NM) od vyznacneho bodu, vzta?neho bodu letiste (ARP) nebo vzta?neho bodu heliportu (HRP) spojeneho s postupem pribli?eni pro dane letiste."
 684. Minimalni sektorove nadmorske vysky MSA jsou stanoveny pro kazde letiste a zajistuji vysku nad prekazkami nejmene 1000 ft
  "v okruhu 46 km (25 NM) od vyznacneho bodu, vzta?neho bodu letiste (ARP) nebo vzta?neho bodu heliportu (HRP) spojeneho s postupem pribli?eni pro dane letiste"
 685. Kategorie letadel jsou pro priblizeni podle pristroju cleneny podle
  "indikovana vzdusna rychlost nad prahem drahy (Vat), ktera je rovna padove rychlosti Vso nasobene 1,3 nebo padove rychlosti Vs1g nasobene 1,23 v pristavaci konfiguraci pri maximalni certifikovane pristavaci hmotnosti. Jsou-li k dispozici obe rychlosti Vso i Vs1g, musi se pouzit vyssi vysledna Vat."
 686. "Pokud neni stanoveno jinak, je standartni navrhovy gradient stoupani (PDG) pro odlet"
  0.033
 687. "Primy odlet pri standardnim pristrojovem odletu je ten, kdy pocatecni trat odletu se neodchyluje od prodlouzene osy drahy o vice nez"
  15?od smeru prodlouzene osy drahy
 688. Pro kazdy postup priblizeni
  je vypracovan pouze jeden postup nezdarene priblizeni / bezpecna nadmorska vyska/ postupy
 689. Pri standardnich pristrojovych odletech jsou rychlosti stanoveny pro
  ruzne kategorie letadel
 690. ?Turn at a flyover way-point? znamena
  "zatacka po preletu, tedy tratovy bod, ve kterem je zahajena zatacka za ucelem vstupu do dalsiho useku trate nebo postupu"
 691. Jake rozlisujeme vstupni sektory do vyckavani
  "Bocni vstup, primy vstup, paralelni vstup"
 692. Pri postupech zalozenych na RNAV znamena popis ?Turn at PR506 (fly-by)?
  • "Tratovy bod, ktery vyzaduje zahajeni zatacky
  • s predstihem, umoznujici tangencialne naletnout
  • dalsi cast trate nebo postupu"
 693. "Jako ""reversal"" oznacujeme nasledujici postupy:"
  "Postup ?reversal? muze byt ve tvaru predpisove nebo zakladni zatacky. Vstup je omezen na stanoveny smer nebo sektor. V techto pripadech je predepsan presny obrazec, obvykle je to zakladni zatacka nebo predpisova zatacka."
 694. Bezpecna vyska nad prekazkami (OCH/A) je publikovana
  v AIPu pro kazdy postup priblizeni podle pristroju a priblizeni okruhem
 695. "Prime priblizeni (Straight-in Approach) je takove priblizeni, pri kterem trat konecneho priblizeni svira s prodlouzenou osou RWY uhel maximalne"
  30?
 696. Po usazeni na trati stredniho useku priblizeni provadi pilot korekce ve smeru o maximalne
  plus minus 15?
 697. Pri priblizeni okruhem (Circling)
  • "letadlo vizualne manevruje ve fazi letu, kdyy po dokonceni
  • priblizeni podle pristroju, ktera privede letadlo do
  • polohy pro pristani na drahu nevhodnou pro prime
  • priblizeni (napriklad tam, kde nemohou byt splneny
  • kriteria pro polohu RWY nebo sestupovy gradient)"
 698. "Postup ""reversal"" muze byt ve tvaru"
  predpisove nebo zakladna zatacky.
 699. "V pripade pouziti prehledoveho radaru koncove rizene oblasti je letadlo vektorovano na fix, nebo na trat"
  "stredniho nebo konecneho pribli?eni a? do bodu, ze ktereho pilot mu?e pokracovat v pribli?eni podle mapy pro pribli?eni podle pristroju."
 700. Priletove trate normalne konci
  "fixu pocatecniho pribli?eni (IAF). Mohou byt provadeny vsesmerove nebo sektorove prilety, je vsak treba vzit v uvahu minimalni sektorove vysky (MSA)"
 701. Priletove trate (STAR) se publikuji:
  v Letecke informacni prirucce
 702. Fix IAF je
  fix pocatecniho priblizeni; oznacuje zacatek useku pocatecniho priblizeni a konec useku priletu
 703. Fix IF je
  fix stredniho priblizeni; oznacuje konec useku pocatecniho priblizeni a zacatek useku stredniho priblizeni
 704. Fix FAF je
  fix konecneho priblizeni;
 705. Bod TP je
  bod toceni
 706. Bod MAPt je
  "bod nezdareneho priblizeni; nad/pred kterym musi byt zahajen predepsany postup nezdareneho priblizeni, aby bylo zajisteno, ze nebudou poruseny minimalni vysky nad prekazkami"
 707. Gradient klesani 5.2% v useku konecneho priblizeni odpovida uhlu sestupove roviny
  3?
 708. Predpisova zatacka (45?/180?) sestava z primeho useku bez tratoveho vedeni. Tento primy usek je omezen casem
  "1min od zahajeni zatacky pro ACFT (kat. A,B), 1min 15s pro ACFT (kat. C,D,E)"
 709. Nadmorska vyska rozhodnuti DA pro presna priblizeni je stanovena takto
  "Stanovena nadmorska vyska nebo vyska pri 3D priblizeni podle pristroju, ve ktere musi byt zahajen postup nezdareneho priblizeni, nebylo-li dosazeno pozadovane vizualni reference pro pokracovani v priblizeni"
 710. Jestlize po priblizeni podle pristroju pri priblizeni okruhem dojde ke ztrate vizualni reference pilot:
  musi zahajit nezdarene priblizeni stanovene pro dany postup
 711. Jake rozlisujeme vstupni sektory do postupu ?Racetrack?:
  "paralelni, bocni, primy"
 712. Co je to MOC?
  minimalni vyska nad prekazkami
 713. Zakladnim kriteriem pro zarazeni letadel do kategorii je
  "MTOW pro turbulenci v uplavu, nebo IAS nad prahem drahy, ktera je rovna padovce nasobene 1,3"
 714. "Na mape pro pristrojove priblizeni musi byt uveden gradient stoupani pro nezdarene priblizeni, pokud je jiny nez"
  0.025
 715. "Predpoklada se, ze nezdarene priblizeni bude zahajeno pri postupu nepresneho pristrojoveho priblizeni ve vysce, ktera neni nizsi nez"
  MDA
 716. "FAF u nepresneho pristrojoveho priblizeni je umisten na trati konecneho priblizeni ve vzdalenosti, ktera umozni nastaveni konfigurace letadla pro konecne priblizeni a pro klesani z nadmorske vysky stredniho priblizeni az do MDA kterou lze aplikovat"
  pro nepresne priblizeni nebo priblizeni okruhem
 717. "Usek konecneho priblizeni (nepresne pristrojove priblizeni s fixem konecneho priblizeni) zacina u zarizeni nebo fixu, nazvaneho fix konecneho priblizeni - FAF, a konci"
  na bodu MAPt
 718. "Predpoklada se, ze nezdarene priblizeni bude zahajeno pri postupu presneho priblizeni ne nize, nez v"
  pod publikovanou OCA/H NEBO DA???
 719. "Pokud neni na mape pro pristrojove priblizeni uvedeno jinak, minimalni gradient stoupani pri standartnim postupu nezdareneho priblizeni je"
  0.025
 720. "Trat stredniho priblizeni se stanovi pro privedeni letadla do kurzove cary ILS ve vysce, ktera je"
  ktera je pod nominalni sestupovou drahou/vyskovym uhlem sestupu ILS
 721. "Nepresna priblizeni podle pristroju se vyznacuji tim, ze"
  "jsou navrzeny ve 2D, tedy poskytuji pouze smerove a nikoliv vertikalni vedeni."
 722. Pri radarovem vektorovani odpovida za rozstup letadla od prekazek
  ridici
 723. Pokud neni bezvetri pri letu ve vyckavacim obrazci
  "Piloti se musi snazit dodrzet trat provadenim opravy na znamy vitr, a to jak opravou kurzu, tak i casu. Toto by melo byt provadeno behem vstupu a behem letu ve vyckavacim obrazci."
 724. Zkratka DER znamena:
  Odletovy konec drahy (departure end of runway)
 725. Zkratka SID znamena:
  "Standardni pristrojovy odlet, Standard instrument departure"
 726. "Predpisova zatacka se vyznacuje tim, ze po jejim dokonceni se letadlo"
  letadlu naletnout a pokracovat v letu po stanovene trati opacnym smerem
 727. Hodnoty RVR a DH pro presne priblizeni I. kategorie jsou:
  RVR 550m nebo vyssi a DH nad 200 ft
 728. Hodnoty RVR pro presne priblizeni III A kategorie jsou:
  "RVR ne mene nez 200, DH ne mene nez 50 ft"
 729. Hodnoty RVR pro presne priblizeni II. kategorie jsou:
  "RVR ne mene nez 300 m, DH mene nez 200ft, ne mene nez 100 ft"
 730. Vsechny zatacky ve vyckavacim obrazci maji byt provedeny s uhlem naklonu
  "25? nebo s uhlovou rychlosti 3? za sekundu, podle toho, co vyzaduje mensi naklon."
 731. Pri obdrzeni povoleni vizualniho priblizeni
  zacne pilot vest letadlo ve smeru pomoci srovnavaci navigace. Naletne primy sektor priblizeni nebo se do nej dostane letem po letistnim okruhu. Precist u soldana
 732. Pro zarazeni letadla do vyckavaciho obrazce byly stanoveny
  "vstupni sektory paralelni, bocni, primy"
 733. Zkratka STAR znamena:
  Standardni pristrojovy prilet (standard instrument arrival (route))
 734. Jaky je rozdil mezi vyskou rozhodnuti DA/H a minimalni vyskou pro klesani MDA/H?
  DA - pro presne priblizeni a MDA - pro nepresne pristrojove
 735. Aby pozornost posadek nebyla rozptylovana behem provadeni postupu pro omezeni hluku
  musi byt komunikace letadlo/zeme omezena na minimum.
 736. Primarni prostor je
  "Vymezeny prostor symetricky rozlozeny podel stanovene letove trate, ve kterem je zajistena bezpecna vyska nad prekazkami v plnem rozsahu (cela MOC) (1/2cele sirky)"
 737. Sekundarni prostor je
  "Vymezeny prostor, rozlozeny po obou stranach primarniho prostoru, podel stanovene letove trate, ve kterem je zajistena snizujici se vyska nad prekazkami. (1/4 cele sirky na obou stranach, dohromady tedy 1/2)"
 738. Behem letu v nebo pod prevodni nadmorskou vyskou
  se leta na nastavene QNH a vyskomer zobrazuje nadmorskou vysku ve feet
 739. Behem letu nad prevodni nadmorskou vyskou
  se leta na nastavene QNE a vyskomer zobrazuje vysku ve FL
 740. Zmena reference z nadmorske vysky na letovou hladinu a naopak se provadi
  "v prevodni nadmorske vysce pri stoupani, v prevodni hladine pri klesani"
 741. V prubehu priblizeni na pristani muze byt vyska nad terenem urcena vyskomerem s nastavenim
  • "QNH nebo za stanovenych okolnosti QFE (Udaj QFE pro nastaveni vy?skomeru, jasne
  • identifikovany? jako takovy?, by mel by?t dan k dispozici
  • v povolenich pro priblizeni a pristani. Toto by melo
  • by?t k dispozici na vyzadani nebo pravidelne,
  • v souladu s mistnimi postupy., Kdyz letadlo, kteremu bylo dano povoleni
  • na pristani jako cislo jedna, dokoncuje sve priblizeni
  • s QFE, vertikalni poloha tohoto letadla musi by?t
  • vyjadrovana udaji vy?sky nad vztaznou rovinou
  • letiste, pouzitou pri stanoveni bezpecne vy?sky nad
  • prekazkami )"
 742. Pred zahajenim pocatecniho priblizeni na dane letiste
  musi letadlo obdrzet udaj o prevodni hladine
 743. Prevodni nadmorska vyska
  je pevne stanovena
 744. Prevodni hladinu v CR
  stanovuje prislusne stanoviste ATS
 745. Behem letu na trati v/nad nejnizsi pouzitelnou letovou hladinou letadla letaji
  ve FL s nastavenym QNE
 746. "Pri spojeni letadlo-zeme musi byt vertikalni poloha letadla, ktere leti v prevodni nadmorske vysce nebo pod ni, vyjadrena"
  • "v nadmorsky?ch vy?skach. Odkazy na vertikalni
  • polohu letadla pri spojeni letadlo-zeme musi by?t
  • vyjadrovany udaji nadmorsky?ch vy?sek."
 747. Pri spojeni letadlo-zeme musi byt vertikalni poloha letadla leticiho v prevodni hladine a vyse vyjadrena
  • "v pouzitelne letove hladine, podle toho co je v danem
  • pripade platne, musi letadlo letet v letovy?ch
  • hladinach. Odkazy na vertikalni polohu letadla pri
  • spojeni letadlo-zeme musi by?t vyjadrovany udaji
  • letovy?ch hladin."
 748. Pri pruletu letadla prevodni vrstvou se vyjadruje vertikalni poloha letadla
  "pri stoupani letovymi hladinami, pri klesani nadmorskymi vyskami."
 749. Vertikalni polohy letadel pri stoupani az do dosazeni prevodni nadmorske vysky se v CR udavaji vzhledem k udaji
  QNH a to v nadmorskych vyskach
 750. Vertikalni rozstupy letadel behem letu na trati pod prevodni nadmorskou vyskou se v CR zajistuji vzhledem k udaji
  QNH v nadmorskych vyskach
 751. Vertikalni rozstupy letadel nad prevodni nadmorskou vyskou behem letu na trati musi byt stanoveny v udajich
  QNE ve FL
 752. Pri spojeni letadlo-zem musi byt vertikalni poloha vyjadrena vyrazem
  "nadmorskych vyskach v ft, m nebo ve FL"
 753. "Behem letu na trati pod nejnizsi pouzitelnou letovou hladinou se, v CR ve tride E, vertikalni poloha vyjadruje"
  nadmorskou vysku ve ft
 754. V letovem povoleni pro priblizeni nebo povoleni ke vstupu do letistniho okruhu musi byt v CR predan udaj
  draha + vitr + QNH (QFE)
 755. V letovem povoleni pro priblizeni a v povoleni ke vstupu do letistniho okruhu se muze na zadost velitele letadla predat udaj
  draha + vitr + QNH (QFE)
 756. Vertikalni poloha letadel behem priblizeni musi byt az do dosazeni prevodni hladiny udavana a rizena udaji
  "ve FL, vztazenych ke QNE, 1013.25 hPa"
 757. "Jestlize ma byt let proveden v prevodni hladine nebo nad ni, potom hladiny ve kterych bude let proveden, musi byt v letovem planu vyjadreny"
  ve FL a 3 cislice
 758. "Jestlize bude let proveden v prevodni nadmorske vysce nebo pod ni, hladiny ve kterych bude let proveden, musi byt v letovem planu vyjadreny"
  A jako nadmorska vyska ve stovkach stop + 3 cislice
 759. Letove hladiny zvolene pro dany let
  musi byt ve FPL
 760. Letove hladiny zvolene pro dany let
  musi byt ve FPL
 761. Pri pruletu prevodni nadmorske vysky musi byt udaje o vertikalni poloze letadla zmeneny z vysek (QNH)
  vyjadreny v nadmorskych vyskach pri stoupani a FL pri klesani
 762. "S vyjimkou pripadu tykajicich se nouzoveho stavu, ztraty spojeni a protipravniho cinu"
  • "a) mit odpovidac v provozu a navolit kody v modu
  • A podle pokynu stanoviste rizeni letoveho
  • provozu (ATC), s nimz ma kontakt, nebo
  • b) mit odpovidac nastaven na kody v modu A, ktere
  • jsou predepsany na zaklade oblastnich
  • navigacnich dohod, nebo
  • c) v pripade, ze nema zadne pokyny ATC a
  • absence oblastnich navigacnich dohod,
  • provozovat odpovidac s nastaveny?m modem A a
  • kodem 2000."
 763. Pokud je o to ATC nepozada
  piloti nesmi pouzit Squawk ident
 764. "Kdykoliv je v provozu mod C, piloti musi pri hlasove komunikaci letadlo - zeme (je-li treba predat informaci o hladine) predat takovou informaci udajem jejich vysky, jak ji ukazuje pilotuv vyskomer, zaokrouhlenou na nejblizsi nasobek"
  • "30 m nebo 100ft, je-li informace o letove hladine
  • pozadovana."
 765. "Pilot letadla, ktere se dostalo do stavu nouze, musi nastavit odpovidac (s vyjimkou pripadu, kdy dostal drive od ATC pokyn nastavit odpovidac na specificky kod) na"
  • "nastavit odpovidac na mod A kod 7700, s vy?jimkou
  • pripadu, kdy dostal drive od ATC pokyn nastavit
  • odpovidac na specificky? kod. V takovem pripade
  • pilot musi udrzovat specificky? kod, dokud ATC mu
  • neda jiny? pokyn. Nicmene, pilot muze zvolit mod A
  • kod 7700, kdykoliv ma zvlastni duvod se domnivat,
  • ze toto bude nejlepsi postup."
 766. "Pilot letadla, ktere se dostalo do stavu nouze, muze pouzit kdykoliv ma zvlastni duvod se domnivat, ze toto bude nejlepsi postup"
  kod 7700 v modu A
 767. "Pilot letadla, ktere ztratilo oboustranne spojeni, musi nastavit odpovidac na"
  • "musi
  • nastavit odpovidac na mod A kod 7600"
 768. Pri protipravnim cinu na letadle a letu musi se velitel letadla snazit nastavit odpovidac na
  7500
 769. "Vypocitana minimalni nadmorska vyska musi byt upravena, jestlize okolni teplota na povrchu je mnohem:"
  • "nizsi nez teplota
  • odpovidajici standardni atmosfere. V takovy?ch
  • podminkach je priblizna oprava 4 procentni narust
  • vy?sky na kazdy?ch 10o C pod standardni teplotou,
  • namerene ve vy?chozim zdroji pro nastaveni
  • vy?skomer. To je bezpecne bez ohledu na
 770. nadmorskou vy?sku mista mereni tlaku pri teplotach
  vyssich nez ? 15oC."
 771. Vypocitana hodnota prevodni nadmorske vysky musi byt zaokrouhlena na nejblizsich vyssich
  • "musi by?t zaokrouhlena na nejblizsi vyssi 300
  • m (1000 ft)."
 772. Vypocitana hodnota prevodni nadmorske vysky musi byt zaokrouhlena na nejblizsich 1000 stop
  vyse
 773. Zkratka MSA znamena
  minimal sector altitude
 774. Zkratka MOC znamena
  minimal obstacle clearance
 775. Zkratka DER znamena
  departure end of runway
 776. Zkratka DA znamena
  decision altitude
 777. Pro postup priblizeni s vertikalnim vedenim je stanovena zkratka
  APV - approach procedures with vertical guidance
Author
Anonymous
ID
331415
Card Set
ATM_FINALS_RLP_v.1.0
Description
ATM_FINALS_RLP
Updated