formulas by symptoms (Gyno)

 1. Blood in urine
  • Ba Zheng Tang (stones)
  • Huang Lian Jie Du Tang / Long Dan Xie Gan Tang (liver heat, damp-heat, heat in blood)
  • Zhu Ling Tang / Shao Yao Tang(damp-heat)
  • Qing Ying / Zhi Bai Di Huang (blood heat)
  • Dao Chi San (Heat fire transfer to SI)
  • Jiao Ai Tang (Cold, Spleen Xu, Stops bleeding)
 2. Endometriosis
  • Tao Hong Si Wu Tang (Blood xu and stagnation)
  • Gui Zhi Fu Ling Wan (Blood stasis)
  • Zhu Yu Tang (Blood and qi stasis)
  • Jiao Ai Tang (Cold, Spleen Xu, Stops bleeding)
  • Fu Zi Li Zhong Wan (Spleen yang xu /w cold)
  • Xiao Jian Zhong Tang (Sp/st yang xu /w cold)
  • Tian Tai Wu Yao / Nuan Gan Jian (Liver cold)
  • Long Dan Xie Gan tang (GB/st damp-heat)
  • Shao Yao San (Damp-heat)
  • Zhi Bai Di Huang Wan (Kd yin xu /w heat)
  • Zhen Wu Tang (Kd Yang xu /w water)
  • Wen Jing Tang (Blood stasis from cold in ren/chong)
  • Bu Yang Huan Wu (Qi/yang xu leading to blood stasis)
  • Si Wu Tang (Blood xu and blood stasis)
  • Shao Fu Zhu Yu (Blood stasis due to cold)
  • Tao He Cheng Qi / Xue Fu Zhu Yu Tang(Blood stasis due to heat)
  • Yang He (Yang Xu /w cold)
  • Nuan Gan Jian (Cold in uterus)
  • Sheng Hua Tang (Postpartum cold blood stasis)
 3. Endometritis
  • Yin Qiao San mod (toxic heat. Toxic Heat)
  • Jiao Ai Tang (Chronic cold type with blood xu)
  • Xiao Yao San (Liver Qi stag)
  • Gui Zhi Fu Ling (Blood stasis due to cold)
  • Shao Yao Tang (Damp-heat)
  • Tao He Cheng Qi (Blood stasis due to heat)
  • Long Dan Xie Gan (Gb/st damp-heat)
 4. Fibromyalgia
  • Juan Bi Tang (Wind bi)
  • Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu (Wind Damp Heat)
  • Wu Zhu Yu Tang (Jue Yin Cold)
  • Di Huang Wan (lr/Kd yin xu)
  • Fu zi li zhong wan (Sp/kd yang xu)
  • Xiao Yao wan (lr/sp disharmony)
  • Bu Zhong Yi qi tang (qi xu)
  • Tian Wang Bu Xin DAn (hrt/kd bld+yin xu)
  • Shi Quan Da Bu tang / Dang Gui Bu Xiu / Gui Pi Tang (Blood xu)
  • Da Yang Huan Wu Tang / Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu tang / Shen Tong Zhu Yu Tang (qi xu leading to blood stasis)
  • Gui Zhi Fu Ling (Cold leading to fluid stag)
  • Shi Quan Da Bu (cold blocking channels)
  • Shen Ling Bai Zhu (Damp blockage)
  • Er Chen Tang (Phlegm)
  • Si Miao San (damp-heat blockage)
  • Ba Zheng Tang (Damp-heat in ub)
  • Ban Xia Xi Xin Tang (Damp-heat in st/li)
  • Du Huo Ji Sheng (Cold damp)
  • Xiao Huo Lu Dan (Severe cold obstruction)
 5. Infertility
  • Sheng mai san (Lung/kd qi xu)
  • Yin Chen Hao Tang (Damp-heat)
  • FU Zi Li Zhong Wan (Sp/kd yang xu)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (Sp/st qi xu)
  • Jiao Ai Tang (Sp xu leading to bleeding)
  • Xiao Jian Zhong Tang / Wu Zhu Yu Tang (Cold in mj)
  • Dao Chi San (Ht fire transfer to si)
  • Xiao Yao San (Liver qi stag)
  • Tian Tai Wu Yao / Nian Gan (Liver cold)
  • Shen qi / Ba Zhen / You Gui Wan (Kd yang xu)
  • Zhen Wu Tang (Kd yang xu /w water)
  • Liu wei di huang (Kd yin xu)
  • Zhi Bai Di Huang Wan (Kd yin xu with /w heat)
  • Shou Tai Wan / Er Xian Tan (kd yin/yang xu)
  • Zhou Gui Wan (Kd jing xu)
  • Shi Qian Da Bu / Ba Zhen Tang (Qi and blood xu)
  • Dang Gui Bu Xue / Gui Pi Tang (Blood xu)
  • Xue Fu Zhu Yu / Shi Xiao San (Blood stasis)
  • Wen Jing / Xiao Fu Zhu Yu / Sheng Hua / Gui Zhi Fu Ling (Blood stasis due to cold)
  • Qing Ying (Blood heat)
  • Wan Dai Tang (Damp in LJ)
  • Long Dan Xie Gan (Damp-heat in LJ)
  • Er Chen Tang (Phlegm)
  • Gui Zhi Fu Ling Wan (Phelgm and blood stasis)
  • Tao Hong Si Wu Tang (Menstrual phase blood xu and stasis)
  • Di Huang Wan (Follicular phase blood xu and stasis)
  • Tonify Yang (luteal phase deficiencies)
 6. Lactation insufficiency
  • Dang Gui Bu Xiu Tang (Hrt/lr bld xu)
  • Shu Gan Tang (Lr qi stag)
  • Si Wu Tang (Lr bld stasis /w bld xu, Lr bld xu)
  • Shi Qian Da Bu / Ba Zhen Tang (Qi and bld xu)
 7. Menopausal symptoms
  • Chai Hu Shu Gan (Lr qi stag / shao yang)
  • Di Huang Wan (Lung and Kd yin xu)
  • Gan Mai Da Zao Tang (sp/hrt qi xu)
  • Shi Pi Yin / Zhen Wu Tang (sp/kd yang xu)
  • Wen Dan Tang (Phlegm-fire)
  • Tian Wan Bu Xin Tang / Sheng Mai san / Huang Lian E Jiao (Heart Yin xu)
  • Suan Zao Ren / Gui Pi Tang (Hrt bld xu)
  • Tian Wan Bu Shen Dan / Dao Chi San (Hrt/kd not communicating)
  • Zhen Gan Xi Feng (Lr fire into wind)
  • Yi Guan Jian / Suan Zao Ren Tang (Lr yin xu)
  • Zou Gui Wan / Liu Wei Di Huang (Kid Yin xu)
  • Qing Hao Bie Jia (Kd yin xu /w heat)
  • Shen Qi Wan /  You Gui Wan / Wen Jing (Kd yang xu)
  • Er Xian tang (Kd yin and yang xu)
  • Zhi Bai Di Huang / Qi Ju Di Huang Wan (Kd/lr yin xu)
  • Da Bu Yin Wan (Kd/lr yin xu with severe heat or /w lr yang raising)
  • Gui Pi Tang (Qi and blood xu)
  • Shi Quan Da Bu (Qi and blood xu /w cold)
  • Ge Xia Zhu Yu (Qi and Blood stasis)
  • Xue Fu Zhu Yu (Blood stasis)
  • Gui Zhi Fu Ling (Phlegm and blood stasis)
  • Huang Lian Jie Du (Toxic Heat)
 8. Premature menopause
  Di Huang Wan (blood/yin xu)
 9. Excessive menstrual bleeding
  • Bu Zhong Yi Qi Tang / Gui Pi Tang (Sp qi xu)
  • Jiao Ai Tang (Speed not governing bld)
  • Shi Pi Yin / Zhen Wu Tang (Sp/kd yang xu)
  • Shu Gan (Lr qi stag)
  • Er Zhi Wan (lr/kd yin xu)
  • Dang Gui Bu Xiu (Bld xu)
  • Shao Fu Zhu Yu (Bld stasis)
  • Shi Hui San (Blood heat)
  • Zhi Bai Di Huang Wan (Deficiency heat)
  • Yin Chen Hao Tang (Damp-heat)
  • Li Zhong Wan (Tai yin phlegm-damp)
 10. Short Menstrual cycle
  • Gui Pi Tang / Bu Zhong Yi Qi (Sp qi xu)
  • Xiao Yao San (Lr qi stag leading to heat)
  • Shou Tai Wan (Kd qi xu)
  • Jiao Ai Wan (Kd qi xu /w cold)
  • Ba Zhen Tang (Qi and blood xu)
  • Zhi Bai Di Huang (Bld xu /w heat)
  • Si wu tang (Blood stasis)
  • Qing Ying Tang / Xi Jiao Di Huang (Blood heat)
  • Yin Chen Hao Tang (Damp-heat)
 11. Menstrual pain
  • Ma Huang Tang (Wind-cold)
  • Wu Mei Wan (Jue Yin Cold)
  • Jiao Ai Tang (Spleen not governing blood)
  • Fu Zi Li Zhong Wan (Sp/kd yang xu or cold)
  • Wu Zhu Yu Tang / Xiao Jian Zhong (Sp/st yang xu)
  • Gui Pi tang (hrt bld xu /w sp qi xu)
  • Chai Hu Shu Gan (Lr qi stag)
  • Tong Xie Yao Feng (Lr qi stag /w pain)
  • Si Ni San / Xiao Yao (Lr invading sp)
  • Xiao Chai Hu Tang (Lr invading st)
  • Ban Xiao Hou Po Tang (Phlegm and qi stagnation)
  • Liang Fu Tang (Lr qi stag with cold in mj)
  • Ge Xia Zhu Yu / Xue Fu Zhu Yu / Shi Xiao (Lr qi stag with blood stasis)
  • Tian Tai Wu Yao / Nian Gan (Lr cold)
  • Huang lian e jiao (liver fire attack st)
  • Dang Gui Bu Xie (lr blood xu)
  • Liu Wei Di Huang (Lr/kd xu)
  • You Gui Wan (Kd yang xu)
  • Zhen Wu (Kd yang xu /w water)
  • Shen Qi (Kd Qi xu)
  • Ge Xia Zhu Yu Tang / Gui Shao Di Huang (Kd xu /w bld stag)
  • Wen Jing Tang (Cold uterus)
  • Nuan Gan Tanng (Cold uterus /w cold liver)
  • Er Miao San (Damp-heat)
  • Ba Zhen Tang (Qi and bld xu)
  • Tao Hong Si Wu Tang (Bld xu and bld stasis)
  • Gui Zhi Fu Ling / Wen Jing Tang (Bld stasis due to cold)
  • Qing Ying Tang (Heat)
  • Tao He Qing Qi (Bld stagnations /w heat in LJ)
  • Sheng Hua (Postpartum cold)
 12. Menstrual irregularity
  • Jiao Ai Tang / Wen Jing Tang / Ma Huang Tang / Gui Zhi Fu Ling (Cold in uterus)
  • Bai He Gu Jin Tang / Da Bu Yin (Lu/Kd yin xu)
  • Bu Zhang Yi Zi Tang (Sp qi xu)
  • Fu Zi Li Zhong wan (Sp/Kd yang xu)
  • Gui Pi Tang (Hrt bld and sp qi xu)
  • Suan Zao Ren tang / Dang Gui Bu Xie (hrt/lr bld xu)
  • Di Huang wan (Hrt/lr yin xu)
  • Xiao Yao (Lr qi stag.  Lr invading sp)
  • Ban Xia Hou Po Tang (Phlgem qi stag)
  • Chai Hu Shu gan (Liver invading st)
  • Zhen Gan Xi Feng (Liver qi stag into fire.  Lr Wind)
  • Qi Ju Di huang (Lr bld xu)
  • Zhi Bai Di Huang (Kd yin xu /w heat)
  • Wen Jing / You Gui (Kd yang xu)
  • Shen qi (Kd qi xu)
  • Zhu Yu Tang (bld stag)
  • Gui Zhi Fu Ling (Bld stag due to cold)
  • Tao Hong Si Wu (Bld stag due to bld xu)
  • Qing Ying Tang / Xi Jao Di Huang (Bld heat)
  • Si Wu Tang / Dang Gui Bu Xie(Bld xu)
  • Er Chen Tang (Phlegm)
  • Tao He Cheng Qi (Damp-heat in LJ /w bld stag)
 13. Prolonged Menstruation
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (sp qi xu)
  • Jiao Ai Tang (Sp not governing bld)
  • Zhi Bai Di Huang (Deficiency heat)
  • Si Miao San (Damp-heat)
  • Tao Hong Si Wu (Bld stag)
 14. Scanty or amenorrhea
  • Di Huang Wan (Lung and kd yin xu)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (Sp qi xu)
  • Zhen Gan Xi Feng (lr yin xu with yang raising)
  • Shen Qi (Kd qi xu)
  • Xiao Yao (lr qi stag)
  • Ba Zhen Tang (Qi and bld xu)
  • Zhu Yu Tang (Qi and bld stasis)
  • Dang Gui Bu Xie Tang (Bld xu)
  • Wen Jing Tang / Gui Zhi Fu Ling (Bld stasis due to cold)
  • Er Chen Tang (Phlegm)
 15. Habitual Miscarriage
  • Chai Hu Shu Gan (Shao Yang)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (sp qi xu)
  • Jiao Ai tang (Sp not governing bld)
  • Shao Yao San (Sp/kd xu)
  • Liu Wei Di Huang (Lv/kd yin xu)
  • You Gui Wan (Kd yang xu)
  • Shou Tai Wan (Kd yin /yang xu)
  • Ba Zhen tang (Qi and bld xu)
  • Shi Qian Da bu (Qi and bld xu with cold)
  • Jiao Ai Tan / Dang Gui Bu Xie (Bld xu)
  • Shao Fu Zhu Yu (Bld stasis)
  • Tao He Cheng Qi (Damp-heat in LJ with bld stasis)
  • Wen Jing Tang (Cold in uterus)
 16. Threaten Miscarriage
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (Sp qi xu)
  • Jiao Ai Tang (Sp not govern bld)
  • Fu Zi Li Zhong Wan (sp/kd xu)
  • Shen Qi Wan (Kd yang xu)
  • Gu Jing Wan (Kd yin xu /w heat)
  • Shou Tai wan (Kd yin and yang xu)
  • Er Zhi Wan (Kd / Lv yin xu)
  • Ba Zhen Tang (Qi and bld xu)
  • Zhu Yu Tang (Qi and bld stasis)
  • Gui Zhi Fu Ling (Uterine mass bld stasis)
  • Jiao Ai Wan / Dang Gui Bu Xie (Bld xu)
  • Si Wu Tang (Blood stasis due to bld xu)
  • Wen Jing Tang (blood stasis due to cold)
  • Qing Ying Tang (Blood heat)
  • Liu Wei Di Huang (Yin xu)
  • Er Chen (Phlegm)
 17. Ovarian Cyst / PCOS
  • Er Chen Tang + Chai Hu Shu Gan + Xue Fu Zhu Yu + Shen Qi Wan (Sp qi + Kd yang xu + Phlegm accumulation)
  • Long Dan Xie Gan (Liver qi transform into fire)
  • Di Huang Wan (Kd Yin xu)
  • You Gui Wan / wen jing (Kd yang xu)
  • Ge Xia Zhu Yu Tang (Qi and blood stagnation)
  • Er Chen Tang (Phelgm)
 18. Poor ovarian follicle
  Di Huang wan (bld and yin xu)
 19. Uterine Fibroids
  • Si Jun Zi Tang (Sp qi xu)
  • Gui Zhi Fu Ling (Bld stasis with cold and phlegm)
  • Zhu Yu Tang (Bld stasis)
  • Xi Jiao Di Huang (Kd yin xu /w heat)
  • Shu Gan (Liver qi stasis)
  • Sheng Hua (Postpartum cold)
  • Er Chen tang (Phelgm)
  • Tao He Cheng Qi Tang (Damp-heat in LJ with blood stasis)
 20. Vagina Discharge
  • Dang Gui Si Ni Tang (Jue Yin Cold)
  • Sheng Ling bai Zhu (SP/Lu qi xu with damp)
  • Wei Ling San (Cold damp injure sp)
  • Yin Chen Hao Tan (Damp-heat injure sp)
  • Wan Dai Tang / Li Zhong Wan / Liu Jun Zi Tang (Sp qi xu)
  • Fu Zi Li Zhong wan (sp yang xu)
  • Wen Jing / FuZiLiZhong / Xiao Jian Zhong (Sp/st cold)
  • Long dan xie gan (Yellow and smelly, damp-heat.  Liver qi stag with heat)
  • Gui Pi Tang (Heart bld and sp qi xu)
  • Si Wu Tang (Liver bld xu)
  • Xiao Yao San (Lr qi stag)
  • Bei Xi Fen Qing San (Milky white.  Kd yang xu)
  • Zhen Wu Tang (Kd yang xu /w water)
  • Di Huang Wan (Kd yin xu)
  • Er Xian Tan (Kd yin and yang xu)
  • Ba Zhen (Qi and blood xu)
  • Shi Quan Da Bu (Qi, bld, yang xu /w cold)
  • Gui Zhi Fu Ling (blood stasis due to cold)
  • Er Chen / Wen Dan / Wu Ling (Phelgm)
  • San Miao (Damp-heat in lj)
  • Shao Fu Zhu Yu (Blood stasis in lj)
  • Tian Tai Wu Yao (liver cold)
  • Huang lian jie du (Toxic heat)
  • Wen Jing (Ren and Chung xu)
 21. Vaginitis
  • Shao Yao San (Damp-heat in li)
  • Ping Wei San (Damp in mj)
  • Si Jun Zi Tang (Sp qi xu)
  • Shen Ling Bai Zhu (Sp qi xu /w damp)
  • xiao chai hu tang (liver qi stag)
  • Xiao Yao San (Liver/sp disharmony)
  • Er Xian Tang (Kd yin and yang xu)
  • You Gui Wan (Kd yang xu)
  • Shi Quan Da Bu (Qi/bld/yang xu /w cold)
  • Er Chen Tang (Phlegm)
  • Liang Ge Tang (Stagnant heat)
  • Huang Lian Jie Du (Toxic heat)
  • Ban Xia Xi Xin tang (damp-heat in mj)
  • Ba Zheng Tang (Damp-heat in lj)
Author
Oberon911
ID
331100
Card Set
formulas by symptoms (Gyno)
Description
Herbs organized by symptoms
Updated