Formula by Symptoms (Abdominal)

 1. Abdominal Distension
  • Huo Xiang Zheng Qi (cold damp)
  • Chai Hu Gui Zhi (shao yang disharmony)
  • Xiao Yao San (Liver qi stag)
  • Chai Hu Shu Gan
  • Gui Zhi Fu Ling (blood stasis)
  • Jia Wei Xiao Yao San (Liver Qi stag /w heat)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (Spleen/St Qi Xu)
  • Bao He Wan (Food Stagnation)
  • Xiao Fu Zhu Yu Tang (blood stasis in lower abd)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Li Zhong Wan (Kd/sp yang xu)
  • Liu Jun zhi tang (SP/ST qi xu w/ damp)
  • Ba Zhen Tang (Qi and blood xu)
 2. Abdominal Mass
  • Gui zhi fu ling (blood stasis)
  • Er Chen Tang (Phlegm in mj)
  • Si Wu Tang (Blood stag)
  • Zhu Yu Tang variations
 3. Abdominal Pain
  • Huo Xiang Zheng qi (cold damp)
  • Li Zhong Wan (cold in MJ)
  • Gui Zhi Fu ling (Fixed stabbing pain from blood stasis)
  • Bao He Wan (Food stagnation or phlegm)
  • Bu Zhong Yi Qi tang (SP/ST qi xu)
  • Yi Guan Jian (Yin deficiency /w qi stag)
  • Xue Fu Zhu Yu Tang (premenstrual, with blood stasis)
  • Tong Xue Yao Feng (sp qi xu /w dampness and liver qi stagnation)
  • Er Miao San (LJ damp heat)
  • Bai Tou Wen Tang (Intestinal inflammation with toxic heat)
  • Ping Wei San  (Damp in mj)
  • Shu Gan San (Liver Qi stag)
  • Zhu Yu Tang (Chonic qi and blood stasis)
  • Xiao yao san (shao yang and spleen xu)
  • Ba Zhen Tang (Qi and blood xu)
 4. Acid Reflex
  • Huang Lian Jie Du Tang (Fire)
  • Xiao Chai Hu Tang (Liver/st disharmony)
  • Bao he wan (food stagnation /w foul or sour taste)
  • Xiao Yao wan (liver/sp disharmony)
  • Ban xia hou po tang (qi stasis and phlegm)
  • Ping wei san (damp and qi stag)
  • Liu Jun zi tang (sp/st qi xu /w phlegm)
  • Shu gan (Liver qi stag)
 5. Appendicitis
  • Huang Lian Jie Du Tang (St fire)
  • Er Miao San (Damp heat)
 6. Increased appetite
  Huang Lian Jie Du Tang (St Fire)
 7. Decrease Appetite
  • Hou Xiang Zheng Qi (cold damp)
  • Li Zhong Wan (cold and xu in mj)
  • Xiao Yao Wan (Liver/Sp disharmony)
  • Xiao Chai Hu Tang (Liver/St Disharmony)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (qi xu in mj)
  • Gui Pi Tang (Sp/Heart qi xu /w bld xu)
  • Wen Dan Tang (St/GB disharmy, phlegm-heat)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Liu Jun Zi Tang (sp/st qi xu /w phlegm)
  • Bao He wan (food stagnation /w heat or phlegm)
  • Ba Zhen Tang (Qi and Blood xu)
 8. Bad breath
  • Huang Lian Jie du tang (St fire, liver heat, damp-heat)
  • Bao He wan (food stagnation, st heat)
  • Xiao Chao Hu Tang (Liver/St disharmony)
 9. Belching
  • Chai Hu Shu Gan (Livr qi stag, Lr/Sp disharmony)
  • Xiao Chai Hu Tang (Lr/St disharmony)
  • Bao He wan (food stagnation, damp)
  • Liu Jun zi tang (Sp/st qi xu /w phlegm)
  • Ping wei san (damp in Mj, sour or foul taste)
 10. Colitis
  • Tong xie yao feng (Liver qi stag, spleen qi xu /w damp)
  • Huang Lien Jie Du (toxic heat and damp)
  • Huai Hua San (pain and bleeding)
 11. Constipation
  • Zhi Gan Cao Tang (qi/bld/yin xu)
  • Xiao Yao san (lr/sp disharmony)
  • Xiao chai hu tang (lr/st disharmony)
  • Bao he wan (food stag, damp, phlegm)
  • Ma Zi Ren Wan (Dry lung, intestine, st, dry stool)
  • Si Shen Wan (Kd and sp yang xu)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (sp/st qi xu)
  • Run Chong wan (bld/kd/lv xu)
  • Ping Wei San (Damp in mj)
  • Zhu Yu tang variation (qi and blood stasis)
  • si wu tang (blood xu and stagnation)
 12. Chohn's disease
  • Tong xie yao feng (Liver qi stag, sp qi xu /w damp)
  • Huang Lian Jie Du (Intestinal inflammation and toxic heat)
  • Huai Hua san (acute attacks)
 13. Diarrhea and loose stool
  • Huo Xiang Zheng Qi (Cold damp)
  • Xie Xin Wan (heat-toxin)
  • Huang Lien Jie Du (blood in stool)
  • Xiao Chao Hu Tang (Lr/st disharmony)
  • Bao He wan (food stagnation)
  • Bu Zhong Yi Qi (spl/st qi xu)
  • Xiao Yao San (lr/sp disharmony)
  • Tong xie yao feng (liver qi stag, sp qi xu /w damp)
  • Wu Ling San (acute vomiting and edema)
  • Bai Tou Wen Tang (intestinal inflammation from heat-toxin)
  • Li Zhong Wan (sp and kd qi xu)
  • Xie Xin Tang (damp-heat)
 14. Dysentery
  • Huang lien jie du tang (heat-toxin)
  • Bai Tou Wen Tang (Damp-heat)
  • Huai Hua Tang (Bleeding)
 15. Flatulence
  • Chai hu Gui Zhi tang (lv/sp disharmony)
  • Bao He Wan (Food stagnation)
  • Bu Zhong Yi Zi Tang (sp/st qi xu)
  • Huang lien jie du (toxic heat and damp)
  • ping wei san (damp in mj)
  • li zhong wan (sp/kd yang xu)
  • Shu Gan (Lr qi stag)
 16. Food Allergies
  • Xiao Yao San (liver qi stag)
  • Tong xie yao feng (acute wind and dampness)
  • Huang Lien Jie Du (interstinal inflammation with toxic heat)
 17. Food poisoning
  • Huang lien jie du (liver heat or fire)
  • Tong xie yao feng (wind, dampness and phlegm)
  • Bai Tou Weng Tang (dampness and toxic heat)
 18. Food stagnation
  • Er Chen tang (st/sp disharmony /w damp)
  • Xiao Chai Hu Tang (Lr/st disharmony)
  • Ping Wei (damp in mj)
  • Bao He wan (acute)
 19. Gallbladder Inflammation
  • Long Dan Xie Gan (liver/gb fire or damp-heat)
  • Xiao Chai Hu Tang (Liver qi stag, xiaoyang)
  • Wen dan tang (st/gb disharmony, phlegm heat)
 20. Gallbladder spasms
  • Xiao Chai Shu Gan (liver qi stag)
  • Xiao Chai Hu Tang (liver qi stag /damp heat)
 21. Gallstones
  • Chai Hu Gui Zhi (Lv/sp disharmony)
  • Chia Hu Shu gan (liver qi stag)
  • Long Dan Xie Gan (gb fire)
  • Xiao Chai Hu Tang (xiaoyang)
 22. Gastritis
  • Chai Hu Shu Gan (liver qi stag)
  • Huang Lien Jei Du (liver heat or fire)
  • Yi Guan Jian (yin xu /w heat)
  • Wen den Tang (st/gb disharmony, phlegm-heat)
  • Ping Wei San (Damp in mj)
 23. Gastroenteritis
  • Huo Xiang Zheng Qi Tang (cold damp)
  • Xi Xin tang (heat-toxin)
  • Bao He Wan (Food stag)
  • Huang Lien Jie Du (toxic damp heat)
  • Wu Ling San (tai yang water)
  • bai tou wen (damp-heat)
 24. Giadia
  Huang lian jie du (Toxic heat)
 25. Heartburn
  • Chai Hu Shu Gan (liver qi stag)
  • Huang Lien jie du (liver heat and fire)
  • bao he wan (food stagnation)
  • xiao chai hu tang (shaoyang)
  • ping wei san (overeating)
  • shu gan (liver invading earth)
 26. Hemorrhoids
  • Huang lien jie du (heat toxin)
  • Chai hu ghui zhi (Hep A, lv/sp disharmony)
  • Chai Hu Shu gan (liver qi stag)
  • Jia Wei Shao Yao (Liver qi stag with heat)
  • Long dan xi gan cao (liver/gb fire (more), damp-heat)
  • Yi Guan Jian (yin xu)
  • Yin Chen Hao (lv/gb more damp than heat)
  • Xiao Chai Hu Tang (chronic, damp-heat /w qi stag)
  • Wen Den Tang (st/gb damp-heaet)
 27. Hepatomegaly
  • Chai Hu Shu Gan Gan (liver qi stag)
  • Jin Ling Zhi San + Ge Xia Zhu Yu Tang
 28. Intestinal abscess
  • Huang Lien Jie Du Tang (Toxic heat damp)
  • Huai Hua (Blood in stood from toxic heat)
  • Bai Tou Wen Tang
 29. Intestinal cramping
  • Jin Ling Zhi San (Pain)
  • Shao Yao san (pain)
  • Bao He Wan (food stagnation)
  • Huang Lien Jie Du (toxic-heat)
  • Ping Wei San (Damp in mj)
  • Shu Gan (Liver qi stag)
  • Bai Tou Wen, Huai Hua (Dysentery/damp heat)
 30. Jaundice
  • Long Dan Xie Gan Cao (damp-heat, liver heat)
  • Xiao Chao Hu Tang (chronic)
  • Yin Chen Hao Tang (More Damp than heat)
 31. Irritable Bowel Syndrome
  • Huang Lien Jie Du Tang (heat-toxin)
  • Tong Xie Yao Feng Tang (sp qi xu /w damp and liver qi stag)
  • Shu Gan (Liver Qi Stag)
 32. Metabolic syndrom
  Di Huang Wan (Lung, kd, stomach yin xu)
 33. Nausea
  • Huo Xiang Zheng Qi (damp cold)
  • Chai Hu Gui Zhi Tang (lr/sp disharmony.  Taiyang + Shao Yang simultaneously.)
  • Xiao Yao San (lr/sp disharmony)
  • Chai Hu Shu Gan (Lr qi stag)
  • Er Chen tang (st/sp disharmony /w phlegm)
  • Di Huang Wan (lung/st/kd yin xu)
  • Bao He Wan (food stagnation)
  • Jia Way Xiao Yao (lv/st disharmony /w heat)
  • Si Wu Tang (qi and blood xu)
  • Xiao Chai Hu Tang (shaoyang)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Wen Dai Tang (st/gb phlegm heat)
  • Si Jun Zi Tang (depression)
  • Liu jun zi tang (sp/st qi xu /w phlegm)
 34. Obesity
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (qi xu)
  • Sheng Ling Bai Zhu (dampness, deficiency and stagnation)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Jin Gui Shen Qi Tang (sp qi/kd yang xu)
 35. Pancreatitis
  • Shao Yao Gan Cao mod (pain)
  • Xiao Chai Hu Tang (pathogenic qi and heat in mj)
 36. Phlegm in digestive system
  • Er Chen Wan (sp/st disharmony /w phelgm)
  • Huang Lian Jie Du Tang (toxic-heat and phlegm)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Liu Jun Zi Tang (chronic.  Sp/st qi xu with phlegm)
 37. Dry stools
  • Run Chong Wan (kd/lv yin xu)
  • Zhi Bai Di Huang Wan (heat in blood)
  • Si Wu Tang (Blood stasis)
  • Huang lian jie du (liver heat or fire /w damp)
 38. Erratic stools
  • Xiao Yao San (lr/sp disharmony)
  • Tong Xie yao feng (wind or food stagnation)
  • Bu Zhong yi qi tang (St/sp qi xu)
  • Huang Lian jie du (toxic heat. intestinal inflammation)
  • Ping Wei San (Damp in mj)
  • Shu Gan (liver qi stag)
 39. Loose Stools
  • Huang lian jie du (toxic heat)
  • Pu Ji Xiao Du Yin (toxic heat /w external wind)
 40. Vomiting
  • Huo Xiang Zheng Qi Tang (damp cold)
  • Chai Hu Gui Zhi tang (lr/sp disharmony with taiyang and shaoying simutanously)
  • Cha hu shu gan (lr qi stag)
  • Er Chen tang (phelgm)
  • Huang lian jie du (Fire)
  • Tong xie yao feng (Wind. Food stag)
  • Xiao yao san (lr/sp disharmony)
  • Long Dan xie gan cao (st/gb damp-heat)
  • Xiao chai hu tang (shaoyang)
  • Ban xia hou po tang (qi stag in st)
  • Wu Ling san (water retention)
  • Xiao chai hu tang (lr qi stag or shaoyang)
  • Ping Wei San (damp in mj)
  • Liu Jun zi tang (sp/st qi xu /w phelgm)
  • Bao He wan (food stag)
 41. Vomiting blood
  • Huang lian jie du (heat or fire)
  • Zhi Bai Di Huang (blood heat)
  • Huai Hua San (bleeding)
 42. Abnormal Weight Loss
  • Zhi Gan Cao Tang (qi/bld/yin xu)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang (sp/st qi xu)
  • Ba zhen tang (qi and blood xu)
  • Mai Men Dong tang (yin xu /w fluid xu)
Author
Oberon911
ID
331006
Card Set
Formula by Symptoms (Abdominal)
Description
Formulas sorted by symptoms
Updated