19A MANDIBULA

 1. Mandibula se skládá:
  • Z parobolicky ohnutého těla - CORPUS MANDIBULAE
  • a dvou vzestupných větví - RAMUS MANDIBULAE, připojených k tělu v úhlu ANGULUS MANDIBULAE
 2. Co a kde je trigonum mandibulare?
  Trojhranná vyvýšenina, vytvořená ztluštěním dolního okraje corpus mandibulae, ovšem zejmv bradové krajině
 3. Kde je protuberantia mentalis?
  Vystupuje ve střední čáře z trigonum mandibulae
 4. Kde je tuberculum mentale?
  Párový, variabilně vytvořený po stranách protuberantia mentalis
 5. Kde je spina mentalis?
  Na vnitřní ploše bradové části těla mandibuly, ve střední rovině
 6. K odstupu jakých svalů slouží spina mentalis?
  M.genioglossus+m.geniohyoideus
 7. Kde je fossa digastrica?
  Laterokaudálně od spina mentalis po obou stranách, na vnitřní ploše těla mandibuly
 8. Jaký útvar se připojuje k fossa digastrica?
  Přední bříško m.digastricus
 9. Kde je na mandibule processus alveolaris?
  Vybíhá podél horního okraje těla
 10. Jaké útvary najdeme na processus alveolaris mandibuly?
  Zubní lůžka - ALVEOLI DENTALES s juga alveolaria, septa interalveolaria/interradicularia
 11. Kde se nachází trigonum retromndibulare?
  Za poslední stoličkou na corpus mandibuly
 12. Kde se nachází linea mylohyoidea?
  Šikmá hrana na vnitřní straně těla; lat.od fovea sublingualis
 13. Který sval se upíná do linea mylohyoidea?
  M.mylohyoideus
 14. Kde se nachází fovea sublingualis?
  Na vnitřní straně těla mandibuly; nad a o něco mediálněji než linea mylohyoidea
 15. Kde se nachází fovea submandibularis?
  Na vnitřní straně těla mandibuly, pod linea mylohyoidea
 16. Kde se nachází foramen mentale a co vněm ústí?
  • Na vnější straně těla mandibuly, obvykle pod druhým třenovým zubem
  • Vyúsťuje jim canalis mandibulae
 17. Jaké útvary se nachází na vnější straně těla mandibuly a jeho hranách?
  • 1) TRIGONUM MANDIBULAE - PROTUBERANTIA MENTALIS + TUBERCULUM MENTALE
  • 2) FORAMEN MENTALE
  • 3) PROCESSUS ALVEOLARIS
  • 4) TRIGONUM RETROMOLARE
 18. Jaké útvary se nacházejí na vnitřní ploše těla mandibuly?
  • 1) SPINA MENTALIS
  • 2) FOSSA DIGASTRICA
  • 3) LINEA MYLOHYOIDEA
  • 4) FOVEA SUBLINGUALIS+SUBMANDIBULARIS
 19. V jakém úhlu se připojuje ramus mandibulae k tělu dolní čelisti?
  V tupém:)
 20. Ramus mandibulae vybíhá v:
  Ventrální PROCESSUS CORONOIDEUS + dorzálně uložený PROC.CONDYLARIS
 21. Kde najdeme crista mandibularis?
  Ostrá přední hrana processus coronoideus
 22. Co se upíná na crista temporalis mandibuly?
  M.temporalis
 23. Co je to caput mandibulae?
  Kraniální rozšíření processus condylaris
 24. Kde se nachází collum mandibulae?
  Pod hlavicí mandibuly na processus condylaris
 25. Kde se nachází fovea pterygoidea?
  Ventrální prohloubení na collum mandibulae (proc.condylaris)
 26. Který sval se upíná do fovea pterygoidea?
  M.pterygoideus lateralis (žvýkací sval)
 27. Prostor mezi oběma výběžky mandibuly je prohlouben v...
  Zářez INC.MANDIBULAE
 28. Jaké útvary se nachází na processus coronoideus?
  Crista temporalis
 29. Jaké útvary se nachází na processus condylaris?
  • Caput + collum mandibulae
  • Fovea pterygoidea
 30. Kde se nachází linea obliqua?
  Šikmá hrana,kt.vybíhá kaudálně z předního okraje koronoidního výběžku na zevní stranu alveolárního výběžku
 31. Kde se nachází foramen mandibulae a co jím prochází?
  Na vnitřní straně ramus mandibulae, vstupuje jím nerv.cévní svazek do canalis mandibulae
 32. Co a kde je lingula mandibulae?
  Tenká kostní ploténka,kt.ohraničuje z ventrální strany for.mandibulae
 33. Co se upíná na lingula mandibulae?
  Lig.sphenomandibulare
 34. Kde je sulcus mylohyoideus?
  Na vnitřní straně ramus mandibule, šikmo a ventrálně od foramen mandibulae
 35. Jaké útvary se nachází na obou ramus mandibulae (vyjma jeho výběžků)
  • 1)linea obliqua
  • 2)foramen mandibulae
  • 3)lingula mandibulae
  • 4)sulcus mylohyoideus
 36. Jaké útvary se nachází na vnitřní i zevní straně angulus mandibulae?K čemu slouží?
  • Drsnatiny pro úpon žvýkacích svalů:
  • Zevně-TUBEROSITAS MASSETERICA (úpon.m.masseter)
  • Zevnitř-TUBEROSITAS PTERYGOIDEA (úpon m.pterygoideus medialis)
 37. Jak vypadá mandibula u novorozence?
  • Nízká (chybí funkční nádstavba - alveolární výběžky)
  • Pravá a levá polovina jsou spojeny vazivovou SYMPHYSIS MENTI, kt.osifikuje až v průběhu 1.roku dítěte
 38. Jaký je rozdíl v angulus mandibulae u novorozence a dospělého?
  • U novorozence cca 140st.
  • V dospělosti při plně vyvinutém permanentním chrupu 120-125st.
 39. Co se děje s mandibulou ve stáří při ztrátě zubů?
  Odbourává se proc.alveolaris,celé tělo mandibuly se snižuje a úhel mandibuly se opět zvětšuje
 40. Jaké znáš variety mandibuly?
  PONTICULUS MYLOHYOIDEUS - kostní můstek jehož.prostř.je přepaženo foramen mentale
Author
iren
ID
330440
Card Set
19A MANDIBULA
Description
19A LEBKA
Updated