18A MAXILLA

 1. čeho je maxilla podkladem?
  Ventrální části obličeje
 2. Z jakých částí se maxilla skládá?
  • 1)CORPUS
  • 2)PROCESSUS FRONTALIS
  • 3)PROCESSUS ZYGOMATICUS
  • 4)PROCESSUS ALVEOLARIS
  • 5)PROCESSUS PALATINUS MAXILLAE
 3. Jaké plochy rozeznáváme na těle horní čelisti?
  • A) FACIES ORBITALIS
  • B) FACIES ANTERIOR
  • C) FACIES INFRATEMPORALIS
  • D) FACIES NASALIS
 4. Jaké útvary vytváří dno očnice?
  Facies orbitalis corpus maxillae s podobnou plochou lícní kosti
 5. Jaké útvary najdeme na facies orbitalis corpus maxillae?
  SULCUS INFRAORBITALIS - CANALIS INFRAORBITALIS
 6. Popiš průběh canalis infraorbitalis
  Začíná jako sulcus infraorbitalis na facies orbitalis corpus maxillae, prohlubuje se v canalis infraorbitalis,jež ústí na přední ploše maxily (foramen infraorbitale) a obsahuje stejnejm. Nerv-cévní svazek
 7. Jaké útvary nacházíme na facies anterior corpus maxillae?
  • FORAMEN INFRAORBITALE
  • CANALES ALVEOLARES
  • FOSSA CANINA
  • CRISTA INFROZYGOMATICA
  • INCISURA NASALIS
  • SPINA NASALIS ANTERIOR
 8. Popiš průběh canales alveolares
  • Odstupují v průběho infraorbitálního kanálku, směřují ke kořenům předních zubů
  • Jemné, stejnojm.nerv.cévní svazky
 9. Kde se nachází fossa canina?
  Na facies anterior corpus maxillae, nad kořenem špičáku
 10. Popiš průběh crista infrazygomatica
  • Dorzální zakončení facies anterior těla maxily (oděluje ji od facies infratemporalis)
  • Zaoblená, táhne se od okraje lícního výběžku k alveolu 1.horní stoličky
 11. Jakou hranou je mediálně zakončena facies anterior těla maxily?
  Incisura nasalis
 12. Jaký útvar na corpus maxillae ohraničuje spertura piriformis nasi?
  Incisura nasalis obou čelních kostí
 13. Kde najdeme spina nasalis anterior?
  Krátký trn ve který vybíhá inc.nasalis ve střední čáře (nad kořeny řezáků) - facies anterior těla maxily
 14. Jaké útvary najdeme na facies infratemporalis?
  TUBER MAXILLAE a na něm drobné ptvůrky vedoucí nerv.-cévní svazky ke kořenům stoliček - CANALES ALVEOLARES POSTERIORES
 15. Kde se nachází facies nasalis?
  Na corpus maxillae, uvnitř nosní dutiny na laterální straně
 16. Jaké útvary jsou na facies nasalis těla maxily?
  HIATUS SINUS MAXILLARIS/ SINUS MAXILLARIS
 17. Jak vzniká sinus maxillaris a kam zasahuje?
  Vzniká jako největší vychlípka sliznice nosní dutiny, zaujímá celé tělo horní čelisti a zasahuje i do všech jejích výběžků, v nichž tvoří individuálně rozdílné výklenky: RECESSUS FRONTALIS, ZYGOMATICUS,PALATINUS ET ALVEOLARIS
 18. Přítomností kterých kostí je zmenšeno vyústění sinus maxillaris?
  • Zejm.dolní nosní skořepou zavěšenou za dolní okraj hiatus sinus maxillaris
  • +výběžek střední nosní conchy - processus uncinatus conchae nasalis mediae
  • + zezadu hiatus zmenšuje lamina perpendicularis patrové kosti
 19. Jaké útvary najdeme na processus frontalis maxillae?
  • Crista lacrimalis anterior
  • Crista ethmoidalis + nasalis
 20. Kde najdeme na maxile crista lacrimalis anterior?
  Na čelním výběžku při dorzálním okraji
 21. Které hrany vytváří ductus nasaolacrimalis a co to je?
  • Crista lacrimalis anterior na čelním výběžku maxily + crista lacrimalis posterior slzní kosti
  • Vývodné slzní cesty vedoucí do nosní dutiny
 22. Kde se nachází crista ethmoidalis et conchalis a co se na ně připojuje?
  • Na processus frontalis maxillae,na ploše obrácené do nosní dutiny
  • Příčné hrany
  • Horní (ethmoidalis) je určena pro spojení se střední nosní skořepou; dolní (conchalis) s dolní nosní skořepou
 23. Který výběžek maxily lze popsat jako krátký, trojboký, spojující se s lícní kostí?
  Processus zygomaticus maxillae
 24. Jaká hrana odstupuje od processus zygomaticus maxillae?
  Crista infrazygomatica
 25. Kde se nachází processus alveolaris maxillae?
  Na obvodu kaudálního okraje maxilly
 26. Který výběžek maxily představuje funkční nástavbu kosti,podmíněnou přítomností zubů?
  Processus alveolaris
 27. Jaké útvary nacházíme na processus alveolaris?
  • Alveoli dentales
  • Septa interalveolaria + interradicularia
  • Juga alveolaria
 28. Kde se nachází alveoli dentales?
  Zubní lůžka, na kaudální straně aleolárního výběžku
 29. Jak jsou od sebe navzájem odděleny alveoli dentales?
  • Prostř. Septa interalveolaria
  • Lůžka vícekořenových zubů obsahují mezi kořeny ještě septa interradicularia
 30. Co se děje s alveoly ve stáří po ztrátě zubů?
  Resorbují se a vymizí
 31. Co jsou to juga alveolaria?
  Hrany na zevní straně alveolárních výběžků,které naznačují polohu kořenů zubů v alveolech
 32. Jaký je vztah mezi proc.palatinus maxillae a tvrdý patrem?
  Patrové výběžky pravé a levé maxily vytvářejí svou dolní plochou ventrální 3/4 tvrdého patra (palatum durum)
 33. Kde se stýkají patrové výběžky obou maxil?
  V sutura palatina mediana
 34. Co a kde je torus palatinus?
  Val, ve který je někdy čelní kost vyzdvižena v oblasti sutura palatina mediana
 35. Kde se nachází sulci palatini?
  Na dorzolaterální straně patrového výběžku maxily, podmíněné průběhem patrových cév a nervů
 36. Kde se nachází mezičelistní foramen incisivum?
  Ve ventrální části sutura palatina mediana (pro artérii a n.nasopalatinus)
 37. Kde na maxile najdeme os incisivum?
  Část maxily ventrálně od os incisivum osifikuje samostatně a je oddělena švem, který probíhá mezi vnější řezák a špičák
 38. Horní plocha patrových výběžků tvoří součást dna...
  Dutiny nosní
 39. Jak vypadá maxila u novorozence?
  • Nízká, bez plně vyvinutého alveolárního výběžku, ale v jeho základu jsou zanořeny korunky mléčného chrupu
  • K plnému rozvoji proporcí horní čelisti dochází až s erupcí všech zubů
 40. Jak vypadá sinus maxillaris u novorozence?
  Je naznačen malou vkleslinou,do kt.se při růstu čelisti vychlipuje sliznice nosní dutiny
 41. Jak osifikuje maxila i os incisivum?
  Endesmálně,od 6.fetálního týdne
 42. Vyjmenuj variety maxily
  • 1) sutura entomesognathica/ albrechtův šev
  • 2) zdvojená foramina infraorbitalia
  • 3) vývojové poruchy: palato/gnahoschisis
 43. Co je to albertův šev?
  • Sutura entomesognathica
  • Stav,kdy se ze švu, který laterálně ohraničuje os incisivum může oddělit další šev mířící mezi vnitřní a vnější řezák
 44. Co je to gnathoschisis + palato...?
  Rozštěp horní čelisti + s rozštěpem patra
Author
iren
ID
330439
Card Set
18A MAXILLA
Description
18A LEBKA
Updated