15A OS TEMPORALE

 1. Z jakých zákl.částí se skládá kost spánková?
  • Párová kost,součást laterální stěny a báze lební. Skládá se z:
  • 1)PARS PETROSA/OS PETROSUM/PYRAMIS
  • 2)PARS SQUAMOSA
  • 3)PARS MASTOIDEA
  • 4)PARS TYMPANICA
  • 5)PROCESSUS STYLOIDEUS
 2. Lokalizuj pars petrosum
  • Jají základ tvoří trojboký hranol vložený mezi týlbí a klínovou kost
  • Její hrot směřuje ventromediálně
 3. Popiš plochy,které rozlišujeme na pars petrosa
  • Facies anterior pyramidis
  • Facies posterior pyramidis
  • Facies inferior pyramidis
  • Facies ventrobasalis
 4. Kde se nachází impressio trigeminalis?
  • Na facies anterior pyramidis, na hrotu (apex pyramidis)
  • Mělká jamka pro uzlinu V.hl.nervu
 5. Kde se nachází sulcus + hiatus canalis n.petrosi majoris et minoris?Který z nich je situován mediálněji?
  • Dva paralelně probíhající žlábky asi uprostřed přední plochy na os petrosum
  • Pro stejnojm.nerv větve
  • Major je situován mediálně, minor laterálně
 6. Kde se nachází eminentia arcuata a čím je podmíněna?
  • V dorzálním úseku facies anterior pyramidis
  • Podmíněna průběhem předního polokruhového kanálku nitroušního labyrintu
 7. Kde se nachází tegmen tympani?
  Strop středoušní dutiny, nachází se laterálně na facies anterior pyramidis
 8. Kde a čím se otvírá canalis caroticus na kosti spánkové?
  Na hrotu, facies anterior pyramidis prostř. Apertura interna canalis carotici
 9. Jaké útvary rozlišujeme na facies anterior pyramidis?
  • 1) IMPRESSIO TRIGEMINALIS
  • 2) SULCUS + HIATUS CANALIS NERVI PETROSI MAJORIS ET MINORIS
  • 3) EMINENTIA ARCUATA
  • 4) TEGMEN TYMPANI
  • 5) CANALIS CAROTICUS
 10. Kam směřuje facies posterior pyramidis?
  Je postavena téměř svisle a směřuje do zadní jámy lební
 11. Jak jsou od sebe odděleny facies anterior et posterior pyramidis?
  Pomocí MARGO SUPERIOR PYRAMIDIS
 12. Kde se nachází sulcus sinus petrosi superioris?
  • Probíhá po margo superior pyramidis, na zadní ploše pyramidy
  • Žlábek pro jeden z nitrolebních žilních splavů
 13. Jaký je nejnápadnější útvar na facies posterior pyramidis?
  Vnitřní zvukovod, porus acusticus internus
 14. Popiš průběh vnitřního zvukovodu
  • PORUS ACUSTICUS INTERNUS na facies posterior pyramidis
  • Pokračuje jako chodbička MEATUS ACUSTICUS INTERNUS
  • Jejíž slepý konec se nazývá FUNDUS MEATUS ACUSTICI INTERNI
 15. Popiš rozdělení fundus meatus acustici interni
  • Fundus je rozdělen hranou - CRISTA TRANSVERSA na horní a dolní polovinu
  • V horním ventrálním kvadrantu se otvírá vchod do canalis n.facialis, ve zbylých částech fundu probíhají vlákna n.vestibulocochlearis
 16. Kde se nachází a co to je apertura externa aquaeductus vestibuli
  • Na facies posterior pyramidis, dorzálně od porus acusticus
  • Je to vyústění DUCTUS ENDOLYMPHATICUS blanitého labyrintu vnitřního ucha
 17. Kde najdeme fossa subarcuata?
  Na facies posterior pyramidis, malá vkleslina v těsné blízkosti, dorzálně od apertura externa aquaeductus veestibuli
 18. Kde se nachází sulcus sinus petrosi inferioris?
  • Na facies posterior pyramidis, na kaudálním okraji pyramidy
  • Pro stejnojm.žilní splav
 19. Kde se nachází apertura externa canaliculi cochlae
  • Na facies posterior pyramidis,pod porus acusticus internus
  • Trojúhelníkový tvar, ústí zde canaliculus cochlae z nitroušního labyrintu
 20. Kde se na spánkové kosti nachází incisura jugularis, která dává vznik foramen jugulare?
  Na facies posterior pyramidis
 21. Jaké útvary probíhají skrze foramen jugulare?
  Ventromediálně IX.,X.,XI.hl.nerv + v jeho dorzolaterální části se z žilního splavu sinus sigmoideus konstituuje vnitřní hrdelní žíla - vena jugularis interna
 22. Vyjmenuj útvary na facies posterior pyramidis:
  • 1)MARGO SUPERIOR PYRAMIDIS - SULCUS SINUS PETROSI SUPERIORIS
  • 2)PORUS ACUSTICUS INTERNUS - meatus - fundus - crista transversa - canalis n.facialis
  • 3)APERTURA EXTERNA AQUAEDUCTUS VESTIBULI - ductus endolymphaticus
  • 4) FOSSA SUBARCUATA
  • 5) SULCUS SINUS PETROSI INFERIORIS
  • 6) APERTURA EXTERNA CANALICULI COCHLAE - canaliculus cochlae
  • 7) INCISURA JUGULARIS
 23. Kam směřuje facies inferior pyramidis?
  Je obrácena na basis cranii externa
 24. Kde se nachází apertura externa canalis carotici?
  • Asi uprostřed facies inferior pyramidis
  • Slouží pro vstup vnitřní krkavice do lebky
 25. Kde se nachází foramen jugulare?
  Dorazálně na facies inferior pyramidis
 26. Kde je vstup do canaliculus mastoideus?
  • Na facies inferior pyramidis, na přední stěně foramen jugulare
  • Vláskovitě tenký
 27. Kde se nachází fossula petrosa?
  Na rozhraní dvou otvorů na facies inferior pyramidis: apertura externa canalis carotici + foramen jugulare
 28. Jaký kanálek se otvírá ve fossula petrosa?
  Apertura externa canaliculi tympanici, kterou probíhá n.tympanicus do středoušní dutiny
 29. Jaké útvary se nacházejí na facies inferior pyramidis?
  • 1) APERTURA EXTERNA CANALIS CAROTICI
  • 2) FORAMEN JUGULARE + vstup do CANALICULUS MASTOIDEUS
  • 3) FOSSULA PETROSA + APERTURA EXTERNA CANALICULI TYMPANICI
 30. Která plocha tvoří bázi pyramidy?
  Facies ventrobasalis
 31. Co je uloženo uvnitř pyramidy?
  Vnitřní ucho s labyrintem
 32. Facies ventrovasalis lze vidět až po...
  Odstranění pars tympanica ossis temporalis
 33. Kde na os temporale najdeme processus zygomaticus?s čím se pojí?
  • Vybíhá ventrálním směrem z pars squamosa
  • Po spojení švem s výběžkem lícní kosti tvoří podklad tváře - jařmový oblouk: ARCUS ZYGOMATICUS
 34. Kde se nachází crista supramastoidea?
  Vybíhá v prodloužení processus zygomaticus směrem dorzálním nad porus acusticus externus
 35. Kde se nachází spina suprameatum?
  Malý trn těsně nad vstupem do zevního zvukovodu
 36. Kde je a jak se jmenuje jamka pro skloubenípars squamosa s hlavicí dolní čelisti?
  • Fossa mandibularis s ventrálně uloženým tuberculum articulare
  • Pod odstupem lícního výběžku
 37. Jaké útvary najdeme na pars squamosa?
  • 1) PROCESSUS ZYGOMATICUS
  • 2) CRISTA SUPRAMASTOIDEA
  • 3) SPINA SUPRAMEATUM
  • 4) FOSSA MANDIBULARIS s TUBERCULUM ARTICULARE
 38. Jaký útvar především tvoří pars mastoidea spánkové kosti?
  Bradavčitý PROCESSUS MASTOIDEUS pro úpon kývače hlavy (m.scm.)
 39. Jaký sval odstupuje od inc.mastoidea?
  Zadní bříško m.digastricus
 40. Kde se nachází sulcus a.occipitalis?
  Otisk týlní tepny probíhající mediálně od inc.mastoidea
 41. Jaké útvary se nachází na pars mastoidea?
  • 1) PROCESSUS MASTOIDEUS
  • 2) iNC.MASTOIDEA
  • 3) SULCUS A.OCCIPITALIS
 42. Co je to a kde se nachází pars tympanica?
  • Tenká,kornoutovitě stočená kostěná ploténka připojená k pars petrosa a squamosa spánkové kosti
  • Ohraničuje z větší části zevní zvukovod a pomáhá uzavřít středoušní dutinu
 43. Kde je inc.tympanica?
  Místo v horní části pars tympanica, kde není kornout uzavřen
 44. Kde je vsazena membrana tympani?
  Do kruhové rýhy SULCUS TYMPANICUS umístěné na okraji pars tympanica směrem ke středoušní dutině
 45. Na horní okraj pars tympanica je vložen proužek skalní kosti, který obklopuje dvě štěrbiny. Které?
  • Mediálně FISSURA PETROTYMPANICA
  • laterálně FISSURA PETROSQUAMOSA
 46. Skrze který útvar na pars tympanica prostupuje větévka VII.hl.n.-chorda tympani?
  Skrz mediální FISSURA PETROTYMPANICA
 47. Jaké útvary se nachází na pars tympanica?
  • 1)INC.TYMPANICA
  • 2)SULCUS TYMPANICUS s MEMBRANA TYMPANI
  • 3) FISSURA PETROSQUAMOSA+PETROTYMPANICA
 48. K čemu slouží processus styloideus?
  Bodcovitý výběžek k odstupu někt.svalů a vazů
 49. Kde je foramen stylomastoideum a co skrz něj prochází?
  • Mezi processus styloideus+mastoideus
  • Canalis n.facialis
 50. Kam směřuje apex pyramidis spánkové kosti?
  Ventromediálně
 51. Které části spánkové kosti nejsou vyvinuty u novorozence?
  • Processus mastoideus - až s tahem m.scm. při zvedání hlavičky
  • Tuberculum auriculare - teprve vlivem žvýkacích pohybů
Author
iren
ID
330436
Card Set
15A OS TEMPORALE
Description
15A LEBKA
Updated