11A OSSA PEDIS

 1. Ossa pedis se skládá z:
  7zanártních, 5nártních kostí a 14 článků prstů
 2. Vyjmenuj ossa tarsi:
  • Talus
  • Calcaneus
  • Os naviculare
  • Os cuneiforme mediale,intermedium, laterale
  • Os cuboideum
 3. Jaká je funkce hlezenní kosti
  Přenáší hmotnost těla z tibie na vrchol klenby nožní
 4. Talus anatomicky rozlišujeme na:
  CORPUS, COLLUM, CAPUT TALI
 5. Corpus tali má proximálně...
  Kladkovou styčnu plošku pro skloubení s kostmi bérce - TROCHLEA TALI
 6. Dorzálním směrem vybíhá z corpus tali jaký útvar?
  PROCESSUS POSTERIOR TALI
 7. Popiš processus posterior tali
  • Vybíhá dorzálním směrem z corpus tali
  • Je rozdělen prúběhem svalové šlachy - SULCUS TENDINIS M.FLEXORIS HALLUCIS LONGI na menší TUBERCULUM MEDIALE a větší TUBERCULUM LATERALE
 8. Kde na talu najdeme sulcus tendinis m.flexoris hallucis longi?
  Na processus post.tali
 9. Jaké kloubní plošky najdeme na plantární straně talu?
  FACIES ARTICULARIS CALCANEA ANTERIOR, MEDIA, POSTERIOR
 10. Kde najdeme sulcus tali?
  Na plantární straně talu mezi střední a zadní kloubní ploškou pro calcaneum
 11. Fibulární strana talu vybíhá v
  Processus lateralis tali
 12. Ventrálním směrem pokračuje corpus tali jako...
  Krátkým collum tali v hlavici caput tali
 13. Jaká kloubní ploška se nachází na caput tali?
  Facies articularis navicularis pro skloubení s loďkovitou kostí
 14. Jaký význam má zúžení trochlea tali proximálním směrem?
  Důležité pro některé pohyby v talokrurálním kloubu, např. Stoj na špičkách
 15. Co je to os trigonum?
  Processus post.tali má samostatné osifikační jádro, kt.se někdy nespojí s tělem - samostatná část hlezenní k.
 16. Které kloubní plošky na talu spolu často splývají?
  Facies articularis calcanea anterior + media
 17. Jak0 jsou dvě nejmohutnější kosti ossa pedis?
  1) calcaneus + 2)talus
 18. S jakými kostmi se pojí talus? Jak se tyto kloubní plošky jmenují?
  • 1)s kostmi bérce - TROCHLEA TALI
  • 2) s k.patní - FACIES ARTICULARIS CALCANEA ANTERIOR,MEDIA, POSTERIOR
  • 3)s k.loďkovitou- FACIES ARTICULARIS NAVICULARIS
 19. Jaké kloubní plošky najdeme na dorzální straně calcanea?
  • FACIES ARTICULARES TALERES: ANTERIOR,MEDIA, POSTERIOR
  • pro skloubení s k.hlezenní
 20. Kde najdeme sulcus calcanei?
  Na dorzální straně calcanea, mezi facies articulares talares anterior et media
 21. Jaké útvary tvoří sinus tarsi a co se na něj upíná?
  • SULCUS CALCANEI + SULCUS TALI
  • úpon lig.talocalcaneare interosseum
 22. Kde najdeme sustentaculum tali?
  Na mediální straně calcanea, podpírá talus
 23. Který výběžek na mediální straně calcanea podpírá talus?
  Sustentaculum tali
 24. Kde na patní k.najdeme sulcus tendinis. M.flexoris hallucis longi?
  Na mediální straně pod sustentaculum tali
 25. Jaký výběžek najdeme na lat.straně patní k.?
  TROCHLEA PERONEALIS
 26. Kde na patní k.najdeme sulcus tendinis m.peronaei longi,
  Na lat.straně pod trochlea peronealis
 27. Kde se nachází tuber calcanei?co se zde upíná?
  • Na dorzálním okraji patní kosti
  • Prostř. Achilleovy šlachy úpon m.triceps surae
 28. Tuber calcanei je rozdělen na dva... Co se zde upíná?
  • Výběžky: větší PROCESSUS MEDIALIS a menší PROCESSUS LATERALIS TUBERIS CALCANEI
  • Začínají zde krátké svaly prstů nohy
 29. Kde najdeme na patní k. Facies articularis cubidea?
  Na distálním konci kosti, sedlovitě prohnutá kloubní ploška pro skloubení s krychlovou kostí
 30. S jakými kostmi se pojí calcaneus?vyjmenuj kloubní plošky.
  • Talus: FACIES ARTICULARES TALARES - ANT.,MEDIA,POST.
  • os cuboideum: FACIES ARTICULARIS CUBOIDEA
 31. S jakými kostmi a kde se pojí os naviculare?
  • Směrem proximálním s hlavicí talu
  • Distálně má tři kloubní fasety pro spojení s klínovými kostmi
 32. Kde najdeme tuberositas ossis navicularis a co se zde upíná?
  • Drsnatina na med.straně os naviculare
  • Úpon m.tibialis posterior a lig.calcaneonaviculare
 33. Která z klínových kostí je největší?
  Os cuneiforme mediale
 34. S jakými kostmi se os cuneiforme mediale pojí?
  • Proximálně styčná ploška pro os naviculare
  • Distálně ploška pro palcový metarz
  • Na laterální straně dvě kloubní plošky pro skloubení s II.metatarzem a os cuneiforme intermedium
 35. Při stranovém určení os cuneiforme mediale se řídíme především tím,že...
  Širší strana kosti směřuje plantárně, užší klín směrem dorzálním
 36. Která z klínových kostí je nejmenší a jak je v ossa pedis zasazena?
  Os cuneiforme intermedium, zasazena hlouběji mezi obě zbývající ossa cuneiformia
 37. Kam směřuje ostří klínu os cuneiforme mediale?
  Plantárně
 38. Jaké kloubníí plošky rozlišujeme na os cuneiforme mediale?
  • Proximálně ploška pro os naviculare
  • Distálně ploška pro II.metatarz
  • Na med.straně je při proximodorzálním okraji poloměsíčitá ploška pro os cuneiforme mediale a na opačné straně úzká ploška pro os cuneiforme laterale
 39. S jakými kostmi má kontakt os cuneiforme laterale?
  • Proximálně ploška pro os naviculare
  • Distálně ploška pro II.,III.,IV. Metatarz
  • Laterálně sousedí s os cuboideum
  • Mediálně sousedí s prostř.klínovou kostí
 40. S jakými kostmi se pojí os cuboideum?
  • Proximálně s patní k.
  • Mediálně s laterální klínovou k. + os naviculare
  • Distálně s IV a V.metatarzem
 41. Kde se na krychlové kosti nachází sulcus tendinis m.peronaei longi?
  Žlábek začíná na lat.straně kosti a probíhá na plantární stranu kosti distomediálním směrem
 42. Jaký útvar najdeme na k.krychlové proximálně od sulcus tendinis m.peronaei longi a co se na něj upíná?
  • Tuberositas ossis cuboidei
  • Úpon lig.calcaneocuboideum
 43. Na ossa metatarsi anatomicky rozlišujeme:
  • CAPUT OSSIS METATARSALIS
  • BASIS OSSIS METATARSALIS
  • CORPUS OSSIS METATARSALIS
 44. Caput ossis metatarsalis se pojí s
  Bázemi proximálních článků prstů
 45. Kam směřuje přiostřená hrana basis ossis metatarsalis?
  Plantárně
 46. Popiš kontakt bází nártních kostí s kostmi zanártními:
  • I.metatarz s os cuneiforme mediale
  • II. s os cuneiforme intermedium
  • III. s os cuneiforme laterale
  • IV. s os cuneiforme laterale a os cuboideum
  • V. s os cuboideum
 47. Jak se pojí ossa metatarsi mezi sebou?
  S výjimkou I.aV.metatarzu mají mediální a laterální strany bází kloubní plošky pro spojení se sousedními metatarzálními kostmi
 48. Kterým směrem je corpus ossis metatarsalis lehce konvexní?
  Směrem do hřbetu nohy
 49. Která z nártních kostí je nejdelší?
  II.metatarz
 50. Jaký útvar najdeme na os metatarsale V.?
  Lat.okraj vybíhá v TUBEROSITAS OSSIS METATARSALIS QUINTI,kde se upíná šlacha m.peronaeus brevis
 51. Popiš umístění foramina nutricia u kostí metatrzálních
  • Jsou umístěna na lat.straně těl s výjimkou V.metatarzu,kde je na straně mediální
  • U tříčlánkových prstů míří proximálně, u palce distálně
 52. Který z okrajů těl metatarzů je na plantární ploše ostřejší?
  Laterální
 53. Co je to os vesalianum?
  Tuberositas ossis metatarsalis V. Má samostatné osifikační jádro, které může persistovat jako os vesalianum
 54. Srovnej hlavičky metakarpů a metatarsů u tříčlánkových prstů
  Na rozdíl od metakarpů jsou hlavičky metatarzů oproti dlouhému a štíhlému tělu nápadně malé
 55. Jaké články na prstech nohy a kolik rozlišujeme?
  Phalanx proximalis, media (chybí na palci), distalis
 56. Na phalanges digitorum pedis rozlišujeme:
  • Proximálně BASIS
  • pokračuje v CORPUS
  • a distálně končí hlavicí CAPUT PHALANGIS, kt.má téměř kladkovitý tvar
 57. Srovnej phalanges digitorum pedis s prstními čánky ruky
  Mají obdobnou strukturu, ptž však nemají uchopovací funkci a slouží jen jako pomocné opěry při stání a chůzi, jsou zkráceny (zejm.střední články) a u 4.a5.prstu mají tendenci ke srůstání (nejčastěji střední a distální článek - biphalangia)
 58. Co je to biphalangia?
  Srůst prstních článků, nejčastěji střední a distální článek u 4.a5.prstu nohy
 59. Jaký útvar najdeme distálně na konečných článcích prstů?K čemu slouží?
  • TUBEROSITAS PHALANGIS DISTALIS
  • Pro upevnění šlachy dlouhého ohybače prstů
 60. Který článek prstů je největší?
  Proximální
 61. Kde najdeme sezamské kosti nohy a co se na ně upíná?
  • Jsou konstatntní pod hlavicí palcového metatarzu oboustranně (upínají se sem krátké svaly palce nohy)
  • Občas se nacházejí i pod hlavičkou V.,příp.II.metatarzu na plantární ploše krychlové kosti, ve šlaše m.peronaeus longus
Author
iren
ID
330426
Card Set
11A OSSA PEDIS
Description
11A
Updated