09A FEMUR + PATELLA

 1. Na proximálním konci femuru rozlišujeme...
  CAPUT FEMORIS s fovea capitis femoris
 2. Co se upíná do fovea capitis femoris?
  Lig.capitis femoris
 3. Kde se nachází linea intertrochanterica a co se zde upíná?
  • Na ventrální straně collum femoris
  • Slouží pro úpon ventrální čísti pouzdra kyč.kloubu
 4. Obecně lze femur dělit na:
  • CAPUT FEMORIS
  • COLLUM FEMORIS
  • CORPUS FEMORIS
  • CONDYLI FEMORIS
 5. Kde se nachází crista intertrochanterica a co se na ni upíná?
  • Na dorzální straně krčku, spojuje oba chocholíky
  • Úpon m.quadratus femoris
 6. Jaké chocholíky rozlišujeme na diafýze femuru a kde přesně?
  • TROCHANTER MAJOR,leží laterálně
  • T.MINOR, leží dorzomediálně
 7. Jaké svaly se upínají na trochanter major?
  • M.glataeus medius
  • M.glutaeus minimus
  • M.piriformis
 8. Jaké svaly se upínají na trochanter minor?
  M.iliopsoas
 9. Kde najdeme linea aspera?
  • Táhne se po celé délce těla kosti na zadní straně femuru
  • Tvoří nosný pilíř diafýzy femuru
 10. Linea aspera je tvořena podélnými hranami,nazývanými:
  Labium mediale et laterale
 11. V proximálním pokračování labium laterale linae asperae se nachází...
  • Tuberositas gluteae
  • Někdy je v této čáře výraznější výběžek - TROCHANTER TERTIUS
 12. Kde leží tuberositas glutae a co se na něj upíná?
  • V prox.pokračování labium laterale lineae asperae,na dorz. Straně femuru
  • Úpon m.glutaeus maximus
 13. Proximálním pokračováním labium mediale lineae asperae je...
  Linea pectinea
 14. Kde leží linea pectinea a co se na ni upíná?
  • V prox.pokračování labium mediale,dorz,strana femuru
  • Úpon m.pectineus
 15. V distálním směru se obě linaea asperae rozbíhají tak,že vznikne...
  Ploché pole trojúhelníkového tvoru - PLANUM POPLIETUM
 16. Popiš foramina nutricia femuru
  Obvykle dvě, v sousedství linea aspera, obvykle v prox. Polovině těla femuru a směřují proximálně
 17. Jaké útvary nacházíme na corpus femoris v sousedství collum femoris?
  • TROCHANTER MAJOR ET MINOR
  • LINEA INTERTROCHANTERICA ET CRISTA INTERTROCHANTERICA
 18. Na dorzální straně corpus femoris najdeme:
  • Linea asperae: labium mediale et laterale
  • Tuberositas glutae - trochanter tertius
  • Linea pectinea
  • Planum poplietum
 19. Distální konec femuru je zakončen:
  Dvěma kondyly: condylus femoris medialis et lateralis, na nich epicondylus medialis et lateralis
 20. Kde se nachází facies patellaris?
  • Hladká ploška na distálním konci femuru, ventrálně
  • Pro skloubení s čéškou
 21. Kde se nachází fossa intercondylaris?
  Na distálním konci femuru, dorzálně mezi oběma kondyly
 22. Co odděluje fossa intercondylaris od planum poplietum?
  Linea intercondylaris
 23. Kde najdeme tuberculum adductorium a co se na něj upíná?
  • Vybíhá proximodorzálně z mediálního epikondylu
  • Slouží pro úpon jedné části m.adductor magnus
 24. Kde najdeme sulcus poplietus a co v něm probíhá?
  • Mezi lat.kondylem a epikondylem
  • Průchod šlachy stejnojm.svalu
 25. Jaké útvary nacházíme na distálním konci femuru?
  • Kondyly+epikondyly
  • Facies patellaris
  • Linea intercondylaris
  • Fossa intercondylaris
  • Tuberculum adductorium
  • Sulcus poplietus
 26. Při pohledu na kondyly z distální strany...
  Je condylus lat.vyšší, condylus med. Je více zakřivený směrem ke střední rovině kosti
 27. Jaký úhel svírá krček s tělem femuru?
  Kolodiafyzárné, resp. Inklinační
 28. Jak se mění kolodiafyzární úhel s věkem?
  • U novorozenců asi 150st.
  • Do 3let se sníží na 145st.
  • U dospělého variuje mezi 126-128st.
  • Ve stáří se snižuje na 120st.
 29. Proč je kolofiafyzární úhel důležitý
  • Úhel inklinace je důležitý pro stabilitu a pevnost femuru a také pro přenos hmotnosti horní části těla na DK
  • Osa tohoto přenosu procház u zdravého jedince středem hlavice femuru,středem kolenního kloubu ke středné rovině patní kosti
  • Menší hodnoty úhlu jsou spojeny s nebezpečím zlomenin v této oblasti
 30. Co je to torze femuru a jaké má hodnoty?
  • Úhel mezi střední čárou krčku/osou a transverzální rovinou proloženou oběma kondyly
  • U evropanů cca 12st s rozmezím 4-20st.
 31. Jaké kostní variety lze na femuru nalézt:
  • FOSSA ALLENI
  • POIRIEROVA + JEZDECKÁ FASETA
  • CALCAR FEMORALE
  • WARDŮV TROJÚHELNÍK
 32. Co a kde je fossa alleni?
  • Jamka na přední ploše krčku v těsné blízkosti hlavice
  • Patologické postižení kompakty krčku
 33. Co a kde je Poirierova faseta?
  Prodloužení kloubního povrchu hlavice femuru na ventr.plochu krčku
 34. Co a kde je jezdecká faseta?
  Prodloužení kloubního povrchu hlavice femuru na dorzální stranu krčku
 35. Co a kde je calcar femorale?
  • CRISTA FEMORIS INTERNA
  • Zesílená ploténka kostní tkáně odstupující od med.stěny krčku těsně pod úrovní trochanter minor
  • Má za úkol zpevnit oblast diafýzy zeslabenou odstupem malého chocholíku
 36. Co je to wardův trojúhelníK?
  • TRIGONUM FEMORIS INTERNUM
  • Prostor t rámcích spongiózy krčku,kde se nachází minimum kostní tkáně a u starých lidíí je vyplněn žlutou kostní dření
 37. Představ patellu:)
  Největší sezamská kost v těle, vzniká v úponové šlaše m.quadriceps femoris
 38. Jaký je obecný anatomický popis patelly
  • Trojúhelníkový tvar: BASIS + APEX PATELLAE
  • FACIES AURICULARIS + FACIES ANTERIOR PATELLAE
 39. Kam směřují basis a apex patellae?
  Basis proximálně, apex distálně
 40. Popiš okraje patelly oddělující přední a zadní plochu
  Laterální okraj je tenčí, mediální silnější
 41. Popiš proximální třetinu facies ant.patellae
  Povrch zdrsnělý, zavzat do šlachy m.quadriceps femoris
 42. Pro střední třetinu facies anterior patellae je typické...
  Větší množství cévních kanálků
 43. Dolní třetina facies anterior patellae slouží jako...
  Začátek pro lig.patellae
 44. Popiš dorzální povrch patelly
  Dorzální/kloubní povrch je obvykle rozdělen různě silně vytvořenou zaoblenou hranou na větší laterální a menší mediální fasetu
 45. Jaké variety patelly znáš?
  • Patella emarginata
  • Patella bipartita
  • Patellula
 46. Co je to patella emarginata?
  Její proximolaterální okraj je vyhloubený
 47. Co je to patella bipartita?
  Je-li zde samostatné osifikační centrum
 48. Co je to patellula?
  Samostatná menší část (při bipartitě patelly), častěji u mužů
Author
iren
ID
330424
Card Set
09A FEMUR + PATELLA
Description
9A
Updated