03A STERNUM+COSTAE

 1. Uveď sternum:)
  • Plochá kost umístěná na ventrální straně hrudníku mezi žebry
  • Uložena pod kůží a snadno přístupná - sternální punkce (k získání kostní dřeně pro vyšetření krevních částic)
  • Image Upload 1
 2. Jaké části na sternu rozlišujeme?
  • 1)MANUBRIU STERNI
  • 2)CORPUS STERNI
  • 3)PROCESSUS XIPHOIDEUS

  Image Upload 2
 3. Která část sterna je nejširší?
  Manubrium
 4. Jaké zářezy nacházíme na manubriu?
  • Incisura jugularis
  • Inc.clavicularis
  • Inc. Costalis I+II

  Image Upload 3

  Image Upload 4
 5. Kde se nachází inc.jugularis
  Na kraniálním okraji manubria
 6. Kde se nachází inc.clavicularis
  Na laterokraniálním okraji manubria
 7. Kde se nachází inc.costalis I
  Na manubriu pod inc.clavicularis
 8. Co je to synchondrosis manubriosternalis
  Jedná se o kaudální okraj manubria,kt.je pokrytý chrupavkou pro spojení s tělem sterna
 9. Co je to angulus sterni?
  • Je to úhel,kt.svírá manubrium s tělem, otevřený dorzálně
  • Image Upload 5
 10. Kde se nachází inc.costalis II
  Na laterální straně manubria při angulus sterni
 11. Popiš corpus sterny a jaké zářezy se na něm nacházejí
  • Největší část sterna, dlouhá a poměrně úzká
  • Nese po laterálních stranách zářezy pro spojení s chrupavkami 2.-7.žebra (inc.costales II-VII)
  • Image Upload 6
 12. Co je to synchondrosis xiphisternalis
  Spojení mezi tělem sterna a proc.xiphoideus
 13. Popiš mečovitý výběžek sterna
  • Nejmenší, nejkaudálnější
  • Má často malý zářez pro spojení s chrupavkou 7.žebra
  • Mívá různou velikost i tvar, může být např. Rozvidlený
 14. Co je to sternebrae?
  Nesrostlé úseky sterna, původní rozdělení někdy přetrvává do dospělosti
 15. Co to je a kde najdeme ossa suprasternalia?
  Drobné kůstky, nazývané též episternum, které se mohou vzácně vyskytovat na manubriu v blízkosti kloubních plošek pro klíční k.
 16. Jaké znáš deformace sterna?
  • Vrozená fenestrace
  • Mírné deformity bez obtíží
  • Vážné jsou téměř vždy vrozené a spojené s poruchami vývoje žeber
  • Pectus carinatum, excavatum
  • Image Upload 7
 17. Co je to pectus carinatum?
  Patologický tvar hrudníku, kdy se sternum vyklenuje dopředu jako lodní kýl
 18. Co je to pectus excavatum
  Vpadlý hrudník, sternum je vtlačeno dovnitř
 19. Žebra jsou kosti jakého typu?
  Plochého
 20. Uveď rozdělení žeber
  • Pravá - COSTAE VERAE, 1-7.
  • Nepravá - COSTAE SPURIAE, 8-10.
  • Volná - COSTAE FLUCTUANTES, 11-12.

  Image Upload 8
 21. Charakterizuj pravá žebra
  • Vzadu spojena s Th obratli a ventrálně, prostř. Chrupavky se sternem
  • Image Upload 9
 22. Charakterizuj nepravá žebra
  Ventrálně se připojují k chrupavkám pravých žeber

  Image Upload 10
 23. Charakterizuj volná žebra
  • Mají ventrální konce volné, uložené mezi břišními svaly
  • Image Upload 11
 24. Kostěná částkaždého žebra má dva konce,které označujeme jako
  Sternální a vertebrální
 25. Jaká je obecná stavba žebra?
  Sternální+vertebrální konec

  • Caput costae
  • Collum costae
  • corpus costae

  Image Upload 12

  Image Upload 13
 26. Kde se nachází caput costae a co na ní najdeme?
  • Na dorzálním konci žebra
  • Kloubní povrch,kt.má rozdělený hranou CRISTA CAPITIS COSTAE na dvě části FACIES ARTICULARIS CAPITIS COSTAE (spojuje se dvěma sousedními hrudními obratly a s discus intervertebralis)
  • Image Upload 14
 27. Popiš collum costae
  • Nachází se laterálně od caput costae
  • Na rozhraní těla a krčku žebra je TUBERCULUM COSTAE,kt.má kloubní plošku FACIES ARTICULARIS CAPITIS COSTAE pro spojení s fovea costalis processus transversi Th obratlů

  Image Upload 15
 28. Kde se nachází crista capitis costae
  Na caput costae
 29. Kde se nachází tuberculum costae
  Na rozhraní těla a krčku žebra
 30. Popiš corpus costae a jaké útvary na něm najdeme?
  • Tenké,ploché s ohybem - ANGULUS COSTAE a dvěma povrchy - zevním a vnitřním
  • Na vnitřním povrchu má dolní okraj žebra SULCUS COSTAE (probíhá zde interkostální nerv a cévy)
  • Kaudální hrana těla je ostrá CRISTA COSTAE

  • Image Upload 16
 31. Kde najdeme sulcus costae?
  Na corpus costae,resp. Na jeho vnitřním povrchu při dolním okraji
 32. Kde je crista costae?
  Na kaudální straně corpus costae
 33. Popiš costa prima
  • Uloženo transverzálně pod claviculou - není hmatné
  • Na kraniálním porchu nese SULCUS A.SUBCLAVIAE, ventrálně od něj je mělčí a méně zřetelný SULCUS V.SUBCLAVIAE
  • ventrálně a dorzálně od žlábku pro tepnu jsou hrbolky pro úpon mm.scaleni anterioris et medii
  • Kaudální plocha žebra je hladká

  Image Upload 17

  • Image Upload 18
 34. Popiš costa secunda
  • Na kraniálním povrchu má drsnatiny pro úpon svalů TUBERCULUM M.SCLENI POSTERIORIS + TUBEROSITAS M.SERRATI ANTERIORIS
  • Image Upload 19

  Image Upload 20
 35. Na kterém žebru a kde přesně najdeme hrbolky pro úpon mm.scaleni anterioris et medii?
  Na kraniální ploše prvního žebra; ventrálně a dorzálně od sulcus a.subclaviae
 36. Kde se nachází sulcus a.subclaviae?
  Na kraniálním povrchu 1.žebra

  Image Upload 21
 37. Kde se nachází sulcus v.subclaviae?
  Na kraniálním povrchu 1.žebra, ventrálně od sulcus a.subclaviae

  Image Upload 22
 38. Image Upload 23
  sulcus v.subclaviae
 39. Kde se nachází tuberculum m.scaleni posterioris+tuberositas m.serrati anterioris?
  Na kraniálním povrchu druhého žebra
 40. Při stranovém určení žebra orientujeme kost jak?
  Caput costae dorzálně a crista costae kaudálně
 41. Kde se provádí punkce dutiny hrudní?
  Ve střední axilární čáře při horním okraji žebra,aby nedošlo k poškození nerv.-cévního svazku
 42. Počet párů žeber je...
  • Variabilní
  • 11-13, může být přítomno lumbální n.krční žebro
  • Větší počet žeber se objevuje častěji u mužů
  • Vzácně se můžeme setkat i s rozvidleným n. Fenestrovaným žebrem

  Image Upload 24

  Image Upload 25

  Image Upload 26
Author
iren
ID
330418
Card Set
03A STERNUM+COSTAE
Description
3A
Updated