Geologi VT17

 1. Två huvudtyper av jord?
  Mineraljord och organisk jord.
 2. Kornstorlekar?
  • Lera <0,002 mm
  • Silt 0,002-0,06 mm
  • Sand 0,06-2 mm
  • Grus 2-60 mm
  • Sten 60-600 mm
  • Block > 600 mm
 3. Skillnad på ler och lera?
  Ler är en kornfraktion, lera en jordart.
 4. Vad visar graderingstalet för en siktkurva?
  Om jorden är ensgraderad, mellangraderad eller månggraderad.
 5. Vad är språnggraderad jord?
  Då saknas några fraktioner helt, så att det blir språng i kurvan.
 6. Hur bestämmer man vad som ska vara adjektiv och substantiv?
  Den som dominerar viktprocentmässigt blir substantiv. Siltig sand, sandig silt.
 7. De flesta av våra bergmineral utgörs av
  silikater.
 8. De vanligaste silikatmineralen är:
  Kvarts, fältspat, glimmer, granat.
 9. Definiera bergart!
  Ett sammanhängande aggregat av ett eller flera mineral.
 10. Definiera mineral då.
  Ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur.
 11. Nämn några av de vanligaste bergartsbildande mineralen samt vilka grundämnen de innehåller.
  Fältspat, kvarts, granat och glimmer. De innehåller syre och kisel samt en katjon som kan vara aluminium, magnesium, järn eller kalcium.
 12. Definition på malm?
  Ett mineral som är ekonomiskt brytvärt för framställning av metall.
 13. Sex rimvänliga undergrupper av mineraler? Och ett som inte rimmar?
  Silikater, karbonater, sulfater, fosfater, oxider och sulfider. Grundämnen.
 14. Några viktiga malmmineral?
  Hematit, magnetit, kromit.
 15. De 3 huvudtyperna av bergarter?
  • Magmatiska
  • Metamorfa
  • Sedimentära
 16. Redogör gärna för bergartscykeln.
  Magma tränger upp och stelnar till magmatiska bergarter på djupet, eller på jordytan vid vulkanutbrott tyvärr. 

  Erosion luckrar upp och förflyttar bergarterna till havet, där de till slut stelnar och bildar sedimentära bergarter. 

  När dessa utsätts för högt tryck och hög temperatur nere i jordskorpan genomgår de metamorfos och bildar metamorfa bergarter. Till slut kan dessa hamna på så stort djup att de smälter och bildar ny magma.
 17. Vad menas med metamorfos?
  Att en bergart omvandlas pga högt tryck och hög temperatur.
 18. Exempel magmatisk bergart? 2 st?
  Granit och diabas.
 19. Exempel metamorfa bergarter? 2 st?
  Marmor och gnejs.
 20. Exempel sedimentära bergarter? 2 st?
  Sandsten och kalksten.
 21. Ange två olika bergklassificeringssystem.
  • RQD-index (Rock Quality Designation)
  • Q-värdessystemet
 22. Definiera RQD-värdet.
  (Längden av hela kärnbitar >10 cm)/(Total teoretisk kärnlängd)

  Alltså av en bergkärna.
 23. För- och nackdelar med RQD-index?
  Fördel: Är en indikator för att hitta zoner med dålig bergkvalitet. 

  Nackdel: Inte lika omfattande analysmetod som Q-värdessystemet. Metoden har ingen koppling till erforderlig förstärkning.
 24. För- och nackdelar Q-värdessystemet?
  Fördelar: Ger en mer heltäckande bild än RQD-index. 

  Nackdelar: Kräver erfarenhet och förmåga att värdera resultaten.
 25. Ange ett bergklassificeringssystem som har en koppling till bergförstärkning samt förklara de ingående parametrarna i systemet. Kul va?
  • Q-värdessystemet. Vi har: 
  • RQD
  • Antal sprickgrupper (Jn)
  • Sprickfyllnad (Ja)
  • Sprickråhet (Jr)
  • Joint water reduction (Jw)
  • Stress reduction factor (SRF)
 26. Definiera ras.
  Enstaka eller ett måttligt antal lösa klippblock eller stenar flyttar sig utför en bergssluttning eller ett stup.

  Ras förekommer i friktionsjord (sand, grus, sten, block).
 27. Definiera skred.
  En sammanhängande materialmassa flyttar sig nedför en mer eller mindre brant sluttning. Materialmassan kan utgöras av jord eller klippblock.

  Skred förekommer i finkorniga jordarter som lera och silt.
 28. Två huvudtyper av glidytor?
  Krökta och plana.
 29. Grundvatten kan finnas som två olika... grejer liksom.
  • Fritt vatten - vattnet kan strömma i jord. 
  • Bundet vatten - kemiskt bundet till t ex en lerpartikel, eller kapillärt bundet pga porradie.
 30. Vad i helvete är artesiskt vatten?
  Grundvatten vars trycknivå är högre än marknivån. Då sprutar det upp när man borrar brunn.
 31. Klassificering efter tjälfarlighet, tre nivåer?
  • Icke tjälfarliga jordarter
  • Måttligt tjälfarliga jordarter
  • Mycket tjälfarliga jordarter
 32. Vad undersöks vid geotekniska undersökningar?
  • Undergrundens beskaffenhet
  • Jordlagrens mäktighet och egenskaper (hållfasthet, sättningar)
  • Grundvattennivån
Author
trummistobbe
ID
330277
Card Set
Geologi VT17
Description
Geologi VT17
Updated