Edebiyat Dönem 2 Sınav 1

 1. Mesnevi
  • aa bb cc dd 
  • aşk didactic savaş kahramanlık
  • konu bütünlüğü vardır. 
  • iran
 2. gazel
  • 5-15 beyit
  • aşk şarap kadın güzelliği
  • aa ba ca da ea 
  • divan şiirinin en yaygın nazım şekli
  • tam ve zengin uyak
 3. gazelin ilk beyit
  matla
 4. gazel son beyit
  makta
 5. gazelde mahlas hangi beyitte
  şah beyitte
 6. konu bütünlüğü varsa gazel
  yek ahenk gazel
 7. güzellik bütünlüğü gazel
  yek avaz
 8. murabba
  • bir dize daha eklenirse muhammes 
  • her konuda yazılabilir
  • arap edebiyatı
  • aaaa bbba 
  • 4-7 dörtlük
  • aşık paşa 
  • namık kemal
 9. murabba artists
  • aşık paşa
  • namık kemal
 10. şarkı
  • 3. dize en güzelidir miyan denir.
  • aaaa bbba ccca
  • aruz vardır.
  • divan edebiyatının son nazım şeklidir
  • bestelenmek düşüncesiyle olan tek nazım şeklidir.
  • türklerden gelir
 11. şarkının en güzel dizesi
  • 3. dizesi
  • miyan
 12. en çok şarkı
  enderunlu vasıf
 13. ilk şarkı
  • nai'li kadim
  • 17. yy
 14. en popüler hale getiren şarkıyı
  nedim 18.yy
 15. rübai
  • iran
  • tek dörtlük
  • aaxa
  • mahlas yoktur
  • felsefi konular, tasavvuf, aşk
  • bentlerle kurulur
 16. cumhuriyet döneminde rübai
  • yahya kemal
  • ümit yaşar oğuzcan
  • arif nihat asya
 17. rübai artists
  • ömer hayyam
  • azmizade haleti
 18. en çok rübai yazan
  azmizade haleti 17. yy
 19. tuyuğ
  • bentlerle kurulur
  • aaxa
  • 11 heceli aruz ölçüsü
  • maniden esinlenerek oluşmuştur
  • türkler kazandırmıştır.
 20. tuyuğ artists
  • nesimi 14.yy
  • kadı burhanettin
  • ali şir nevai
  • ivaz paşazade atai 15.yy
 21. terkibibent
  • aa ba ca da
  • 5-15 bent 
  • vasıta beyiti vardır
  • vasıta beyiti tekrarlanıyorsa terciibent olur.
 22. terkibibent artists
  • bağdatlı ruhi 16.yy
  • ziya paşa tanzimat dönemi
 23. kaside
  • 33*99 beyit
  • aruz
  • aa ba ca
  • tam ve zengin uyak
  • arap iran türk
  • nefi'i (17.yy) hicivye
 24. kasidede mahlas nerede
  taç beyit
 25. en güzel beyit kaside
  beyt'ül kasid
 26. allahın varlığı ve birliği kaside
  tevhit
 27. allaha yakarış kaside
  münacaat
 28. peygamber kaside
  baat
 29. ölüm kaside
  mersiye
 30. yerme taşlama kaside
  hicviye
 31. bayramla ilgili kaside
  • iydiye 
  • bayramiye
 32. atla ilgili kaside
  rahşiye
 33. kış mevsimiyle ilgili kaside
  şitaiye
 34. bahar mevsimiyle ilgili kaside
  bahariye
 35. şehrin güzelliğiyle ilgili kaside
  • şehrengiz
  • mesnevi
 36. kişiyi öven kaside
  methiye
 37. kaside bölümleri
  • 1.nesib (teşbib): betimleme
  • 2.girizgah: giriş
  • 3. methiye: övme
  • 4.fahriye: kendisini över
  • 5. tegazzül: gazel söyler
  • 6. dua: iyi dilek belirtir
 38. doğadan insana
  • açık istiare
  • benzetilen yalnızca
 39. insandan doğaya
  • kapalı
  • benzeyen yalnızca
 40. tezat
  zıt anlamalı kelimeler
 41. teşbih-i beliğ
  güzel benzetme
 42. anımsatma
  telmih
 43. istifham
  soru sorma
 44. irsal-ı mesel
  atasözü deyim
 45. salağa yatma
  tecahül-i arif
 46. hem gerçek hem mecaz
  kinaye
 47. hüsn-ü talil
  diye
 48. asonans
  sesli
 49. aliterasyon
  sessiz
 50. necati bey
  • 15. yy
  • şiirlerini divan adlı şiirinde toplamış
  • gazelleriyle tanınmış
  • dçneme göre sade
  • mahallileşme akımı
  • halkın dili, deyim atasözü
 51. fuzuli
  • azeri türkçesi dil özellikleri
  • 16.yy
  • mahlastır
  • en lirik şair
  • ırak coğrafyası
  • farsça arapça türkçe
  • tasavvuf
  • aşk acısı çekmeyi tercih eder
 52. fuzuli eserleri
  • Leila vü mecnun
  • şikayetname
  • rind ü zahid
  • beng ü bade
  • hadikat ü sueda
  • hadis i erbain
 53. mesnevi yazmayan büyük şairler
  • nefi 17.yy
  • baki 16.yy
  • nedim 18.yy
 54. nedim
  • 18.yy
  • beşeri aşk ve ilişkiler
  • dini ele almamıştır
  • şarkı türünün popüler hale gelmesine sebep olmuştur
  • mahallileşmeyi başlatmıştır
 55. hoca dehhani
  • 13. yy
  • divan şiirinin kurucuusu
  • din dışı konuları ele alan ilk şair
 56. mevlana
  • 13.yy
  • sevgi
 57. mevlana eserleri
  • mesnevi
  • divan-ı kebir 
  • fihi mahif
  • mektubat
  • mecalis-i seba
 58. sultan veled
  mevlananın oğlu
 59. sultan veledin mesnevileri
  • divan-ı sultan veled
  • ibtidaname
  • rebabname
  • intihaname
 60. ahmed fakih
  • 13.yy 
  • çarhname: anadolu türkçesinin ilk ürünlerinden
 61. nesimi
  • tuyup
  • azeri türkçesi-farsça
  • divan
 62. aşık paşa
  garipname: didaktik mesnevi
 63. süleyman çelebi
  • mevlid diye bilinen
  • vesiletü'n necat
 64. kadı burhaneddin
  • tuyuğ
  • 14.yy
 65. gülşehri
  • manıku't tayr
  • felekname
 66. ahmedi
  • divan
  • iskendername
  • cemşıd ü hurşid
 67. haliloğlu yahya bugazi
  • 15.yy 
  • ilk hamse
  • türk diliyle ilgili şeyler
  • muhakemetü'l lügateyn
  • mecalisü nefais
  • mizanü'l evzan
 68. şeyhi
  • divan
  • harname
  • hüsrev ile şirin
 69. baki
  • 16.yy
  • tasavvuf yoktur
  • dil kullanımında ustadır
  • gazel yazar
  • divan
  • fezail-i mekke
  • kanuni mersiyesi
 70. Nefi
  • kaside ve hiciv
  • 17.yy
  • divan (türkçe-farsça)
  • silham-ı kaz: hiciv
 71. nabi
  • toplumla ilgili öğüt vermiştir.
  • şiirle düşüncelerini belirtmiştir.
  • hayriye
  • hayrabat
  • tuhfetü'l haremeyn
  • münşeat
 72. nabi works
  • hayriye
  • hayrabat
  • tuhfetü'l haremeyn
  • münşeat
 73. şeyh galip
  • divan edebiyatının son büyük şairidir.
  • sebk-i hindi
  • hüsn ü aşk: sembolizmle tasavvuf
 74. akımlar nelerdir
  • türk-i basit
  • hikemi şiir ekolü
  • mahallileşme akımı
  • sebk-i hindi
 75. türk-i basit
  • 15-16.yy
  • türk dilini aruza uyarlamak amacıdır. 
  • büyük sanatçılar tarafından reddedildiği için çok tutmasa da mahallileşme akımının temelini oluşturmuştur.
 76. türk-i basit artists
  • aydınlı visali 15.yy
  • tatavlı mehmet 16. yy
  • edirneli nazmi 16.yy
 77. hikemi şiir ekolü
  • öğreticilij
  • sanat toplum içindir
  • 17-18.yy 
  • atasözleri
  • toplumsal temalar
  • tasavvuf
 78. hikemi ekolü artists
  • nabi 17.yy
  • esrar dede 18.yy
  • haşmet 18.yy
  • leyla hanım 18.yy
 79. mahallileşme akımı
  • 18-19. yy
  • atasözü, deyim, günlük kullanımlar ve istanbul tğrkçesiyle divan şiirii ve halk şiirinin yaklaşmasına sebep olan akımdır
  • az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır.
 80. mahallileşme akımı artists
  • nedim 18.yy
  • enderunlu vasıf 18.yy
  • necati bey 15.yy
  • baki 16.yy
 81. sebk-i hindi
  • sembolism ve alegoriden yararlanarak tasavvuf embollerle açıklanmıştır.
  • hindistandan irana irandan osmanlıya gelmiştir.
 82. sebk-i hindi artists
  • şeyh galip 17.yy
  • neşati 17.yy
  • nail-i kadim 17.yy
 83. divan şiirini besleyen kültür kaynakları nelerdir
  • eski arap ve iran kültürü
  • günlük yaşam
  • tasavvuf
  • efsaneler ve mitler
  • kuran ve hadisler
 84. türkü
  • 7 8 11
  • bent ve kavuştaktan oluşur
  • bent ve kavuştak kendi içinde uyaklıdır
  • anonim olabilir ama sahipli de olabilir belirli bir ezgisi vardır
 85. türkü usulüne göre
  • uzun hava
  • oyun havası
 86. türkü çeşidine göre
  • kayabşaşı
  • özlak
  • kırık
  • türkmani
 87. mani
  • anonim halk edebiyatında en çok işlenen nazım şeklidir.
  • 7li hece ölçüsü
  • aaba
  • her konuda söylenebilir
  • ilk iki dize doldurma son iki asıl anlatılmak istenendir
 88. düz mani
  • hepsi 7 heceli
  • 4 dize
 89. kesik mani
  ilk dize 7den az
 90. ayaklı mani
  • ilk dize 7den az
  • sonuna dize eklenmiş
 91. artık mani
  düz maniye dize eklenmiş
 92. deviş karşı beri atışmalı mani
  karşılıklı söylenen maniye denir.
 93. divan vs. halk edebiyatı
  • nazım birimi
  • ölçü birimi
  • dil
  • uyak
  • konu (soyut somut)
  • yazar
  • çalgı
  • mahlas (ikisinde de var)
  • eğitim (divanda medrese, halkta usta çırak şeklinde)
 94. hüsn ü aşk
  şeyh galip
 95. hayriye
  nabi
 96. hayrabat
  nabi
 97. tuhfetü'l haremeyn
  nabi
 98. menşeat
  nabi
 99. silham-ı kaza
  nefi
 100. fezail-i mekke
  baki
 101. kanuni mersiyesi
  baki
 102. harname
  şeyhi
 103. hüsrev ile şirin
  şeyhi
 104. iskendername
  ahmedi
 105. cemşid u hurşid
  ahmedi
 106. mantıku't tayr
  gülşehri
 107. felekname
  gülşehri
 108. muhakemetü'l lügateyn
  haliloğlu yahya bugazi
 109. mecalisü'n nefais
  haliloğlu yahya bugazi
 110. mizanü'l evzan
  haliloğlu yahya bugazi
 111. garipname
  aşık paşa
 112. vesilet'ün necat
  • süleyman çelebi
  • mevlid
 113. çerhname
  ahmet fakih
 114. ibtidaname
  sultan veled
 115. rebabname
  sultan veled
 116. intihaname
  sultan veled
 117. mektubat
  mevlana
 118. mecalis-ı seba
  mevlana
 119. şikayetname
  fuzuli
 120. rind ü zaih
  fuzuli
 121. beng ü bade
  fuzuli
 122. hadikat ü sueda
  fuzuli
 123. hadis i erbain
  fuzuli
 124. bentlerle
  • terkibibent
  • terciibent
  • muhammes
  • müsebba
  • tastir
  • tardiye
  • terbi
  • tahmis
 125. aa ba ca da
  • kaside 
  • müstezat
  • terkibibent
  • terciibent
  • gazel
  • musammat
Author
pelinpoyraz
ID
330267
Card Set
Edebiyat Dönem 2 Sınav 1
Description
yay
Updated