Ekonomi

 1. Täckningsbidrag?
  -Ett verktyg för att mäta vad som är kvar när de rörliga kostnaderna dragits bort från försäljningspriset för en viss produkt.

  - TB= Intäckter - rörliga kostnader
 2. Projektorganisation?
  -En grupp som har tillfällig uppdrag med givna tids-kostnads- och kvalitetsramar
 3. Fasta samkostnader?
  -Fasta kostnader som berör hela verksamheten inom företaget och samtliga produkter. Ex. konorshyra, administation, ekonomi, juridik etc.
 4. Internräntemetoden?
  - Beräkningsmetod vid investeringskalkylering som används för att beräkna den matematiska avkastningen för olika alternativ. Metoden kan användas även när den ekonomiska livslängden är olika för olika investeringsalternativ, ex. 15%
 5. Marknadsundersökning?
  -Metod för att ta reda på vad blivande kunder, och/eller lojala kunder, anser om olika produktalternativ vad gäller design, pris mm.
 6. Inflation?
  • -Penningsvärdeminskning över tid för viss valuta, ex. SEK.
  • - Kommer av löne. och prisstegringar i samhället, för närvarande nära 0% medan det långsiktiga målet för Riksbanken är 2%
 7. Resultatdiagram? Vilka arbetssteg ingår?
  • -lätt att se noll-punkten (då intäkter = kostnader)
  • -Bra hjälp vid budgetering. Enkelt att se företagets beräknande resultat vid olika budgetalternativ.

  Arbetssteg:

  • 1) Sammanställ data om aktuella volymer, priser och kostnader.
  • 2) Beräkna resultatet i utgångsläget.
  • 3) Beräkna grundläggande nyckeltal inom resultatplanering, dvs kritisk punkt och säkerhetsmarginal i utgångsläge
 8. Föetagsekonomi?
  -Läran om vetenskapen att i organiserad form (företag) tillhandhålla nyttigheter till kunder m.h.a begränsade resurser så effektivt som möjligt.
 9. Blandekonomi?
  -Samhällsekonomisk bationell system där man inte vill låta marknaskrafterna fritt styra vissa marknaders priser, produktion, utbud etc. Utan man vill påverka genom stimulanser (finaspolitik) och skapa mer utjämning mellan medborgarens inkomster och förmögenheter, ex. Sverige
 10. Vad kallas den lag som bestämmer att företag måste handla med facket innan man genomför viktiga förändringar?
  Medbestämmelselagen MBL
 11. Vad kallas den lag som reglerar hur företag har rätt att säga upp och anställa medarbetare?
  Lagen om AnställningsSkydd LAS
 12. Nämn en lag som påverkar arbetsrätten i Sverige.
  • Arbetsmiljölagen AML
  • Semesterlagen
  • Medbestämmandelagen MBL
  • Lagen om anställningsskydd LAS
 13. Vad innebär lönsamhet?
  Resultat/Resursinsats
 14. Hur skiljer sig lönsamhet från resultat?
  Resultat är ett absolut mått medan lönsamhet är ett relativt mått
 15. Vilka är det vanligaste måttet på lönsamhet inom företagsekonomi?
  %/decimaler
 16. Utgift?
  bindande beställning/ avtal med leverantör
 17. Utbetalning?
  Uppstår vid betalningstillfället, ex. när företaget betalar en leverantör för en vara
 18. Kostnad?
  Värdet av förbrukade resurser under en period
 19. Vad är en periodiserad utgift?
  En kostnad som betalas av och bokförs periodvis under den tid som produkten används
 20. I vilka avseenden kan bokförningsmässiga och kalkylmässiga kostnader skilja sig från varandra ?
  • 1) Urval (vilka kostnader och intäkter som ska ingå)
  • 2) Periodisering (hur utgifterna ska periodiseras)
  • 3) Värdering (hur värdet av förbrukade resurser och levererade prestationer ska beräknas)
Author
Monmin
ID
330192
Card Set
Ekonomi
Description
Ekonomi tenta byggteknik och design
Updated