Samhällsplanering

 1. Fast egendom och fastighet i 1§ Jordabalken
  • Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.
  • En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.
 2. Hur betecknas fastigheter och samfälligheter och var kan man finna information om dessa?
  • Kommun- och traktnamn (i städer kan det vara ett påhittat namn)
  • block- och enhetsnummer
  • Info finns i fastighetsregistret.
 3. Ge exempel på fem tillbehör till fastighet
  • Byggnad
  • På rot stående träd
  • Stängsel
  • Brunn
  • Ledningar
  • Vitvaror
  • Installationer
  • Hiss
  • Ledstång
  • Trappa
  • Värmepanna
  • Fast inredning
 4. Vilken myndighet beslutar om förändringar och bildande av fastigheter?
  Lantmäterimyndigheten
 5. Ge fem exempel på vilka sätt en fastighet kan överlåtas
  • Arv
  • Köp
  • Gåva
  • Bodelning
  • Byte
 6. Vad är lagfart?
  • Det officiella beviset på att man äger en fastighet.
  • Måste skickas in senast tre månader efter att köpehandlingarna är påskrivna.
 7. Samfällighet
  En samfällighet är mark som används av flera andra fastigheter.
 8. gemensamhetsanläggning
  • En gemensamhetsanläggning är en anläggning som används av flera fastigheter.
  • Till exempel garage, vägar.
 9. samfällighetsförening
  En samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av gemensamma anläggningar.
 10. Vad innebär servitut?
  Vilka olika typer av servitut finns det?
  Vad kallas de berörda fastigheterna?
  vad innebär dessa beteckningar?
  • Rätt för en fastighet att använda en annan fastighet.
  • Knuten till fastighet, inte person.
  • Officialservitut och avtalsservitut.
  • Härskande - tjänande.
 11. Vad innebär officialservitut och avtalsservitut?
  • Avtalsservitut gäller endast om samma ägare kvarstår på fastigheten.
  • Officialservitut gäller även om fastigheten byter ägare.
 12. På vilka sätt kan fastigheter nybildas respektive ombildas?
  • Nybildas: Klyvning, avstyckning, sammanläggning.
  • Ombildas: Fastighetsreglering.
 13. Redogör för lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen.
  • Fastigheter som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål. Tillgång till vägar viktigt.
  • Fastighetsbildning får inte ske om ändamålet kan tillgodoses på något annat sätt.
Author
anton8
ID
329748
Card Set
Samhällsplanering
Description
Samhällsplanering
Updated