DS Teorija

 1. Dokaz pravilnosti sklepa
  • 1. Dam predpostavke
  • poskušam izpeljati zaključek s pravili sklepanja
  • S pogojnim sklepom, tam kjer imam implikacijo, vzamem prvi člen, ter poskušam najti drugega
  • Protislovje: Tam kjer imam implikacijo, negiram implikacijo ter to dam kot predpostavko, ter poskušam najti en protiprimer
 2. Kaj je komplement grafa
  • Različni točki u in v sosedi v grafu G(črtica) natnko tedaj, ko nista sosedi v G.
  • Image Upload 1
 3. Kromatično število grafa
  Najmanjše število barv s katerimi se da graf pobarvati.
 4. Kdaj je graf regularen
  Takrat ko imajo vse njegove točke isto stopnjo.

  • Točka stopnje 0: Izolirana točka
  • Točka stopnje 1: List grafa
  • Točka stopnje 3: Kubični graf

  Točka poljubne stopnje: d-regularen
 5. Kaj je sprehod v grafu, pravila, dolžina sprehoda.
  • Je zaporedje, pri čemer sta vsaki zaporedni točki sosedi.
  • Sprehod ima začetek in konec, to sta krajišči sprehoda.

  • Sprehod v začetku u in koncu v pravimo tudi u-v sprehod.
  • Sprehod sme isto povezavo uporabiti večkrat, prav tako, ravno tako lahko posamezno povezavo uporabi v različnih smereh.

  Dolžino sprehoda S označimo z |S|, ter je enaka številu uporabljenih povezav, upoštevamo tudi število ponovitev.
 6. Kdaj je graf povezan?
  Če za poljubni dve točki u v, obstaja u-v sprehod.
 7. Razdalja med točkama u-v v grafu
  Je dolžina najkrajšega u-v sprehoda v grafu.
 8. Eulerjev obhod
  • Enostaven obhod, ki vsebuje vse povezave največ enkrat ter se zaključi na začetku.
  • Image Upload 2
  • Graf G je eulerjev, če ima kak eulerjev obhod.
 9. Hamiltonov cikel
  • Je  cikel, ki vsebuje vse točke grafa.
  • Image Upload 3
  • Hamiltonov pot: Vsebuje vse točke
  • Hamilnotnov cikel: vsebuje vse točke in se vrne v začetno
 10. Kdaj sta grafa izomorfna
  Kadar ohranja število vozlišč, število povezav, stopnje vozlišč, število trikotnikov.
 11. Kdaj je graf poln
  • Graf je poln če sta vsaki njegovi točki sosedi
  • Image Upload 4
 12. Kdaj je graf prazen
  Kadar nobeni točki nista sosedi.
 13. Kdaj je graf dvodelen?
  Kadar ga lahko pobarvam z dvema barvama.
 14. Sklep s protislovjem
  Negiram sklep, ter poskušam najti protiprimer
 15. Pogojni sklep
  • Dela samo za implikacijo
  • Vzamem prvi del ter poskušam najti drugega.
 16. Tavtologija
  Logični izraz ki ima v vseh naborih logično vrednost 1
 17. Protislovje
  Je izraz, ki ima v vseh naborih logično vrednost 0
 18. Kaj je doseg kvantifikatorja?
  Je najkrajša izjavna formula ki jo preberemo neposredno za lastno spremenljivko posameznega kvantifikatorja.
 19. Drevo
  • Drevo je povezan graf brez ciklov.
  • Image Upload 5
 20. Gozd
  • Gozd je graf brez ciklov
  • Image Upload 6
 21. Prerezna točka
  Image Upload 7
 22. Izračun GCD nalog
  • Izračunam največji skupni deljitelj
  • (predzadna vrstica)+ t*(zadna)

  • Primer
  • -34*828 + 14*2016 + t*(56*828-23*2016)
  • 828*(-34+56t) + 2016*(14 - 23t)
 23. Kdaj je relacija R ekvivalenčna
  Kadar je refleksivna, simetrična, tranzitivna.
 24. Kaj je ekvivalenčni razred relacije
  R[a] ={x|xRa}

  Ekvivalencni razred elementa a∈A je mnozica vseh tistih elementov mnoziceA, ki so v relaciji z a.
 25. Grafično zaporedje
 26. Prenesena normalna oblika
  Kvantifikatorji se nahajajo na začektu
Author
wolf
ID
328507
Card Set
DS Teorija
Description
dsa
Updated