Chinese Vocab - Reinstalling Windows

 1. 操作系统
  cāozuò xìtǒng
  operating system
 2. 桌子
  zhuōzi
  desk, table
 3. 格式
  géshì
  format, pattern
 4. 移动电话
  yídòng diànhuà
  portable phone, cell phone
 5. 安装
  ānzhuāng
  to install
 6. 重新
  chóngxīn
  again, anew
 7. 毒药
  dúyào
  poison
 8. 杀毒
  shādú
  to kill viruses
 9. 病毒
  bìngdú
  virus
 10. 硬盘
  yìngpán
  hard drive
 11. 连......都......
  lián ... dōu ...
  even...
 12. 安装盘
  ānzhuāng pán
  installation disc
 13. 桌面
  zhuōmiàn
  desktop
 14. 只要......就......
  zhǐyào ... jiù ...
  as long as...then, if only...then
 15. C盘
  C pán
  C drive
 16. 格式化
  géshì huà
  to format
 17. 只是
  zhǐshì
  only, merely
 18. 麻烦
  máfan
  trouble
 19. 保存
  bǎocún
  to save
 20. 移动
  yídòng
  mobile, portable
 21. 系统
  Xìtǒng
  system

 22. chóng
  again, once more

 23. shā
  to kill, to eradicate
 24. 越......越......
  yuè ... yuè ...
  the more...the more...
Author
davidwork2
ID
32776
Card Set
Chinese Vocab - Reinstalling Windows
Description
Chinese Vocab - Reinstalling Windows
Updated