Materiallära

 1. Betongs porositet?
  Ca 12%
 2. Betongs värmekonduktivitet?
  1,7 W/m⋅°C
 3. Vad kallas värmekonduktivitet med ett annat ord?
  Lambdavärde.
 4. Vad är den ungefärliga fukthalten för betong utomhus?
  60-80 kg/m³
 5. Vad är den ungefärliga fuktkvoten för betong utomhus?
  3-4%
 6. Vad är MPa?
  N/mm²
 7. Vad är tryckhållfastheten hos vanlig betong?
  20-50 MPa
 8. Vad är draghållfastheten för betong?
  Ca 10% av tryckhållfastheten.
 9. Vad är krypning?
  Deformationer över längre tid, mer än ett år.
 10. Vad är kryptalet för betong?
  0,5-2,5
 11. Hur räknar man ut kryptalet?
  φt är krympning vid tiden t/momentana elastiska deformationens krympning
 12. Vilket är värdet för betongs maximala krympning?
  0.05%
 13. Vilka parametrar bör man beakta vad gäller deformation av betong?
  • Salt och frostspräningning
  • korrosion av armering
  • karbonatisering och urlakning
 14. Vid vilken temperatur spricker betong och vad händer då?
  Vid ca 250 grader, dess hållfasthet minskar och kan ge skador i konstruktionen, detta pga att cementpastan krymper och ballasten sväller.
 15. Vad bör betänkas vid arbete med betong och lättbetong?
  Att materialen i sig är fuktiga och denna fukt kan sprida sig till angränsande material.
 16. Vad är porositeten för lättbetong?
  Ca 80%
 17. Är lättbetong hygroskopiskt eller hydroskopiskt?
  Pga att liten porradie och tätt sammansatta porer så är det hygroskopiskt.
 18. Värmekonduktivitet för lättbetong?
  ca 0,15 W/m⋅°C
 19. Fukthalt för lättbetong?
  Ca 20-30 kg/m³
 20. Fuktkvot för lättbetong?
  Ca 5 %
 21. Tryckhållfasthet för lättbetong?
  2-5 MPa
 22. Kryptalet för lättbetong över ett år?
  0,2-1,2
 23. Krympning för lättbetong?
  Max 0,05%
 24. Hur är beständigheten för lättbetong?
  Det kan utsättas för frost och saltsprängningar, kemiskt - karbonatisering, korrosion av armering
 25. Hur reagerar lättbetong vid höga temperaturer?
  Den spricker vid höga temperaturer.
 26. Hur kan hållfasthet definieras?
  Hur stor last per ytenhet som materialtet kan bära utan att brista.
 27. Vilka egenskapermåste beaktas vid val av stommarerial?
  • Hållfasthet
  • deformationsegenskaper
  • volymbeständighet
  • beständighet mot frost, korrosion, röta osv
  • beteende i samband med höga temperaturer och brand
 28. Vilka egenskaper påverkar främst ett materials egenskaper?
  • Porositet
  • Densitet
  • Fukthalt
 29. Vitruvius devis?
  Allt måste byggas med hänsyn till hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet.
 30. Vad är märkningen för Europeisk standard?
  CE
 31. Vad är märkningen för Europeisk standard som dessutom uppfyller svenska byggregler, vilka utfärdar?
  P-märkning, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
 32. Hur mycket av den totala energiåtgången kräver byggprocessen?
  Ca 15%
 33. Klassificering av återvinning av byggmaterial?
  • Återbruk
  • Materialåtervinning
  • Energiutvinning
 34. Exempel på porösa material?
  • Tegel
  • Betong
  • Trä
  • Gips
  • Mineralull
 35. Exempel på kompakta material?
  • De flesta metaller
  • Glas
  • Plaster
 36. Vad menas med bruttodensitet?
  "Före avdrag", densitet inklusive luft/hålrum, t ex håltegel.
 37. Vad menas med nettodensitet.
  Själva massans densitet, utan hålrum.
 38. Vad är skenbar porositet?
  Endast öppna porer.
 39. Hur är förhållandet mellan skenbar och absolut porositet vad gäller cementbundna material kontra sintrade (grovkeramik)?
  Vad gäller cementbundna material är skillnaden liten, andelen slutna porer ökar med sintring.
 40. Vad menas med specifik yta?
  Summan av porernas eller partiklarnas omslutningsytor för en viss mängd av materialet, mäts i m²/kg.
 41. Hur påverkar porositetens storlek?
  Den påverkar värmeisoleringsförmåga och hållfasthet.
 42. Vad medför ökande porositet vad gäller hållfasthet?
  Den minskar.
 43. Vad är gränsvärdet för värmeisolerande material vad gäller porositet?
  Porositeten bör vara över 80%.
 44. Hur påverkar materials porstorleksfördelning och porform?
  Materialets fuktegenskaper, dess beständighet och förmåga att täta mot genomströmmande gaser och vätskor.
 45. Vad kan stor specifik yta medföra?
  Ökad risk för angrepp från skadliga ämnen vilket kan leda till dålig beständighet.
 46. Definitionen av temperatur?
  Mått på den oordnade rörelsen hos materialets molekyler.
 47. Hur fortplantas värme genom strålning och konvektion?
  Genom ett materials porer.
 48. Fuktbetingade rörelser?
 49. Vad är en kropps värmekapacitet?
  Den energimängd som går åt för att värma en kropps temperatur en grad, mäts i kJ/°C.
 50. Hur reagerar trä i förhållande till den relativa fuktigheten utomhus?
  Trä har en fuktkvot mellan 10-30%, dock vid 17% startar mögel och förruttnelseprocess. Vid en RF nära 100 kan fuktkvoten i trä närma sig 30%.
 51. Vad menas med märkningen C30 av konstruktionsvirke?
  Compression 30 MPa, det är vad träet klarar i tryckhållfasthet.
 52. Hur reagerar trä vad gäller hållfasthet med ökad fukthalt?
  Hållfastheten minskar med ökad fukthalt.
 53. Hur reagerar trä då det tar upp vatten, vilka moment?
  Upp till fibermättnadspunkten (25-35%, beroende på träslag) så tar fiberns upp fukten och träet sväller. Därefter är det porerna, cellhålrummen som fylls med vatten och densiteter ökar, dock inte volymen.
 54. Hur räknar man ut svällning av trä?
  Krympning vid aktuell ändring av fuktkvoten är lika med ursprungliga fuktkvot minus nya fuktkvot delat med fibermättnadspunkt gånger maximal svällning i riktningen.

  Δα=((υ2-υ1)/υf)⋅αf
 55. Hur kan man göra för att hålla nere fuktkvoten i trä?
  • Värme och ventilation
  • Impregera träet
  • Förbehandla träet med värme
 56. Vad är det viktigaste vad gäller brandspridning och trä?
  Att konstruktionen säkras mot syre.
 57. Vilka sorters bindningar av vattten finns i byggnadsmaterial?
  • Kemiskt bundet vatten
  • Adsorberat vatten (på porernas yta)
  • Kapillärt vatten
  • Fritt vatten (i stora porer eller fritt på ytan)
 58. Vad ger deformation av last upphov till?
  Krypning, momentana elastiska volymförändringen/krypdeformationen vid tiden t=kryptal
 59. Vad händer om porer vattenfylls vad gäller värmekonduktivitet?
  Den ökar och blir sämre vad gäller isoleringsförmåga eftersom vattens lambdavärde är högre än lufts (0,6 istället för 0,03).
 60. När kan ett materials värmekapcitet ha betydelse?
  Värmekapacitet är ett mått på energiåtgången för att höja ett materials massa en grad. Detta kan ha betydelse för ett materials förmåga att utjämna temperaturer t ex mellan natt och dag, för förmågan hos trä att stå emot brand (mer vattenfyllt- högre värmekapacitet och högre förmåga att stå emot) och ett materials lämplighet som ingående i solfångare.
 61. Ett poröst materials värmeledningsförmåga kan öka om densiteten sjunker. Varför?
  För att minskad densitet betyder ännu större porositet vilket kan medföra ökad strålning och konvektion genom materialet, alltså större värmeledning.
 62. Vilka material är hygroskopiska?
  Betong, lättbetong, trä
 63. Vilka material är hydroskopiska?
  Byggnadskeramik och trä.
 64. Hur är värmeisolering vad gäller kemisk påverkan?
  De har godbeständighet mot allt utom alkaliska, basiska lösningar.
 65. Vilka typer av porer finns?
  Genomgående, slutna och öppna.
 66. Hur påverkar låg RF inomhus lättbetong?
  Volymen för lättbetong krymper mycket vid låg luftfuktighet, mer än för betong och trä.
 67. Hur mycket ändras volymen för trä i och med torkning?
  Mellan 11 och 17,5%
 68. På vilka sätt kan ett materials beständighet påverkas?
  • Kemiskt angrepp
  • Elektrokemiskt
  • Fysikaliskt
  • Biologiskt
  • Strålningsangrepp
 69. Exempel på kemiska angrepp på material?
  • Syror angriper cementbundna material
  • Koldioxid i luft angriper betong - karbonatisering vilket leder till att armering rostar och kan spränga loss betong
  • Vatten löser ut kalk ur betong och den bryts ned successivt
 70. Åtgärder för att förhindra korrosion av stål?
  Rostskyddsmålning, varmförzinkning och rostfritt stål.
 71. Vad behövs för korrosion?
  Fri stålyta, vatten (eller annan vätska) och syre. Klorider och föroreningar på skyndar rostbildningen.
 72. Vad kan man göra för att undvika karbonatisering av betong?
  Ha tät betong och tjockt skikt betong över armeringen.
Author
msae
ID
327497
Card Set
Materiallära
Description
Byggteknik2
Updated