omtenta

 1. Uppgift 1. Organisationslära 4 poäng Beskriv en funktions- respektive en divisionsorganisation. Under vilka förhållanden är respektive organisationsform att föredra?
  • (Skiss)
  • Divisionsorg. bättre för större org. som är svåra att överblicka. Varje division sköts som en egen funktionsorg.
 2. a) Täckningsbidrag
  TBst är ett verktyg för att mäta vad som är kvar när de rörliga kostnaderna (RKst) dragits bort från försäljningspriset (Pst) för en viss produkt. TBst = Pst – RKst där det kan vara TBst = 50 kronor då Pst = 100 kronor och RKst = 50 kronor.
 3. b) Projektorganisation
  Byggbranschen är vana vid att arbeta i projektform med varje större unikt projekt som kan pågå ca 3 år varefter organisationen demonteras.
 4. c) Fasta samkostnader
  Fast kostnader som berör hela verksamheten inom företaget och samtliga produkter. Det kan vara kontorshyra, administration, ekonomi, juridik etc.
 5. d) Internräntemetoden
  Beräkningsmetod vid investeringskalkylering som används för att beräkna den matematiska avkastningen för olika alternativ. Metoden kan användas även när den ekonomiska livslängden (n) är olika för olika investeringsalternativ, t ex 15 %
 6. e) Marknadsundersökning
  Metod för att ta reda på vad presumtiva kunder (och/eller lojala kunder) anser om olika produktalternativ vad gäller, design, pris, distributionssätt med mera.
 7. f) Täckningsgrad
  Täckningsgrad = Täckningsbidrag/Försäljningspris för viss produkt, TG = TBst/ Pst och sätts ofta som en % sats, t ex 50 % med TBst på 50 kr och Pst = 100 kr. Beskriver hur mycket av försäljningsintäkten som är kvar efter att de rörliga kostnaderna dragits i proportion till försäljningspriset.
 8. g) Inflation
  Penningvärdeminskning över tid för viss valuta, t ex SEK. Inflation kommer av löne- och prisstegringar i samhället, för närvarande nära 0 % medan det långsiktiga målet för Riksbanken är 2 %.
 9. h) Resultatdiagram
  Ett överskådligt sätt att illustrera de linjära sambanden mellan grafen Pst x m respektive grafen FK + (RKst x m). Av diagrammet kan man se o-punkt (resultat +/- 0 kronor) med mera.
 10. i) Företagsekonomi
  Läran om (vetenskapen) att i organiserad form (företag) tillhandahålla nyttigheter till kunder med hjälp av begränsade resurser så effektivt som möjligt.
 11. j) Blandekonomi
  Samhällsekonomiskt nationellt system där man inte vill låta marknadskrafterna fritt styra vissa marknaders priser, produktion, utbud etc, utan man vill påverka genom stimulanser (finanspolitik) och skapa mer utjämning mellan medborgares inkomster och förmögenheter, t ex Sverige.
 12. a) Vad kallas den lag som bestämmer att företag måste förhandla med facket innan man genomför viktiga förändringar?
  MBL medbestämmandelagen
 13. b) Vad kallas den lag som reglerar hur företag har rätt säga upp och anställa medarbetare?
  LAS Lagen om anställningsskydd
 14. c) Nämn en annan lag än de i frågorna ovan som påverkar arbetsrätten i Sverige.
  • Arbetsmiljölagen
  • semesterlagen
  • med mera
 15. Dox AB tycker att Bo Lennartsson inte presterar bra i arbetet som säljare. Han missköter sig inte utan säljresultatet är helt enkelt sämre jämfört med de andra säljarnas på företaget. Nu vill man avskeda honom. Kan företaget göra det? Vad kan företaget göra?
  Nej inte avskeda, utbilda, ge andra arbetsuppgifter
 16. Ett kemiföretag visar, efter sitt andra verksamhetsår, följande värden i sitt ekonomisystem.
  Försäljning 9 600 000
  Varuinköp 4 900 000
  Investeringar 800 000 (avskrivs på 5 år med 1/5 del per år)
  Kundfordringar 31/12 300 000
  Varulager 31/12 250 000
  Diverse kostnader 950 000 betalt
  Leverantörsskulder 31/12 200 000

  A) Hur stora är det andra årets utbetalningar ? (max 1 poäng)
  4 900 000 + 800 000 + 950 000 – 200 000 = 6 450 000 kr
 17. Ett kemiföretag visar, efter sitt andra verksamhetsår, följande värden i sitt ekonomisystem.
  Försäljning 9 600 000
  Varuinköp 4 900 000
  Investeringar 800 000 (avskrivs på 5 år med 1/5 del per år)
  Kundfordringar 31/12 300 000
  Varulager 31/12 250 000
  Diverse kostnader 950 000 betalt
  Leverantörsskulder 31/12 200 000

  B) Beräkna det andra årets resultat. (max 1 poäng)
  9 600 000 – 4 900 000 – (800 000 / 5) – 950 000 + 150 000 = 3 740 000 kronor
 18. Ett kemiföretag visar, efter sitt andra verksamhetsår, följande värden i sitt ekonomisystem.
  Försäljning 9 600 000
  Varuinköp 4 900 000
  Investeringar 800 000 (avskrivs på 5 år med 1/5 del per år)
  Kundfordringar 31/12 300 000
  Varulager 31/12 250 000
  Diverse kostnader 950 000 betalt
  Leverantörsskulder 31/12 200 000

  C) Beräkna det andra årets kassaflöde. (max 1 poäng)
  9 600 000 – 300 000 – 6 450 000 = 2 850 000 kronor
Author
anton8
ID
327269
Card Set
omtenta
Description
omtenta
Updated