Ottoman Empire Part 1

 1. İlhanlılar
  • 1243 Kösedağ Savaşı
  • Yıkılmaları Osmanlı için iyi olmuştur.
  • İran
 2. Karamanoğulları
  • Yıldırım Bayezit yıkmış olsa da Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuştur. 
  • Kesin olarak 2. Bayezid döneminde son verilmiştir.
 3. Germiyanoğulları
  Tavşanlı ve Emeti çeyiz olarak bırakmışlardır.
 4. Karesioğulları
  • Güçlü bir donanma
  • osmanlı donanmasının çekirdeği
 5. Altın Orda Devleti
  • Rusların Karadenize inmelerini engellemiştir. 
  • Timur tarafından yıkılmıştır.
  • berke han en parlak dönemidir 
  • türk islam devletidir
 6. Memlük Devleti
  • Mısırdadır.
  • Dönemin en güçlü devletidir.
  • Yavuz Sultan Selim son vermiştir.
 7. Koyunhisar Savaşı
  • İlk Osmanlı Bizans Savaşıdır.
  • Osman Gazi Yapmıştır. 
  • (izmit ve bursa YOLU AÇILMIŞTIR.)
 8. Maltepe Savaşı Palekanon
  • Orhan Bey BUrsa'yı aldıktan sonra İznik kalesini kuşatmıştır.
  • Hareketlenen Bizansla Maltepede karşı karşıya gelinmiş, iznik, izmit, gemlik fethedilmiştir.
  • ANADOLUDA BİZANS FAALİYETİ SONA ERMİŞTİR.
 9. Karesioğulları Beyliğinin alınışının sonuçları
  • Rumelinin fethinde rol alan beyler Osmanlıya katıldı
  • Osmanlının denizdeki faaliyeti başlamış oldu.
  • Anadolu Türk Birliğini sağlamak adına ilk adım atılmış oldu.
 10. İskan Politikası
  • Orhan Bey'in başlattığı bir politikadır.
  • Bölgelere Türk yerleştirmiş ve bölgenin askeri ve sosyal güvenliğini sağlamıl.
  • Göçebeleri yerleşik yapmı.
  • Vergi indirimi falan yapmış.
  • Fethedilen yerler Türkleşmiş.
  • Anlaşmazlıkları önlemiş.
  • Eski yerlere dönmek yasakmış.
 11. Orhan Bey neler yapmıştır?
  • İlk Divan ve ilk vezir (alaaddin)
  • Yaya ve müsellemler (ilk düzenli ordu)
  • İlk kadılar
  • İlk Vakıf
  • Dirlik Sistemi
  • İlk medrese (iznik)
 12. Edirnenin Fethi
  • Lala Şahin Paşa Sazlıderede Sırp ve Bulgarları yendi
  • Balkan fethlerinin yolu açıldı.
  • Edirne alındı
 13. Balkanlarda fetihleri kolaylaştıran etkenler nelerdir
  • keine siyasi birlik
  • türk siyaesti
  • iskan politikası
  • balkanlardaki türkler
 14. Sırpsındığı savaşı
  • 1364
  • 1. Murat
  • İlk haçlı x Osmanlı Savaşıdır
  • Macar Bulgar Sırp Eflak Bosnayla savaşılmıştır.
  • Sonuçları:
  • Başkent bursadan Edirneye nakledildi.
  • Trakyanın fethi tamamlandı
  • rip Macarlar
  • Türklerin itibarı arttı
 15. 1. Kosova Savaşı
  • 1389
  • 1. Murat
  • Hırvat Sırp Arnavut Efşak Haçlı ordusu bir kez daha yenildi
  • Sonuçları:
  • 1. Murat öldü
  • Haçlılarla ilk büyük meydan savaşıdır.
  • İlk defa ANadolu beylikleri yardım gönderdi.
  • rip sırplar
  • İlk Top kullanılan Savaş
 16. Ploşnik Savaşı
  1. Kosovadan önce pusuya düşüp yenilmişiz.
 17. 1. Murat döneminde gelişmeler nelerdir
  • Yeniçeri ocağı
  • topçu ocağı
  • ilk defa sultan ünvanı
  • tımar sistemi
  • beylikten devlet
  • vezir-i azam defterdar ve kazaskerlik kuruldu
  • rumeli beylerbeyi
  • hanedan padişah ve erkek çocuklarınındır.
 18. niğbolu savaşı
  • Yıldırım Bayezit
  • Orta Avrupaya kadar ilerleyip macarlara ulaştığı için haçlılar bir kez daha toplanmıştır.
  • Fransız, Alman, İngiliz ve Balkan milletleriyle savaşıldı. Kazanıldı.
  • Sonuçları:
  • Macarlar etkisiz hale getirildi
  • Bulgar bitti
  • Sultanı-ı İklim-i Rum oldu
  • İslam Dünyasında önem ve itibar arttı.
 19. İstanbulun kuşatılması
  • Timur yüzünden ancak antlaşma imzalanmıştır.
  • kadılar mahkemelere bkar
  • türk mahallesi
  • bizans vergi ödeyevcek
  • istanbula giriş çıkış serbest olacak
 20. Bayezitin Anadoludaki faaliyetlerinin sonuçları nelerdir?
  • Memlükler, Akkoyunlular ve Dulkadiroğullarıyla arası açılmıştır.
  • Timurla karşı karşıya gelmiştir.
  • Anadoluda Türk birliği sağlanmıştır.
 21. Karakoyunlular
  • Musul ve Doğu Anadolu
  • imar faaliyetlerine önem vermiştir.
 22. akkoyunlular
  • azerbeycan ve anadolunu doğusu
  • kültürel miras
  • oğuzların bayındır boyu
  • otlukbeyli savaşı ile yıkılmıştır.
 23. Ankara Savaşı
  • anadoluda türk birliği bozuldu
  • karesioğulları hariç bütün beylikler tekrar kuruldu
  • istanbulun alınması gecikti
  • fertret dönemi başladı
  • akkoyunlu devleti güçlendi
  • osmanlı devleti dağılma tehlikesi geçirdi
  • ANCAK RUMELİDE VARLIĞI DEVAM ETTİ
 24. Fetret Dönemi
  • İsa Çelebi: BAlıkesir
  • Musa Çelebi: Bursa
  • Süleyman Çelebi: Edirne
  • Mehmet Çelebi: Amasya
  • İsa süleyman ve daha sonra musa kaybetti
 25. Şeyh Bedrettin
  • Taht kavgalarından yararlanarak İzmir ve Manisada isyan çıkardı.
  • imha edildi
  • mehmet çelebi dönemi
 26. Mustafa Çelebi olayı
  • mehmet çelebi döneminde olan bir olaydır
  • yıldırımın timur tarafından kaçırılan oğlu bizansa sığınmış, bu yüzden osmanlı bizansa vergi ödemeyi kabul etmiştir
 27. Mehmet Çelebi döneminde Balkanlardaki Faaliyetler
  1416 ilk Deniz Savaşı Venediklilerle kaybedilmiştir.
 28. Mustafa çelebi isyanı
  • 2. murat tahta çıktıktan sonra mustafa çelebi ve birkaç bey isyan etmiştir.
  • mustafa çelebi öldürülmüştür.
 29. Edirne Segedin Antlaşması
  • Sırp prensliği yeniden kurulacak ve osmanlılara vergi verecek
  • tuna nehri sınırdır.
  • 10 yıl savaş yapılmayacaktır.
 30. Varna Savaşı 1444
  • küçük yaştaki 2. mehmet tahta geçmişti. 2. murat geri gelmek zorunda kaldı
  • edirne- segedin bozuldu.
  • yeniçeriler isyan etti
  • haçlı ordusu mağlup oldu
  • osmanlının kötüye gidişi durdu.
 31. 2. kosova savaşı
  • 1448
  • Haçlılar intikam almak istedi
  • Osmanlıya bağlanan sırbistanı işgal etmeye çalışmışlar ancak yenilmişler.
  • sonuçlar:
  • türkler kesin balkanlarda
  • bizans ümidi kesti
  • türkler taaruza geçti
 32. Kapıkulu Askerleri
  • Kapıkulu Piyadeleri
  • Acemioğlanlar Ocağı: 8 yıl türk aileyle kalan çocukların geldiği yerdir. Buradan ya enderuna ya da yeniçeri ocağına gidilir.
  • Yeniçeri Ocağı: ulufe alırlar, evlenemezler, savaş zamanında asker barış zamanında padişahı koruma
  • Cebeci Ocağı: Silah yapan ve tamir eden ocaktır.
  • Topçu Ocağı: Top Yapan ocaktır.
  • Kapıkulu Süvarileri
  • Enderun ve Yeniçeri Ocağı'ndan terfi ile seçilirler­di. Atlı askerler olup terfi ve maaş bakımından Kapı­kulu Piyadelerinden daha üstünlerdi.
  • sipahi ve silahtar: padişahı korurlar.
  • ulufeciler: saltanat sancaklarını korurlar.
  • garipler: ağırlık ve malzeme taşırlar.
 33. Eyalet Askerlerinden Tımarlı Sipahiler:
  • toprak gelirleriyle beslenir, maaş almaz. 
  • dirlik (tımar) sahibidir.
  • cebelü adı verilen askerler yetiştirirler.
 34. Akıncılar
  • Eyalet ASkerleri
  • Atlı birliklerdir. Keşif yaparlar.
 35. Azaplar
  • Eyalet Askerlerdir.
  • yeniçerilerin önünde savaşıp genelde şehit olan insan topluluğu
 36. yaya ve müsellemler
  • eyalet askerleridir
  • yol yapar 
  • tünel kazar
  • askerin yiyeceğini taşır
 37. deliler
  • eyalet askerleri
  • manyak herifler
  • bekar 
  • en önde 
  • korkusuz
 38. Sakalar
  • eyalet askerleri
  • ordunun su ihtiyacını karşılar.
 39. Küçükbaş vergisi
  adeti ağnam
 40. öşri arazi
  • mülk arazidir.
  • müslümanlar işler
 41. haraci arazi
  • mülk arazisidir
  • gayrimüslimler işler
 42. dirlik
  • miri arazidir.
  • hizmet karşılığında devlet adamlarına verilir. Cebelü yetiştirmek ve güvenlik sağlamak zorundadır.
  • has: yıllık geliri 100 bin akçeden fazla, padişah ve beylerbeyine ait
  • zeamet: 20 bin- 100 bin akçe (defterdar, katip, kale kumandanı)
  • tımar: geliri 3-20 bin akçe olan tımarlı sipahilere verilen topraklardır.
 43. vakıf arazisi
  • miridir.
  • geliri cami, medrese, kervansaray gibi hayır kurumlarına verilir.
 44. paşmaklık
  • miridir.
  • padişahın kız kardeşleri ve validesine verilir.
 45. malikane
  • miridir.
  • üstün hizmet gösterenlere verilir.
 46. mukata
  • miridir.
  • geliri direkt olarak hazineye gider.
 47. yurtluk ve ocaklık
  sınır boylarına verilir. ocaklık tersane giderlerine verilir.
 48. Çarşı ve pazar yerlerini kim kontrol ederdi?
  • Çarşı
  • ve pazar yerleri; satılan malların kalitesini ve fiyatını kontrol
  • eden Emin’ler
  • ve Muhtesip’lerin
  • denetimindeydi.
 49. gedik nedir
  dükkan açma hakkı
Author
Anonymous
ID
327186
Card Set
Ottoman Empire Part 1
Description
fucking hell
Updated