Ekonomi och organisation

 1. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet?
  75 och 6 procent.
 2. Export och import 2015?
  1500 och 1300 miljarder. Mer ut än in.
 3. Affärsidéns livscykel?
  • Affärsutvecklingsfas
  • Penetrationsfas
  • Stabiliseringsfas
  • Revitalisering/nedgångsfas
 4. Koncern?
  Juridiskt skilda företag som ekonomiskt hänger samman. Ett moderbolag kontrollerar över 50 procent av rösterna i dotterbolagen.
 5. Företagets livscykel?
  • Startfasen
  • Genombrottsfasen (penetreringsfasen)
  • Tillväxtfasen
  • Mognadsfasen

  Sen kan det gå åt alla möjliga håll.
 6. Vad gäller för vikariat, när blir det tillsvidareanställning?
  Efter två års sammanlagd anställningstid under en femårsperiod.
 7. Vad gäller vid provanställning enligt LAS?
  • Max 6 månaders tid (eller enligt kollektivavtal)
  • Om arbetsgivaren inte vill ha kvar personen måste denne underrättas senast när det är 1 månad kvar. Annars blir det tillsvidareanställning.
 8. Vad gäller vid tjänstledighet, om man vill vara borta i 2 år?
  • Ansöka senast 6 månader innan
  • Man kan få en annan tjänst när man kommer tillbaka
 9. Uppsägning pga arbetsbrist/medelsbrist, vad gäller? Och vilken lag styr?
  Medbestämmandelagen MBL säger att arbetsgivaren är förhandlingsskyldig om villkoren.
 10. Vad säger LAS om uppsägning?
  • Kan ske från båda parter, men arbetsgivaren måste ha saklig grund. 
  • Saklig grund finns inte om omplacering är möjlig.
 11. Aktiebolag:
  • Hur långt sträcker sig ditt ekonomiska ansvar?
  • Krav på startkapital?
  • Kan du ha anställda?
  • Är det en juridisk person?
  • Hur stort för att revisor krävs?
  • Ansvaret begränsas till det kapital aktieägarna satsat
  • 50 000 / 500 000
  • Ja
  • Ja
  • Omsättning > 3 MKR
  • Balansräkning >1,5 MKR
 12. Handelsbolag:Vad heter de som äger företaget och hur många kan det röra sig om?
  • Hur långt sträcker sig deras ekonomiska
  • ansvar?
  • Hur fördelas över- eller underskott mellan ägarna?
  • 2 eller flera bolagsmän (delägare).
  • De är personligt ansvariga. 
  • Precis hur de vill. De är fria och vilda.
 13. Kommanditbolag:Är en typ av...?
  • Vad utmärker företagsformen?
  • ...handelsbolag. 
  • Minst en komplementär är jättejätteansvarig med hela sin personliga ekonomi. Sen ska det också finnas en kommanditdelägare som bara ansvarar med sitt kapital.
 14. Ekonomisk förening: Hur många medlemmar minst?
  • Vad är den maximala förlusten för en medlem?Exempel på ekonomisk förening?
  • Vad är minimiinsatsen?
  • Tre. 
  • Kapitalinsatsen.
  • Alla BRF:er. 
  • Finns ingen!
 15. Exempel icke-tangibla resurser?
  Rykte, varumärke.
 16. Strategisk och taktisk marknadsföring?
  Strategisk: Positionering, segmentering, liksom bygga varumärke. Taktisk: Reklam för specifika produkter.
 17. Vad ingår i en marknadsföringsplan?
  • Marknadsförutsättningarna
  • SWOT-analys
  • Målsättning med marknadsföringen
  • Marknadsföringsstrategi
  • Genomförandeplan
 18. Stegen i marknadskommunikationstrappan?
  • Köp
  • Preferens
  • Kunskap
  • Medvetenhet
  • Bristande medvetenhet
 19. Funktionsorganisation?
  INTE Funktionell organisation!

  Horisontellt organisationsschema. T ex produktion, marknadsföring, försäljning, ekonomi. VD över alla. Varje avdelning har en chef. Konflikter kan uppstå när alla vill göra det som är bäst för just deras avdelning. Fy fan.

  Kan funka för små företag, men stora... oj oj.
 20. Matrisorganisation?
  Varje anställd kan ha mer än en chef. Verksamheten indelad i olika dimensioner.
 21. Funktionell organisation?
  INTE Funktionsorganisation! I en funktionell organisation har varje anställd mer än en chef. Varje chef bestämmer över sitt arbetsområde.
 22. Vad kännetecknar en "bra" organisation?
  • Flexibel
  • Effektiv
  • Resurssnål
  • Motiverande (arbetsglädje)
  • Platt hierarki
  • Autonomi (inom ramar)
  • Lärande
  • Lyhörd mot kunder
 23. Tre viktiga inslag i moderna arbetsorganisationer?
  • Flexibel
  • Lärande
  • Kvalitetsinriktad
 24. Ett bra arbete, fem grejer?
  • Framtidsförhoppningar
  • Innehåller beslutsfattande
  • "Kräver något" av den anställde
  • Kontinuerlig inlärning
  • Anseende och respekt
 25. Finanspolitik?
  Skatteintäkter, moms, avgifter
 26. Penningpolitik?
  Hur mycket pengar ska finnas i omlopp, hur hög ska räntan vara?
 27. Man kan dela upp den svenska ekonomin i tre kakor:
  • ”Stat, kommun, landsting”
  • ”Privat näringsliv”
  • ”Kooperation”
  • (Den svarta sektorn)
 28. Vad är täckningsgrad?
  Täckningsbidrag/Försäljningspris. Hur stor del av kakan är kvar när kostnaden dragits bort.
 29. Definiera lönsamhet.
  Resultat/resursinsats (ofta resultat i förhållande till det arbetande kapitalet)
 30. Definition kostnader?
  Värdet av förbrukade resurser under en period.
 31. Definition intäkter?
  Värdet av levererade prestationer under en period.
 32. Vad är driftsbetingade fasta kostnader?
  Sånt som kostar så fort fabriken är igång. Uppvärmning t ex. Men oberoende av produktionsvolym.
 33. Definition självkostnad för en produkt?
  Summan av de direkta och indirekta kostnader som hänförts till den.
 34. När pratar man om sär- och samkostnader?
  När man står inför ett beslut. Samkostnader påverkas inte av beslutet.
 35. Vad är bruttovinstmarginal?
  Bruttovinsten uttryckt i procent av försäljningspriset.
 36. Totalanalys vs Bidragsanalys?
  Två sätt att göra Resultatplanering. Totalanalys utgår från totala intäkter och kostnader, bidragsanalys från täckningsbidrag, rörliga och fasta kostnader.
 37. Hur uttrycks resultatekvationen vid resultatplanering som bidragsanalys?
  R=TTB-TFK
 38. Vad är förädlingsvärde? Och förädlingsgrad?
  Totala intäkter minus kostnaden för köpta varor och tjänster.

  Förädlingsgrad är förädlingsvärdet i procent av totala intäkterna.
 39. Orderkalkylering kan göras som påläggskalkylering eller ABC-kalkylering.
  Och ABC-kalkylering skiter vi i.
 40. Hur tänka vid 1 flaskhals och 2 eller fler produkter?
  Välj den produkt med högst TB per enhet av det som utgör flaskhalsen.
 41. Är amortering en kostnad?
  Nä då.
 42. Vad är bruttovinst?
  • Försäljningspris minus varukostnad. 
  • För att sen få nettovinst måste alla rörelsekostnader/fasta kostnader med.
 43. Diskontering?
  När in- och utbetalningar räknas bakåt i tiden.
 44. Kapitalisering?
  När in- och utbetalningar räknas om till någon framtida tidpunkt.
 45. Vad är kapitalvärdemetoden?
  Nuvärdemetoden. Vi jämför investeringens alla in- och utbetalningar vid nollpunkten.
 46. När kan det vara praktiskt med annuitetsmetoden?
  Om vi jämför alternativ med olika livslängd. Vi får ju resultat/år.
 47. Marknadsorienterat företag
  • Utgångspunkt
  • Fokus
  • Medel
  • Mål?
  • Utgångspunkt: Marknaden
  • Fokus: Kundbehov
  • Medel: Integrerad marknadsföring
  • Mål: Lönsamhet genom nöjda kunder
 48. Säljorienterat företag
  • Utgångspunkt
  • Fokus
  • Medel
  • Mål?
  • Utgångspunkt: Produktion
  • Fokus: Nuvarande produkter
  • Medel: Sälj och marknadstryck
  • Mål: Lönsamhet genom volym
 49. Definiera bidragskalkyl.
  Ofullständig kostnadsfördelning där vi söker TB. TB är särintäkt minus särkostnad.
 50. Är avskrivningar en kostnad som påverkar resultatet?
  Si.
 51. Säkerhetsmarginalen i procent, hur tar du fram den?
  Verklig volym minus kritisk volym/verklig volym. (x 100 för procent)
 52. Några olika typer av investeringar?
  • Miljöinvesteringar
  • Expansionsinvesteringar
  • Ersättningsinvesteringar
  • Intäktshöjande investeringar
 53. Några fördelar och nackdelar med paybackmetoden?
  • Fördelar: 
  • Enkel
  • Man slipper uppskatta kalkylräntan
  • Bra som första sållning av alternativ

  • Nackdelar: 
  • Gynnar kortsiktiga investeringar
  • Beaktar inte NÄR inbetalningar sker (ränta)
 54. Kom ihåg bilden "Organisation som hierarki" och "Organisationen från ett kundperspektiv"
  Ok
 55. Vad är Taylorism?
  Piskan viner hårt över väldigt specialiserade arbetare som gör sin lilla del med maximal effektivitet. Men hur mår de?
 56. Diagrammet "Arbetssituation och hälsa" har två axlar, precis som de flesta av oss. Vad står på dessa?
  Krav och beslutsutrymme
 57. Avkastningskrav, definition?
  Procentuellt vinstkrav på investering, med hänsyn till risk.
 58. hej
Author
trummistobbe
ID
327048
Card Set
Ekonomi och organisation
Description
ekorre
Updated