BP 2

 1. Vad är tröskelvärde?
  En upphandlingsgräns för inköp av varor/tjänster/entreprenader och som anger typ av upphandlingsform.
 2. Vad är "Under Tröskelvärdet"?
  • Förenklad upphandling
  • -Alla entreprenörer har rätt att delta i anbudstävlan
  • -Anbuden ska vara skriftliga
  • -Beställaren får förhandla med en eller flera anbudsgivare 

  • Direktupphandling
  • -Infordran av muntliga anbud
 3. Vad är "Över Tröskelvärdet"?
  • Öppen upphandling
  • -Anbudsinfordran genom annonsering
  • -Prövning och antaganden av entreprenören 

  • Selektiv upphandling
  • -Annonsering för intresseanmälan
  • -Urval (=pre kvalificering)
  • -Inbjudan till några (minst 5) att lämna anbud -> Prövning utan förhandling.

  • Förhandlad upphandling
  • -Annonsering
  • -Urval
  • -Inbjudan till några (minst 3) att lämna anbud.
  • -Förhandling med en/flera, och efter antagande av entreprenör
 4. I vilka fall brukar beställaren använda löpande räkning som ersättningsform? Ange för- och nackdelar med denna ersättningsform ur beställarens synvinkel.
  • -Då projekteringen/Fu inte är helt klar
  • -Om man vill börja ett arbete tidigare än förväntad

  Fördel: B kan utnyttja en E med speciella kompetenser.

  Nackdel: E har möjlighet att ta betalt för mer nedlagda timmar än verkliga.
 5. Vad framgår i AF?
  • -Byggtid
  • -Entreprenörform
  • -Ersättningsform
  • -Objektets läge
  • -Förutsättningar
  • -Anbudsplan
 6. Vad är AB (allmänna bestämmelser)?
  • Reglerar kontraktförhållandet mellan olika parter
  • -Om kontrakthandlingarna är ofullständiga felaktiga eller om E blir försenad, kan AB klargöra konsekvenserna.
 7. Vad är Inköpsplan?
  • -tas fram av E inför byggstart
  • -används vid inköp av varor
  • -har en strategisk betydelse för företaget och dess ekonomiska tillväxt
 8. Vad är Produktionskalkyl?
  • -för att kunna styra & kontrollera byggets ekonomiska utveckling
  • -man utgår från anbudskalkylen -> kontotabell
 9. Vad är Arbetsberedning?
  • -att man i detalj utformar och beskriver bästa möjliga byggmetod.
  • -dokumenterar alla resursinsatser för att aktiviteten ska kunna genomföras enligt planering.
 10. Vilka är de olika utbetalningssätt vid fast pris?
  • -Betalningsplan
  • -Mängdkontrakt
  • -A’prislista (PRIS/ENHET)
 11. Ange 4 olika ledarstilar.
  • -Diffuse
  • -Demokratiska
  • -Autoritära
  • -Laissez-faire
 12. Vilka tre egenskaper ska du tänka på att lägga in i vid negativ kritik?
  • -Förklara din känsla
  • -Den andres beteende
  • -Ange en konkret handling
 13. Ange tre skäl till varför vi ska berömma någon.
  • -Leder till utveckling
  • -Gör människor lyckliga
  • -Motiverar till fortsatt positivt beteende
 14. Varför ge feedback?
  • -Motiverar
  • -Stärker relationen
  • -Utvecklar
  • -Ökar självförtroende
 15. Vad är detaljplan?
  • -Upprättas där ny bebyggelse planeras/ändras
  • -Byggnaders storlek, höjd & placering anges
  • -Anger gränser mellan gator, park & vattenområden
  • -består av: plankarta, bestämmelser & genomförandebeskrivningar
 16. Vad är överskitsplan?
  • -Omfattar hela kommunens mark-& vattenområde.
  • -Anger hur marken ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.
 17. Vad är Förhandsbesked?
  Om ett byggprojekt ska startas bör byggnadsnämnden kontaktas för att ta reda på om det är tillåtet att uppföra en ny byggnad (eller tillbyggnad) på den tilltänkta platsen. Detta gäller främsta om det saknas en detaljplan, eller om detaljplanen inte är tillräcklig tydlig. Man begär då ett förhandsbesked och om byggnadsnämnden godtar den planerade byggåtgärden har byggherren två år på sig att projektera huset och ansöka om bygglov.
 18. Vad innehåller ett Byggnadsprogram?
  • -Resultat av alla gjorda utredningar vilket redovisar alla kända förutsättningar och krav för byggnadens utformning enligt byggherrens önskemål.
  • -Projektbeskrivning
  • -Verksamhetsbeskrivning med funktionsstudier
  • -Lokalprogram
  • -Tekniskt program
  • -Tomtutredning och geoteknisk undersökning
  • -Programskisser eller förslagsritningar
  • -Planer, fasadutformning
  • -Miljömål och miljöprogram
  • -Kvalitetspolicy och kvalitetsprogram
  • -Tidplan
  • -Programkalkyl
 19. Vad är Fast pris?
  • -Parterna kommer i förväg överens om en klumpsumma som ersättning för all arbeten som ska ingå i entreprenaden. 
  • -Fastpris förutsätter att E kan m.h.a ritningar, beskrivningar & övriga Fu göra en tillräcklig säker beräkning av sina kostnader. 
  • -En av de vanligaste erättningsformenrna.
  • -Kan ändras vid ÄTA-arbeten
 20. Vad är Indexreglering?
  -Vid stora projekt (mer än 1år) kan kostnadsökningarna bli höga och svåra att förutse. Anbudspriser baseras på löner och andra kostnader vid anbudstiden och E får ersättning för de kostnadsökningarna som uppstår.
 21. Vad är Löpande räkning? och vad för anledning väljer man denna ersättningsformen?
  • -E får betalt i efterhand, vanligen varje månad för arbeten som utförts.
  • -Utöver detta får E ett arvode ex. procentuellt pålägg till de varifierade kostnaderna. Arvodet kan bestå av ett fast belopp som är bestämt på förhand.

  • Anledning till varför detta väljs:
  • -Bygghandlingarna ej klara vid bygget
  • -Objektet är svårt att precisera på förhand i ritningar och beskrivningar
  • -B vill utnyttja en E med speciell kompetens
Author
Anonymous
ID
326933
Card Set
BP 2
Description
inför Bp tena
Updated