Byggteknik

 1. Varför inte för tjocka väggreglar?
  Risk för köldbrygga
 2. Varför inte vindpapp som vindskydd?
  Den kan börja pumpa in uteluft i väggen
 3. Hur kan man fästa syll i betongplatta?
  • Spikpistol
  • Ingjutna skruvar - borra hål i syllen, fäst med muttrar
  • Expanderbult i borrade hål
  • Kemankare med glasampull
 4. Mått på träreglar
  45 x 95, 120, 145, 170, 195, 220
 5. Taklutning, tegel eller betong?
  Minst 14 grader
 6. Plåt och papp, taklutning
  Mindre än 14 grader
 7. Definitionen av brandvägg
  • 1. Förhindra spridning av brand
  • 2. Ska begränsa brand utan ingripande av brandkår
  • 3. Ska vara så stabil så att byggnaden på andra sidan ska kunna störta samman utan att väggen berörs. (Väggen får då beteckningen M)
 8. Vad är brandmotstånd
  Hur länge en konstruktion står emot branden efter att den blivit övertänd. Mäts i REI, minuter
 9. Vad gör en geotekniker vid grundundersökning?
  • 1. Avstånd till berg
  • 2. till grundvatten
  • 3. Jordart
  • 4. Rekommenderar grundläggningsmetod
 10. Hur är lera att grundlägga på? Vad göres?
  Dålig. Man pålar.
 11. Vilka sorters pålar finns? Vad används de olika till?
  Mantelburen vid anläggning där berg inte kan nås och spetsburen, som ska gå ner till berg.
 12. Hur mäts en grundplattas bärighet?
  Kg/cm²
 13. Vilka andra grundläggningsmetoder finns vid lera?
  Förbelastning upp till två år. Utgrävning med samma vikt som det framtida huset.
 14. Vilka material finns för pålar?
  Betong, stål, trä, kalk.
 15. Nämn fördelar resp. nackdelar med betongpåle.
  • Fördelar: Relativt billiga, lätta att skarva, bra bärighet, lätta att kontrollera med ultraljud. God beständighet.
  • Nackdelar: Stor markundanträngning. Svåra att kapa. Vibrationer kan skada vid anläggning.
 16. Fördelar resp. nackdelar med stålpålar?
  De rostar, lätta att slå ner, lätta att kapa.
 17. Träpålar, fördelar, nackdelar.
  Fördel - billiga, lätta att kapa. Nackdel, ruttnar med tiden.
 18. Vad är viktigt då man skapar ett pålfundament?
  Pålen går in över fundamentet, ca 10 cm, kapas sedan. Viktigt med balans, så att det är helt rakt. Man monterar symmetriskt med pålar antingen varannan på vardera sidan om sulan eller symmetriskt på platta. Annars riskerar plattan att gå sönder.
 19. Vilka sorters pålfundament finns?
  Grundplatta eller grundsula (under mur).
 20. Vilka laster utsätts ett hus för?
  Egenvikt. Nyttolast. Snölast. Vindlast/sug.
 21. Varför behövs snedställda pålar?
  För att ta upp vindlast och sug, de horisontella krafter en byggnad utsätts för.
 22. Vad används för att motverka att tegel sugs ut ur fasad pga vindsug?
  Kramlor, 4 per kvm.
 23. Hur tas jordlasten i en källare upp?
  Med tvärställd vägg eller stålpelare.
 24. Varför används sponter?
  När man schaktar fattas ofta utrymmet att göra lutande slänter. Då sätter man sponter som håller schaktgropens sidor på plats.
 25. Vilka typer av material använder man till sponter?
  Trä, stål och betong.
 26. Vilka spontprofiler finns?
  U-spont, z-spont (som är de vanligaste), planspont, rörspont, rälsspont och berlinerspont.
 27. Hur förankrar man spont? Varför?
  • oförankrad (vid begränsat djup), förankring med stal och ankarplatta eller ankarbalk, bergförankring eller jordförankring
  • För att inte sponten ska bukta ut.
 28. Vad kallas en permanent spontning?
  Spontkaj.
 29. Vilka sorters tak finns?
  • Fackverk (villor)
  • Uppstolpat
  • Motfallstak
  • Ramverkstakstol
  • Svensk takstol
 30. Lägger man plastfolie på betonbjälklag då man ska isolera ett uppstolpat tak?
  Nej. Betongen ska kunna torka ut.
 31. Vad menas med ett omvänt tak?
  Tätskikt placeras mellan betong och isolering. T ex ett garagetak som också ska fungera som ett golv. På en betongplatta lägger man tätskikt, förslagsvis asfalt, därpå isolerar man, t ex med cellplast. Ytan kan sedan beläggas med jord och planteras.
 32. Vad är speciellt för en svensk takstol?
  Den har extra stödben.
 33. Hur ska en balkong konstrueras?
  Närmast huset finns en hålkäl, rundningen mellan vägg och balkonggolv. Lutningen ut till kanten ska vara 1:50 för avrinning. Under plattan görs en droppnäsa, för att avleda regn och smältvatten. Armeringjärn gjuts in i kanten för att säkra balkongräcket. I anslutningen mot huset så utför man intermittent isolering för att undvika att betongplattan blir en köldbrygga in i lägenheten. Däremellan armeras och gjuts balkonganslutningen.
 34. Av vad kan en balkong byggas?
  T ex av en ram av UPE-järn. Därpå trapetsplåt med trätrall som golv.
 35. Hur kan en balkong hållas uppe?
  • 1. Med pelare i hörnen
  • 2. Med dragstag till vägg, om denna är bra.
  • 3. Tryckstag, kräver också bra vägg.
  • 4. Upphängning med på stålbalk ovanför.
  • 5. Vid svag vägg - stag till bjälklag eller genomgående infästning (risk för köldbryggor)
 36. Vad är vanligaste taktypen för flerfamiljshus?
  Uppstolpat tak, direkt på betongplattan.
 37. Vad är viktigt att tänka på?
  Att förankra taket i underlaget pga vindens sugkraft.
 38. Varför behövs ingen ångspärr på betongplatta som tak?
  Därför att betongplattan är både lufttät och ångtät.
 39. Hur uppför man ett uppstolpat tak?
  På betongplattan läggs fuktspärr där "syllarna" till stolparna ska ligga. Dessa fästs sedan oftast med spikpistol. Stolparna fästs sedan vid sylen med vinkelbeslag eller skråspikniking. Man lägger sedan mineralull som isolering ovanpå plattan.Tegel eller plåt läggs ovanpå taket, beroende på lutning.
 40. Vad menas med horisontellt tak, hur är det konstruerat?
  Där läggs taket direkt på betongplattan med styv mineralull däremellan (för att man ska kunna gå på taket). Som beläggning har man plåt eller papp.
 41. Varför har man glespanel under takreglar?
  • 1. För att kunna fästa undertak
  • 2. För att inte trampa igenom taket om yttertaket skulle gå sönder.
 42. Vilka typer av balkonger finns?
  • Platsgjutna konstruktioner
  • Prefab konstruktioner
  • Eftermonterade
 43. Hur är en platsgjuten balkong konstruerad?
  Som en konsol till bjälklaget, med intermittent isolering för att motverka köldbrygga.
 44. Vid elementhus, prefab, hur gör man då, två typer?
  Balkongerna infästs beroende av prefab elementets riktning med kortsida eller långsida. Betongklacken isoleras intermittent och armeras. Om det är långsidan så svetsas ett förankrade L-stål till den utstickande balkongarmeringen.
 45. Vilka olika plan har en trappa?
  Trapplan, traplopp, vilplan
 46. Olika delar av trappsteg?
  Plansteg och sättsteg
 47. Hur monteras en betongtrappa?
  Med ett mellanlägg: Bjälklaget har en utfasning och det översta trappsteget är utfasat så att trappan kan läggas uppepå klacken på bjälklaget.
 48. Vad heter området mitt i en trappuppgång, som trappan kretsar runt?
  Trappspindel
 49. Nämn balkongens delar.
  Balkongplatta, kantbalk, räckets infattning, balkongfront, räckesståndare, överliggare.
 50. Vilka typer av bärande stomsystem av betong finns?
  • 1. Bärande ytterväggar samt hjärtvägg
  • 2. Bokhyllesystem (korta väggarna endast)
  • 3. Cellsystem, bärande väggar i två riktningar
  • 4. Pelarsystem
 51. Vad är definitionen av en utfackningsvägg?
  Icke bärande yttervägg
 52. Hur måste en platta över 4 väggar armeras?
  I två huvudriktningar, korsarmering
 53. Hur armeras vid byggnation med bokhyllesystem och utfackningsväggar?
  Med en huvudarmering och klenare fördelningsarmering.
 54. Hur ska balkonger armeras?
  I överkant pga momentet.
 55. Vilka krav ställs på ett betongbjälklag?
  • Bärighet (bära upp våningslaster och staga de bärande väggarna och pelarna)
  • styvhet
  • Brandtålighet
  • Ljudisolering
  • värmeisolering
  • vattentäthet
 56. Hur armeras vid kontinuerlig uppläggning, dvs plattan går över flera stöd
  Dragspänningen tas upp genom att armering läggs i plattans överkant.
 57. Vad behöver man för att gjuta ett bjälklag?
  • 1. Stämp, reglar i två riktningar, platta av plywood, sedan gjuter man, därefter formrivning
  • 2. Kvarsittande form - filigranelement (armerat i underkant, fältarmering, ca 4 cm tjockt), som pågjuts
 58. Vad kan man använda om man vill kunna belasta mer, eller ha längre spännvid?
  Förspänna?
 59. Vad är problemet med förspända bjälklag?
  • Dels får man inte borra i dem, för risken är att armeringen går sönder och bärigheten minskar.
  • Dels är böjda uppåt pga av spänningen, dessutom olika för olika plattor, avjämningsgjutning krävs.
 60. Vad är skillnaden mellan pelardäck och skelettsystem.
  Båda har pelare som tar upp lasterna, skelettsystem har även balkar mellan pelarna som tar upp bjälklagets laster.
 61. När är pelardäck lämpligt?
  När man vill ha en låg takhöjd (konstruktionshöjd) och en jämn underyta.
 62. Fördelar och nackdelar med skelettsystem?
  • Öppna ytor, fri ledningsdragning mellan balkar
  • Balkar, pelare, väggar och bjälklag går att förtillverka - kort byggtid
  • Nackdelar: ledningsdragningar förbi balkar är svårare, konstruktionshöjden är större än för pelardäck
 63. Vilka sätt finns för att stabilisera en konstruktion av prefabelement?
  • 1. Platsgjutet trapphus
  • 2. Stålkryss i gavel, gavlar
  • 3. (Betongplatta över flera våningar)
 64. Vad är genomstansning och hur kan det motverkas?
  Att pelare går igenom bjälklaget pga för stor vikt/för tjock, motverkas genom förstärkningsplatta ovanför pelare eller att pelaren förses med kapitäl.
 65. Vad kallas delarna på en balk?
  Fläns och liv
 66. Nämn några typer av balkar.
  IPE, HEA, HEB, VKR
 67. Vad innebär livavstyvning.
  Den yttersta delen av balkens liv vill vid belastning vika sig som ett S. Därför svetsar man på en platta (öra) på änden.
 68. Hur fäster man en balk i en stålpelare?
  Stålpelaren kommer med förberedda, påsvetsade stålplåtar på förutbestämda avstånd. Balken svetsan också med en plåt i överkant. Denna läggs över pelarens plåt, båda har förberedda hål, man fäster med skruv och mutter - knap.
 69. Hur svetsas två balkar samman?
  Stålet skärs på båda sidorna, utrymmet fylls sedan med starkare elektrod under svetsning.
 70. Hur fäster man pelare i betong?
  • 1. Skruvar har gjutits in i betongen och sticker upp över ytan. Muttrar fästs på dessa innan pelaren lyfts på, dessa korrigeras för att rikta pelaren korrekt. 
  • 2. Pelaren sätts på
  • 3. Nya muttrar skruvas på för att fästa pelaren.
  • 4. Man undergjuter för att fixera pelaren i betongen.
 71. Vad kallas en permanent spontning?
  Spontkaj
 72. Hur är Sveriges klimatzoner indelade, hur många?
  1-4, 1 längst norrut.
 73. Hur gjuts en vägg?
  • 1. Bygg formsida
  • 2. Armera och sätt ledningar (eller rör för dessa), montera träramar för dörröppningar etc
  • 3. Dubbling formsida
  • 4. Gjutning
  • 5. Formrivning
 74. Hur kan byggnadsmaterial återvinnas?
  • Brännbart till energiutvinning
  • Metall till återanvändning (efter bearbetning)
  • Schaktmassor till fyllnadsmaterial
  • jQuery11010020738225197419524_1482913422031?
 75. Infästning eftermonterade balkonger?
  • 1. Kemankare
  • 2. Expanderskruv
  • 3.  Stag till bjälklag
  • 4. Genomgående infästning (risk för kondens och köldbryggor)
 76. Vad avgör tjockleken på en betongvägg, vad är normalt?
  Gjutbarhet och ljudisolering, normalt 150 mm.
 77. Vad är normal tjocklek och spännvidd för betongbjälklag?
  160-250 mm, 6-9 m.
 78. Hur är en enkelarmerad betongplatta konstruerad?
  Huvudarmeringen läggs i bärriktningen, sekundär/fördelningsarmeringen läggs vinkelrätt mot denna
 79. Vad är ett plattbärlag, vad kallas det?
  Ett bärlag som är ett mellanting mellan ett platsgjutet och förtillverkat bärlag, kallas filigranbjälklag. Prefabskiva som används som kvarsittande form. 40 mm armerad betong (fältarmering). I längdriktningen förstyvade med SW armeringsbalkar. Pågjuts med ca 150 mm betong.
 80. Hur fungerar förspända element?
  Armeringen spänns innan betongen hunnit härda. Det kan då belastas med större last än ett ospänt element.
 81. Vad är skillnaden mellan avlämning och pågjutning?
  Avjämning är ca 20 mm, pågjutning 60 mm, används då man vill uppnå skivverkan - krafterna i planet upptas av pågjutningen, elementen fungerar endast "bucklingshindrande".
Author
msae
ID
326208
Card Set
Byggteknik
Description
Byggteknik
Updated