Miljöarbetsvetenskap

 1. (2p) Vad är ett säkerhetsdatablad?
  Innehåller anvisningar om risker och hantering. Upprättas av leverantör/tillverkare av kemiska produkten. Måste finnas med när man använder produkten.
 2. (4p) På vissa byggen kan dammproblemen bli stora och det finns som bekant gränsvärden för totaldamm. Emellertid finns det två typer av damm som är särskilt skadliga. Vilka? Nämn en sjukdom som varje ämne kan orsaka.
  Asbest kan orsaka Asbestos som ger bl.a torrhosta. Samt lungcancer.

  Stendamm kan orsaka Silikos som är en dammlungesjukdom.
 3. (3p). Nämn sex (ej fler) arbetsuppgifter som den samordningsansvarige/BAS.U på ett bygge har.
  • Ansvarar för:
  • Uppdatering av AMP
  • Samordning UE
  • Tidsplan
  • Kontrollerar förarbevis
  • Se till att skyddsronder gör
  • Gemensam personalutrymmen
 4. (2p) Vilken är den vanligaste arbetsplatsolyckan respektive den vanligaste arbetssjukdomen inom bygg?
  Föremål i rörelse

  Belastningssjukdom
 5. (2p) Beskriv hälsoeffekter av handhållna vibrerande arbetsmaskiner?
  • Nedsatt känsel
  • Skador på nervfibrer
  • Muskel-trötthet
 6. (1p) Hur ska företaget rapportera ett olyckstillbud?
  • Göra en anmälan till Försäkringskassan. 
  • Vid en allvarlig skada anmäls detta till Av (arbetsmiljöverket)
 7. (6p) Arbetsmiljöplan

  a) I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en arbetsmiljöplan upprättas (2p)

  b) När måste den vara upprättad (1p)

  c) Vem ansvarar för att arbetsmiljöplanen är aktuell (1p)

  d) Nämn fyra punkter som den måste innehålla (2p)
  a) AMP tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. Upprättas vid förhandsanmälan

  b) innan byggstart

  c)Byggarbetssamordnaren för utförandet (BAS U)

  • d) -Allmänna regler som ska tillämpas i byggarbetsplatsen
  • -Skyddsorganisation
  • -Riskanalys
  • -Tidsplaner
  • -Särskilda åtgärder för riskfyllda arbeten
 8. (2p) Nämn fyra arbetsuppgifter/befogenheter som skyddsombudet har?
  • Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall
  • Delta vid planering av nya/ändrade lokaler, anordningar, arbetsmetoder
  • Delta vid planering av användning av ämnen som kan leda till olycksfall
  • Delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön
  • Vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en god arbetsmiljö eller undersökningar av arbetsmiljöförhållanderna
 9. (2p) Vilka tre grundläggande faktorer är viktigast när man bygger en fasadställning?
  • Bottning
  • Strävning
  • Förankring
 10. (2p) Förhandsanmälan: Vad är det, vem gör den, i vilka sammanhang ska den göras, till vem görs den? Vad händer om man inte gör förhandsanmälan?
  Gör inför stora byggen av Byggherren till arbetsmiljöverket. Om detta inte görs kan man riskera att betala en sanktionsavgift och i värsta fall inte bygga byggnaden.
 11. (2p) Vem har utfärdat följande lagar och förordningar?

  Arbetsmiljölagen (AML)
  Miljöbalken (MB)
  Arbetmiljöförordningen (AMF)
  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  • AML & MB = Riksdagen
  • AMF = Regering
  • AFS = Arbetsmiljöverket (Av)
 12. (2p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” Beskriv vad det är och hur man ska gå till väga
  • Ett krav i AML som alla företag ska ha. 
  • -Att undersöka alla arbetsförhållanden, bedöma risker, åtgärda, göra en handlingsplan, kontrollera.
 13. (2p) Vad är skillnaden definitionsmässigt mellan en spikpistol och bultpistol?
  Bultpistol har detonerad laddning
 14. (2p) Kan en byggnadsarbetare bli åtalad för brott mot arbetsmiljöreglerna? Motivera!
  Ja, om en olycka sker
 15. (2p) Vad heter den myndighet som har till uppgift att övervaka arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och vad kallas de personer som utför övervakningsarbetet.
  • Arbetsmiljöverket (AMV)
  • Arbetsmiljöinspektionen
 16. (2p) Vad är ett regionalt skyddsombud?
  Då skyddskommitté saknas, fackligt anställd kan gå in på mindre arbetsplatser och verka som skyddsombud.
 17. (2p) Vad kallas (innebär) bullervärdet 85 dB(A)
  Övre insatsnivån. Arbetsgivaren bör skylta/avgränsningar, se till att hörselskydd används samt erbjuda hörselundersökningar
 18. (2p) Nämn två (ej fler) av Sveriges nationella miljömål!
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
  • Bara naturliga försurningar
  • Grundvatten i god kvalitet
  • Ett rikt djur-& växtliv
  • God bebyggd miljö
 19. (2p) Nämn två aktiviteter inom bygg/fastighet som påverkar övergödningen!
  • Sprängning
  • Transport
  • Arbetsmaskiner
  • Konstgödsel
 20. (2p) Nämn två ämnen/föroreningar som påverkar växthuseffekten!
  CO2, metan och lustgas
 21. (2p) Vad innebär det att en produkt är Svanenmärkt?
  Att produkten har uppfyllt en rad krav med avseende på miljö
 22. (2p) Vad innebär en LCA? Beskriv med ett par rader!
  Livscykelanalys. Studien av en viss produkts miljöpåverkan från början till slut "vaggan till graven"
 23. (2p) Nämn två (ej fler) klassificeringssystem för byggnader
  • Green Building
  • LEED
  • BREEAM
  • Svanen
  • P-märkning
  • Miljöbyggnad
 24. (3p) Vad är producentansvar? Nämn 2 varugrupper som omfattas av detta ansvar!
  • Ansvaret om omhändertagande av uttänt (skrotad) produkt.
  • -Batterier
  • -Bilar
  • -Däck
  • -Metall/glas/trä/plast
 25. (4p) Källsortering
  a) Varför källsorterar man på en byggarbetsplats (viktigaste drivande faktorer för källsortering)?

  b) Vad avgör hur många fraktioner som man delar upp avfallet i
  a) Det är ekonomiskt, kundkrav, lagkrav, eget miljötänk

  b) Geografisk läge, typ av projekt, var i projektet
 26. (2p) Var kan PCB förekomma i en byggnad? Nämn 2 exempel!
  • Fogar i fasadelement
  • Halksäkra golv
  • Gamla treglasfönster
 27. (2p) Varför är det speciellt viktigt vid källsortering att inte exempelvis lägga kemiska produkter eller batterier i fel container?
  Hela containern kan klassas som farligt avfall = dyrt
 28. (2p) Var kan bly förekomma i en byggnad?
  • Avloppsrör
  • Fogmassor
  • Kablar
 29. (3p) Nämn 3 metoder och i vilka sammanhang de används, för att minska radonhalten i en fastighet!
  Radon innomhus = Först vända sig till miljö-& hälsoskyddsförvaltningen i kommunen. Mer än 200 Bq/m3 måste huset saneras.

  Markradon = täta brunnar/rör, installera fläkt som suger ut markradon (radonsug) innan den kmr in i huset eller installera en radonbrunn en bit från huset som suger ut radon från marken. 

  Radon från vatten = vattnet skall luftas kraftigt med en radonavskiljare
 30. (5p) MKB
  a) I vilka sammanhang upprättas den? (1p)

  b) Av vem?

  c) Vem godkänner?

  d) Ange några punkter som den måste innehålla (2p)
  a) Vid större projekt med stor miljöpåverkan

  b) Av Byggherren

  c) Länsstyrelsen

  • d) -Beskrivningar av aktuell projekt
  • -Miljöförutsättningar
  • -Miljökonsekvenser
  • -Miljöeffekter
  • .Alternativ, analys och åtgärder
 31. (2p) Vad menas med begreppet hållbar utveckling?
  Tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Faktor 10 är ett mått på hur man kan utnyttja resurser mer effektivt.
 32. (1p) Vad heter den samlade miljölagstiftningen?
  MB (Miljöbalken)
 33. (1p) Varför är det ur miljösynpunkt speciellt bra att återvinna aluminium?
  Al kräver mycket energi vid framställning men betydligt mindre vid återvinning.
 34. (2p) Vilka är de vanligaste orsakerna (vanligaste föroreningarna) till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt?
  Olja & partiklar
 35. (3p) Nämn 3 (ej fler) uppgifter som BAS-P ansvarar för!
  • Deltar i planering & ledning av projektering
  • Upprättar AMP
  • Samordnar konsulter (projekteringssamordning)
  • Upprättar slutdokumentationen
 36. (3p) Riskfyllda arbeten enligt Av.

  a) Nämn fyra (ej fler)”riskfyllda” arbeten enligt Av (2p)

  b) Om man har ett riskfyllt arbete, vad måste man då göra? (1p)
  • a) -Rivningsarbeten
  • -Sprängningsarbeten
  • -Vägarbetare
  • -Dykarbete
  • -Arbeten vid högspänningsledning
  • -Bro under marekn arbete

  • b) -Att man är försiktg
  • -Att man har skyddsanordningar
  • -Att man har ansvar
  • -Att man  har personlig skyddsutrustning
 37. (3p) Vad kan du säga som arbetsledare på en byggarbetsplats för att din personal ska få bättre hälsa/mindre besvär? Ange sex (ej fler) faktorer!
  • Att arbetet följer lagar & förskrifter
  • Medarbetare respekterar skyddsanordningar
  • Nyanställda får god introduktion
  • Uppgifter, utrustning och arbetsplats anpassas till ålder och ev. handikapp
  • Arbetsorganisation, metoder och utrustning inte innebär risk
 38. (3p) Nämn 3 (ej fler) arbetsuppgifter/befogenheter som arbetsmiljöinspektören har
  • Inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen & arbetsmiljöverkets föreskrifter följs
  • Upptäcker risker i arbetsmiljön
  • Upplysa om & tolka nya lagar och författningar.
  • Studera hur arbetet är organiserat
 39. (2p) Vad tillhör skyddsombudets arbetsuppgifter/befogenheter? Nämn 4 punkter (ej fler)
  • Bevaka arbetsmiljön & skyddsanordningar
  • Representera arbetskamrater
  • Diskutera åtgärder och förändringar med arbetsgivaren
  • Stoppa arbetet vid allvarlig risk
 40. (2p) Nämn två härdplaster som ofta används inom byggandet och som har särskilda hanteringskrav p.g.a. hälsoriskerna?
  Epoxi

  Akrylatplast
  - möbeltillverkning, golvanläggning, elektronikindustri.

  Polyesterplast
 41. (3p) Vilka speciella dokument utöver AMP [Arbetsmiljöplan] måste tas fram vid:

  a) sprängning
  b) montering av byggnadsställning
  c) passerande spårbunden trafik
  • a) Sprängningsplan
  • b) Plan för uppförande av ställning
  • c) SoS-plan
 42. (8p) Miljöklassning av byggnader

  a) Vad heter det svenska system som fokuserar på innemiljö? (1p)

  b) Vilka tre områden fokuserar ”Miljöbyggnad” på? (3p)

  c) Vilka två huvudtyper av krav ger poäng för Svanenmärkning? (2p)

  d) Vilket system har märkning av stadsdelar? (1p)

  e) Vad heter det europeiska systemet för energimärkning (1p)
  a) P-märkning

  b) Innomhusmiljö, material och energi

  c) Användning av kemikalier, material, energiåtgång, Svanenkrav material

  d) Breeam

  e) Green Building
 43. (3p) Hur fungerar ”Byggvarubedömningen”?
  Utvärderar ingående ämnens egenskaper  samt LCA påverkan från produkten. Utifrån detta får produkten ett "betyg".
 44. (6 p) Nationella miljökvalitetsmål

  a) Vem har fastställt dessa? (1p)

  b) Nämn tre av dessa! (3p)

  c) Hur kan dessa påverka ett byggprojekt (2p)
  a) Riksdagen

  • b) Begränsad klimatpåverkan
  • Giftfri miljö
  • Ett rikt växt-& djurliv
  • Bara naturliga försurning
  • Ingen övergödning
  • Grundvattennivå av god kvalitet

  c) Det kan stoppa ett projekt om projektet anses bryta väldigt mycket mot målen
 45. (1p) Vem registrerar/lägger in produkten i Basta?
  Leverantören/importör
 46. Vad är BETA?
  En del av BASTA men mindre strängare. Dessa avviker från BASTA kriterierna och leverantören är skyldig att ange på vilket sätt de avviker
 47. Vad kan lågfrekventa vibrationer (mindre än 80 HZ) främst orsaka?
  muskeltrötthet, ledbesvär
 48. Vid vilken daglig bullexponeringsnivå krävs att arbetsgivaren vidtar åtgärder?
  80dB
 49. Vem ansvarar för att upprätta arbetsmiljöplan?
  Byggherren
 50. Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42, gäller inte för:
  termiskt klimat (1), personalutrymmen (x), hantering av kemiska produkter (2)
  hantering av kemiska produkter
 51. Vad innebär skyddsansvar? skyddsombudets ansvar (1), det ansvar som finns då någon brutit mot en bestämmelse (x), arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande (2)
  arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande (2)
 52. Vem utfärdar straff vid inträffad arbetsplatsolycka som polisutretts? arbetsmiljöverket (1), tingsrätten (x), arbetsdomstolen (2)
  tingsrätten (x)
 53. Till vem ska förhandsanmälan göras?arbetsmiljöverket (1), yrkesinspektionen (x), kommunen (2)
  arbetsmiljöverket (1)
Author
Anonymous
ID
326195
Card Set
Miljöarbetsvetenskap
Description
Miljö frågor inför Tenta
Updated