Knepig BP

 1. Definiera Översiktsplan
  En heltäckande plan över hela kommunen där man anger vad de olika områdena ska användas till, och hur bebyggelseutvecklingen ska ska.
 2. Beskriv arbetsgången vid framtagande av anbud.
  • Kompetent kalkylgrupp sätts ihop.
  • Titta på bygghandlingarna. Läs AF-del!
  • Mängder tas fram. Kanske finns mängdförteckning?
  • Besök arbetsplatsen. 
  • Beräkna indirekta arbetskostnader.
 3. Sex grejer som kan tas upp i AF-delen.
  • ÄTA-arbeten
  • Underentreprenörer
  • Entreprenadform
  • Ersättningsform
  • Anbudstid
  • Arbetsledning
 4. Dags för byggstart! Innebär en jäkla massa planer.
  • Produktionskalkyl
  • Produktionstidplan
  • Personalplan
  • Maskinplan
  • Inköpsplan
  • Arbetsmiljöplan
  • Kvalitetsplaner
 5. Vad är områdesbestämmelser?
  För områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen styra bebyggelsen genom s.k. områdesbestämmelser.
 6. Fast pris kan utbetalas på tre sätt. Enligt:
  • Betalningsplan
  • Á-prislista
  • Mängdkontrakt (prissatt mängdförteckning)
 7. Några upphandlingskriterier?
  • Pris
  • Kvalitet
  • Referensobjekt
  • Förslag på betalningsplan
 8. Förenklad upphandling?
  • Alla entreprenörer får delta i anbudstävlan
  • Skriftliga anbud
  • Beställaren får förhandla med en eller flera
 9. Öppen upphandling?
  • Anbudsinfordran genom annonsering
  • Prövning och antagande utan förhandling
 10. Selektiv upphandling?
  • Intresseanmälan genom annonsering
  • Urval (=prekvalificering)
  • Inbjudan till några (minst 5 st) att ge anbud
  • Prövning och antagande
 11. Förhandlad upphandling?
  • Intresseanmälan genom annonsering
  • Urval
  • Inbjudan till några (minst 3 st) att ge anbud
  • Förhandling med en/flera
 12. Varför planera inför byggstarten?
  • Uppfylla beställarens färdigställandetid
  • Uppnå rätt kvalitet
  • Uppnå god lönsamhet (TB)
  • Uppnå god arbetsmiljö
 13. Några exempel på styrning under byggandet?
  • Arbetsberedningar
  • Veckoplanering
  • Tidplansavstämningar
  • Kostnadsavstämningar
  • Planeringsmöten (PC-möten)
 14. Byggherrens organisation i projekteringen?
  • Projektledare
  • Arkitekt
  • Konstruktor
  • Elkonsult
  • VVS-konsult
  • Kontrollansvarig
 15. Några arbetsuppgifter för Kontrollansvarig?
  • Hjälpa byggherren ta fram en kontrollplan 
  • Närvara vid tekniska samråd och besiktningar
  • Har en självständig ställning
 16. Andra besiktningar förutom slutbesiktning?
  • Funktions- 
  • Brand-
  • För-
 17. Sex saker i ett byggnadsprogram?
  • Projektbeskrivning
  • Projekttidplan
  • Tekniskt program
  • Geoteknisk undersökning
  • Miljöprogram
  • Programkalkyl
 18. Vad ska byggnadsnämnden kontrollera vid granskning av bygglov?
  • Fysisk utformning 
  • Placering
  • Överensstämmer med detaljplan
Author
trummistobbe
ID
324904
Card Set
Knepig BP
Description
knep
Updated