Knepig miljö

 1. Sex uppgifter herr BAS-U förväntas ägna sig åt på sin arbetstid.
  • Se till att UE följer arbetsmiljöregler
  • Uppdatera AMP
  • Ansvara för personalutrymmen
  • Samordna riskförebyggande arbete
  • på arbetsplatsen
  • Dokumentera saker om byggnaden som är viktigt för underhåll, användning mm
  • Kontrollera att maskiner är besiktade
 2. Övergödning? Vilka ämnen, vilka orsaker?
  Kväve och fosfor. Jordbruk och avlopp. Koskit och mänskobajs. Sprängning.
 3. Försurning? Vilka ämnen, vilka orsaker?
  Svavel- och kväveföreningar. Förbränning av fossila bränslen.
 4. Fem aspekter som påverkar miljön vid vägbygge och byggprojekt?
  • Buller
  • Länshållningsvatten (olja och partiklar)
  • Avfall av material vid ROT-projekt
  • Markföroreningar
  • Sprängning - kväveutsläpp
 5. Vad kan PCB göra för skada på människor och djur?
  Påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret.
 6. Huvudmoment vid införande av miljöledningssystem?
  • Miljöutredning. Vilka är våra betydande miljöaspekter?
  • Miljöpolicy och miljömål. 
  • Miljöledningsprogram - HUR når vi målen? 
  • Genomför förändringar. 
  • Utvärdera efter en bestämd tid. 
  • Förbättra/korrigera. 
  • Rinse and repeat.
 7. Vad utmärker passivhus?
  • Tjocka väggar
  • Väldigt lufttäta
  • Effektbehov 10-14 W/m2
  • Ingen primär värmekälla
  • Fönster med lågt u-värde
  • Ventilation med värmeåtervinning
 8. Byggsektorns miljöåtagande (Kretsloppsrådet):
  • Hälsosam innemiljö
  • Effektiv resursanvändning
  • Effektiv energianvändning
 9. Vad gör BAS-P?
  • Upprättar AMP
  • Projekteringssamordning
  • Beräknar tidsåtgång för olika arbetsmoment
 10. Herr skyddsombud, vad gör ni?
  • Företräder arbetstagarna
  • Påtalar riskabla omständigheter, kan stoppa jobbet om det inte åtgärdas
  • Övervaka skyddet mot olyckor
  • Deltar vid planering av nya metoder, användning av farliga ämnen
  • Disponerar egen tid om det är motiverat
 11. När ska det finnas skyddskommitté?
  Arbetsplatser där över 50 pers jobbar regelbundet. Eller om det begärs av arbetstagarna.
 12. Hur många är hörselskadade i Sverige?
  700 000.
 13. Helkroppsvibrationer. Under 80 Hz. Lågfrekventa.
  Jaharå.
 14. Vad är hygieniska gränsvärden?
  Nivå av tillåten halt i luften för 350 olika ämnen.
 15. Definition ekologiskt fotavtryck?
  Den areal förnybara resurser som behövs för att försörja en människa.
 16. Kvicksilver, var kan det finnas?
  Elektroniska komponenter och mätinstrument.
 17. Varför är kvicksilver lurigt, och vilka skador kan det orsaka på människor?
  Det kan inte brytas ner, det kan ansamlas i mark, vatten och levande varelser. Skador på nervsystemet och hjärnan.
 18. Tre områden fokuserar Miljöbyggnad på.
  Energi, innemiljö och byggmaterial.
 19. Svanen fokuserar på:
  • Energi
  • Innemiljö
  • Byggmaterial
  • Hög kvalitet
  • Drifts- och underhållsplan
 20. Ungefärligt årsvärde för energiförbrukning för ett passivhus?
  25 kWh/m2/år.
 21. Exempel energibesparande lösningar?
  • Byta till lågenergilampor
  • FTX-system
  • Prognosstyrt värmesystem
  • Byta till treglasfönster
 22. Vad tar katalysatorn bort?
  Kväveoxider och kolväten.
 23. Vad kan buller orsaka?
  Sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stress.
 24. Vad är hänsynsregler?
  • Kunskapskravet
  • Återvinna material
  • Ersätta/fixa skada man orsakat
 25. Vad blir konsekvensen om inget skyddsombud utses på en arbetsplats med över 5 anställda?
  Absolut ingenting.
 26. Stegeregler?
  • 15 min/uppställning
  • Max 5 m
  • Enhandsjobb
  • Enstaka arbete
 27. Hur många olyckor inom bygg & anläggning inträffade förra året?
  750.
 28. Lågfrekventa vibrationer orsakar:
  Led- och muskelvärk, trötthet
 29. Högfrekventa vibrationer orsaker:
  Domningar, nedsatt känsel
 30. Vilka är de tre övergripande målen för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige?
  • Skydda miljön
  • Effektiv resursanvändning
  • Hållbar försörjning
 31. Vad blir det för konsekvens om en AMP inte upprättas innan arbetsplatsen etableras?
  50 000 kr i sanktionsavgift om det är en "Förhandsanmälan"-arbetsplats. Annars 10 000.
 32. Vanligaste arbetsplatsolyckan i bygg?
  Förlorad kontroll av handverktyg.
 33. Hur undviks belastningsskador? 6 grejer...
  Arbeta med: axlarna sänkta, överarmar intill kroppen, rygg i upprätt ställning, bibehållen kurvatur i rygg och nacke, armbågställning, utnyttja kroppsmassa.
 34. Var kan bly förekomma i en byggnad?
  Avloppsrör, fogmassor, kablar
 35. Vilka fordon får användas vid bergarbete?
  Diesel.
 36. Vem godkänner TA-plan?
  Väghållaren.
 37. Organiska miljögifter i bygg? 3 st tack.
  Ftalater, PCB, PAH.
 38. Verkningsgrad kiselsolceller?
  15 %.
 39. Vem godkänner MKB?
  Länsstyrelsen.
 40. Två hälsoriskabla härdplatser?
  Epoxi och fenolplast.
 41. Svanen. Två kravtyper.
  • Obligatoriska krav. 
  • Poängkrav.
 42. Vem har fastställt de nationella miljökvalitetsmålen?
  Riksdagen.
 43. Vem leder ett sprängarbete?
  Sprängarbasen.
 44. Vad är Prio?
  Ett system för bedömning av kemikalier.
 45. Tillverkarens ansvar för en maskin? 3 punkter.
  • Se till att EG-försäkran finns. 
  • CE-märkning
  • Manual på svenska
Author
trummistobbe
ID
324829
Card Set
Knepig miljö
Description
akdsfj
Updated