Riskanalys Elias

 1. Vad är risk?
  Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida potentiell händelse
 2. Vilka två olika risker finns det?
  • Statiska - leder till negativa följder
  • Dynamiska - leder till negativa följder med också möjlighet till vinst
 3. Vad består riskhanteringsprocessen av?
  • Riskanalys - Syfte och omfattning, riskidentifiering och beräkning av riskerna
  • Riskvärdering - Accepterad risk? Alternativ
  • Riskreduktion/kontroll - Beslutsfattande, genomförande, övervakande
 4. Vad är informell / formell riskhantering?
  • Informell - Man brainstormar, ingen systematisk analys
  • Formell - Systematisk dokumentation, ger en objektiv bild av projektet
 5. Hur kan man dela in risker?
  Graden av slumpmässighet eller karaktär/ursprung
 6. Vad är en kvalitativ riskanalysmetod?
  Att övergripande karlägga risker hos ett system, riskvärderingsdiagram eller riskvärderingsmatris
 7. Vad är en kvantitativ riskanalysmetod
  När man använder sig av sannolikhetsberäkningar ex FTA eller Händlseträdsanalys
 8. Vad är en felträdsanalys?
  Att med logiska diagram eller villkor identifiera de handlingar som leder till en specifik händelse
 9. Vad är en händelseträdsanalys?
  En utveckling av en oönskad händelse i kronologisk ordning med starthändelse som utgångspunkt.
Author
Lelzor
ID
324765
Card Set
Riskanalys Elias
Description
1
Updated