Bygglogistik2015-01-08

 1. Vad är den största fördelen med att tänka sitt företag som en stor process ?
  a) Varje del i företaget optimerar sina processer var för sig.

  b) Många kan bli experter på sin lilla del i företaget.

  c) Man optimerar hela företaget som en enhet.

  d) Flaskhalsar i logistiksystemet permanentas.
 2. Vad står R:et för när vi analyserar de 7R:en ?
  • a) Riktigtb) Rättc) Rimligtd) Relevant
  • b) Rätt
 3. Vad är riktigt påstående om ABM 07 ?

  a) ABM 07 är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter.

  b) ABM 07 är ett avtal som reglerar säljarens förpliktelser till köparen i byggbranschen.

  c) ABM 07 gäller alltid, oavsett vad parterna i övrigt kommit överens om, det vill säga det är oundvikligen tvingande.

  d) ABM 07 är en del av Plan- och Bygglagen.
  a) ABM 07 är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter.
 4. Hur ser fördelningen ut hos befolkningen i Sverige hur man bor (äganderätt, bostadsrätt respektive hyresrätt) ?
  65 % bor i äganderätt + bostadrätt 35 % bor i hyresrätt
 5. Beskriv med några kort ord vad som skiljer restaurering från renovering.

  Restaurering, Konservera, Novera, Rekonstruera, Renovera, Reparera
  Restaurering = samlingsbegrepp för samtliga begrepp

  Konservera = vidmakthålla

  Novera = tillföra något nytt

  Rekonstruera = återuppbygga eller återutföra

  Renovera = förnya ytskiktet

  Reparera = laga
 6. Vad visar PPU ?
  A) Hur bra vi är på att följa tidplanerna.
 7. Ungefär hur många timmar per arbetsvecka lägger en yrkesarbetande på materialhantering i ett nybyggnadsprojekt ?
  • a) 9,7 timmar
  • b) 10,7 timmar
  • c) 11,7 timmar
  • d) 12,7 timmar
  • b) 10,7 timmar
 8. Hur stor andel av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering ?
  • a) Ca 50 %
  • b) Ca 60 %
  • c) Ca 30 %
  • d) Ca 20 %
  • a) Ca 50 %
 9. Vad stämmer med förändringsarbete ?
  • a) De har ofta kort avbetalningstid.
  • b) Förändringar kräver ett stort engagemang.
  • c) Motståndet brukar vara lågt mot att förändra verksamhet.
  • d) De flesta organisationer har stor koll på vart deras verksamhet står idag.
  • b) Förändringar kräver ett stort engagemang.
 10. Vem är det som ska styra utvecklingen i byggbranschen ?
  A) Kunden
 11. Hur stor andel av alla lastbilstransporter i Sverige är kopplade till samhällsbyggandet ?
  • a) Ca 60 %
  • b) Ca 50 %
  • c) Ca 40 %
  • d) Ca 30 %
  • c) Ca 40 %
 12. Vad stämmer in på kundservice ?
  • a) Om en kund byter leverantör beror det sällan på missnöje.
  • b) I princip alla kunder säger ifrån om de inte är nöjda.
  • c) Kunder tycker i regel att extra tjänster är bra.
  • d) Nästan ingen av missnöjda kunder klagar.
  • d) Nästan ingen av missnöjda kunder klagar.
 13. En byggare beställer fyra pallar betongrör. Då byggaren ligger efter i planeringen bestämmer ni att bygghandalern levererar pallarna ut till bygget och placerar dom på angiven plats, i närheten av vägen. Vilken leveransklausul har de använt sig av ?
  • a) HOS
  • b) HLS
  • c) LOK
  • d) LLK
  • e) LIK
  • d) LLK
 14. Vilket alternativ stämmer gällande pris och kostnadsutveckling i ett företag ?
  • a) Stiger kostnaderna över priset för en produkt gör företaget en vinst.
  • b) Kostnadsökningar kan alltid tas ut av kunden.
  • c) Det är företaget som sätter nivån för kostnaderna och aktivt kan arbeta på att sänka dom på längre sikt.
  • c) Det är företaget som sätter nivån för kostnaderna och aktivt kan arbeta på att sänka dom på längre sikt.
 15. Hur stor del produktionskostnaderna för bostäder i Storstockholm utgörs av byggkostnader?
  Hur stor del utgörs av markkostnader?35 000 kr / m2 byggkostnader 10 000 kr/m2 markkostnader
 16. Vad bör en Teknisk inventering/besktining av en byggnad inför ett ROT–projekt innehålla?
  • a. Genomgång av befintligt ritningsunderlag (stämmer det med verkligheten? mm):Det är viktigt att ha de senaste reviderade ritningar och genom att ha flera äldre ritningar kan följa förändringar som gjorts under åren.
  • Ex:
  • • Stämmer den nuvarande yta/volymer med de senaste reviderade ritningarna?
  • • Stämmer de kalkyler som grundar sig på tidigare angivna ytor/volymer med vad det borde vara?
  • • Kunna dra slutsatser av de ritningshandlingar vi har vad det finns för kritiska punkter (t.ex byggfysiskt såsom vart det är risk för fukt, bärande väggar m.m.) i och omkring byggnaden. Stämmer placeringar av installationer

  b. Genomgång av använda material (mycket viktigt vid avfallshantering)För att kunna undersöka om det finns t.ex. radon i betong, kontrollera om det finns asbest i byggnaden, kontrollera om det finns PVC i rör, höljen till kablar och i kompositfönster. Det är viktigt för att kunna göra en korrekt avfallshantering för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen.Kontrollera skick på möjliga betong- och träkonstruktioner för eventuell ombyggnad eller renovering. Detta är viktigt för att kunna uppnå en god standard för byggnaden för eventuellt ROT-projekt.5 (7)

  • c. Bedömning av byggandets kondition. (okulär, mätningar på plats samt konstruktionsberäkningar).Okulära iakttagelser: Fuktskador, mögel, sättningar, allmän nedslitning, dåliga infästningarMätning på plats: Ventilation, termografisk undersökning, radonmätningKonstruktionsberäkningar: För eventuella förstärkningar av stommen, grunden (pålar, platta), balkar i bjälklag, pelare m.m.
  • • Fuktskador och vattenläckor
  • • Deformering genom sättningar i undergrunden
  • • Deformering av dörrar och fönster
  • • Dåligt brandskydd, ventilation och ljudisolering
  • • Kontrollera om värmeisolering och husets täthet är tillräcklig
 17. Hur kan arbetsmiljö kopplas ihop med bygglogistik?
  ½ av arbetsplatsolyckor inom bygg kan kopplas till materialhantering.

  10 tim per vecka lägger en byggarbetare idag på materialhantering (hämta, leta, vänta). I ROT projekt är tiden ännu högre.

  Materialförflyttningar på bygget ökar risk för incidenter och skador. Tidsspill för materialhantering försöks ibland ”vinnas tillbaka” genom att undvika säkerhetsanordningar och ta större risker.

  Frustration och stress kan uppstå.

  Improviserade och felaktiga lyft i samband med materialhantering ökar också skaderisken.
 18. Beskriv tre typer av kostnader som uppkommer i samband med lagerföring av material.
  S-kostnader (skador spill stölder)

  Kapitalkostnader (avskrivning ränta)

  Åldrande (produkter med kort hållbarhet ändrat sortiment från leverantörer)
 19. Beskriv var i logistikprocessen som kundorderpunkten kan ligga (fyra olika platser) och hur de olika placeringarna påverkar produktionsflödet.
  KOP i materialförsörjning (material måste beställas innan produktionen kan starta)

  KOP i tillverkningen (råvara och insatsvaror finns i materialförrådet)

  KOP i monteringen (alla komponenter och artiklar finns i lager, nu sker montering)

  KOP i distributionen (produkten finns klar i lager och kan levereras omedelbart)
 20. Beräkning riskhantering, vVid transport av farligt avfall har man verksamhetsåret 2013 noterat 4 fall av läckage vid 1 040 genomförda transporter. För kommande verksamhetsår 2014 minskar efterfrågan och man budgeterar för att genomföra 320 transporter av farligt avfall. Transporterna är oberoende av varandra, beräkna sannolikheten att det blir läckage på 1 (en) transport av budgeterade 320.
  0,71
 21. Varför sjunker ofta den prognostiserade vinsten mellan byggprojektering och byggproduktion?
  Undermåligt planeringsarbete, kan till exempel bero på att projekteringen ofta fortlöper parallellt med produktionen.

  Inte tagit hänsyn till omkostnader i tillräckligt stor utsträckning med ett för stort fokus på lägsta pris istället för bästa totalkostnad.

  • Projektörer kan sakna uppfattning om hur saker produceras och svårigheter med vissa val och det kan således tillkomma oväntade händelser som driver kostnader i produktionen.
  • På samma sätt har produktionen ibland svårt att förstå hur projektörer har tänkt i projekteringen.

  Projekteringen har en annan bild av slutprodukten än produktionen och vilket värde det skapar för kunden.
 22. Beskriv kortfattat samtliga kostnadsposter som ingår i en totalkostnadsanalys.
  Viktigaste kostnadsposterna som ger full poäng om de finns med och samtidigt är korrekt beskrivna:

  • (utöver materialkostnad)
  • Administration
  • Transporter
  • Interna transporter
  • Lagerkostnader
  • Avfall/kvittblivning
 23. Beskriv vad som kännetecknar JIT (just in time) leverenser.
  Används framför allt när olika (kundanpassade) komponenter ska monteras tillsammans med mer generella komponenter som kan lagras i förväg på byggarbetsplatsen.

  • Korta transporttider
  • Små volymer
  • Hög tidsprecision
  • Hög leveranssäkerhet
  • Totalansvar från leverantörens sida
Author
Lelzor
ID
324762
Card Set
Bygglogistik2015-01-08
Description
1
Updated