Miljö- och Arbetsvetenskap2012-10-18

 1. (2p) Vad är ett säkerhetsdatablad? (syfte, vem upprättar, regler kring detta)
  • Leverantör/tillverkare av kemiska produkter upprättar.
  • Innehåller anvisningar om risker, hantering etc.
  • Måste finnas där man hanterar kemiska produkter
 2. (4p) På vissa byggen kan dammproblemen bli stora och det finns som bekant gränsvärden för totaldamm. Emellertid finns det två typer av damm som är särskilt skadliga. Vilka? Nämn en sjukdom som varje ämne kan orsaka.
  • Kisel-/stendamm ger silikosos/stendammlunga
  • Asbest ger asbestos/lungcancerliknande sjukdom
 3. (3p). Nämn sex (ej fler) arbetsuppgifter som den samordningsansvarige/BAS.U på ett bygge har.
  • Samordning UE
  • Uppdatera AMP
  • gemensamma skyddsanordningar
  • tidplan
  • dokumentation
  • avspärrning
  • gemensamma personalutrymmen
  • anslå förhandsanmälan
  • se till att (ej nödvändigt medverka) skyddsronder genomförs
  • kontrollera förarbevis
  • besiktningsprotokoll
 4. (2p) Vad är skillnaden mellan skyddsansvar och straffansvar?
  • Skyddsansvar = arbetsgivaransvaret att arbetsplatsen är säker och i övrigt bra ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Straffansvar har alla och inträder vid olycka som leder till polisutredning och åtal.
 5. (2p) Beskriv hälsoeffekter av helkroppsvibrationer!
  • Muskel- och ledbesvär
  • trötthet.
 6. (1p) Beskriv regler/rutiner för hur ett företag ska rapportera ett olyckstillbud!
  Allvarliga olyckstillbud rapporteras till AV (däremot olyckor även till Förs.kassan)
 7. (7p) Arbetsmiljöplan
  • A) I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en arbetsmiljöplan upprättas (2p)
  • B) När måste den vara upprättad (1p)
  • C) Vem ansvarar för att arbetsmiljöplanen är aktuell efter byggstart(1p)
  • D) Nämn fyra punkter som den måste innehålla (2p).
  • E) Vem har det övergripande ansvaret för att den upprättas? (1p)
  • A) Vid förhandsanmälan och om någon av de 13 utpekade riskerna finns
  • B) Innan byggstart
  • C) BAS.U
  • D) Riskanalys, riskåtgärder, skyddsorg, åtgärder för att skydda trekje man, ordnings- och skyddsregler
  • E) Byggherren
 8. (2p) Nämn fyra arbetsuppgifter/befogenheter som skyddsombudet har?
  • Bevaka arbetsmiljön och skyddsanordningar
  • representera arbetskamrater
  • diskutera åtgärder och förändringar med arb.givaren
  • stoppa arbetet (men bara vid allvarlig risk) och om arb.givaren ej har rättat sig efter beslut från arbetsmiljöinspektionen
  • disponera sin arbetstid vid behov
  • speciellt ”ta hand om” nyanställda m.fl
 9. (2p) Vilka tre grundläggande faktorer är viktigast när man bygger en fasadställning? (2 st ger 1 p).
  • Bottning
  • strävning
  • förankring
 10. (2p) Förhandsanmälan: Vad är det, vem gör den, i vilka sammanhang ska den göras, till vem görs den? Vad händer om man inte gör förhandsanmälan?
  Görs inför stora byggen av BH till AV. Om inte kan man få vite.
 11. (2p) Vem har utfärdat följande lagar och förordningar?Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Arbetsmiljöförordningen, AFS
  • Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, (båda riksdagen)
  • Arbetsmiljöförordningen (regeringen)
  • AFS (AV)
 12. (2p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” Beskriv vad det är och hur man ska gå till väga.
  Ska bedrivas av alla företag, krav i arbetsmiljölagen, särskild föreskrift finns dessutom.


  • Verksamheten kartläggs och inventeras
  • allvarliga risker åtgärdas, övriga förs upp i handlingsplan
  • arbetsmiljöpolicy upprättas
  • utbildning och uppföljning
 13. (2p) Kan en byggnadsarbetare bli åtalad för brott mot arbetsmiljöreglerna? Motivera!
  Ja, men endast vid olycka.
 14. (2p) Vad kallas de personer som utför samhällets övervakning av byggarbetsplatser. Ge två exempel på deras befogenheter.
  • Arbetsmiljöinspektörer
  • oanmälda besök
  • har tystnadsplikt
  • har rätt att kräva information
  • kan stänga arbetsplatsen (visst arbete)
  • kan lägga vite.
 15. (1p) Vad heter den nya enheten för att mäta ljusstyrka?
  Lumen
 16. (2p) Statiskt muskelarbete eller dynamiskt muskel arbete, vilket är gynnsammast för din kropp? Motivera
  • Dynamiskt är bättre(musklerna arbetar i olika lägen, förlängs, förkortas),  ger bättre blodscirkulation, musklerna tröttas inte lika mycket.
  • Statiskt innebär jämn belastning i ett läge  ger uttröttning
 17. Vad ligger den undre insatsnivån för buller på, dB(A)? 
  • 75 (1),
  • 80 (x),
  • 85 (2)
  • x
 18. Vem får resa en komplicerad byggnadsställning?
  • endast den som har yrkesbevis (1),
  • den som har särskild utbildning för detta (x),
  • lämplig person under ledning av platschef (2)
  • x
 19. Vad utmärker SoS plan?
  • ska finnas vid vägarbete (1),
  • ska finnas vid arbete vid spår (x),
  • beskriver skyddsorganisationen på byggarbetsplatser (2)
  • x
 20. Vilken är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar inom bygg?
  • buller (1),
  • psykosociala faktorer (x),
  • belastningsfaktorer (2)
  • 2
 21. Vilken typ av fordon får användas vid bergarbete?
  • dieselfordon (1),
  • etanolfordon (2),
  • miljöklassade fordon (2)
  • 1
 22. Får ett ”vanligt byggföretag” arbeta med asbest?
  • nej, aldrig (1),
  • ja, om man använder tryckluftsmask (x),
  • ja, men vara vid enstaka kortvariga arbeten (2)
  • 2
 23. För vad gäller ”Bygg- och anläggningsarbete”, AFS 1999:3?underhållsarbete (1),
  • byggproduktion (x),
  • utformning av arbetslokaler (2)
  • x
 24. Vilket av följande räknas som ”riskfyllda arbeten” ?
  • bullrande arbete (1),
  • lansering av stora byggelement (x),
  • elinstallation (2)
  • x
 25. Ett företag kan få sitt arbetsmiljöarbete ”certifierat” av en utomstående med utgångspunkt från: Bygg- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, (1), Systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • AFS 2001:1 (x),
  • Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42 (2)
  • x
 26. Vad gäller vid konsumentförhållanden (exempelvis då en villaägare beställer ett samlat bygguppdrag)?
  • byggentreprenören övertar arbetsmiljöansvaret (1),
  • villaägaren har byggherreansvar (x),
  • enklare tillämpning av arbetsmiljöverkets föreskrifter (2)
  • 1
 27. Vad är ett trigger-time diagram? Ett hjälpmedel för att beräkna……
  •      bullernivåer (1),
  •   belastningen på fallskydd (x),
  • tillåten arbetstid för vibrerande maskiner (2)
  • 2
 28. Vem godkänner TA-planen?
  •  byggherren (1),
  • väghållaren (x),
  • länsstyrelsen (2)
  • x
 29. (2p) Nämn två (ej fler) av Sveriges nationella miljömål
  • Begränsad klimatpåverka,
  • giftfri miljö,
  • bara naturlig försurning,
  • frisk luft,
  • myllrande våtmarker,
  • god bebyggd miljö m.fl
 30. (2p) Nämn tre aktiviteter inom bygg/fastighet som påverkar övergödningen! (två st. ger 1 p.)
  • Sprängning
  • arbetsmaskiner
  • transporter
  • konstgödsel
 31. (2p) Nämn två (ej fler) ämnen/föroreningar som påverkar växthuseffekten!
  • Koldioxid
  • metan
  • lustgas (även vattenånga)
 32. (2p) Beskriv faktor10-begreppet!
  Vi måste utnyttja våra resurser (ej bara energi!!) tio gånger mer effektivt för att nå en hållbar utveckling och inte ännu mer öka miljöbelastningen på jorden.
 33. (2p) Vad innebär en LCA? Beskriv med ett par rader!
  I en livscykelanalys studerar man en produkts miljöbelastning ur en rad olika aspekter  från vaggan (malmbrytning ex vis) till det slutliga omhändertagandet av den förbrukade varan
 34. (2p) Vad är den avgörande skillnaden mellan klassningssystemen Breeam och Green Building?
  GB tar bara upp energiförbrukningen, Breeam har betydligt fler aspekter
 35. (4p) Beskriv huvudpunkterna/gången vid införande av ett miljöledningssystem enligt ISO14001.
  Övergripande: Plan, do, check, act och ständiga förbättringar.

  • Miljöutredning
  • lagkrav mm
  • miljöaspekter
  • prioriterade miljöaspekter
  • miljöpolicy
  • miljömål
  • miljöledningsprogram
  • jobbet görs
  • utbildning
  • mätning
  • kontroll
  • miljörevision
  • ledningens genomgång
  • justering av systemet ev revision av ackrediterad miljörevisor
 36. (3p) Nämn 3 (ej fler) organiska miljögifter som förekommer/har förekommit inom bygg och fastighet
  • PCB
  • nonylfenoletoxilater (nonylfenol)
  • bromeradeflamskyddsmedel
  • ftalater
  • bisphenol A m fl
 37. (4p) Källsortering
  • a/ Varför källsorterar man på en byggarbetsplats (viktigaste drivande faktorer för källsortering) (2p)?
  • b/ Vad avgör hur många fraktioner som man delar upp avfallet i ?(2p)
  • a/ Kostnader/ekonomi, kundkrav, lagkrav (farligt avfall), eget miljötänk
  • b/ geografiskt läge, typ av projekt, när i projektet
 38. (2p) Var kan PCB förekomma i en byggnad? Nämn 2 exempel!
  • Fogar till betong/fasadelement
  • gamla treglasfönster
  • halksäkra golv
  • kondensatorer
 39. (1p) Varför är det speciellt viktigt vid källsortering att inte exempelvis lägga kemiska produkter eller batterier i fel container?
  Hela containern kan klassas som farligt avfall. Dyrt!
 40. 3p) Beskriv BASTA! (syfte, innehåll, godkännande, krav etc)
  Ett register över kemiska produkter som är OK att använda inom byggsektorn, framtaget av Byggsektorns Kretsloppsråd. Registrering görs av tillverkar/importör och för att registrera kräva att produkten klarar en rad krav avseende innehåll av hälso- och miljöstörande ämnen.
 41. (5p) Miljökonsekvensbeskrivningen
  • a/ i vilka sammanhang upprättas den? (1p).
  • b/ av vem? (1p)
  • c/ vem godkänner? (1p)
  • d/ ange två punkter som den måste innehålla (2p)
  • a/ Vid stora projekt med betydande miljökonsekvenser. Om det behövs kan stämmas av med länsstyrelsen
  • b/ byggherren/verksamhetsutövaren
  • c/ länsstyrelsen eller regeringen
  • d/  beskrivning av miljösituationen, alternativ, nollalternativ, miljökonsekvenser, samråd mm
 42. (2p) Vad utmärker ett passivhus? Ange 4 (ej fler) egenskaper
  • Värms i huvudsak upp av människor
  • hushållsmaskiner mm
  • tätt
  • tjocka väggar
  • mycket god isolering
  • effektbehov 10-14 W/m2
  • FTX
  • begränsad solinstrålning på sommaren
  • något dyrare m.fl
 43. (2p) Vilka är de vanligaste orsakerna (vanligaste föroreningarna) till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt?
  • Olja
  • slam
  • partiklar
 44. För vilket av följande finns ”miljöskatt”? elektronik (1), naturgrus (x), miljöfarligt avfall (2)
  x
 45. Vad heter det nya miljöklassificeringssystemet för vägar? miljöklassad väg (1), Leed Roads (x), Green Roads (2)
  2
 46. Varför kan ibland asfalt inte återanvändas? P.g.a. att den innehållerkrom (1), innehåller PAH:er (x), ftalater (2)
  x
 47. Vad menas med miljökvalitetsnormer?miljöklassning av arbetsmaskiner (1), gränsvärden för tillåtna utsläpp (x), haltgränser för utpekade ämnen (2)
  2
 48. Vad menas med miljöprogram?beställarens eller kommunens miljökrav för ett framtida projekt (1), byggprojektets beskrivning av hur miljöfrågor ska hanteras (x), ingår som en del i en miljöcertifiering (2)
  1
 49. Vad menas med producentansvar? Ansvar för……byggherrens miljöansvar (1), omhändertagande av uttjänt produkt (x), att levererad produkt ej innehåller miljöfarliga ämnen (2)
  x
 50. Vilka utsläpp tar katalysatorn bort för en arbetsmaskin?      kväveoxider (1), svaveldioxid (x), koldioxid (2)
  1
 51. Vad heter miljöcertifieringssystemet för uthålligt skogsbruk (träprodukter) ?SFF (1), FSC (x), FDS (2)
  x
 52. Vem får transportera farligt avfall från ett bygge?företag med särskilt tillstånd (1), entreprenören själv (x), ”vanlig” renhållningsentreprenör (2)
  1
 53. När används farosymbol?vid asbestsanering (1), vid radonsanering (x), vid märkning av kemiska produkter (2)
  2
 54. Vad är BF9K?system för byggvarudeklarationer (1), miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetslednings-system (x), miljöklassning av fordon (2)
  x
 55. Hur stor är verkningsgraden för dagens kiselsolceller?ca 15 % (1),  ca 3 % (x), ca 50% (2)
  1
Author
Lelzor
ID
324760
Card Set
Miljö- och Arbetsvetenskap2012-10-18
Description
1
Updated