Miljö och arbetsvetenskap

 1. Vad är skillnaden mellan skyddsansvar och straffansvar?
  Skyddsansvar = arbetsgivaransvaret att arbetsplatsen är säker och i övrigt bra ur arbetsmiljösynpunkt. Straffansvar har alla och inträder vid olycka som leder tillpolisutredning och åtal
 2. På vissa byggen kan dammproblemen bli stora och det finns som bekant gränsvärden för totaldamm. Emellertid finns det två typer av damm som är särskilt skadliga. Vilka? Nämn en sjukdom som varje ämne kan orsaka.
  Kisel-/stendamm ger silikosos/stendammlungaAsbest ger asbestos/lungcancerliknande sjukdom
 3. Vad är ett säkerhetsdatablad? (syfte, vem upprättar, regler kring detta)
  Leverantör/tillverkare av kemiska produkter upprättar. Innehåller anvisningar om risker, hantering etc. Måste finnas där man hanterar kemiska produkter
 4. Nämn arbetsuppgifter som den samordningsansvarige/BAS.U på ett bygge har.
  Samordning UE, Uppdatera AMP, gemensamma skyddsanordningar, tidplan, dokumentation, avspärrning, gemensamma personalutrymmen, anslå förhandsanmälan, se till att (ej nödvändigt medverka) skyddsronder genomförs, kontrollera förarbevis, besiktningsprotokoll.
 5. Beskriv hälsoeffekter av helkroppsvibrationer!
  Muskel- och ledbesvär, trötthet.
 6. Beskriv regler/rutiner för hur ett företag ska rapportera ett olyckstillbud!
  Allvarliga olyckstillbud rapporteras till AV (däremot olyckor även till Förs.kassan)
 7. I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en arbetsmiljöplan upprättas
  Vid förhandsanmälan och om någon av de 13 utpekade riskerna finns
 8. När måste arbetsmiljöplanen vara upprättad
  Innan byggstart
 9. Vem ansvarar för att arbetsmiljöplanen är aktuell efter byggstart
  BAS.U
 10. Vad måste arbetsmiljöplanen innehålla?
  Riskanalys, riskåtgärder, skyddsorg, åtgärder för att skydda tredje man, ordnings- och skyddsregler
 11. Vem har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljöplanen upprättas?
  Byggherren
 12. Nämn arbetsuppgifter/befogenheter som skyddsombudet har?
  Bevaka arbetsmiljön och skyddsanordningar, representera arbetskamrater, diskutera åtgärder och förändringar med arb.givaren, stoppa arbetet (men bara vid allvarlig risk) och om arb.givaren ej har rättat sig efter beslut från arbetsmiljöinspektionen, disponera sin arbetstid vid behov, speciellt ”ta hand om” nyanställda m.fl
 13. Vilka tre grundläggande faktorer är viktigast när man bygger en fasadställning?
  Bottning, strävning och förankring
 14. Förhandsanmälan: Vad är det, vem gör den, i vilka sammanhang ska den göras, till vem görs den? Vad händer om man inte gör förhandsanmälan?
  Görs inför stora byggen av BH till AV. Om inte kan man få vite.
 15. Vem har utfärdat följande lagar och förordningar?
  Arbetsmiljölagen 
  Miljöbalken
  Arbetsmiljöförordningen
  AFS
  • Arbetsmiljölagen - riksdagen
  • Miljöbalken - riksdagen
  • Arbetsmiljöförordningen - regeringen
  • AFS - AV
 16. Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” Beskriv vad det är och hur man ska gå till väga.
  Ska bedrivas av alla företag, krav i arbetsmiljölagen, särskild föreskrift finns dessutom. Verksamheten kartläggs, inventeras, allvarliga risker åtgärdas, övriga förs upp i handlingsplan, arbetsmiljöpolicy upprättas, utbildning och uppföljning
 17. Kan en byggnadsarbetare bli åtalad för brott mot arbetsmiljöreglerna?
  Ja, men endast vid olycka
 18. Vad kallas de personer som utför samhällets övervakning av byggarbetsplatser. Ge exempel på deras befogenheter.
  Arbetsmiljöinspektörer, oanmälda besök, har tystnadsplikt, har rätt att kräva information, kan stänga arbetsplatsen (visst arbete), kan lägga vite.
 19. Statiskt muskelarbete eller dynamiskt muskel arbete, vilket är gynnsammast för din kropp? Motivera
  Dynamiskt är bättre(/musklerna arbetar i olika lägen, förlängs, förkortas),  ger bättre blodscirkulation, musklerna tröttas inte lika mycket. Statiskt – jämn belastning i ett läge ger uttröttning
 20. Vad ligger den undre insatsnivån för buller på, dB(A)?
  80 dB(A)
 21. Vem får resa en komplicerad byggnadsställning?
  den som har särskild utbildning för detta
 22. Vad utmärker SoS plan?
  ska finnas vid arbete vid spår
 23. Vilken är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar inom bygg?
  belastningsfaktorer
 24. Får ett ”vanligt byggföretag” arbeta med asbest?
  ja, men bara vid enstaka kortvariga arbeten
 25. För vad gäller ”Bygg- och anläggningsarbete”, AFS 1999:3?
  byggproduktion
 26. Vilket av följande räknas som ”riskfyllda arbeten” ?
  lansering av stora byggelement
 27. Ett företag kan få sitt arbetsmiljöarbete ”certifierat” av en utomstående med utgångspunkt från vad?
  Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
 28. Vem har arbetsmiljöansvaret vid konsumentförjållanden (exempelvis då en villaägare beställer ett samlat bygguppdrag)?
  byggentreprenören övertar arbetsmiljöansvaret
 29. Vad är ett trigger-time diagram? Ett hjälpmedel för att beräkna……
  tillåten arbetstid för vibrerande maskiner
 30. Vem godkänner TA-planen?
  väghållaren
 31. Nämn några av Sveriges nationella miljömål!
  Begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, bara naturlig försurning, frisk luft, myllrande våtmarker, god bebyggd miljö m.fl
 32. Nämn tre aktiviteter inom bygg/fastighet som påverkar övergödningen!
  Sprängning, arbetsmaskiner, transporter, konstgödsel
 33. Nämn ämnen/föroreningar som påverkar växthuseffekten!
  Koldioxid, metan, lustgas (även vattenånga)
 34. Beskriv faktor10-begreppet!
  Vi måste utnyttja våra resurser (ej bara energi!!) tio gånger mer effektivt för att nå en hållbar utveckling och inte ännu mer öka miljöbelastningen på jorden.
 35. Vad innebär en LCA?
  I en livscykelanalys studerar man en produkts miljöbelastning ur en rad olika aspekter  från vaggan till det slutliga omhändertagandet av den förbrukade varan.
 36. Vad är den avgörande skillnaden mellan klassningssystemen Breeam och Green Building?
  GB tar bara upp energiförbrukningen, Breeam har betydligt fler aspekter
 37. Beskriv huvudpunkterna/gången vid införande av ett miljöledningssystem enligt ISO14001.
  Övergripande: Plan, do, check, act och ständiga förbättringar. Miljöutredning, lagkrav mm, miljöaspekter, prioriterade miljöaspekter, miljöpolicy, miljömål, miljöledningsprogram, jobbet görs, utbildning, mätning, kontroll, miljörevision, ledningens genomgång, justering av systemet, ev revision av ackrediterad miljörevisor
 38. Nämn 3 (ej fler) organiska miljögifter som förekommer/har förekommit inom bygg och fastighet
  PCB, nonylfenoletoxilater (nonylfenol), bromeradeflamskyddsmedel, ftalater, bisphenolA m fl
 39. Varför källsorterar man på en byggarbetsplats (viktigaste drivande faktorer för källsortering)?
  Kostnader/ekonomi, kundkrav, lagkrav (farligt avfall), eget miljötänk
 40. Vad avgör hur många fraktioner som man delar upp avfallet i ?
  geografiskt läge, typ av projekt, när i projektet
 41. Var kan PCB förekomma i en byggnad?
  Fogar till betong/fasadelement, gamla treglasfönster, halksäkra golv, kondensatorer
 42. Varför är det speciellt viktigt vid källsortering att inte exempelvis lägga kemiska produkter eller batterier i fel container?
  Hela containern kan klassas som farligt avfall. Dyrt
 43. Beskriv BASTA! (syfte, innehåll, godkännande, krav etc)
  Ett register över kemiska produkter som är OK att använda inom byggsektorn, framtaget av Byggsektorns Kretsloppsråd. Registrering görs av tillverkar/importör och för att registrera kräva att produkten klarar en rad krav avseende innehåll av hälso- och miljöstörande ämnen.
 44. Miljökonsekvensbeskrivningen
  i vilka sammanhang upprättas den?
  Vid stora projekt med betydande miljökonsekvenser. Om det behövs kan stämmas av med länsstyrelsen.
 45. Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas av vem?
  Byggherren/verksamhetsutövaren
 46. vem godkänner miljökonsekvensbeskrivningen?
  länsstyrelsen eller regeringen
 47. ange vad miljökonsekvensbeskrivningen måste innehålla
  beskrivning av miljösituationen, alternativ, nollalternativ, miljökonsekvenser, samråd mm
 48. Vad utmärker ett passivhus?
  Värms i huvudsak upp av människor, hushållsmaskiner mm, tätt, tjocka väggar, mycket god isolering, effektbehov 10-14 W/m2, FTX, begränsad solinstrålning på sommaren, något dyrare m.fl
 49. Vilka är de vanligaste orsakerna (vanligaste föroreningarna) till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt?
  Olja och slam/partiklar
 50. För vilket av följande finns ”miljöskatt”? elektronik, naturgrus, miljöfarligt avfall
  naturgrus
 51. Vad heter det nya miljöklassificeringssystemet för vägar?
  Green Roads
 52. Varför kan ibland asfalt inte återanvändas?
  PGA att innehåller PAH:er Polycykliska aromatiska kolväten
 53. Vad menas med miljökvalitetsnormer?
  haltgränser för utpekade ämnen
 54. Vad menas med miljöprogram?
  beställarens eller kommunens miljökrav för ett framtida projekt
 55. Vad menas med producentansvar? Ansvar för……
  omhändertagande av uttjänt produkt
 56. Vilka utsläpp tar katalysatorn bort för en arbetsmaskin?
  kväveoxider
 57. Vad heter miljöcertifieringssystemet för uthålligt skogsbruk (träprodukter) ?
  FSC,  Forest Stewardship Council
 58. Vem får transportera farligt avfall från ett bygge?
  företag med särskilt tillstånd
 59. När används farosymbol?
  vid märkning av kemiska produkter
 60. Vad är BF9K?
  miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetslednings-system
 61. Hur stor är verkningsgraden för dagens kiselsolceller?
  ca 15 %
Author
Lelzor
ID
324622
Card Set
Miljö och arbetsvetenskap
Description
Miljö och arbetsvetenskap
Updated