bygglogistik2014-10-31

 1. Då man i statistiken talar om totala bygginvesteringar som är gjorda i Sverige så avser man tre typer av byggnationer, vilka ?
  Bostäder, Lokaler, Anläggningar
 2. Hur många lägenheter har de senaste åren färdigställts per år i Sverige och hur (ungefär) fördelar sig dessa i olika upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt) ?  B) 2012 färdigställdes totalt 26 000 lägenheter, varav ca 8 600 äganderätter, ca 9 000 bostadsrätter och ca 8 400 hyresrätter. Rätt svar
 3. Hur fördelar sig investeringar i bostäder mellan flerbostadshus och småhus i dag ?
  63 mdkr flerbostadshus 58 mdkr småhus (ca 50/50)
 4. Hur stor är produktionskostnaden (ungefär) per m2 (kvadratmeter) för en bostad i dag ?
  Ca 34 526 kronor per m2 (35 tkr per m2)
 5. Hur många av t ex miljonprogrammets lägenheter i Sverige anses av fastighetsbranschen stå i behov av ROT projekt ?  A) 650 000 Rätt svar
 6. Nämn minst tre olika inriktningar inom restaureringskonsten från 1800 talet tills i dag.
  Stil-, Romantisk, Historisk, vetenskaplig, kritisk, stads- restaurering
 7. Vad stämmer in på Supply Chain Management ?  D) Sänker totalkostnaderna Rätt svar
 8. Hur stor andel av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering ?  A) Ca 50 % Rätt svar
 9. Vad innebär det för en byggare att använda sig av tredjepartslogistik ?  B) Att en extern part köps in för att ta hand om logistiken Rätt svar
 10. Vad kallas den metafor som används för att illustrera synliga respektive osynliga kostnader ?  D) Isbergsmetaforen Rätt svar
 11. Hur stor andel av alla lastbilstransporter i Sverige är kopplade till samhällsbyggandet ?
  B) Ca 40 % Rätt svar
 12. Vad menas med ett returflöde när vi pratar om bygglogistik ?
  C) Ett återflöde av felaktiga byggmaterialprodukter Rätt svar
 13. Vad stämmer gällande leveranser till en byggarbetsplats ?
  A) Leveranser bör ske till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället Rätt svar
 14. Hur stor (ungefär) är den värdeskapande tiden för en byggnadsarbetare ?  C) Ca 15 % Rätt svar
 15. Vad är de så kallade S-kostnaderna som uppkommer på en arbetsplats ?
  D) Skador, Spill, Stölder Rätt svar
 16. Kort beskrivning av vad som avses med dessa begrepp,påverkar de logistiken i ett ROT projekt?

  Restaurering
  Konservera
  Novera
  Rekonstruera
  Renovera
  Reparera
  Restaurering = samlingsbegrepp för samtliga begrepp nedan

  Konservera = vidmakthålla

  Novera = tillföra något nytt

  Rekonstruera = återuppbygga eller återutföra

  Renovera = förnya ytskiktet

  Reparera = laga
 17. Ge fem exempel på risker som kan vara svåra att förbestämma i samband med att man skall genomföra ett ROT projekt i en gammal fastighet och som kan påverka planerad logistik.
  Ritningar saknas eller stämmer ej, går inte att förutse vad som finns bakom ytan som ska rivas och sedan återuppbyggas.

  Det händer ofta, att flera yrkesgrupper som ska koordinera och planera sina leveranser och arbetsmoment samtidigt.

  Vid dålig personalresursplanering och dålig kommunikation (platschefen och arbetsledare kan vara sjuka, flera arbetsgrupper hamnar i samma rum. mm).

  Att det kan tillkomma olika komplikationer beroende på att man måste vänta på beräkning från konstruktionskontor, eller den moment som planerades kan inte genomföras.

  Varor saknas hos leverantören och tillverkare, långa leveranstider mm.Långa och krångliga beslutvägar.Vid projektering saknas hänsyn till arbetsmiljö i utförande (montage av stora och tunga fönsterparti osv).

  Att verksamhet pågår i huset (hyresgästerna finns kvar).
 18. Beskriv logistiken för arbete med att bygga/producera en platta på mark för ett småhus (med måtten 8 x 16 m). Marken på fastigheten består av tunnare lager humusjordart på underliggande bra morän och bedöms som ok för tänkt grundläggningsarbete. Svara med minst 8 numrerade punkter (med en textrad vardera).
  Svar tex ungefär så här ( allt behöver inte vara med)

  1 Upprättande av APD plan för arbetplatsen1 Inhängnad av arbetsplatsen

  2 Avvägning ( uppmätning och uppsättande av syft markeringar, "snören" som markerar var grundplattan skall ligga och på vilken nivå )2 ( Humusavtagning (bortschaktning av humuslagret (organiskt material så som halvförmultnade löv, barr, gräs mm).

  3 Schaktning till bestämd terrasnivå = borttagande av jordlager ner till den nivå varifrån man sedan skall börja bygga upp själva grundplattekonstruktionen.

  4 Påläggning av geotextil på terassytan ( marken där grundplattan skall ligga)4 Utfyllning med samkross ( dräneringslagret ( gärna format så att det följer den form som betongplattan skall ha på sin undersida)

  5 Montering av VA ledningar i och på dräneringslagret5 Byggande att kantform för kommande betonggjutning5 montering av kantbalksisolerng5 Utläggning av isolerskivor ( värmeisolering typ cellplast alt stenullsskovor) dräneringsrör

  6 Armering av blivande betongplatta

  7 Gjutning av betongplatta7 Täckning av betongplattan av avdunstningsskydd ( platduk som påförs särskillt om det är soligt o varmt och som tas bort efter några dagar)

  8 Rivning av kantform(11 utläggande av dräneringsledningar)8 återfyllnad jordlager mot betongplatta.8 Återfyllning jord över detta som färdigyta för tex gräs
 19. Man planerar ombyggnad av lgh 5 RoK till en lgh 1 RoK + 1 lgh 3 RoK.Vilka är förutsättningarna och vilka krav ställs på bl.a. stomme, tillgänglighet, utrymmen för installationer samt övrig byggteknik relaterad till logistik för att projektet skall bli vettigt att genomföra. Svara med minst 8 numrerade punkter (med en textrad vardera).
  1. stommen ( horisontal och vertikal) utformning med bärande väggar , pelare

  2 mörjliga entreer från trapphus till planerade lägenheter

  3 ljusinsläpp, förnster i fasader

  4 formen på byggnaden så att det blir rimligt ljusa lägenheter

  5 schakter för installationer

  6 Möjligheter till horisontala kanaler för installationer så som VVS , elmöjlighet att uppfylla brandkrav mellan lgh/lgh och trapphus o olika våningsplan

  7 tillgänglighetskrav ( handikapp mm)

  8 tillräckliga utor för allm gemensamma lokaler samt tex P ytor när det nu blir fler hushåll i fastigheten
 20. Varför sjunker ofta den prognostiserade vinsten mellan byggprojektering ochbyggproduktion ?
  Undermåligt planeringsarbete, kan till exempel bero på att projekteringen ofta fortlöper parallellt med produktionen.

  Inte tagit hänsyn till omkostnader i tillräckligt stor utsträckning med ett för stort fokus på lägsta pris istället för bästa totalkostnad.

  Projektörer i projekteringen kan sakna uppfattning om hur saker produceras och svårigheter med vissa val och det kan således tillkomma oväntade händelser som driver kostnader i produktionen. På samma sätt har produktionen ibland svårt att förstå hur projektörer har tänkt i projekteringen.

  Projekteringen har en annan bild av slutprodukten än produktionen och vilket värde det skapar för kunden.
 21. Beskriv kortfattat de kostnadsposter som ingår i en totalkostnadsanalys.
  Viktigaste kostnadsposterna som ger full poäng om de finns med och samtidigt är korrekt beskrivna: interna transporter, lagerkostnader, avfall/kvittblivning, transporter och administration (utöver materialkostnad).
 22. Beskriv kortfattat de 6 stegen som ingår i order- och leveransprocessen.
  Orderläggning, kunden anger specifikationer, mängder, tider för sina behov etc.

  Ordermottagning, tar emot kundens beställning, lägger in administrativt system för leveransbevakning, återkoppling angående leveranstidpunkt etc.

  Orderbehandling, planering av produktion för inlagda order.

  Färdigställande av order, produktion av inlagd order.

  Transport, sker med egen eller tredjepartsföretag (speditör).

  Inleverans, leverans på avsatt ställe vid överenskommen tidpunkt, därefter gör kunden godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring. (sidorna 56-57 i faktaboken)
 23. Beskriv kortfattat de olika aktörerna i en bygglogistikprocess,byggmaterialtillverkare, bygghandel, speditör samt byggproducent.
  Byggmaterialtillverkare är den aktör som köper och bearbetar råvara till produkter i form av byggmaterial i delar eller sammanfogade i moduler.

  Bygghandel är en grossist som köper in byggråvara och färdiga byggmaterial produkter för vidare försäljning till detaljister eller direkt till företags- och/eller privatkunder.

  Speditör är den aktör som tillhandahåller transporter från egna eller andras lagerdepåertill kundens lagerdepåer (eller byggproduktionsplatser).

  Byggproducent är den som sköter nybyggnation eller ROT projekt i egen regi eller till en beställare.
 24. Beskriv med text och skiss hur lagernivån varierar över tid för följande fyra skilda efterfrågemönster: Jämn Cyklisk Stigande Slumpmässig
  Jämn: Sågtandsmönster med påfyllning och förbrukning linjärt beskriven.

  Cyklisk: Oregelbunden förbrukning beroende på variationen med påfyllning.

  Stigande: Sågtandsmönster som blir tätare och tätare när förbrukningen ökar.

  Slumpmässig: beskriven som linjär men varierande i ett asymmetriskt mönster.(skisser enligt läroboken sidan 147 eller 183)
Author
anton8
ID
324497
Card Set
bygglogistik2014-10-31
Description
bygglogistik
Updated