Japanese 1 - Ch3 Vocab

 1. issho ni
  together; with
 2. kaerimasu (kaeru)
  return
 3. kore kara
  from now
 4. chotto
  for a while
 5. e
  to (a place)
 6. ikimasu (iku)
  go
 7. ee
  yes
 8. hon
  book
 9. kaimasu (kau)
  buy
 10. nani
  what
 11. shimasu (suru)
  do
 12. sugu
  soon
 13. uchi
  house; home
 14. iie
  no
 15. kissaten
  coffee shop
 16. de
  at; in
 17. koohii
  coffee
 18. nomimasu (nomu)
  drink
 19. yoku
  often; a good deal
 20. mainichi
  every day
 21. ashita
  tomorrow
 22. gakkoo
  school
 23. kimasu (kuru)
  come
 24. kyoo
  today
 25. Gin'za
  Ginza street - shopping center
 26. ocha
  tea; green tea
 27. Nihon
  Japan
 28. hai
  yes (more formal than ee)
 29. tabemasu (taberu)
  eat
 30. taipuraitaa
  typewriter
 31. mizu
  water
 32. ten'pura
  tempura
 33. doko
  where; what place
 34. gohan
  meal; rice
 35. gyuunyuu
  cow's milk
 36. jisho
  dictionary
 37. pan
  bread
 38. biiru
  bread
Author
lukeml
ID
323671
Card Set
Japanese 1 - Ch3 Vocab
Description
Japanese 1 - Ch3 Vocab
Updated