Miljö- och arbetsvetenskap

 1. Vad behandlar ISO 45001?
  Arbetsmiljö.
 2. Hur mycket utsläpp av koldioxidekvivalenter motsvarar medelsvenskens konsumtion?
  8 ton.
 3. Vad är demateralisering?
  Att exempelvis använda mejl i stället för brev. Den fysiska apparaten telefonsvarare har ersatts av elektroner som gör samma jobb.
 4. Vad är EPD?
  Environmental product declaration. En deklaration över en produkts miljöpåverkan från vaggan till graven.
 5. Vad har cement och flygindustrin gemensamt?
  De är ungefär lika stora miljöbelastare.
 6. Hur stoppar vi försurning i sjöar?
  Kalkbombar med helikopter.
 7. Var passar ozon bäst, på marken eller uppe i stratosfären?
  Där uppe. Då skyddar det mot UV-strålning. På marken kan det till och med vara farligt.
 8. Beskriv fotosyntesen.
  Med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten producerar klorofyllet i växter kolhydrater och syre. Kolhydraterna lagras i växten som energi som frigörs när man äter växten, alternativt äter ett djur som ätit växten.
 9. Definiera ekosystem.
  Läran om samspelet mellan organismerna och deras miljö.
 10. Vad är faktor 10?
  Att vi kommer att behöva hitta ett sätt att kapa 90 procent av vår miljöbelastning. Detta eftersom mängden människor och deras köpförmåga ökar lavinartat framöver.
 11. Definiera hållbar utveckling.
  Hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.
 12. Varför försuras sjöar?
  Förbränning av fossila bränslen. Kalkbombning kan hjälpa.
 13. Vad beror övergödning på?
  Utsläpp av kväve och fosfor. Industrier, vägtrafik, jordbruk t ex.
 14. Marknära ozon orsakas främst av...
  ...utsläpp från bilar och maskiner.
 15. Varför är koppartak i princip förbjudet?
  Vid korrosion spolas kopparjoner ut i dagvattnet.
 16. Vad är KM och MKM?
  • Känslig Mark och Mindre Känslig Mark. 
  • Det förstnämnda kan vara mark som t ex skolor/förskolor ska kunna ligga på, det andra kanske järnväg, industri.
 17. Vad är Miljökvalitetsnormer?
  Nivåer av förorening i mark, vatten och luft som man har bestämt inte får överskridas.
 18. Vad står MKB för? Vad innebär det att göra en sådan?
  Miljökonsekvensbeskrivning. Det är en omfattande beskrivning av hur ens planerade projekt/byggnadsverk kommer att påverka naturen, den biologiska mångfalden etc.

  För stora projekt som påverkar miljön avservärt krävs en MKB. 

  Exempel utbyggnad Arlanda.
 19. Vad är BF9K?
  Byggbranschens Kvalitetssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
 20. Vad är en biotop?
  En typ av omgivning med naturliga gränser. Exempel: bäck, äng, insjö.
 21. Vad är Bra Miljöval?
  "Falken". Naturskyddsföreningens miljömärkning. Främst för dagligvaror.
 22. Vad är en byggvarudeklaration?
  En standardiserad information om byggvaror. Innehåller info om varans miljöpåverkan i olika delar av dess livscykel.

  Beskriver också hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och avfallsskedet.
 23. Vad är Byggvarubedömningen?
  Ett hjälpmedel för den som ska välja byggvaror, där man får hjälp att avgöra varans miljöpåverkan. "Rekommenderas", "Accepteras", "Undviks".
 24. Vad innebär "Bästa möjliga teknik"?
  Enligt Miljöbalken är den som bedriver yrkesmässig verksamhet skyldig att använda den bästa möjliga tekniken ur miljösynpunkt.
 25. Vad är Ceequal?
  Brittiskt miljöklassningssystem för anläggning.
 26. Vad är egenkontroll?
  Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare kontinuerligt planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka hälso- och miljöproblem.
 27. Definiera ekosystem.
  En avgränsad del av naturen som man valt att studera. Stort eller litet. Alla varelser, växter och områdets miljö utgör tillsammans ekosystemet.
 28. Vad är ecolabel?
  EU:s miljömärkning. Förut EU-blomman.
 29. Vad är FSC?
  Forest Stewardship Council. Märkningssystem för ansvarsfullt skogsbruk.
 30. Vad är FR 2000?
  Ett kvalitetssystem (bygger bl a på ISO 9001 och ISO 14001) fast enklare, anpassat för mindre företag.
 31. Vilka utsläpp hindrar en katalysator?
  Kväveoxider och kolväten.
 32. Vad är klimatdeklarationer?
  En begränsad miljövarudeklaration som visar en varas beräknade utsläpp av växthusgaser från vaggan till graven. Fokuserar enbart på växthusgaserna.
 33. Vad är KRAV?
  Miljömärkning som reglerar livsmedel och andra jordbruksprodukter. Inget konstgödsel, inga syntetiska bekämpningsmedel.
 34. Vad är ett Miljöledningssystem?
  Ett system för att implementera, revidera och förankra det systematiska miljöarbetet på ett företag.
 35. Det finns två huvudtyper av miljömärkning.
  • De som är lagstadgade (gäller i första hand kemiska produkter)
  • De som är frivilliga (här finns tre undergrupper)
 36. Vad är en miljöplan?
  Upprättas av projektören/entreprenören. Svarar på frågan "HUR uppfyller vi det vi skrivit i Miljöprogrammet?".
 37. Vad är ett miljöprogram?
  Fasthälls av byggherren. Slår fast projektets miljömål och miljökrav. Svarar alltså på frågan "VAD ska vi uppnå i projektet angående miljön?".
 38. Säg risker med PCB.
  Cancer, nedsatt fortplantningsförmåga, påverkat nervsystem.
 39. Är det vanligare med arbetsrelaterade olyckor hos byggnadsarbetare än andra?
  Dubbelt så vanligt som hos andra arbetstagare.
 40. När behövs en Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket?
  • Vid arbeten som:
  • Beräknas pågå mer än 30 arbetsdagar, och där mer än 20 personer samtidigt vid något tillfälle sysselsätts
  • Kommer att omfatta fler persondagar än 500
 41. Vad sker om Förhandsanmälan uteblir?
  Sanktionsavgift. 5000 kr...?
 42. Vad blir det för konsekvens om en AMP inte upprättas innan arbetsplatsen etableras?
  50 000 kr i sanktionsavgift om det är en "Förhandsanmälan"-arbetsplats. Annars 10 000.
 43. Vad är ett elcertifikat?
  Avgift på elräkningen. Elbolaget ska använda den för investeringar i grön el.
 44. Vad tusan är REACH?
  Den europeiska kemikalielagstiftningen. BASTA baseras på REACH.
 45. Vad rör ISO 14001?
  Miljöarbete.
 46. Vad är Miljöstyrningsrådet?
  Upphandlingsregler som inte riktigt fått genomslag ännu.
 47. Vad är Sunda Hus?
  Konkurrerar med Byggvarubedömningen. Med lite sisådär resultat.
 48. Vad är ungefärlig energiförbrukning för ett jävla passivhus?
  25 kWh/m²/år.
 49. Vad är kWp?
  Kilowatt peak, den maximala tillverkade mängden el under optimala förhållanden. (För solceller.)
 50. Hur stor del av Sveriges el kommer från vindkraft?
  10 procent.
 51. Vilka är de tre övergripande målen för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige?
  • Skydda miljön
  • Effektiv resursanvändning
  • Hållbar försörjning
 52. Vi har 16 miljömål.
  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö
  • Giftfri miljö
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning
  • Ingen övergödning
  • Skyddande ozonskikt
  • Levande skogar
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Säker strålmiljö
  • Storslagen fjällmiljö
  • Myllrande våtmarker
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Ett fattigt växt- och djurliv (not)
 53. Vad är det nuvarande målet att varje världsmedborgare ska släppa ut för antal koldioxidekvivalenta gaser per kalenderår?
  4,5 ton.
 54. Säg några allmänna hänsynsregler i Miljöbalken.
  • Kunskapskrav. Man ska känna till regler och lagar.
  • Återvinna. Man ska... ja, återvinna.
  • Ansvara för att skador man orsakat fixas eller ersätts.
  • Hushålla med energi och resurser.
Author
trummistobbe
ID
322863
Card Set
Miljö- och arbetsvetenskap
Description
Miljö- och arbetsvetenskap
Updated