Byggprocesskursen

 1. Vad ingår i begreppet Operativ förvaltning?
  • * Teknisk förvaltning (drift och underhåll)
  • * Administrativ förvaltning (underhållsplaner för byggnadsverket)
  • * Ekonomisk förvaltning (löner och avtal för de som utför ovanstående)
 2. Vad är målet med en förstudie?
  Att bestämma om man ska gå vidare med projektet eller lägga ned det.
 3. Projekteringen kan delas upp i tre skeden. Vilka?
  • * Programskedet
  • * Projekteringsskedet
  • * Upphandlingsskedet
 4. Vad händer i programskedet?
  Byggherrens alla krav på den blivande byggnaden preciseras.

  Alla förutsättningar och villkor/krav som kan påverka den kommande projekteringen klarläggs.
 5. Vad är systemutformning?
  Handlingar som fastställer byggnadens konstruktionssystem och alla installationssystem. Så att en balk inte krockar med ett hisschakt till exempel.
 6. Bygghandlingar består av tre huvudsakliga delar. Vilka?
  • * Ritningar (A, K, M, E, VS)
  • * Beskrivningar (Byggnadsteknisk, mark-, el-, VS-)
  • * AF-delen (Administrativa föreskrifter, här kan det exempelvis stå att AMA ska följas)
 7. Vad är skillnaden mellan översiktlig tidplan och en produktionstidplan?
  Översiktlig - vecka för vecka. Produktionstidplanen bryter ned det planerade arbetet dag för dag.
 8. Vad är skillnaden mellan en anbudskalkyl och en produktionskalkyl?
  I produktionskalkylen är även tiden en faktor. Detta för att man när som helst ska kunna fråga arbetsledaren: "Hur ligger vi till ekonomiskt just nu?"
 9. Vad är projekteringsskedets slutprodukt?
  Förfrågningsunderlaget, FU, som till största delen består av Bygghandlingarna.
 10. Vad är skillnaden mellan byggherre och beställare?
  Byggherren kallas beställare efter att kontrakt är skrivet.
 11. Definiera byggherre.
  Den som för egen räkning utför någon form av byggnadsverk.
 12. Vad är en byggledare?
  Byggledaren arbetar åt byggherren, och har lämpligtvis kompetens som också finns hos entreprenören. Är med vid olika moment som representant för byggherren, exempelvis om man ska mäta något. Då är båda överens och det blir inte för mycket eller för lite (parterna har olika intressen).
 13. Vad gör en kontrollant?
  Gör kontinuerliga kontroller under byggtiden. Kontrollerar att entreprenören bygger enligt handlingarna. (Exempelvis inte drar i skruvar alldeles för djupt i gipset.)
 14. Vad är skillnaden på geolog och geotekniker?
  En geolog bryr sig om hur en jordart uppkommit. En geotekniker bryr sig om hur man praktiskt gör när man grundlägger på den.
 15. Vad är skillnaden mellan förordningar och föreskrifter?
  Förordningar reglerar vilka myndigheter som får utfärda föreskrifter. Föreskrifter visar hur lagen ska tillämpas.
 16. Är BBR en förordning eller en föreskrift?
  En föreskrift. Den visar praktiskt hur lagen kan tillämpas.
 17. När behövs marklov?
  Om man vill förändra topografin på en bit mark.
 18. Nämn tre saker som Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om.
  • * Kommunens planläggning av mark- och vattenområden
  • * Bygglov, rivningslov och marklov
  • * Tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten
 19. Nämn tre saker som BVL behandlar.
  • * Tekniska krav på byggnadsverk. (Brand, bärförmåga, buller, energi etc)
  • * Byggprodukter/byggmaterial
  • * Typgodkännande och tillverkningskontroll av byggmaterial och prefabkonstruktioner
 20. BKR, Boverkets konstruktionsregler, har ersatts av...
  Eurokod.
 21. Vad är Boverket?
  Den centrala myndigheten för samhällsplanering och stadsutveckling.
 22. Definiera Översiktsplan.
  En heltäckande plan för hela kommunen, där man anger vad de olika områdena ska användas till, och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.
 23. Definiera Detaljplan.
  En detaljerad plan över ett mindre område. Upprättas där ny bebyggelse planeras eller befintlig bebyggelse ska ändras på ett sätt som kräver samordning.

  En detaljplan består av en planritning och en plan- och genomförande beskrivning.
 24. Hur lång är genomförandetiden för en detaljplan?
  5-15 år.
 25. Vad är en Regionplan?
  En regionplan upprättas när det krävs samordning mellan flera olika kommuner. Ex. vattenförsörjning, brandsäkerhet, trafikfrågor.
 26. Vem beviljar bygglov?
  Byggnadsnämnden.
 27. För vad behöver man bygglov?
  För att bygga nytt, bygga till eller ändra befintlig byggnad.
 28. Vad betyder det att få ett Förhandsbesked av Byggnadsnämnden?
  Att byggherren har 2 år på sig att projektera och söka bygglov.
 29. Vem har Funktionsansvaret vid utförandeentreprenad?
  Bygghen.
 30. Vad ingår i begreppet funktionsansvar?
  Ansvar för bygghandlingarnas innehåll och riktighet, ansvar för de valda tekniska lösningarna, materialval...
 31. Vad är ett BOT-projekt?
  Build, Operate/Own, Transfer. Kan vara stora statliga projekt som finansieras av privat entreprenör. Entreprenören får äga och hösta in intäkterna till kostnader+avtalad vinst är täckta, sen övergår byggnadsverket i statens regi.
 32. Vad är projektutveckling?
  Hela biten med finansiering, markförvärv, bygga bostäder, sälja dem/hyra ut dem.
 33. I Förfrågningsunderlaget vid Totalentreprenad bifogas inga bygghandlingar, då dessa ska upprättas av Entreprenören. Vad skickas med i stället?
  Ett ramprogram.
 34. Det finns tre typer av ansvar som är aktuella vid upphandling. De kan innehas av byggherren eller entreprenören. Vilka är de?
  • Funktionsansvar
  • Utförandeansvar
  • Samordningsansvar
 35. Tre huvudtyper av indirekta produktionskostnader?
  • Driftskostnader
  • Arbetsledning
  • Maskinkostnader
 36. Vad ingår i Täckningsbidraget?
  • Centraladministrativa kostnader (löner, hyror mm)
  • Vinst (aktieutdelning)
  • Risk
 37. Vid löpande räkning heter det inte Täckningsbidrag, utan...
  ...entreprenörsarvode.
 38. Om man har fast pris med indexreglering, vad använder man för att justera priset enligt index?
  Entreprenadindex, "E84". Ger en faktor man multiplicerar med.
 39. Enligt AB har beställaren rätt att hålla inne hur mycket på varje faktura?
  10 procent. Men totalt max 5 procent av totalbeloppet.
 40. Förutom ritningar, beskrivningar och AF-del finns ofta en sak till i FU. Vad?
  Preliminär MF, mängdförteckning.
 41. Vad ingår i á-priset?
  Allt. Material, arbetskostnad, indirekta kostnader, TB.
 42. Vad är huvudanbud och sidoanbud?
  Huvudanbud följer FU slaviskt. Sidoanbud bygger på andra förutsättningar. Erbjuder en annan lösning till alternativt pris.
 43. Vad är en reservation i anbudsprocessen?
  Ett avsteg från FU. Till exempel: Man tycker byggtiden är för kort, eller man vill ha indexreglering fast FU inte innehöll det.
 44. Beskriv grovt arbetsgången vid anbudsgivning.
  • En kompetent kalkylgrupp sätts ihop.
  • Titta på bygghandlingarna. Läs AF-del!
  • Mängder tas fram. Kanske finns mängdförteckning?
  • Besök arbetsplatsen innan anbud lämnas.
  • Beräkna indirekta arbetskostnader.
 45. Vad är tröskelvärde?
  Under eller över tröskelvärdet avgör vilken upphandlingsform man får använda när det handlar om LOU.
 46. Under tröskelvärdet, vilka upphandlingsformer är ok?
  • Förenklad upphandling
  • Direktupphandling
 47. Över tröskelvärdet, vilka är ok?
  • Öppen upphandling
  • Selektiv upphandling
  • Förhandlad upphandling
 48. Definiera AMA.
  Ett system för att upprätta tekniska beskrivningar (arbetsutförande och materialbeskrivning) och administrativa föreskrifter.
 49. Vad är MER?
  Mät- och ersättningsregler. Finns för hus och anläggning. Definierar hur olika typer av arbeten ska mätas (exempelvis antal, meter, etc) och ersättas.
 50. Sex grejer som kan tas upp i AF-delen.
  • UE
  • ÄTA
  • Entreprenadform
  • Ersättningsform
  • Anbudstid
  • Arbetsledning
Author
trummistobbe
ID
322805
Card Set
Byggprocesskursen
Description
Det är byggprocessen det handlar om.
Updated