Physics GRE Equations 2

 1. Double-slit maxima
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=d%5Csin%5Ctheta%3Dm%5Clam&chs=192x30
 2. Double-slit minima
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=d%5Csin%5Ctheta%20%3D%20(m%2B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D)%5Clamb&chs=272x64
 3. Bragg's law (constructive interference)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=2d%5Csin%5Cth%3Dm%5Clamb&chs=210x30
 4. Thin-film maxima
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=2d%20%3D%20(m%2B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D)%5Cfrac%7B%5Clam%7D%7Bn%7D&chs=218x66
 5. Intensity of unpolarized light after going thru polarizer
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=I%3D0.5I_0&chs=134x34
 6. Malus' law
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=I%3DI_0%5Ccos%5E2%5Cth&chs=180x36 (theta is the angle between the polarizers' axes)
 7. Snell
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=n_1%5Csin%5Cth_1%20%3D%20n_2%5Csin%5Cth_2&chs=282x38
 8. Critical angle (total internal refl)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cth_c%20%3D%20%5Carcsin(%5Cfrac%7Bn_2%7D%7Bn_2%7D)&chs=234x62
 9. Brewster's angle
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cth_B%20%3D%20%5Carctan(%5Cfrac%7Bn_2%7D%7Bn_1%7D)&chs=250x62
 10. Redshift
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=z%3D%5Cfrac%7B%5CDel%5Clambda%7D%7B%5Clamb_0%7D&chs=106x72
 11. Schwarczchild radius
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=R%20%3D%20%5Cfrac%7B2GM%7D%7Bc%5E2%7D&chs=150x66
 12. Time dilation
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5CDelta%20t%20%3D%20%5Cgamma%20%5CDelta%20t_%7Bproper%7D&chs=234x38
 13. Length contraction
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cell%20%3D%20%5Cfrac%7B%5Cell_%7Bproper%7D%7D%7B%5Cga%7D&chs=148x70
 14. Energy-momentum relation
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=E%5E2%20%3D%20(pc%5E2)%5E2%20%2B%20(mc%5E2)%5E2&chs=316x46
 15. Relativistic momentum
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=p%3D%5Cgamma_u%20m%20u&chs=154x34
 16. Relativistic kinetic energy
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=E%20%3D%20(%5Cgamma%20-1)mc%5E2&chs=224x38
 17. Photon momentum
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=p%20%3D%20%5Cfrac%7Bh%7D%7B%5Clamb%7D&chs=86x68
 18. Velocity addition (x)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=u_x'%20%3D%20%5Cfrac%7Bu_x%20%2Bv%7D%7B1%2Bu_xv%2Fc%5E2%7D&chs=224x78
 19. Velocity addition (y)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=u_y'%20%3D%5Cfrac%7Bu_y%7D%7B%5Cgamma(1%2Bu_xv%2Fc%5E2)%7D&chs=262x74
 20. Velocity addition (z)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=u_z'%20%3D%20%5Cfrac%7Bu_z%7D%7B%5Cgam(1%2Bu_xv%2Fc%5E2)%7D&chs=262x74
 21. Timelike interval
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-c%5E2%5CDelt%20t%5E2%20%2B%20%5CDelt%20x%5E2%20%3C%200&chs=276x36
 22. Lightlike interval
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-c%5E2%20%5CDelt%20t%5E2%20%2B%20%5CDelt%20x%5E2%20%3D%200&chs=288x36
 23. Spacelike interval
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-c%5E2%5CDelt%20t%5E2%20%2B%20%5CDelt%20x%5E2%20%3E0&chs=274x36
 24. Relativistic doppler effect (longitudinal)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f_s%20%3D%20f_0%20%5Csqrt%7B%20%5Cfrac%7B1%5Cpm%20%5Cbet%7D%7B1%5Cmp%20%5Cbet%20%7D%7D&chs=222x98
 25. Transverse doppler effect
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f_s%20%3D%20%5Cfrac%7Bf_0%7D%7B%5Cga%7D&chs=110x78
 26. [AB,C] =
  A[B,C] + [A,C]B
 27. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(AB)%5E%5Cdag&chs=94x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=B%5E%5Cdag%20A%5E%5Cdag&chs=82x36
 28. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Clang%20A%7CB%20%5Crang%5E*&chs=108x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Clang%20B%7CA%5Crang&chs=96x40
 29. Pauli x spin matrix
  { {0, 1}, {1, 0} }
 30. Pauli y spin matrix
  { {0, -i}, {i, 0} }
 31. Pauli z spin matrix
  { {1, 0}, {0, -1} }
 32. Spin operator
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cvec%7BS%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%5Chbar%7D%7B2%7D%5Cvec%7B%5Csig%7D&chs=120x66
 33. Schrodinger equation
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cleft%20(%20-%5Cfrac%7B%5Chbar%5E2%7D%7B2m%7D%5Cnab%5E2%2BV%20%5Cright%20)%5CPsi%20%3D%20i%5Chbar%5Cfrac%7B%5Cpar%5CPsi%7D%7B%5Cpart%20t%7D&chs=382x82
 34. Momentum operator
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=p%3D-i%5Chbar%20%5Cnab&chs=162x36
 35. [x,p]
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=i%5Chbar&chs=36x28
 36. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Bf(x)%2Cp%5D&chs=118x40
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=i%5Chbar%20%5Cfrac%7Bdf%7D%7Bdx%7D&chs=76x74
 37. Singlet state (1/2 + 1/2)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%7C00%5Crang%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Csqrt%7B2%7D%7D%20(%20%7C%5Cupar%20%5Cdownar%5Crang%20-%20%7C%5Cdownar%20%5Cupar%5Crang)&chs=334x82
 38. Triplet states
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%7C11%5Crang%20%3D%20%7C%5Cupar%20%5Cupar%5Crang&chs=164x40

  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%7C10%5Crang%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Csqrt%7B2%7D%7D(%20%7C%5Cupar%20%5Cdownar%5Crang%20%2B%20%7C%5Cdownar%20%5Cupar%5Crang)&chs=332x82

  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%7C1-1%5Crang%20%3D%20%7C%5Cdownar%20%5Cdownar%20%5Crang&chs=200x40
 39. Infinite square well energies
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=E_n%20%5Cprop%20%5Cfrac%7Bn%5E2%7D%7Bma%5E2%7D&chs=148x62
 40. Harmonic oscillator energies
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=E_n%20%3D%20(n%2B0.5)%5Chbar%5Comega&chs=256x38
 41. Harmonic oscillator ground state
Author
broach13
ID
322071
Card Set
Physics GRE Equations 2
Description
Updated