Logika - X Uzasadnianie twierdzeń

 1. 1. Podstawy
  • Racja dostateczna - każde tw. ma być uzasadnione i nie można uznać za prawdziwe jeśli nie ma racji dostatecznej, by uznać je za takie a nie inne
  • Postulat krytycyzmu - ocenianie twierdzeń przez wskazanie racji według określonych dyrektyw = racji dostatecznych
  • Klasyczna definicja wiedzy - nie ma wiedzy bez uzasadnienia
 2. 2. Sposoby uzasad. twierdzeń
  • Wskazanie podstaw dla uznania za true danego tw.
  • 1) Bezpośrednio
  • 2) Pośrednio
 3. 3. Uzasadnianie bezpośrednie
  • Bazowanie na doświadczeniach mających odbicie w wewnętrznej świadomości człowieka
  • Rodzaje:
  • 1) Zewnętrzne
  • 2) Wewnętrzne
 4. Spostrzeżenie zewnętrzne
  • (Zmysłowe)
  • Filar procesu poznawania świata
  • Oparte na zewnętrznych bodźcach, odbieranych zmysłowo
  • Mogą podelagać kontroli obiektywnej
  • Obserwacja - świadome poznawanie rzeczywistości
  • Eksperyment - czynności dla badania zjawiska kontrolowanego przez człowieka lub specjalnie wywołanego
  • Podział: 
  • 1) zewn. przypadkowe
  • 2) zewn. celowe
  • Księżyc jest w pełni - oceniamy oczami
 5. Spostrzeżenia wewnętrzne
  • (Introspekcyjne)
  • Wewnętrzna sfera psychiczna człowieka - przeżycia i wrażenia odbite w świadomości
  • Moga podlegać kontroli subiektywnej
  • Nikt poza osobą mówiącą "JEST MI ZIMNO" nie stwierdzi czy odczuwa dyskomfort
 6. 4. Uzasadnienie pośrednie
  • Wywodzenie zdania z poprzednio potwierdzonych zdań; ilość przesłanek skończona
  • 1) Dowodzenie
  • 2) Wyjaśnianie
  • 3) sprawdzanie
 7. Dowodzenie w uzasadnieniu pośrednim
  • Demonstrandum - zdanie dowodzone, dla którego poszukujemy uznanych racji wśród ogółu zdań
  • Na gruncie KRZ udowodnienie zdania = wyprowadzenie go ze zdań uprzendio uznanych, w skończonej liczbie kroków
  • Każdy z kroków uprawomocniony przez prawa logiki
  • Dowód wprost i dowód nie-wprost
 8. Wyjaśnianie w uzasadnianiu pośrednim
  • Explanandum - zdanie uznane - dla niego szukamy uznanych racji (explanansa) wśród ogółu zdań
  • a) dedukcyjne 
  • Z dwóch explanansa - zdań ogólnych i zdań jednostkowych (odnoszących się do danego przypadku), wyprowadzamy tw. (prawdziwe)
  • b) probabilistyczne
  • Odwołuje się do prawdopodob. występowania zdarzenia w danym stopniu
  • c) teleogiczne/celowościowe
  • Odnosi się do celu,wartości,funkcji jakiej ma coś służyć
  • d) kauzalne
  • Wykazanie związku czasowego i przyczn.-skutk. między 2 ele. w danym układzie; istotą rekonstrukcja ciągu zdarzeń = A przyczyną B, czego skutkiem C
 9. Sprawdzanie w uzasadnianiu pośrednim
  Poszukiwanie następstw zdania sprawdzanego (wątpliwa wartość logiczna) jako racji
 10. 5. Wnioskowanie
  • Proces myślowy, gdzie na podstawie uznania jakichś zdań za prawdziwe, dochodzimy do przeświadczenia o prawdziwości innego zdania - wniosku
  • Przesłanka wnioskowania - zdanie, na podst. którego uznajemy inne zd. za true
  • Wniosek - zdanie uznane za true w rezultacie proc. wnioskowania
  • Zb. przesłanek --> Wniosek
 11. Warunki poprawnego wnioskowania
  • 1) Prawdziwość przesłanek
  • Jeśli nie to błąd materialny - 0 i 0 -> 1
  • 2) Należyte uzasadnienie przesłanek
  • Jeśli co najmniej 1 nienależycie lub w ogóle = błąd petito principi
  • 3) Relacja wynikania logicznego 
  • Odpowiednia relacja między przesłankami a wnioskiem ;
  • Z1 -> Z2 (racja ->[wynikanie logiczne]-> następstwo)
 12. Relacja wynikania logicznego jako warunek poprawnego wnioskowania
  • Z1 wynika z Z2 wtw, gdy jeśli Z1 to Z2 i między nimi zachodzi:
  • 1) zw. przyczynowy - Z1 przyczyną Z2
  • 2) zw. tetyczny/normatywny- normy i cele i oparty na decyzji - Czyny nie zakazane są dozwolone
  • 3) zw. analityczny - wynikający od znacz. wyrazów; jeśli Jan starszy od Pawła, to Paweł młodszy od Jana
  • Do całości:
  • Jeżeli w Polsce obowiązuje zakaz subdelegacji,to podmiot uprawniony do wydania rozp.,nie może przekazać tego uprawn. innemu podmiotowi
 13. 6. Wnioskowanie dedukcyjne
  • Wnioskowanie, w którym wniosek wynika logicznie z przesłanek
  • Prawdziwy, o ile prawdziwe są przesłanki - jest niezawodne
  • ** Wnioskiwania: 1) Dedukcyjne 2) Niededukcyjne
 14. Wnioskowanie niezawodne
  Prawa logiki gwarantują, że zawsze prawdziwe przesłanki = prawdziwy wniosek
 15. 7. Błędy wnioskowań- wnioskowania dedukcyjne i niededukcyjne
  • 1) Błąd materialny 
  • Uważamy fałszywą przesłankę za prawdziwą; możliwy przy dowolnym wnioskowaniu
  • 2) Błąd formalny
  • Z przesłanek nie można wyprowadzić logicznego wniosku - uznajemy go za prawdziwy, mimo że nie wynika logicznie 
  • Ad.2 Kraków leży nad Wisłą. Bronek prezydentem RP. Jeżeli Krk nad Wisłą, to Bronek Eldo prezidento.
 16. 8. Wnioskowanie entymematyczne
  • Występuje w nim przesłanka entymematyczna (zachowana w umyśle dosł.) -niewymieniona we wnioskowaniu, bo uznana za oczywistą zwykle
  • Skoro Jan jest posłem, to skończył 21 lat.
  • Przesłanka 1: Jan jest posłem
  • Przesłanka 2 (entymematyczna): Bierne prawo wyborcze do sejmu od 21 lat
 17. 9. Wnioskowania niededukcyjne (uprawdopodobniajace)
  • (Uprawdopodobniające)
  • Wnioskowanie zawodne - Prawdziwość przesłanek nie przesądza o prawdziwości wniosku -> to wnioskowania uprawodopodobniające
  • Wnioskowanie uprawdopodobaniające - wychodząc od fałszywych przesłanek możemy dojść do fałszywego wniosku, lecz spodziewamy się racjonalnie, że wniosek będzi eprawdziwy
  • 1) Redukcyjne
  • 2) Indukcyjne
  • 3) przez analogię
 18. Wnioskowanie redukcyjne
  • Ze skutku na przyczynę; z następstwa na rację; przesłanki wynikają z wniosku
  • Z prawdziwości implikacji i NASTĘPNIKA, na prawdziwość poprzednika
  • P - przesłanka formalna
  • Jeżeli q, to p - przesłanka (zazwyczaj entymematyczna)
  • q- wniosek
  • Żadne prawo logiki nie gwarantuje niezawodności temu schematowi
  • Skoro ulice są mokre, to padał deszzcz.
 19. Wnioskowanie indukcyjne
  • Wiele przesłanek jendostkowych stwierdza, że jakieś zbadane przedmioty jakiegoś rodzaju mają pewną cechę
  • Ogólno-twierdzący wniosek, że dany przemdiot każdy zawiera taką cechę
  • 1) Przesłanki klasyfikujące
  • 2) Przesłanki kwalifikujące
  • Pełnoletni obywatele RP posoiadają dowód osobisty
  • Przesł. klasyfikująca: Osoba x jest pełnoletnim obywatelem Polski
  • Przesł. kwalifikująca: Osoba X posiada dowód osobisty
 20. Wnioskowania indukcyjne c.d.
  • 1) Przez indukcję enumeracyjna niezupełną
  • Za dużo przedmiotów do zbadania - zbadliśmy wiele, ale nie jest niezawodnie
  • 2) Przez indukcję eliminacyjną - 5 sposobów wnioskowania; METODY:
  • 1. Zgodności
  • 2. Różnicy
  • 3. Zgodności i różnicy
  • 4. Reszt 
  • 5. Zmian towarzyszących
  • Przesłanka będąca alternatywą zdań ogólnych dot. jakiegoś zjawiska + przesłanki będące zdaniami szczegółowymi
  • Wniosek zdaniem ogólnym, członem alterantywy, który nie został wyeliminowany przez zd. szczegółowe
 21. Paradoks czarnego kruka
  • Nie paradoks
  • Jak widzimy przpyadek potwierdzający regułę, to coraz bardziej wierzymiy
  • Człowiek przez automatyzm poznawczy nie przestrzega praw logiki formalnej
 22. Wnioskowanie przez analogię
  • Wniosek niee wynika z przesłanek, więc może być fałszywy, mimo że przesłanki prawdziwe
  • 1) Jeśli S1 = P; s2=P, to pewnie Sn też = P
  • 2) Coś ma cechy A B C D i należy do P --> coś innego mające cechy A, B, C ,D --> też należy do P
  • Polacy po polsku, Francuzi po francusku, Niemcy po niemiecku, więc pewnie Kanadyjczycy po Kanadyjsku? Nie, po ang i fr
 23. Wnioskowanie przez analogię, rodzaje
  • 1) Analogia Iuris - Z prawa
  • Jeśli są normy N1,N2 itd., które dot. jakiejś uznanej zasady czy wartości --> obowiązuje też Norma Nn, która nie została uznana w akcie prawnym, ale odwoluje sie do tej samej zas.
  • 2) Analogia Legis - z ustawy
  • Sposób interpretacji poszczeg. przep. ustawy
  • Jeśli w akcie jest N1 i odnosi się do stanu S1, to istnieje norma N2, niewyrażona w akcie, ale regulująca stan rzeczy S2, podobny do S1
Author
riatoz966
ID
321321
Card Set
Logika - X Uzasadnianie twierdzeń
Description
s
Updated