Chinese

 1. diân (zhōng)
  O'clock
 2. Zhōng
  Clock
 3. Fēn
  Minute (of time)
 4. Shàng~
  To go to, to get on
 5. Shàng kè
  To attend class
 6. Xià~
  To disembark
 7. Xià kè
  To finish class
 8. Wô jīntiān shídiân bàn shàng kè, shí' èrdiân èrshí fēn xià kè.
  Today I go to class at 10:39, and finish clad at 12:20
 9. Lesson (in school)
 10. Wânshang
  Evening
 11. Yôu kòng
  To have free time
 12. Nî wânshang yoû méiyôu? Wômen yìqî qù yùndòng.
  Do you have any free time in the evening? We'll go and exercise.
 13. Ménkôu
  Doorway, entrance
 14. Cānting ménkôu yôu yí liàng chē.
  There is a vehicle at the entrance to the restaurant.
 15. Wânfàn
  Evening meal
 16. Zâofàn
  Breakfast
 17. Wûfàn/ zhōngfàn
  Lunch
 18. Wèishénme
  Why
 19. Wéishénme nî míngtiān bù néng lái?
  Why aren't you able to come tomorrow?
 20. Yīnwèi
  Because
 21. Suôyî
  Therefore
 22. Yīnwèi wô míngtiān yào qù túshūguân kàn shū, suôyî bù néng lái.
  Because I want/need to go to the library tomorrow to read, so I can't.
 23. Zgōngwû
  Noon
 24. Tiānjīn
  Tianjin
 25. Shàngwû
  Forenoon a.m.
 26. Kêyî
  May, can
 27. Shénme
  When?
 28. ~shíhou
  Time
 29. Huílaí
  To come back, to return (here)
 30. Huí
  To return to (some place)
 31. Nî shénme shíhou kêyî huílai?
  When are you able to return (here)?
 32. Hòutiān
  Day after tomorrow
 33. Ziàwû
  Afternoon
Author
hannahq
ID
321112
Card Set
Chinese
Description
Lesson 9
Updated