Skriftlig matematik

 1. Pythagoras' sætning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=c%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2&chs=176x38
 2. Cosinusrelationen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=c%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2-2%5Ccdot%20a%5Ccdot%20b%20%5Ccdot%20Cos(C)&chs=432x44
 3. Sinusrelationen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba%7D%7BSin(A)%7D%3D%5Cfrac%7Bb%7D%7BSin(B)%7D%3D%5Cfrac%7Bc%7D%7BSin(C)%7D&chs=374x76
 4. Arealformlen for en trekant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Ccdot%20a%20%5Ccdot%20b%5Ccdot%20Sin(C)&chs=284x64
 5. Hældningskoefficienten a i en lineær funktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Cfrac%7By_2-y_1%7D%7Bx_2-x_1%7D&chs=154x68
 6. Tangentens ligning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Df'(x_0)(x-x_0)%2Bf(x_0)&chs=386x44
 7. Linjens ligning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a(x-x_0)%2Bb(y-y_0)%3D0%20&chs=358x44
 8. Linjens parameterfremstilling
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5CBig(%5Cbegin%7Bmatrix%7Dx%5C%5Cy%5Cend%7Bmatrix%7D%5CBig)%3D%5CBig(%5Cbegin%7Bmatrix%7Dx_0%5C%5Cy_0%5Cend%7Bmatrix%7D%5CBig)%2Bt%20%5CBig(%5Cbegin%7Bmatrix%7Dr_1%5C%5Cr_2%5Cend%7Bmatrix%7D%5CBig)&chs=290x74
 9. Cirklens ligning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(x-x_0)%5E2%2B(y-y_0)%5E2%3Dr%5E2&chs=358x50
 10. Diskriminant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=d%3Db%5E2-4%5Ccdot%20a%20%5Ccdot%20c&chs=218x36
 11. Andengradspolynomiets rødder (nulpunkter)
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%20%3D%20%5Cfrac%7B-b%20%5Cpm%20%5Csqrt%20%7Bd%7D%7D%7B2a%7D&chs=176x84
 12. Toppunktsformel
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T%3D(%20%5Cfrac%7B-b%7D%7B2a%7D%2C%5Cfrac%7B-d%7D%7B4a%7D)%20&chs=192x66
 13. Fremskrivningsfaktoren a i en eksponentiel funktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Csqrt%5Bx_2-x_1%5D%7B%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%7D%3D%5C(%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%5C)%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Bx_2-x_1%7D&chs=352x98
 14. Fordoblingskonstant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T_2%3Dx_2-x_1&chs=190x38
 15. Halveringskonstant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T_%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D%3Dx_2-x_1&chs=190x54
 16. Differentiér 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln(x)&chs=76x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%3Dx%5E-%5E1&chs=116x58
 17. Differentiér 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex%20&chs=32x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex&chs=32x26
 18. Differentiér 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5E%7Bkx%7D&chs=48x30
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=k%5Ccdot%20e%5E%7Bkx%7D&chs=84x30
 19. Differentiér 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Ex&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Ex%5Ccdot%20ln(a)&chs=126x38
 20. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%5E%7Ba%7D&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Ccdot%20x%5E%7Ba-1%7D&chs=108x30
 21. Differentiér 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%3Dx%5E%7B-1%7D&chs=118x58
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E2%7D%3D-x%5E%7B-2%7D&chs=192x64
 22. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Csqrt%7Bx%7D%3Dx%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&chs=118x60
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%5Csqrt%7Bx%7D%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7Dx%5E%7B-%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D&chs=174x86
 23. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=cos(x)&chs=94x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-sin(x)&chs=122x38
 24. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sin(x)&chs=92x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=cos(x)&chs=94x38
 25. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(f(x)%5Ccdot%20g(x))'&chs=186x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%5Ccdot%20g(x)%20%2B%20f(x)%5Ccdot%20g'(x)&chs=354x44
 26. Differentiér
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(f(g(x)))'&chs=148x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(g(x))%5Ccdot%20g'(x)&chs=216x44
 27. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex&chs=32x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex&chs=32x26
 28. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5E%7Bkx%7D&chs=48x30
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Bk%7De%5E%7Bkx%7D&chs=68x66
 29. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Ex&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba%5Ex%7D%7Bln(a)&chs=70x74
 30. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%5E%7Ba%7D&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%2B1%7Dx%5E%7Ba%2B1%7D&chs=136x66
 31. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%3Dx%5E%7B-1%7D&chs=118x58
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln%7Cx%7C&chs=78x40
 32. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Csqrt%7Bx%7D%3Dx%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D&chs=118x60
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dx%5Csqrt%7Bx%7D%3D%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dx%5E%7B%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%7D&chs=182x76
 33. Find stamfunktion til 
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=cos(x)&chs=94x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sin(x)&chs=92x38
 34. Find stamfunktion til
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sin(x)&chs=92x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-cos(x)&chs=122x38
 35. To vektorer er ortogonale, når...
  • deres skalarprodukt er 0
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cvec%7Ba%7D%5Ccdot%20%5Cvec%7Bb%7D%3D0&chs=118x38
 36. To vektorer er parallelle, når
  • deres determinant er 0
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=det(%5Cvec%7Ba%7D%2C%5Cvec%7Bb%7D)%3D0&chs=186x46
 37. Længden af en vektor
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%7C%5Cvec%7Ba%7D%7C%3D%5Csqrt%7Ba_%7B1%7D%5E%5E%7B2%7D%20%2Ba_%7B2%7D%5E%5E%7B2%7D&chs=232x56
 38. Formlen for skalarproduktet
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cvec%7Ba%7D%5Ccdot%20%5Cvec%7Bb%7D%3Da_1b_1%2Ba_2b_2&chs=262x46

  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cvec%7Ba%7D%5Ccdot%20%5Cvec%7Bb%7D%3D%7C%5Cvec%7Ba%7D%7C%5Ccdot%20%7C%5Cvec%7Bb%7D%7C%5Ccdot%20Cos(v)&chs=302x46
 39. Formel for determinanten
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=det(%5Cvec%7Ba%7D%2C%5Cvec%7Bb%7D)%3Da_1b_2-a_2b_1&chs=326x46

  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=det(%5Cvec%7Ba%7D%2C%5Cvec%7Bb%7D)%3D%7C%5Cvec%7Ba%7D%7C%20%5Ccdot%20%7C%5Cvec%7Bb%7D%7C%5Ccdot%20Sin(v)%20&chs=364x46
 40. Areal af parallelogram, der udspændes af to vektorer
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=A%3D%7Cdet(%5Cvec%7Ba%7D%2C%5Cvec%7Bb%7D)%7C&chs=210x46
 41. Tværvektor
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Chat%7B%5Cvec%7Ba%7D%7D%3D%5CBig(%5Cbegin%7Bmatrix%7D-a_2%5C%5Ca_1%5Cend%7Bmatrix%7D%5CBig)%20%20&chs=172x70
Author
Ninabroen
ID
320447
Card Set
Skriftlig matematik
Description
Matematikeksamen
Updated